رابطه ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

………………………………………………………………………………………………… 72 5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. 72 5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………… 76 5-5- پیشنهادات به محققین آتی………………………………………………………………………. 77 5-6- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 78 منابع………………………………………………………………………………………………………….. 79 ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 85 فهرست…

ادامه خواندن رابطه ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان

تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان

انگلیسی.. 156 فهرست جداول جدول1-2: ابعاد شخصیت برند و گویه های اصلی پرسشنامه برای هر بعد. 12 منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است جدول3-1: سئوالات پرسشنامه…

ادامه خواندن تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان