متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشکده مدیریت و اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدل شبکه عصبی با مدل‌های رگرسیونی خطی چندبخشی و خطی ساده در
شناسایی مدیریت سود
استاد مشاور:
دکتر علی اصغر انواری رستمی
 خرداد 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اکثر مدلهای شناسایی مدیریت سود بر اساس تعهدات حسابداری بنا شده‌اند چرا که فرض بر این است دستکاری سود با استفاده از اقلام تعهدی حسابداری صورت می‌گیرد. توانایی مدل‌های شناسایی مدیریت سود در تعدادی از پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بعضی از این بررسی‌ها شاهدی بر ناکارآمدی مدل‌های ارائه شده است. آنچه در توضیح کارایی پایین این مدل‌ها عنوان شده، استفاده این مدل‌ها از روش‌های خطی برای مدلسازی فرایند تعهدات می‌باشد. طراحی مدلهای پیش‌بینی که توانایی تحلیل روابط پیچیده غیرخطی را دارا هستند فرصت آزمون دوباره روابط بین متغیرهای توضیح دهنده مدیریت سود و بهبود فرایند شناسایی آن را فراهم می‌کنند. نمونه مورد استفاده در این پژوهش شامل 1408 سال-شرکت (176 شرکت در بازه سالهای 83-90) است که به دو بخش داده‌های آزمون و آموزش تقسیم می‌شود. مدلهای مورد استفاده ما شامل شبکه عصبی پرسپترون و مدل خطی ساده و خطی چند بخشی است. تحلیل نتایج بر اساس میانگین تعهدات اختیاری تخمینی هر مدل در داده‌های آزمون بر اساس چهار متغیر عملکرد می‌باشد. بر این اساس مدل شبکه عصبی پرسپترون کارکرد بهتری نسبت به سایر مدلها دارد.
واژگان کلیدی: مدیریت سود، شبکه عصبی، تعهدات اختیاری
فهرست مطالب
عنوان                                       صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق.. 1
1-1.مقدمه.. 2
1-2.تعریف مساله.. 2
1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 5
1-4.اهداف.. 6
1-5.سوالات تحقیق.. 6
1-6. فرضیات تحقیق:.. 6
1-7.کاربردهای تحقیق.. 7
1-8.جامعه آماری.. 7
1-9.روش تجزیه و تحلیل.. 8
1-10.روش گردآوری اطلاعات.. 9
1-11.جنبه جدید بودن و نوآوری:.. 9
1-12.تعریف اصطلاحات تخصصی.. 9
فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 11
2-1. مقدمه.. 12
2-2.مدیریت سود.. 13
2-2-1.انگیزه‌های مدیریت سود.. 15
2-2-2.الگوهای مدیریت سود.. 19
2-2-3 . تکنیک‌های مدیریت سود.. 21
2-3 . مدل های شناسایی مدیریت سود.. 23
2-3-1. هیلی (1985).. 24
2-3-2. مدل دی آنجلو (1986).. 25
2-3-3. مدل جونز (1991).. 25
2-3-4. مدل دچو وهمکاران-تعدیل شده جونز (1995).. 27
2-3-5. مدل ریس و همکاران (1996).. 28
2-3-6.کوتاری و همکاران(2005).. 29
2-3-7. مدل بال و شیوا کمار(2006).. 30
2-3-8. استابن (2010).. 31
2-3-9. دچو و همکاران (2012).. 32
2-4. مدل شبکه عصبی.. 33
2-4-1. مقدمه.. 33
2-4-2. ساختار شبکه های عصبی مصنوعی.. 35
2-4-3.توابع فعال سازی شبکه های عصبی.. 37
2-4-4. شبکه های عصبی تک لایه.. 38
2-4-5. شبکه‏های پیش‏خور.. 40
2-4-6. شبکه‏های بازگشتی (پس خور).. 41
2-4-7. طبقه بندی انواع آموزش در شبکه.. 41
2-4-8 . شبکه عصبی پرسپترون.. 43
2-5.پیشینه تحقیق.. 45
فصل سوم: روش تحقیق.. 52
3-1.مقدمه.. 53
3-2. روش تحقیق.. 53
3-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 54
3-4. سؤالات و فرضیه های تحقیق.. 55
3-5. معرفی مدلهای تحقیق.. 56
3-5-1. مدل ریس و دیگران (1996).. 56
3-5-2. مدل بال و شیواکمار(2006).. 56
3-5-3. مدل شبکه عصبی پرسپترون.. 57
3-6.اندازه گیری تعهدات کل.. 63
3-7.معیار اندازه‌گیری عملکرد مدلها.. 65
3-8. آزمونهای آماری.. 65
3-8-1. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS).. 66
3-8-2. بررسی نرمال بودن خطاها.. 67
3-8-3. آزمون دوربین – واتسون (DW ).. 67
3-8-4. ضریب همبستگی پیرسون.. 68
3-8-5. آزمون برای معنی‌دار بودن رگرسیون.. 69
3-8-6. آزمون هم‌خطی.. 70
3-8-7. آزمون میانگین یک جامعه.. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل.. 72
4-1. مقدمه.. 73
4-2. آمار توصیفی.. 73
4-3. همبستگی بین متغیرها.. 74
4-4.آزمون کولموگوروف–اسمیرنف.. 75
4-5. مدل های رگرسیون خطی.. 76
4-5-1. مدل ریس و همکاران(مدل خطی ساده).. 76
4-5-2. مدل بال و شیواکمار(مدل خطی چندبخشی).. 79
4-5-3.تحلیل ضرائب حاصل از داده‌های آموزش.. 82
4-6. مدل شبکه عصبی پرسپترون.. 84
4-6-1. تعیین بهینه تعداد نرون‌های لایه پنهان.. 85
4-6-2. تعیین بهینه تعداد تکرار شبکه.. 86
4-6-3. تعیین بهینه نرخ یادگیری شبکه.. 86
4-6-4. تعیین بهینه شتاب شبکه.. 86
4-7. بررسی کارایی مدلها.. 87
4-8.آزمون فرضیات.. 88
4-8-1.نحوه رتبه‌بندی.. 89
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 92
5-1. مقدمه.. 93
5-2.نتایج آزمون فرضیات.. 94
5-3.بحث و نتیجه‌گیری.. 95
5-4.پیشنهادات.. 96
5-5. محدودیت های تحقیق.. 97
مراجع.. 98
 1-1.مقدمه
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست‌اندرکاران حرفه‌ای و دانشگاهیان از روش‌های جاری، تغییرات مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری بوجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت حساب سود و زیان که پیشتر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده‌است تا مقوله‌ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود.
در دهه‌های اخیر مطالعات زیادی در خصوص مدیریت سود صورت پذیرفته و ادبیات بسیاری از آنها در مورد انگیزه‌ها، اهداف، ابزارها و روشهای شناسایی آن بوده است. برای نمونه مک‌نیکولز (2000) شواهدی از افزایش فراوانی نسبی تحقیقات مرتبط با مدیریت سود نسبت به سایر موضوعات در اواخر دهه 90 ارائه نمود. بطوری که در سال‌های 1996 الی 1998 تقریبا 20 درصد از کل مقالات انتشار یافته توسط 8 مجله معتبر حسابدری و مدیریت مالی آمریکا به موضوع مدیریت سود اختصاص داشت.تحقیقات اخیر به تعیین مدلی برای شناسایی  مدیریت سود می‌پردازد. در واقع برای کاهش ریسک بحران‌های مالی ناشی از مدیریت سود و کمک به سرمایه‌گذاران برای اجتناب از زیان‌های بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلی برای پیش‌بینی مدیرت سود توسعه یابد (چی فونگ تسایی و ین چونگ چیو،2009).
1-2.تعریف مساله
گزارش‌های حسابداری باید مربوط[1] و قابل‌اتکا[2] باشد. ولی از منظر حسابداری بین این دو ویژگی باید نوعی موازنه برقرار باشد. این دو ویژگی در دو سر یک طیف می‌باشند که با توجه به شرایط به یکی از این دو ویژگی توجه بیشتری می‌شود. بعبارت دیگر هرگاه ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات افزایش (کاهش) یابد ویژگی قابلیت اتکا کاهش (افزایش) می‌یابد. در تلاش برای ایجاد توازن بین این دو ویژگی، اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تا حدی به مدیران شرکت‌ها اجازه می‌دهد که در تهیه صورتهای مالی، بر مبنای ارزیابی‌ها و قضاوت‌های حرفه‌ای خود از شرایط واحد تجاری و محیط اقتصادی عمل کنند. اما متاسفانه این قضاوت‌ها می‌تواند مورد سوءاستفاده مدیران در جهت منافع خودشان قرار گیرد که موجب کاهش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی می‌شود. بطوریکه گراهام و همکاران (2005) طی نظرسنجی خود از چهارصد نفر از مدیران شرکت‌های آمریکایی نشان دادند که انگیزه زیادی بین مدیران برای انجام مدیریت سود وجود دارد. این استفاده فرصت‌طلبانه از قضاوت‌های اختیاری در صورتهای مالی را مدیریت سود[3] می‌گویند.
شواهدی وجود دارد (تئو، ولچ و وانگ،1998؛ اسلون،1996) که نشان می‌دهد سوء استفاده مدیریت از قضاوت‌های اختیاری و مدیریت سود، موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود. بدلیل ناتوانی استفاده‌کنندگان در تشخیص سوء استفاده مدیریت از قضاوت های اختیاری ، عده‌ای از محققان برای ارائه مدلی جهت شناسایی مدیریت سود پژوهش‌هایی انجام دادند. از آنجا که مدیریت سود از طریق دستکاری در تعهدات صورت می‌پذیرد(چن 2009؛ لافوند و لنگ 2007؛ لویز و همکاران 2003؛ تاکر و زارووین 2006 و دچو و همکاران 2003). لذا اکثر این مدل‌ها بر این فرض استوارند که مدیریت سود در قالب تعهدات حسابداری صورت می‌گیرند. دچو و همکاران(2003)در پژوهش خود در مورد مدیریت سود عنوان می‌کند منطقی‌ترین راه برای مدیریت سود توسط مدیران بوسیله دستکاری در تعهدات حسابداری صورت می‌گیرد و یا گوش و اولسن(2009) با بررسی میزان استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرایط ابهام، بیان کردند که مدیران برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند. در ایران نیز نوروش و همکاران در پژوهشی نشان دادند که شرکت‌های بزرگ در ایران اقدام به مدیریت سود کرده‌اند و از اقلام تعهدی برای کمترکردن مالیات استفاده می‌کنند و با بزرگتر شدن شرکت‌ها، تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود.
اولین مدل توسط هیلی[4] (1985) ارائه شد و در ادامه آن مدل‌های دیگری نظیر دی‌آنجلو(1986)، جونز(1991)، دچو و همکاران (1995)، کوتاری و همکاران (2005)، استابن (2010) و اخیرا دچو و همکاران(2012) ارائه گردید. در میان این مدل‌ها، مدل رگرسیون خطی چندگانه جونز[5] و یا مدل تعدیل شده جونز عمومیت بیشتری دارند. بر اساس مدل جونز میزان تعهدات را می‌توان با استفاده از تغییرات درآمدها و دارایی‌های استهلاک‌پذیر توضیح داد. از این رابطه برای تعیین سطحی از تعهدات که تعهدات غیراختیاری(تعهدات عادی) نام دارد، استفاده می‌شود. تفاوت بین تعهدات کل[6] و تعهدات غیراختیاری[7]، تعهدات اختیاری[8] (تعهدات غیرعادی) نام دارد که بعنوان معیاری برای مدیریت سود در نظر گرفته می‌شود.
علی‌رغم استفاده گسترده‌ای که از مدل جونز و سایر مدل‌ها می‌شود، اما همواره انتقاداتی هم نسبت به این مدل‌ها وجود دارد. همانطور که می‌دانید فرض اصلی این مدل‌ها، شناسایی مدیریت سود بواسطه تعهدات حسابداری است. بر اساس این فرض مدل‌های مختلف، تعهدات کل را به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم می‌کنند، که تعهدات اختیاری معیاری برای مدیریت سود است. کارایی این مدلها در شناسایی و استخراج تعهدات اختیاری از تعهدات کل در بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. توماس و ژنگ (2000) در بررسی خود نشان دادند که این مدل‌ها دارای کارایی خوبی نیستند. یکی از دلایل کارایی پایین این مدل‌ها، ناشی از نامناسب بودن داده‌های مورد استفاده برای این مدل‌ها است. دلیل دیگر که عنوان شد این است که این مدل ها از روش رگرسیون خطی برای مدلسازی فرایند شناسایی تعهدات اختیاری استفاده می‌کنند، درحالیکه تعدادی از بررسی‌ها (دچو، اسلون و سویینی،1995؛ جتر و شیواکمار،1999؛ کوتاری، لئون و وازلی 2005) نشان می‌‌دهد این رابطه غیرخطی است. علی‌رغم نیاز به روش‌های غیرخطی برای تعیین تعهدات اختیاری، تاکنون مدل‌های خیلی کمی از این دست ارائه شده‌است. مدل‌هایی نظیر مدل مقایسه عملکرد (کوتاری و همکاران،2005) و مدل رگرسیون خطی چندبخشی (بال و شیواکمار ،2006؛ جتر و شیواکمار 1999) از جمله روش‌هایی هستند که برای حل مشکل غیرخطی بودن رابطه حاکم بر فرایند تعهدات ارائه شدند. یکی از روش‌های جایگزین که برای ویژگی غیرخطی بودن فرایند تعهدات مفید است، مدل شبکه‌ عصبی[9] می‌باشد. اگر چه این روش‌ها در سایر مطالعات حسابداری کاربرد موفقیت آمیزی داشته است (مراجعه شود به ویلدو، لیسبو و واقان،1999؛پالیوال و کومار،2009)، ولی این روش در مورد شناسایی مدیریت سود بندرت بکار رفته است. در بسیاری از موارد استفاده از شبکه‌های عصبی در مقایسه با روش‌های آماری سنتی نظیر رگرسیون خطی چندگانه، منجر به نتایج چشمگیری شده است که البته دارای مشکلات عدیده روش‌های رگرسیونی هم نمی‌باشند. بطور کلی به چند برتری عمده مدل شبکه عصبی می‌توان اشاره کرد: اول از همه اینکه مدل‌های شبکه عصبی را می‌توان برای مدلسازی روابط غیر خطی بکار برد. دوم، بسیاری از فرض‌هایی که در استفاده از روش‌های رگرسیونی باید برقرار باشند، در استفاده از این شبکه‌ها می‌توان نادیده گرفت.سوم، شبکه‌های عصبی به اندازه مدل‌های رگرسیونی تحت تاثیر داده‌های پرت و داده‌های از دست رفته قرار نمی‌گیرند.
 
1-3.ضرورت انجام تحقیق
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تخصیص منابع است. در میان اطلاعات حسابداری سود  بعنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد اقلام گزارش شده پدیدار گشته است. در نتیجه، تعیین کیفیت سود، مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد‌ها است. همچنین کیفیت سود، اغلب بیشتر از کیفیت جریان‌های نقدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی منتج در سود رابطه پایدارتر، دارای نوسان کمتر و رابطه قویتری با جریان نقد آتی داشته و همچنین نسبت به جریانات نقدی دارای ارتباط قویتری با قیمت جاری سهام می‌باشد. حال با توجه به اینکه یکی از جنبه‌های کاهنده کیفیت سود، مدیریت سود است لذا ارائه مدلی که بتواند به بهترین نحو در شناسایی مدیریت عمل کند، کمک شایانی را برای استفاده‌کنندگان به ارمغان می‌آورد.
 
1-4.اهداف
هدف از انجام این بررسی، ارزیابی این مساله است که آیا رابطه حاکم بر فرایند تعهدات یک رابطه غیر خطی است. بعبارتی آیا مدل شبکه عصبی بر مدل‌های خطی و مدل خطی چندبخشی، در شناسایی مدیریت سود برتری دارد. در این بررسی به مقایسه یک مدل رگرسیون خطی، یک مدل رگرسیون خطی چندبخشی و مدل شبکه عصبی پرسپترون[10] خواهیم پرداخت.
1-5.سوالات تحقیق
1.آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟
 2. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

1-6. فرضیات تحقیق:

 1. مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
 2. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.
 3. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

 
1-7.کاربردهای تحقیق
این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.
 
1-8.جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال 83 لغایت پایان سال90 در بورس فعال بوده‌اند. نمونه گیری از این جامعه با اعمال محدودیت های زیر صورت گرفت.

 1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.
 2. شرکت‌ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، واسطه‌گری مالی و شرکت های غیرتولیدی نباشند.

2.شرکت‌هایی که نسبت تعهدات کل به کل دارایی‌های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
4.سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
از آنجاییکه در این پزوهش به حجم بالایی از نمونه نیازمندیم لذا پس از اعمال محدودیت های فوق، شرکتهای باقیمانده مبنای تحلیل‌های ما قرار می‌گیرند.
 
1-9.روش تجزیه و تحلیل
پس از اعمال محدودیتهای اشاره شده بر جامعه، آن را بر اساس هر یک ازمتغیرهای ورودی، مرتب کرده و با ضریب یک درصد نمونه را پیراسته می‌کنیم می‌نماییم. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم می‌کنیم(شش سال بعنوان داده‌های آموزش و دو سال پایانی بعنوان داده‌های آزمون). با استفاده از بخش آموزش به تعیین ضرائب مدل‌های رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی خواهیم پرداخت. داده‌های آزمون نیز برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدل‌های شناسایی مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در مورد مدل‌های رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با استفاده از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایرمتغیر‌ها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست می‌آید. سپس این معادلات که حالا دارای ضرائب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته می‌شوند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تعیین کنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیراختیاری از تعهدات کلی بدست می آید. در مدل شبکه عصبی نیز ابتدا با استفاده از داده‌های آموزش پارامتر‌های آن تعیین شده و سپس برای تعیین تعهدات اختیاری در داده‌های آموزش بکار می‌رود. برای مقایسه بین این مدل‌ها، نمونه‌های آموزش را براساس معیار‌های جریان نقد حاصل از عملیات(CFO)، کل دارایی(SIZE)، بازده دارایی(ROA) و فروش(Revenue) ردیف می کنیم. سپس در هر گروه از این معیارها یکچهارم ابتدایی و انتهایی را در نظر گرفته و میانگین تعهدات اختیاری را محاسبه می‌کنیم. در نهایت به هر مدل در هر یک از معیارها بر اساس نزدیکی به صفر امتیازی بین یک و سه (مدلی که نزدیک ترین میانگین را به صفر دارد امتیاز سه و مدلی که بیشترین فاصله را دارد امتیاز یک را کسب می‌کند) می‌دهیم. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را کسب کند بهترین کارایی را دارا است. محاسبات مورد نیاز روی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌های Excel، Spss و Matlab صورت می گیرد.
 
1-10.روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه نرم‌افزار ره‌آورد نوین، و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج می‌گردد.
 
1-11.جنبه جدید بودن و نوآوری:
همانطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، نوآوری این مطالعه مقایسه بین عملکرد شبکه‌های عصبی و روش‌های خطی در شناسایی مدیریت سود است.
1-12.تعریف اصطلاحات تخصصی

 • مدیریت سود:

اسکات[11] در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است: انتخاب خطی مشی‌های (سیاست‌های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385، ص 37).

 • اقلام تعهدی:

اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد،1388). اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، 1386).

 • اقلام تعهدی غیراختیاری:

سطح قابل انتظار (عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه‌گذاران برآورد می‌شود (مهرآذین ،1387 ،ص34).

 • اقلام تعهدی اختیاری:

سطحی از اقلام تعهدی که مدیریت روی آن کنترل داشته و قابلیت دستکاری توسط مدیریت را دارد (مهرآذین ،1387،ص34) .
در ادامه در فصل دوم به تعاریف متفاوت ارائه شده از مدیریت سود، انگیزه‌ها، تکنیکها و الگوهای مدیریت سود می‌پردازیم. همچنین در این فصل مبانی نظری در رابطه با مدلهای مختلف شناسایی مدیریت سود و مدلهایی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته آورده می‌شود. در فصل سوم آزمونها و روشهای آماری  مدنظر جهت آموزش و آزمون مدلها و نیز روش تحلیل جهت انتخاب مدل برتر عنوان می‌گردد. در فصل چهارم با استفاده از روشهای بیان شده در فصل سوم به تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم. درنهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

تعداد صفحه :136
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحدعلوم و تحقیقات اصفهان
دانشکده حسابداری
       پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان
بررسی تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
استاد مشاور
دکتر عبداله خانی
تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 عنوان                                                      صفحه
چکیده ………………………………………….. 1
فصل  اول : کلیات پژوهش
1-1-مقدمه ………………………………………. 2
1-2-بیان مسأله ی پژوهش……………………………. 3
1-3- هدف پژوهش ………………………………….. 5
1-4- اهمیت و ارزش پژوهش ………………………….. 5
1-5- کاربرد نتایج پژوهش ………………………….. 6
1-6- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 6
1-7- روش پژوهش…………………………………… 6
1-8- روش و طرح نمونه برداری ………………………. 7
1-9- قلمرو پژوهش ………………………………… 7
1-10- ابزار گردآوری داده ها ……………………….. 7
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل …………………………. 8
1-12- تعاریف عملیاتی ……………………………… 8
1-13- خلاصه ی فصل …………………………………. 9
 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2-1- مقدمه ……………………………………… 10
2-2- سود………………………………………… 11
2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی ………………….. 11
2-3-1- مفهوم سود از دیدگاه ساختاری ………………… 11
2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری …………………. 12
2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری …………………. 12
2-4- ویژگی های سود حسابداری……………………….. 13
2-5- کیفیت سود ………………………………….. 14
2-6- تعریف کیفیت سود …………………………….. 15
2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………… 16
2-8- معیارهای ارزیابی کیفیت سود …………………… 16
2-9- کیفیت اقلام تعهدی ……………………………. 18
2-9-1- اجزای اقلام تعهدی ………………………….. 18
2-9-2- اندازه گیری کیفیت اقلام تهدی ………………… 19
2-9-2-1- مدل هیلی ……………………………….. 19
2-9-2-2- مدل دی انجلو ……………………………. 20
2-9-2-3- مدل اسلون ………………………………. 20
2-9-2-4- مدل جونز ……………………………….. 21
2-9-2-5- مدل اصلاح شده ی جونز ……………………… 23
2-9-2-6- مدل دیچو و دایچو ………………………… 24
2-9-2-7- مدل فرانسیس و همکاران ……………………. 25
2-9-3- یافته های تجربی درباره ی کیفیت اقلام تعهدی ……. 26
2-10- نقدشوندگی سهام …………………………….. 27
2-11- معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام ………….. 29
2-11-1- اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار … 29
2-11-2- معیار نسبت گردش معاملات ……………………. 32
2-11-3- معیار عدم نقدشوندگی آمیهود ………………… 32
2-11-4- معیار نسبت حجم معاملات به تغییر پذیری ……….. 33
2-12- ریسک نقدشوندگی …………………………….. 34
2-12-1- ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی ها ………. 38
2-12-2- ریسک نقدشوندگی و بازده ……………………. 38
2-13- کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام …………… 39
2-14- کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام ……… 41
2-15- مروری بر پیشینه ی تحقیق …………………….. 42
2-15-1- پیشینه ی خارجی …………………………… 43
2-15-2- پیشینه ی داخلی …………………………… 46
2-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 48
 
فصل  سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه ……………………………………… 49
3-2- نوع پژوهش ………………………………….. 50
3-3- جامعه ی آماری……………………………….. 50
3-4- قلمرو پژوهش…………………………………. 50
3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش ………………………… 50
3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش …………………………. 50
3-4-3- قملرو زمانی پژوهش………………………….. 51
3-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………… 51
3-6- نحوه گردآوری اطلاعات………………………….. 51
3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………….. 52
3-8- فرضیه ی پژوهش ………………………………. 52
3-9- متغیرهای پژوهش ……………………………… 52
3-10- ابزار تجزیه و تحلیل ………………………… 53
3-11- مدل پژوهش …………………………………. 53
3-12- مراحل محاسبه ی متغیرها………………………. 54
3-12-1- جمع آوری داده ها………………………….. 54
3-12-2- محاسبه متغیر وابسته ی پژوهش ……………….. 55
3-12-2-1- نحوه محاسبه ی پارامترهای مدل …………….. 56
3-12-3- محاسبه متغیر مستقل پژوهش ………………….. 60
3-12-4- محاسبه متغیرهای کنترلی پژوهش ………………. 62
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی ……………. 66
3-13-1- روش های تخمین در داده های ترکیبی …………… 67
3-13-1-1- آزمون F لیمر …………………………… 67
3-13-1-2- آزمون هاسمن ……………………………. 68
3-14- روش شناختی آماری و انواع آزمون های آماری مورد استفاده پژوهش   69
3-14-1- تحلیل رگرسیون ……………………………. 69
3-14-2- آزمون بروش-پاگان …………………………. 70
3-14-3- آزمون های ریشه ی واحد پانلی………………… 70
3-14-4- عدم ناهمسانی واریانس ……………………… 71
3-14-5- عدم هم خطی ………………………………. 71
3-14-6- عدم خود همبستگی ………………………….. 72
3-14-7- آزمون مانایی و نامانایی……………………. 72
3-14-8- ضریب تعیین ………………………………. 72
3-14-9- آزمون F………………………………….. 73
3-15- چگونگی اثبات یا رد فرضیه…………………….. 73
3-15-1- آزمون t…………………………………… 73
3-15-2- آزمون فرض به کمک جدول توافقی ………………. 74
3-16- خلاصه ی فصل ………………………………… 79
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1- مقدمه ……………………………………… 80
4-2- آمار توصیفی…………………………………. 81
4-3- محاسبه ی متغیر مستقل پژوهش …………………… 83
4-4- محاسبه ی متغیر وابسته ی پژوهش ………………… 86
4-5- آزمون فرضیه ی پژوهش به روش حل رگرسیون………….. 87
4-6- مقایسه ی کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی به روش دوم     90
4-7- خلاصه ی فصل …………………………………. 92
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه ……………………………………… 93
5-2- خلاصه ی پژوهش ……………………………….. 94
5-3- نتایج پژوهش ………………………………… 94
5-4- محدودیت های پژوهش …………………………… 95
5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………………. 96
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج پژوهش ………. 96
5-5-2- پیشنهادها برای پژوهش های آتی ……………….. 97
5-6- خلاصه ی فصل …………………………………. 98
فهرست منابع …………………………………….. 99
پیوست ها
پیوست الف: اسامی شرکت های نمونه ………………….. 104
پیوست ب: جدول های خروجی نتایج آماری ………………. 106
پیوست پ: شکل های خروجی نتایج آماری ……………….. 116
چکیده انگلیسی 120
چکیده
پایان نامه حاضر به تاثیر و میزان ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می پردازد. ریسک نقدینگی در عمل نشان دهنده ی حساسیت بازده ی سرمایه به تغییرات غیر قابل پیش بینی در قابلیت نقدینگی بازار است که مفاهیم تئوریک قیمت گذاری دارایی ها در سال های اخیر بر اهمیت آن به عنوان یک ریسک سیستماتیک تاکید می کند. در این پژوهش به منظور فراهم کردن شواهد تجربی در مورد رابطه بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی، اطلاعات مالی 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1385 تا 1389 به عنوان نمونه، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. فرضیه ی این تحقیق بیان می کند “شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند، ریسک نقدشوندگی کمتری دارند” برای پذیرش یا رد فرضیه پژوهش به دو صورت اقدام گردید: استفاده از رگرسیون چندگانه و جداول توافقی. بر این اساس یافته های پژوهش در هر دو شیوه ی آزمون حاکی از ارتباط منفی و ضعیف بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدینگی می باشد.
واژه های کلیدی: کیفیت سود حسابداری، ریسک نقدینگی، کیفیت اقلام تعهدی
1-1- مقدمه
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند با استفاده از آن به حداکثر بازدهی دست یابند. یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، سود و کیفیت سود حسابداری است. از این رو، شناسایی کیفیت سود حسابداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جمله معیاری که ممکن است تحت الشعاع کیفیت سود حسابداری قرار گیرد، ریسک نقدشوندگی سهام است که اهمیت آن در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است؛ زیرا سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است.
بنابراین، در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر ریسک نقدشوندگی سهام پرداخته شده است. ابتدا توضیحاتی پیرامون موضوع پژوهش ارائه می شود. سپس اهداف، اهمیت و ارزش و کاربرد نتایج پژوهش بیان می شود. سپس فرضیه های پژوهش بیان گردیده و در ادامه روش پژوهش و مدل های مورد استفاده تشریح می گردد. سپس جامعه آماری، ویژگی ها و روش نمونه گیری بیان می شود. پس از آن،  ابزار گرد آوری داده ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود. در پایان واژه های کلیدی پژوهش بیان می شود.
1-2- بیان مساله پژوهش
سهامداران که مهمترین گروه استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می کنند. سود حسابداری نشانه ای است که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می شود و رفتار آنان را تغییر می دهد. تغییر در قیمت و تعداد معامله ی اوراق بهادار نیز معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی اختیاری( اقلام تعهدی اختیاری) ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و در به کارگیری  برآورد و زمان بندی معاملات به منظور شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر مبحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش شناختی منطقی و معتبر کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر گذاری آن  بر دیگر عوامل شناسایی شود.           ( خواجوی ، 1386).                                                                                                                                                                                                                                       در متون حسابداری،  مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعمل ها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به طور مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. به عنوان مثال، تحلیلگران مالی کیفیت سود را به این منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نمایند و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را مشخص نمایند.
اقلام تعهدی شاخص مهمی برای تشخیص کیفیت سود است و در ارزشیابی سهام کاربرد دارد. نقش اقلام تعهدی در تغییر یا اصلاح شناسایی جریانهای نقد است و مبالغ تعدیل شده (سود تعدیلی)  طبق بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک معیاری بهتر برای اندازه گیری عملکرد شرکت است. به هرحال، اقلام تعهدی اغلب بر مبنای فرض ها و برآوردهایی است که اگر اشتباه باشد باید در اقلام تعهدی و سود آتی اصلاح شود. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی و سود با توجه به اندازه خطاهای برآورد آن ها کاهش می یابد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان های نقدی اساسی آن است. اقلام تعهدی مثبت زیاد نشان دهنده این است که سودها خیلی بیشتر از جریان های نقدی شرکت است. این تفاوت به دلیل اصل شناسایی درآمدها و اصل تطابق می باشد. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و  وقوع هزینه ها  می توان سود را  گزارش نمود. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می گردد که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تخصیص منابع به صورت نادرست انجام شود. از لحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اند که سود با اقلام تعهدی بالا نشان دهنده این است که سودها نسبت به جریانهای نقدی بیشتر بوده و در نتیجه بازدهی کمتری خواهند داشت (قائمی، 1387). علاوه بر اهمیت کیفیت سود، نقدشوندگی سهام از جمله موضوعاتی است که سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری خود به آن توجه کافی داشته باشند. هنگامی که نقدینگی در بازار سرمایه کاهش می یابد ، سهام شرکتها درجه های متفاوتی از خروج سرمایه گذار را تجربه می کنند. این وضعیت به خصوص برای شرکت های دارای کیفیت سود پایین، مهم تر می باشد. زیرا در این حالت تقاضای سرمایه گذاران برای این نوع از سهام به دلیل عدم اطمینان بیشتر کاهش می یابد. هچنین بر عکس ، هنگامی که نقدینگی بازار افزایش می یابد ، سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را دارند که دارای کیفیت سود بالاتری هستند (پاستور و  استامباق[1]،2003). افزایش یا کاهش نقدشوندگی موضوع ریسک را مدنظر قرار می دهد. از جمله ریسک‌های عمده بازار ریسک نقدینگی است. ریسک نقدینگی عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد. این ریسک، مرتبط با بازار است که اوراق بهادار در آن معامله می شوند. آن دسته از سرمایه گذاری هایی که خرید و فروش آن به آسانی صورت گیرد و هزینه مبادله ی آن بالا نباشد از نقدینگی بالایی بر خوردار است . هرچه عدم اطمینان در خصوص عامل زمان و ابهام قیمتی، بالا باشد میزان ریسک نقدینگی نیز افزایش می یابد. مثلاً ریسک نقدینگی اوراق خزانه  خیلی کم و یا صفر است، در حالی که ریسک نقدینگی سهام مربوط به بازار های خارج از بورس بیشتر است (جونز[2]،1933).
بر اساس همین موضوع، جفری[3] (2011) به بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات (از جمله کیفیت سود) و ریسک نقدینگی شرکتها در بازار آمریکا در بازه سالهای 1983 تا 2008 (مشتمل بر 306،624 ماه- شرکت) پرداخت.وی در این پژوهش از مدل طراحی شده توسط پاستور و استامباق (2003) بهره گرفت و جهت محاسبه متغیر ریسک نقدینگی از برآورد کوواریانس بازده سهام شرکت به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار استفاده نمود. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان دهنده وجود رابطه معنی دار و معکوس بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدینگی می باشد. بدین معنی که در زمان کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شرکت های با کیفیت سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری را تجربه می کنند.
از این رو، این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به شرح زیر مطرح شده است:
آیا در شرکت های با کیفیت  سود بالاتر ، ریسک نقدینگی کمتری وجود دارد؟
 1-3- هدف پژوهش

 • تبیین ارتباط بین کیفیت سود حسابداری و ریسک نقد شوندگی سهام شرکت در بازار

1-4- اهمیت و ارزش پژوهش
نقش کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روز افزونی یافته است. هنگامی که صورت های مالی یک شرکت با کیفیت باشد، عدم اطمینان مرتبط با ارزش حقوق صاحبان سهام به حداقل می رسد و هزینه ی سرمایه سهام عادی کم تر می شود. کیفیت کم و پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آن ها را با شرایط ابهام مواجه می سازد که در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. این صرف ریسک ایجاد شده منجر به تقاضای بازده بالاتری از جانب سهامداران به دلیل افزایش ریسک نقدینگی می شود ( حجازی و همکاران ، 1389).
در سال های اخیر به دنبال شرایط خاص اقتصادی و نوسان قابل توجه نقدینگی در بازار سرمایه ضرورت و پرداختن به موضوعی در این ارتباط به روشنی احساس می شود.
بنابراین، کیفیت سود حسابداری و تاثیر غیر قابل انکار آن را می توان بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد در نظر گرفت. بدین لحاظ، اکثر سرمایه گذاران به این موضوع و نقش آن در سرمایه گذاری خود واقف هستند. اما آن چه بیش تر برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام است که این خود بیانگر لزوم انجام مطالعات بیش تر دراین زمینه می باشد. بنابراین،  با مشخص شدن تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران می توانند با توجه به میزان ارتباط این دو متغیر، تصمیمات دقیق تری اتخاذ نمایند و احتمال متضرر شدن خود را کاهش دهند.
  1-5- کاربرد نتایج پژوهش
بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی هر کشور برخوردار بوده و در حقیقت توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک جامعه و هدایت آن ها به سمت تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بازار بورس همواره به دنبال کاهش مخاطرات و افزایش بازدهی متناسب با قبول مخاطرات هستند. از سویی دیگر، پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری به میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آن بستگی دارد. هرچه بازار سرمایه توسعه یافته تر باشد، کارایی بازار سرمایه آن جامعه بیشتر خواهد بود. سرمایه گذاران، همیشه به دنبال دستیابی به معیار هایی مناسب، جهت ارزیابی شرکت های پر بازده و سرمایه گذاری در سهام این قبیل شرکت ها هستند. در راستای تحقق این اهداف، پژوهش در مورد تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدینگی شرکت در بازار و همچنین آگاهی از تاثیر اطلاعات بر بازدهی اوراق بهادار، می تواند به سرمایه گذاران در جهت بررسی ارقام مندرج در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در بازار و انتخاب پرتفوی مطلوب سرمایه گذاران ، کمک شایانی کند. همچنین نتایج پژوهش حاضر، محققان را در تحقیقات آتی یاری خواهد رساند و می تواند برای تحلیلگران مالی در افزایش دقت پیش بینی ها موثر باشد و در نهایت به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق دراین زمینه باشند، کمک نماید.
1-6- فرضیه پژوهش

 • شرکت هایی که دارای کیفیت سود حسابداری بالاتری هستند ، ریسک نقدشوندگی سهام کمتری دارند .

1-7- روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می نماید و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، تعیین می نماید. هدف، بررسی ارتباط کیفیت سود حسابداری با ریسک نقدشوندگی سهام و در حوزه مطالعات پس رویدادی، (استفاده ازاطلاعات گذشته) می باشد و مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با روش استقرایی به کل جامعه ی آماری قابل تعمیم خواهد بود.
در این پژوهش متغیر مستقل، کیفیت سود حسابداری و متغیر وابسته، ریسک نقدشوندگی سهام می باشد که تاثیر این دو متغیر بر اساس پژوهش جفری (2011) تجزیه وتحلیل شده است.
در این پژوهش، ابتدا از مدل فاما و فرنچ[4](1993) استفاده شده و متغیر نقدینگی در آن وارد میگردد.
1-8- روش و طرح نمونه برداری
در این پژوهش نمونه گیری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انجام شده است. لذا نمونه ی انتخابی شامل کلیه ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:

 • سال مالی آن­ها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
 • طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 • اطلاعات صورت های مالی آنها از سال 1381 به طور کامل و پیوسته، در دسترس باشد.
 • معاملات سهام آن ها طی دوره ی پژوهش، بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1389متوقف نشده باشد.
 • به منظور همگن بودن اطلاعات جزو صنایع واسطه گری مالی، بانک ها، لیزینگ و سرمایه گذاری نباشند.

1-9 – قلمرو پژوهش (مکانی- زمانی)
 قلمرو هر پژوهش از ابعاد مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قلمرو این پژوهش از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بررسی می شود. از آن جایی که موضوع این پژوهش تاثیر کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام می باشد؛ بنابراین، قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه مالی مطرح است و از آن ‌جا‌ که صورت‌های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در دسترس، حسابرسی شده و قابل اتکاست، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی این پژوهش سال‌های 1385  الی 1389 می­باشد.
 1-10- ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادکاوی استفاده خواهد شد، بدین منظور اطلاعات مورد نیاز مربوط به شرکت های عضو نمونه پژوهش طی سال های 1385-1389 از طریق آرشیوهای الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار تهران[5] و منابعی چون نرم افزار ره آورد نوین و لوح های فشرده اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سایت کدال استخراج می شود. سپس اطلاعات خام استخراج شده از این گزارش ها در صفحه گسترده  Excel وارد و جهت تجزیه و تحلیل آماده و در نهایت، متغیر های استخراج شده برای بررسی وجود رابطه و همبستگی به نرم افزار آماری R و در صورت لزوم Spss منتقل خواهند شد.
1-11- ابزار تجزیه و تحلیل
توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.
همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار  می روند، استفاده می‌شود:
الف) آنالیز واریانس
ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و 2R
ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.
1-12- تعاریف عملیاتی
کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،1380).
کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، 1385: 136).
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،1388).
نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو[6]،2006).
 
1-13- خلاصه
در این فصل ابتدا کلیاتی درباره  کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است.  بازه زمانی پژوهش از سال 1385 الی 1389 می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.
 2-1- مقدمه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
2-2- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،1388). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،1370).
 2-3- مفاهیم سود در گزارشگری مالی
سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
 2-3-1 مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرآیند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا[7]،1994).
 2-3-2- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :تغییر در میزان رفاه

 1. حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-3-3- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:

 • فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
 • واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
 • تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
 • عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،1994).

 2-4- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:

 1. سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
 2. سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
 3. سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
 4. سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
 5. سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی[8]، 1381).

2-5- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،1385). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با استفاده از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،1388).
2-6- تعریف کیفیت سود
با وجود تحقیقات گسترده دانشگاهی در رابطه با کیفیت سود، تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و در تعریف آن اجماع نظری وجود ندارد. بلکه کیفیت سود مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و لذا تعاریف متعددی از آن صورت گرفته است که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می گردد.

 • کیفیت سود عبارت است از توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی (میک هیل و همکاران،1999).
 • از دیدگاه دچو و گسچران[9]، کیفیت سود به شیوه ای منصفانه، فرآیند سودآوری آتی واحد تجاری را نشان می دهد. سودآوری آتی واحد تجاری با تصمیم های خاصی که به وسیله تصمیم گیرندگان خاص اخذ می شود، رابطه دارد. از منظر لانگ و یتمن[10]، کیفیت سود عبارت است از مدیریت کم تر سود و شناسایی به موقع زیان. از دیدگاه دچو و همکاران[11]، کیفیت سود منعکس کننده عملکرد عملیاتی جاری و شاخص مناسبی به منظور ارزیابی عملکرد عملیاتی آتی و ارزش شرکت است (شفیعی،1388).
 • کیفیت سود عبارت از توان سود در پیش بینی جریان های نقدی آتی می باشد (آلتامور و بیتی[12]،2007).
 • کیفیت سود بالاتر اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی یک شرکت فراهم می کند (دچو و همکاران،2010).
 • در این پژوهش، کیفیت سود ارتباط سود با جریان های نقدی می باشد که از طریق محاسبه ی انحراف معیار باقیمانده ی رگرسیون اقلام تعهدی، بر جریان نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده، تغییرات در درآمد، ناخالص تغییرات اموال ، ماشین آلات و تجهیزات بدست می آید. این ارتباط در واقع، توانایی سود در پیش بینی جریان نقدی است که جریان های نقدی را طی دوره های زمانی مختلف انتقال می دهند. این مفهوم، مفهوم کیفیت سود به کارگرفته شده در مدل فرانسیس برای محاسبه کیفیت سود به عنوان معیاری از کیفیت سود می باشد.

2-7- اهمیت ارزیابی کیفیت سود
اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.
از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.
از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می گیرد و بنابراین تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.
همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،1386).

تعداد صفحه :145
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)
گرایش: حسابداری
 عنوان:
بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در
صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق. 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
1-3-1 از دیدگاه سهامداران. 5
1-3-2 از دیدگاه مدیران. 5
1-4- اهداف اساسی تحقیق. 6
1-5- فرضیه­های تحقیق. 6
1-6- روش انجام تحقیق. 7
1-7- متغیرهای تحقیق. 7
1-7-1 متغیرهای وابسته. 7
1-7-2- متغیرهای مستقل. 7
1-7-3- متغیر کنترلی. 7
1-8- روش گردآوری داده­ها. 7
1-9- قلمرو تحقیق. 7
1-10- تعریف واژههای عملیاتی. 8
1-11- ساختار تحقیق. 8
1-12- خلاصه فصل. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول سود. 11
2-1- تعریف سود. 11
2-3- پیشبینی سود. 11
2-4- چرا شرکت ها سود تقسیم می کنند؟. 12
2-5- اهمیت تقسیم سود. 13
2-6- روش های پرداخت سود سهام. 14
2-6-1 سود تقسیمی نقدی. 15
2-6-2 سود تقسیمی به صورت اوراق قرضه. 15
2-6-3  سود سهمی. 16
2-6-3-1 مزیت های سودسهمی. 16
2-6-3-1- الف مزیت های سود سهمی برای سهامداران. 16
2-6-3-1- ب مزیت های سود سهمی برای شرکت. 17
2-6-3-2- محدودیت های سود سهمی. 18
2-6-4 تجزیه سهام. 19
2-6-5  تجمیع سهام. 19
2-6-6  بازخرید سهام. 19
2-7- سیاست های تقسیم سود. 20
2-7-1 سیاست تقسیم سود منظم. 20
2-7-1-1 روش درصد ثابتی از سود هر سهم. 21
2-7-1-2 روش مبلغی ثابت. 22
2-7-1-3 روش درصدی از ارزش اسمی. 24
2-7-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 24
2-7-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده. 24
2-7-3-1 سیاست تقسیم سود مطلقاً باقیمانده. 25
2-7-3-2 سیاست پرداخت درصد ثابتی از سود باقیمانده. 25
2-7-3-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده یکنواخت. 25
2-8- محدودیت­ها و عوامل کنترل کننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود   26
2-9- بازده. 27
2-9-1- تعریف سرمایه گذاری. 27
2-9-2 فرضیه بازارهای کارا (EMH). 28
2-9-2-1 سطح کارآیی ضعیف. 29
2-9-2-2 سطح کارایی نیمه قوی. 29
2-9-2-3 سطح کارایی قوی. 29
2-9-3- بازده سرمایه گذاری. 29
2-9-3-1 بازده کمی. 29
2-9-3-2 بازده کیفی. 30
2-9-4 نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ بازده واقعی. 31
2-9-4-1 نرخ بازده مورد انتظار. 31
2-9-4-2 نرخ بازده واقعی سهام (روش اول). 32
2-9-4-3  نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم). 34
2-10- مروری بر پیشینه تحقیق. 35
2-10-1 تحقیقات خارجی. 35
2-10-2 تحقیقات داخلی. 36
2-11- خلاصه فصل. 37
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه. 39
3-2- اهداف تحقیق. 39
3-3- سوالات تحقیق. 39
3-4- فرضیه­های تحقیق. 40
3-5- تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی تحقیق. 40
3-5-1 غیرهای وابسته. 40
3-5-1-1 بازده مورد انتظار سهامدار.. 40
3-5-1-2 قیمت سهام. 41
3-5-2 متغیرهای مستقل تحقیق. 41
3-5-2-1 متغیر مستقل اصلی: سود تقسیمی هر سهم. 41
3-5-2-2 متغیرهای مستقل فرعی. 41
3-5-2-2-الف نسبت حاشیه سود ناخالص. 41
3-5-2-2-ب نسبت ارزشیابی سود (Price/ Earning). 42
3-5-2-2-ج  نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 43
3-5-3 متغیر کنترلی و نحوه محاسبه آن. 43
3-5-3-1 اندازه شرکت (Company Size). 43
3-6- قلمرو تحقیق. 43
3-6-1 جامعه آماری. 43
3-6-2 نمونه آماری. 43
3-7- نحوه جمع آوری اطلاعات. 44
3-8- روش آماری و آزمون فرضیه­ها. 44
3-8-1 آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی. 44
3-8-1-1 آزمون چاو. 44
3-8-1-2 آزمون هاسمن. 45
3-8-2 رگرسیون پنل دیتا. 45
3-8-3 همبستگی سریالی جملات خطا. 46
3-8-4 آزمون نرمال بودن. 46
3-9- خلاصه فصل. 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- مقدمه. 49
4-2- آمار توصیفی. 49
4-3- آزمون تشخیص در داده های ترکیبی. 50
4-3-1 نتایج آزمون چاو. 50
4-3-2 نتایج آزمون هاسمن. 51
4-4- نتایج آزمون فرضیه­ها. 52
4-5- خلاصه فصل. 54
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 56
5-2- خلاصه تحقیق. 56
5-3- نتایج تحقیق. 57
5-4-  محدودیت های تحقیق. 58
5-5-  پیشنهادات کاربردی تحقیق. 58
5-6-  پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 58
5-7- خلاصه فصل. 59
منابع و مأخذ. 60
فهرست منابع فارسی. 60
فهرست منابع انگلیسی. 63
پیوست ها. 64
چکیده انگلیسی……………………….. 67

فهرست جداول
عنوان                                                                                                    شماره صفحه
جدول 4-1:  آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 50
جدول 4-2: نتایج آزمون چاو برای فرضیه اول. 51
جدول 4-3: نتایج آزمون چاو برای فرضیه دوم. 51
جدول 4-4: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول. 51
جدول 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه دوم. 52
جدول 4-6: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه اول. 52
جدول 4-7: خلاصه نتایج آماری حاصل از آزمون فرضیه دوم. 53
 
چکیده
تقسیم سود می تواند عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت­های سرمایه گذاری­های پیش روی شرکت­ها باشد. هرقدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می­گردد. این عامل می­تواند بر قیمت سهام شرکت­ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از آنجایی که بسیاری از سهامداران شرکت­ها خواهان تقسیم سود نقدی   می­باشند، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران یعنی سود نقدی بین سهامداران و سرمایه گذاری در فرصت های سودآور تعادلی برقرار نمایند.یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس بازده سهام می باشد. از اینرو در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی بجز قند در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم.روش انجام تحقیق شبه تجربی  و پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) بوده و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی 10 ساله از 81 تا 90 می باشد. با توجه به محدودیت­های تحقیق، تعداد 47 شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. به منظور انجام آزمون فرضیات از روش رگرسیون پنل دیتا و برای انجام روش های آماری از نرم افزار EViews6 استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر این موضوع است که درصنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند رابطه معناداری بین سودتقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار وجود ندارد و همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم در شرکت های مورد مطالعه حکایت از عدم ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و قیمت سهام در شرکت های مورد مطالعه می باشد. خریداران سهام در دوره های مذکورسرمایه گذاری در سهام را یک سرمایه گذاری بلندمدت تلقی نموده اند بنابراین توجهی به سود های مقطعی توزیع شده توسط شرکت ها ننموده اند به همین دلیل قیمت سهام به تقسیم سود شرکتهای صنعت مواد دارویی وغذایی به جز قند حساس نبوده است.
واژگان کلیدی: سود تقسیمی، بازده، ضریب بتا، قیمت سهام.
مقدمه
سود نقدی معمول ترین توزیع بازده از طریق شرکتها به سهام داران می­باشد، لیکن شرکت ها در توزیع سودنقدی خود یکسان عمل ننموده و خط مشی های متفاوتی را اتخاذ می­نمایند. این سیاست ها می تواند طیفی از عدم پرداخت سود نقدی تا پرداخت تمام عایدات شرکت را دربرگیرد. اما دیدگاه سرمایه گذاران می تواند به مراتب عمیق تر باشد ؛ زیرا در این فرایند آنها دارای بیشترین ریسک بوده و در نهایت خواستار بیشترین بازده نیز می باشندبه طور کلی می­توان گفت، هدف اساسی سرمایه گذاران از جمله سرمایه­گذاران عادی، کسب بازدهی است (شجاع وشجاع 1391،16).
پیش بینی بازده موردانتظار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است. در دهه گذشته شرکت های ایرانی سالانه بیش از دو سوم از سود ویژه خود را به صورت سود تقسیمی پرداخت کرده­اند. با وجود این، سیاست­های تقسیم سود بین شرکت­ها بسیار متفاوت است. حدود 5% از شرکت­ها به حداقل پرداخت قانونی سود (10%) اکتفا نمودند و بعضی از شرکت­ها بیشتر از درآمد خالص خود سود تقسیمی پرداخت نمودند.
تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است: از یک نظر، تقسیم سود عاملی مؤثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست. هرقدر میزان سودتقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. و نیاز به منابع مالی خارجی از شرکت بیشتر می گردد و این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکت ها در آینده تأثیر بسزائی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از اینرو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علائق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند.
سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی برای خرید سهام دارند. برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که بطور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند، در حالی که برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می­کنند. برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأماً سهام عادی را می­خرند، به همین دلیل مدیران باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاست های متفاوتی را اتخاذ نمایند.
 
1-2- بیان مسئله و تشریح موضوع تحقیق
منافعی که سهامدار از بابت سهم در اختیار کسب می کند عبارتست از: سود تقسیمی، افزایش قیمت سهم،  سهام جایزه و رعایت حق تقدم درسهام جدید شرکت. حال با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف مدیریت شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد، بنابراین تصمیم های مالی آنان باید در راستای تحقق این هدف اتخاذ گردد. هدف مدیریت شرکت به حداکثر رسانیدن ارزش شرکت ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق فراهم آوردن بازدهی فراتر از بازدهی مورد انتظار آنها است. معمولاً سود نقدی یکی از مهمترین منابع بازدهی برای سهامداران می باشد. مدیران شرکت ها دریافته اند که سهامداران آنها خواهان یک روند پایدار در سود تقسیمی پرداختی هستند زیرا ثبات سود تقسیمی این پیام را می دهدکه شرکت وضعیت مالی باثباتی داشته و دارای ریسک تجاری و بازرگانی پایین تری است و باعث می­شود که ارزش بازار سهام آن شرکت افزایش یابد (سرافراز 1388، 38). تقسیم سود از یک طرف عامل اثرگذار بر سرمایه گذاریهای پیش روی شرکت­ها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر ، بسیاری از سهام داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. مدیران باید در مورد این مسأله که چقدر از عایدات شرکت را به عنوان سود تقسیمی بین سهام داران توزیع و چه مقدار از آن را در شرکت اندوخته نمایند، تصمیم­گیری کنند. بنابراین، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (اعتمادی وچالاکی 1384،32).
(بینر[1] 2001) معتقد است که سیاست سود تقسیمی می­تواند اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم کند و بر قیمت سهام و رفتار سرمایه­گذاران تأثیر بگذارد. به همین دلیل در دنیای واقعی مدیران مالی شرکت هنگام تدوین سیاست سود تقسیمی، باید با بررسی فرصت های سرمایه گذاری آتی شرکت نسبت به منابع داخلی سرمایه تصمیم­گیری نمایند و بین سود تقسیمی فعلی و رشد آینده تعادل برقرار کنند تا ثروت سهامداران حداکثر شود.
بورس در حال حاضر یکی از جذاب ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار منافع متفاوتی ازجمله سود تقسیمی وافزایش قیمت سهام بدست می آورند. سرمایه گذاران دربورس ازاطلاعات مالی برای اندازه گیری وتجزیه وتحلیل سهام استفاده می­کنند لذا سود تقسیمی یک متغیراساسی است که هم سرمایه گذاران وهم مدیران در بازار سرمایه باید آن را مد نظر قرار دهند (بهرام فرومهرانی 29، 1383).
دراین تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم:

 1. آیا بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟
 2. آیا بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
این موضوع از دو دیدگاه حائز اهمیت است:
1-3-1 از دیدگاه سهامداران
میزان سود تقسیمی از آن جهت برای سهامداران با اهمیت است که هر گروه از سهامداران با ویژگی­های شخصی و درآمدی و نظائر آن اقدام به خرید سهام شرکتی می­کنند که شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنها باشد. در واقع می توان گفت این میزان تقسیم سود شرکت­ها است که تا حدی ترکیب سهامداران را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران و سرمایه­گذاران سود نقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سؤالات زیر دارای اهمیت باشد:

 • آیا نحوه توزیع نقدی در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟
 • آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟
 • آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری سودآور اختصاص می یابد؟

1-3-2 از دیدگاه مدیران
مدیران معمولا در مورد عایدات شرکت دو تصمیم متفاوت اتخاذ می نمایند:
الف) نگهداری سود در شرکت و اختصاص آن به پرداخت بدهی­ها و تأمین مالی سرمایه گذاری­ها و خرید دارایی­های فیزیکی
ب) توزیع سود بین سهامداران
هر کدام از تصمیمات فوق آثاری بر ارزش کل شرکت می گذارد که ارزیابی مزایا و معایب هر تصمیم منجر به اتخاذ راه کارهای خاص خود خواهد بود. نگهداری سود در شرکت اگر چه ارزانترین و ساده ترین  راه دست یابی به منابع مالی مورد نیاز می باشد ولی درضمن فشارهای ناشی از تقاضای سود نقدی به دلیل ریسک پایین تر آن نسبت به سود احتمالی ناشی از افزایش قیمت سهام، مدیران را در تصمیم عدم پرداخت سود مردد می­نماید. همچنین پرداخت سود نقدی مسائلی از قبیل توقف یا کاهش رشد و توسعه شرکت به دلیل عدم دسترسی به بازارهای سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی تطبیقی میان صنایع مختلف، محک ارزشمندی را برای سرمایه­گذار فراهم می کند که برای سرمایه گذاری در این صنایع تصمیم گیری می کنند. این پژوهش برای تدوین­کنندگان سیاست تقسیم سود مفید خواهد بود. این مطالعه هنگامی که بازار سقوط کرده باشد و یا نرخ سهام از طریق ماکزیمم سازی ثروت سهامدار کاهش می یابد سودمند خواهد بود. این پژوهش، بینش تطبیقی برای سهامداران و تدوین کنندگان سیاست تقسیم سود در این صنایع فراهم می کند.
 
1-4- اهداف اساسی تحقیق
هدف نخست:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  طی سالهای 1381تا1390 می­باشد.
هدف بعدی:
به بررسی رابطه بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جزقند پرداخته می شود.
لازم به توضیح است که قیمت سهام متاثراز واقعیات حاکم بر بازار بوده وبادر نظرگرفتن سودهای سال های آتی موجب آن خواهد شد تا سرمایه گذاران با اطمینانی بیشتری سرمایه­های خود را به بازار بورس هدایت کنند.
 
1-5- فرضیه­های تحقیق
فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه اول:  بین سود تقسیمی و بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند  رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود تقسیمی و قیمت سهام در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6- روش انجام تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات تجربی است و با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است در دسته­ی تحقیقات پس رویدادی قرار می­گیردکه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. داده­های موردنیاز برای آزمون فرضیه­ها، از نرم افزار تدبیرپرداز و همچنین صورت­های مالی شرکت­ها استخراج می شود.
 
1-7- متغیرهای تحقیق
1-7-1 متغیرهای وابسته
متغیرهای وابسته در این تحقیق بازده مورد انتظار سهامدار و قیمت سهام می باشند.
1-7-2- متغیرهای مستقل
متغیر مستقل اصلی در این تحقیق سود تقسیمی هر سهم و سایر متغیرهای مستقل نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت ارزشیابی سود و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می باشند.
1-7-3- متغیر کنترلی
در این پژوهش از اندازه شرکت به منظور متغیر کنترلی به شرح زیر استفاده گردیده است:
اندازه شرکت (SIZE)، که از لگاریتم طبیعی کل دارایی­های شرکت بدست می­آید.
1-8- روش گردآوری داده­ها
در تحقیق حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی، ماهنامه­ها، فصلنامه­ها و انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و جستجو در پایگاه های اینترنتی، بخش نظری و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و داده های مورد نیاز شرکت­ها نیز از پایگاه­های اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانک­های اطلاعاتی همانند تدبیر پرداز، صورت­های مالی، یادداشت­های توضیحی و گزارش­های مجمع عمومی شرکت­ها استخراج و جهت نتیجه گیری، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
در این تحقیق تأثیر سود تقسیمی بر بازده مورد انتظار سهامدار در صنایع مواد دارویی و غذایی به جز قند مورد بررسی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق 10 ساله و از سال 1381 تا 1390 می باشد
قلمرو مکانی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مواد دارویی و غذایی بجر قند مورد مطالعه قرار گرفت.
1-10- تعریف واژه­های عملیاتی
سود تقسیمی: معمولا پس از کسر مالیات از سود شرکت، باقیمانده طی حداکثر یک سال به سهامداران پرداخت می­شود. سود تقسیم شده تمامی سود خالص یک شرکت نیست بلکه فقط بخشی از آن است، بخش باقیمانده سود به صورت تقسیم نشده جزء ذخایر شرکت است و برای گسترش آتی نگهداری       می­شود. سود تقسیم شده بر اساس ارزش اسمی هر سهم و نه ارزش بازاری آن اعلام می­شود. اعطای سهام جایزه نیز نوعی تقسیم سود بین سهامداران است (حاجی زاده قراملکی 1383، 8).
بازده: مجموعه مزایایی است که در پایان سال مالی به  دارنده سهام تعلق میگیرد. (حاجی زاده قراملکی38،1383).
ضریب بتا: از تقسیم کوواریانس بین بازده سهم موردنظر وبازار برواریانس بازده بازار بدست می آید وشاخص بازار معیاری مطمئن در ارتباط با تغییرات فی مابین می­باشد. ارزش ضریب بتا همواره دارای دامنه 1+ و1- است و ضریب بتای مثبت به آن معنی است که افزایش بازده یک سهم همیشه همراه با بازده متناسب در بازده بازارخواهد بود وضریب منفی به این معنی است که افزایش در بازده یک سهم باکاهش متناسب در بازده بازاراست (خوش طینت و ساربانها 121، 1382).
نسبت قیمت به درآمد هر سهم(P/E)[2]:این نسبت که از آن به عنوان ضریب سودآوری نیز نام برده می شود،از طریق تقسیم میانگین قیمت جاری بازار برسودهرسهم بدست می آید.(لشکری وقاسمی 1388،161).
 
1-11- ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد به شرح زیر است:
در فصل دوم ابتدا تعریفی از سود و روش­های پرداخت سود سهام و انواع سیاست های تقسیم سود بیان می­گردد. سپس به تعریف بازده و انوع آن پرداخته و در آخر نیز تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع تحقیق مرور می­گردند.
در فصل سوم، روش اجرای تحقیق، تشریح می شود. متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی و نحوه اندازه گیری آنها به تفصیل بیان می شود. همچنین قلمرو تحقیق، جامعه آماری و نمونه در این فصل بیان می شود. نحوه جمع آوری داده­ها، تعاریف مفاهیم، روش شناسی تحقیق، روش های آماری و آزمون فرضیه ها مطالب دیگری هستند که در این فصل ارائه می شوند.
در فصل چهارم یافته­های تحقیق ارائه می شوند. ابتدا آمار توصیفی مورد بررسی قرار می­گیرد، سپس با بیان فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه و انجام آزمون­های تکمیلی، نتایج آزمون ها به صورت جداول خلاصه شده ارائه می­شوند.
در فصل پنجم، ابتدا خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و سپس یافته­ها و نتایج تحقیق تشریح می­شوند و در ادامه تفسیر نتایج و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به توضیح محدودیت­ها پرداخته می شود و در نهایت پیشنهادها و توصیه هایی برای تحقیقات آتی ارائه می­شود.
1-12- خلاصه فصل
در این فصل پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، به بیان مسئله و تشریح موضوع و سپس اهمیت و ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. در ادامه اهداف اساسی، فرضیه­ها، روش انجام تحقیق و متغیرهای تحقیق اعم از مستقل، وابسته و کنترل شرح داده شدند. روش گردآوری داده­ها، قلمرو تحقیق، واژگان عملیاتی و ساختار تحقیق مطالب دیگری بودند که در این فصل به آنها پرداخته شد.
[1] Beiner, S
[2] Price/earning
تعداد صفحه :80
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد
 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
   استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام
 استاد مشاور:
دکتر سحر سپاسی
اسفندماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
1-1-           مقدمه.. 2
1-2-               بیان مسئله.. 3
1-3-                                  ضرورت و اهمیت پژوهش.. 4
1-4-                   اهداف پژوهش.. 5
1-5-                        کاربردهای پژوهش.. 6
1-6-                        سوال های پژوهش.. 6
1-7-                          فرضیه های پژوهش.. 7
1-8-                                             جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش.. 8
1-9-                                                          تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش   8
1-10-                   ساختار پژوهش.. 10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 13
2-2-                                             بخش نخست: مبانی نظری پژوهش.. 14
2-2-1- سود نقدی سهام.. 14
2-2-2- مفهوم سود و کاربردهای آن.. 16
2-2-3- سود حسابداری و نحوه ی محاسبه آن.. 17
2-2-4- سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن.. 18
2-2-5- مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری.. 20
2-2-6- مفهوم سود تقسیمی.. 22
2-2-7- تئوری‌های تقسیم سود.. 24
2-2-7-1-                  تئوری تقسیم سود باقیمانده.. 25
2-2-7-2-        تئوری علامت‌دهی.. 26
2-2-7-3-     تئوری نمایندگی.. 28
2-2-7-4-              فرضیه هزینه نمایندگی.. 29
2-2-7-5-                        فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود.. 30
2-2-7-6-             فرضیه پاداش مدیریت.. 30
2-2-7-7-                      فرضیه‌های پیامدی و جانشینی.. 31
2-2-7-8-…………………………………………………………………………….. تئوری بلوغ.. 32
2-2-7-9-   تئوری پذیرایی.. 33
2-2-8- عدم اطمینان جریان‌های نقدی و سیاست تقسیم سود.. 33
2-2-9- نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود   36
2-2-10-                                               فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود   38
2-2-11-                سودآوری و تقسیم سود.. 41
2-2-12-                            مدل های پیش بینی سود هر سهم.. 42
2-2-12-1-                         روش پیش‏بینی هموارسازی نمائی.. 42
2-2-12-2-                                پیش‏بینی با استفاده از روش تحلیل روند   43
2-2-12-3-                                      پیش‏بینی با استفاده از روش باکس – جنکینز   44
2-2-12-4-                                      پیش‏بینی سود سهام با رویکرد شبکه عصبی   44
2-2-12-5-                  رویکرد ترکیبی در پیش‏بینی.. 45
2-2-12-6-                                                                                       ترکیب روش‏های پیش‏بینی فردی با استفاده از رویکرد شبکه‏های عصبی مصنوعی.. 46
2-2-12-7-                                                                         ترکیب مدل‏های پیش‏بینی فردی با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره   46
2-2-12-8-                        ترکیب روش‏های هموارسازی و ARIMA با یکدیگر   47
2-2-12-9-                                نتایج تحلیلی پژوهش و مقایسه کارایی نتایج مدل‏های ترکیبی با روش‏های فردی پیش‏بینی.. .. .. 48
2-2-13-                                     بازده سهام و عوامل موثر بر آن.. 49
2-2-14-          اهمیت بازده سهام.. 51
2-2-15-                                 الگوهای ارزش گذاری سهام.. 51
2-2-16-                        معیارهای حداکثر شدن ثروت.. 54
2-2-17-          سود و بازده سهام.. 55
2-3-                          بخش دوم- پیشینه تحقیق.. 58
2-3-1-    پیشینه تحقیقات داخلی.. 58
2-3-2-    پیشینه تحقیقات خارجی.. 64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 68
3-2-                       روش شناسی پژوهش.. 68
3-3-                                                    فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه.. 69
3-4-                                                    متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن ها   70
3-5-               فرآیند پژوهش.. 72
3-6-                                          روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 72
3-7-                                                جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری   73
3-8-               قلمرو تحقیق.. 74
3-9-                       ماهیت و منابع داده ها.. 74
3-10-                                                  روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات   75
فصل چهارم: تجزیه و  تحلیل داده ها
4-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 77
4-2-               آمار توصیفی.. 78
4-3-               آمار استنباطی.. 79
4-3-1- آزمون بررسی نرمال بودن داده ها.. 79
4-3-2- فرضیه اول: بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   79
4-3-3- آزمون فرضیه دوم: مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.   82
4-3-4- آزمون فرضیه سوم: بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.   84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه.. 90
5-2-……………………………………………………………………………………………… خلاصه پژوهش.. 90
5-3-           نتیجه گیری.. 91
5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اول.. 91
5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه دوم.. 93
5-3-3- نتیجه گیری از فرضیه سوم.. 95
5-4-                   جمع بندی تحلیلی.. 97
5-5-                       محدودیت‌های پژوهش.. 98
5-6-                                               پیشنهادات برای استفاده از نتایج پژوهش   98
5-7-                           توصیه برای تحقیقات آتی.. 99
منابع و مآخذ.. 100
پیوست ها  و ضمائم.. 106
چکیده انگلیسی.. 112
1-1-مقدمه
ارتباط بین بازده بازار سهام و سود حسابداری و این موضوع که چگونه و چه وقت بازار سرمایه به اطلاعات مربوط به سود، واکنش نشان می دهند، به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود درصورتهای مالی اساسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی برای ارزیابی توان سود آوری، خالص جریانات ورودی وجه نقد و پیش بینی سودهای آتی از اطلاعات منعکس در سود حسابداری استفاده می کنند. سودمندی اطلاعات منعکس در سود حسابداری، زمانی تأیید می شود که سود حسابداری بتواند سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان را در پیش بینی جریانات نقدی، از نظر مبلغ، زمان دستیابی و میزان عدم اطمینان
کمک نماید .بازده اوراق بهادار، انگیزه اصلی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است و ارزیابی و پیش بینی بازده بازار می تواند کمک مؤثری در اخذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاران به حساب آید و نتیجه این امر نیز تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. تا کنون مدل های متعددی جهت سنجش کیفیت سود های گزارش شده از سوی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در این میان مدل سود باقیمانده و اجزای آن از حیطه این تحقیقات به دور مانده اند. از این رو در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی میزان کارایی مدل رشد سود باقیمانده و اجزای آن در تبیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه‌های تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.
1-2-بیان مسئله
مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است(کوین و وی[1]، 2008) و تغییرات در سود و قیمت سهام عناصری تأثیرگذار در ارزیابی وضعیت شرکتها و مدیران و به تبع آن بر تصمیمات سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه می باشند(سوداکار و موهنرام[2]، 2012). زیرا هدف از اندازه گیری سود عبارتست از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده به چه میزان بهبود یافته است (بلکویی، 1381) و اندازه گیری سود به شکل ادواری برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری به شمار آید(کیم و یاکسوان[3]، 2010).
بازدهی سهام از موارد بسیار مهم در تصمیم گیری سهامداران می باشد (ایزدی نیا، 1386). بنابراین سود و بازدهی سهام از جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی بشمار می روند. مطالعات و پژوهش­های انجام شده درباره­ سود و بازده یکی از پرحجم­ترین و بیشترین تلاش­های پژوهشی را تشکیل می­دهد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزار سنجش اثربخشی مدیریت، و وسیله پیش­بینی و ارزیابی تصمیم گیری­ها، همواره مورد استفاده­ سرمایه­گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است(ریچاردسون[4]، 2003). بر همین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری و بازدهی شرکت­ ها را شناسایی کنند. به همین دلیل مشکل اصلی در امر محاسبه و پیش بینی روند ارزش سهام، بستگی به پیش بینی مجموعه سودهای قابل پرداخت آتی دارد. بنابراین مسئله تجزیه و تحلیل سود در سرمایه گذاری از اولویت خاصی برخوردار است(فاما و فرنچ[5]، 2004).
در بازار سرمایه ی ایران نیز  که در سال های اخیر از رونق خاصی برخوردار شده است، آزمون روش حسابداری مازاد خالص یعنی فاصله گرفتن از حسابداری تعهدی با تفکر جدید در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان که میتواند راهگشای سهامداران و سرمایه گذاران، تدوین کنندگان استانداردها و سایر استفاده کنندگان قرار گیرد، مورد توجه قرار نگرفته است. از طرف دیگر، مدل ارزیابی سود باقیمانده اولسون (1995) که به میزان فزایندها به عنوان یک رویه ی عملی در متون تجزیه و تحلیل مالی و تکنیک ارزیابی،  طرفدار پیدا کرده بود، در سال 2005، به چالش کشیده شده است(پنمن[6]، 2005).
نظر به اهمیت فراوان سود باقی مانده در ادبیات تحقیقات حسابداری، در این تحقیق قصد داریم تا از آن به عنوان مبنای تبیین ارتباط بین سود و بازده استفاده کنیم. در این تبیین رشد سود را به رشد در سود باقی مانده، رشد در سرمایه و سایر اجزا تفکیک می کنیم. با تفکیک رشد سود با استفاده از مفهوم سود باقیمانده، سوالات زیر ایجاد می شود:

 1. آیا با استفاده از این تفکیک توانمندی بهتری جهت توضیح تغییرات بازده بدست می آوریم؟
 2. آیا رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد سود ارتباط متفاوتی با بازده دارند؟
 3. آیا بازار به طور کامل کاربردهای رشد در سود باقی مانده و سایر اجزای رشد را درک می کند، یا این اجزا، بازده های آتی سهام را پیش بینی می نمایند؟

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش
از زمان آدام اسمیت دیدگاه غالب در خصوص سازمان‏ها این بوده است که آن‏ها نیروی خود را از سرمایه گذاران، کارکنان و تأمین کنندگان به دست می آورند تا کالا و خدماتی را برای مشتریان خود تولید کنند. در این دیدگاه عملکرد سازمانی عبارت است از بازده مالی که به سهامداران می رسد (فیرر[7] و همکاران، 2003: 360-348). هریک از ما در طول زندگی خود تصمیماتی را برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف از جمله ملک، طلا، سهام و مانند اینها اتخاذ می کنیم. در یک تصمیم علمی انتخاب هر یک، بستگی مستقیم به میزان ریسک و بازده آن فرصت در مقایسه با دیگر فرصت های سرمایه گذاری دارد. به عبارت دیگر هدف اصلی شناسایی آن فرصت سرمایه گذاری است که بیشترین بازده را با ریسک یکسان و یا کمترین ریسک را در شرایط بازده مساوی در مقایسه با دیگر فرصت ها به ما می دهد. بنابراین اهمیت پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی که ارتباط معنادار با بازده سهام دارند و همچنین متغیرهایی که بر این رابطه تأثیرگذارند؛ باشند. آن ها همواره به دنبال این بوده اند که متغیرهایی را که بر بازده تأثیرگذارند، یافته و بر اساس آن تصمیم‏گیری کنند. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند (مهرانی و همکاران، 1383: 78-77). لذا یکی از معیارهایی که برای سنجش عملکرد سازمان ها که در این تحقیق به آن پرداخته شده است، بازدهی سهام است زیرا معمولاً مهم ترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد. این معیار دارای محتوی اطلاعاتی زیادی می باشد، زیرا ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش بازار، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند.
از طرف دیگر سودآوری شرکتها همواره مورد توجه افراد ذینفع در شرکتها بوده و قابلیت سودآوری شرکتها درآینده و توان پیش بینی آن می تواند کمک بسیار مفیدی به تصمیم گیری آنها در خرید و فروش سهام و دادن اعتبار به شرکتها و نیز هشداری به مدیران برای بهبود عملکرد خود و … می باشد. در حوزه مدیریت مالی استفاده با از تکنیک ها، روش ها و مدل های علمی ، عموماً درجهت کمک به اخذ تصمیمات معقول در حیطه امور مالی شرکتها و سایر سازمانها به شدت رواج پیدا کرده است، از یک سو پیشرفت سریع فناوری رشد اقتصادی را سریع تر نموده و از سوی دیگر رقابت روز افزون شرکتها دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری های مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است و بدنبال آن پژوهش های حسابداری و مالی متعددی معطوف به ایجاد کردن مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی شرکتها گردیده است. از این رو، مطالعه و بررسی استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود  و بازده سهام در کشور ما می تواند گامی اساسی در راستای ایجاد بستر مناسب برای تحقیقات آینده باشد. بنابراین موضوع حاضر از اهمیت زیادی برخودار است و نتایج این تحقیق می تواند راه‌گشای حل بسیاری از سوالات موجود در این زمینه باشد.
1-4-اهداف پژوهش

 • هدف اصلی 1 : تعیین رابطه بین بازده سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 1-1: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود باقی مانده.
هدف فرعی 1-2: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.
هدف فرعی 1-3: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.
هدف فرعی 1-4: تعیین رابطه بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.
 

 • هدف اصلی 2 : تعیین قدرت توضیح دهندگی مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده نسبت به مدل پایه ای سود و بازده سهام.
 • هدف اصلی 3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود.

هدف فرعی 3-1: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده.
هدف فرعی 3-2: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه.
هدف فرعی 3-3: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات.
هدف فرعی 3-4: تعیین رابطه بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه.
1-5-کاربردهای پژوهش
بطور کلی این پژوهش در بخش کاربردی نیز اهداف زیر را دنبال می­نماید:
بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروه های زیر قابل استفاده باشد:

 1. سرمایه گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت
 2. سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. مدیران شرکتها
 4. موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 5. متخصصین و تحلیلگران مالی
 6. محققان و دانشجویان .

1-6-سوال های پژوهش
سوالات پژوهش به صورت زیر تدوین شده‌اند:

 • سوال اصلی 1 : آیا بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 1-1: آیا بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 1-2: آیا بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 1-3: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 1-4: آیا بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟

 • سوال اصلی 2 : آیا مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است؟
 • سوال اصلی 3: آیا بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد؟

سوال فرعی 3-1: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 3-2: آیا بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 3-3: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال فرعی 3-4: آیا بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد؟
1-7-فرضیه های پژوهش
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:

 • فرضیه اصلی1 : بین بازده سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 1-1: بین بازده سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین بازده سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین بازده سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
 

 • فرضیه اصلی 2 : مدل تفکیک رشد سود مبتنی بر سود باقی مانده دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری از مدل پایه ای سود و بازده سهام است.

 

 • فرضیه اصلی 3 : بین بازده آتی سهام و اجزای رشد سود ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-1: بین بازده آتی سهام و رشد در سود باقی مانده ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین بازده آتی سهام و رشد در سود سرمایه ای رشد در سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین بازده آتی سهام و رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه ارتباط معناداری وجود دارد.
 
 
1-8-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
بر اساس تعریف سود باقی مانده، رشد سود می تواند رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، رشد سود ناشی از رشد در سرمایه بکار گرفته شده، رشد سود ناشی از تغییر در هزینه بهره خالص از مالیات و رشد سود ناشی از تغییر هزینه سرمایه باشد. با توجه به اینکه اجزای مختلف رشد سود، احتمالاً کاربردها و محتوای اطلاعاتی متفاوتی به منظور ارزش گذاری و تبیین بازده دارند و نیز با توجه به اهمیت زیادی که تحقیقات پیشین برای سود باقی مانده و برتری آن به نسبت به سود حسابداری قائل شده اند، لذا هدف اصلی این پژوهش استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام باشد. در این پژوهش رشد سود با استفاده از مدل سود باقی مانده به چهار جزء شامل رشد سود ناشی از رشد در سود باقی مانده، سود سرمایه ای رشد در سرمایه، رشد سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات و  رشد سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده است.
با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم استفاده از مدل سود باقی مانده به منظور تبیین دقیق تر رابطه بین رشد سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری کیفیت سود باقی مانده شرکت‌ها، این اولین پژوهش در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
1-9-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش به دو گروه طبقه بندی می شود:

 • متغیرهای وابسته

بازده سهام شرکت i در سال t.
بازده آتی سهام شرکت i در سال t.
 

 • متغیرهای مستقل:

سود باقی مانده شرکت i در سال t.
سود ناشی از رشد سرمایه شرکت i در سال t.
سود ناشی از تغییر هزینه تامین مالی خالص از مالیات شرکت i در سال t.
سود ناشی از تغییر نرخ هزینه سرمایه شرکت i در سال t.
[1] Kevin and Wei
[2] Sudhakar and Mohanram
[3] Kim, and Yaxuan
[4] Richardson
[5] Fama and French
[6] Penman
[7] Firer
تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
عنوان موضوع: « ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی»
استاد مشاور
دکترفروغ حیرانی
زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1385 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در این تحقیق 73 شرکت می باشد. جهت بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه به عنوان متغیرهای مستقل و سود سهام نقدی به عنوان متغیر وابستهدر نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از جریان نقد آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی از آزمون رگرسیون خطی چندگانه و ازمون فیشر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها نشان داده شد که بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی و  سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه معناداری بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین مشاهده نشد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.
واژگان کلیدی: جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه، سود سهام نقدی

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 10
1-2 بیان مسئله 11
1-3 اهمیت موضوع 13
1-4 مدل مفهومی تحقیق 14
1-5 اهداف تحقیق 15
1-5-1 هدف اصلی 15
1-5-2 اهداف فرعی 15
1-6 سوالات تحقیق 16
1-6-1 سوال اصلی 16
1-6-2 سوالات فرعی 16
1-7 فرضیه های تحقیق 16
1-7-1 فرضیه اصلی 16
1-7-2 فرضیه های فرعی 16
1-8 قلمرو تحقیق 17
1-8-1 قلمرو موضوعی 17
1-8-2 قلمرو مکانی 17
1-8-3 قلمرو زمانی 17
1-9 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 18
1-9-1 جریان نقدی آزاد 18
1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه 19
1-9-3 سود سهام نقدی………………………………………………………………………………………………………….20
فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-2 مبانی نظری
2-1-1 مقدمه 24
2-1-2 اهمیت سرمایه گذاری 25
2-1-3 نظریه های مرتبط با وجه نقد 26
2-1-3-1 نظریه موازنه 27
2-1-3-2 نظریه جریان وجه نقد آزد 30
2-1-4 ارتباط ارزشی ارزش دفتری، سوددهی و جریانات نقدی 33
 
2-2- پیشینه تحقیقات
2-2-1 تحقیقات داخل کشور 35
2-2-2 تحقیقات خارج کشور 38
 
فصل سوم: ارایه مدل وروش تحقیق
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها 51
3-3 فرضیه های تحقیق 52
3-4 مدل تحقیق 53
3-5 جامعه آماری 54
3-6 نمونه گیری 54
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 55
3-8 تعریف متغیرهای تحقیق
3-8-1 تعریف نظری متغیرها 56
3-8-2 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 62
4-2 آمار توصیفی 62
4-3 آمار استنباطی
4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق 63
4-3-2 فرضیه اول 64
4-3-3 فرضیه دوم 65
4-3-4 فرضیه سوم 67
4-3-5 فرضیه چهارم 68
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه 72
5-2 نتایج تحقیق 73
5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 73

5-4  پیشنهادات

5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 79
5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 81
5-5 محدودیت­های تحقیق 82
منابع 83
پیوست 87
  1-1 مقدمه
یکی از اساسی ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانک ها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. ارتباط مستقیم و تاثیر مثبت و معنی دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد. اگر توسعه اقتصادی[1] به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی درنظر گرفته شود، مشاهده می گردد که مهم ترین مساله در این زمینه سرمایه گذاری است و “سرمایه[2] هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می دهد”. اگرچه سرمایه شرط لازم برای توسعه اقتصادی است ولی شرط کافی نیست و این عامل سرمایه گذاری است که از طریق بازگرداندن آنچه در مرحله تولید هزینه شده، قادر است رشد و توسعه اقتصادی را تضمین کند (جباری و دیگران، 1391).
در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره شده است. سپس به بیان مسئله پرداخته و مدل مفهومی ارائه شده است و در ادامه هدف از این تحقیق بیان شده است، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان شده است.
1-2 بیان مسئله
واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبرو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. در واقع سرمایه گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت بگیرد. اما مسئله ای اصلی، انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری بوسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود. از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد و میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهند. تحلیل گران و سرمایه گذاران با توجه به تئوری نمایندگی[3] در پی استفاده از روش های نوین جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها هستند. منافع و انگیزه ‌های مدیران و سهامداران بر سر مسائلی همچون اندازه بهینه شرکت و پرداخت نقدی به سهامداران دچار تضاد است. این تضادها با شدت خیلی بیشتری در شرکت‌هایی با حجم عظیم جریان نقد آزاد دیده می شود. مدیران شرکت‌ها نماینده سهام داران هستند، رابطه‌ای که در آن به شدت تضاد منافع دیده می شود (تهرانی و همکاران، 1388).
جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتما باید باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع کند، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیات مدیره و سیاست های شرکت[4] بستگی دارد. جریان نقد آزاد هر سهم، معیاری است که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشر شده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم است و یک پیش بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام ارایه می نماید. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نیز نشانه وجه نقدی است که از فعالیت مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیات مدیره مورد مصرف قرار می گیرد (ریچاردسون، 2006).
به هر حال عوامل متعددی می تواند بر سرمایه گذاری بیش از اندازه، تاثیر گذار باشد، که یکی از عوامل اصلی می تواند هزینه های نمایندگی[5] وجه نقد آزاد و هم چنین رابطه این عوامل با سود سهام باشد. به طوری که رابطه این سه عامل، به نظر می رسد کمتر مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که محقق در پی آن است، ارتباط بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی است. به طور مثال،قصد بر آن است بررسی شود که آیا در صورت دسترسی مدیریت به وجه نقد آزاد و هم چنین تضاد منافع، آیا تمایلی به پرداخت وجوه نقد آزاد به سهامداران در قالب سود سهام نقدی دارد؟ یا تمایل به افزایش سرمایه گذاری بیش از اندازه برای حفظ قدرت خود در شرکت دارد؟ و هم چنین این عوامل چه تاثیری بر روی یکدیگر خواهند گذاشت، آیا در صورت کاهش جریان وجه نقد آزاد و افزایش فرصت های سرمایه گذاری بیش از اندازه، پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران به چه صورتی خواهد بود؟ با توجه به مطالب ذکر شده، سوال های متعددی به ذهن خطور می کند که  در این پژوهش به دنبال بررسی آن طبق فرضیه های در نظر گرفته شده، هستند. و به نظر می رسد پاسخ به این سوالات می تواند، موجب افزایش آگاهی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری شده و به سرمایه گذاران در انتخاب پروژه های سرمایه گذاری، کمک شایانی بنماید.
1-3 اهمیت موضوع
واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع سازمانی مورد توجه قرار دهند. این موضوع از طریق روش های ارزیابی طرح ها از جمله روش ارزش فعلی خالص[6]، انجام می شود. برطبق این روش، سرمایه گذاری در یک یا چند طرح، در صورتی توجیه پذیر خواهد بود که ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد. بنابراین پذیرش طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی، منجر به سرمایه گذاری بیش از حد و در نتیجه بهینه نبودن سرمایه گذاری می شود. یکی از عوامل موثر در ایجاد سرمایه گذاری بیش از حد، جریان نقد آزاد در واحد تجاری است. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکا نپذیر نمی باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (ثقفی و همکاران، 1390).
وگت (1993) اثرات تقابل بین Q توبین و جریان وجوه نقد را بررسی نمود و در نهایت با توجه به شواهد به حمایت از تئوری جریان وجوه نقد آزاد پرداخت. نویسنده تئوری ایده آل[7] در مورد ارزش نهایی بیان می دارد که درآمد و جریان وجوه نقد آزاد تکنیک های در پیش بینی هم ارز هستند. هم چنین کومار و لامبرگ (2006)[8] بیان می دارند که در جریان وجوه نقد آزاد دو روش مهم وجود دارد، استفاده از تعدیلات در وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی ، تعدیلات در سود خالص، در نهایت با بررسی رابطه بین FCF با بازده فروش و بازده دارایی مشخص نمود که P-Value آنها به ترتیب یک صدم و چهار صدم است. تهرانی و حصارزاده (1388) نیز با بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری و هم چنین رابطه بین محدودیت تأمین مالی و کم سرمایه گذاری به این نتیجه دست یافتند که بین جریان نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری مستقیم به لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد.
به هر حال، از نظر تئوریکی، سرمایه گذاری در سطح شرکت نباید با تولید جریان های نقدی داخلی مرتبط باشد. با این حال، تحقیقات پیشین رابطه مثبتی را بین مخارج سرمایه گذاری و جریان نقدی نشان داده اند. دو تفسیر برای این رابطه مثبت وجود دارد. نخست آنکه این رابطه مثبت جلوه ای از یک مشکل نمایندگی است که مدیران در شرکت های دارای جریان نقدی آزاد درگیــــر مخارج بی فایده ای می شوند. هنگامی که اهداف مدیران با سهامداران تفاوت دارد وجود تولید جریان نقدی داخلی بیشتر از مقدار نیاز برای حفظ دارایی های موجود در جای خود و تامین مالی پروژه های جدید NPV مثبت، زمینه ای ایجاد می کند که منجر به هدررفت سرمایه آنان می شود. در ثانی این رابطه مثبت نشان دهنده عیوب بازار سرمایه است که در آن هزینه تامین مالی خارجی زمینه ای برای تولید جریان نقدی داخلی جهت گسترش مجموعه فرصت های سرمایه گذاری ممکن ایجاد می کند (ریچارسون، 2006).
1-4 مدل مفهومی تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند (ادواردز و دیگران، 2000). با توجه به اینکه بررسی تاثیر ترکیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری برای نخستین بار است که در محدوده آماری  انجام می شود، بنابراین پیش بینی می شود که از مدل مفهومی که در ادامه آمده است، در تحقیق حاضر استفاده شود:
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کلی

 • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی

1-5-2 اهداف ویژه

 • شناسایی رابطه بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی
 • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین
 • شناسایی رابطه بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا

1-6 سوالات تحقیق
1-6-1 سوال اصلی

 • آیا بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟

1-6-2 سوالات فرعی

 • آیا بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد؟

1-7 فرضیات
فرضیه­ها پاسخی ذهنی به مسئله پژوهش می­باشند. هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خود با بیان مسئله پژوهش به عنوان یک سؤال شروع می­گردد. لذا فرضیه­ها که به عنوان پاسخ ذهنی و فرضی از مسئله پژوهش بیان می­شوند، از دیدگاه صحت و درستی و یا نادرستی قابلیت آزمون دارند (بازرگان، عباس، 1383، ص 48). بدین ترتیب در انجام هر پژوهش و پژوهش فرضیات به عنوان راه و طریق ارزیابی مسئله برای پژوهش گر لازم و ضروری هستند.  بر این اساس و با توجه به پرسش­های پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه های تحقیق به شرح زیر تدوین گردیده است:
1-7-1 فرضیه اصلی

 • بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه با سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیه های فرعی

 • بین جریان نقد آزاد و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد پایین رابطه معناداری وجود دارد.
 • بین سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا رابطه معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مباحث حسابداری قرار دارد که در آن به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد، سرمایه گذاری بیش از اندازه و سود سهام نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
1-8-2 قلمرو مکانی
این پژوهش برروی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که تعدادی از آنها به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-8-3 قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از 1385 لغایت 1391 می باشد.
1-9 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-9-1 جریان نقد آزاد : : معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجه نقدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سهامداران می باشد (بیوکت ،2009).
استاندارد یکنواختی برای معیار جریان نقد آزاد با وجود تعریف وجه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان های نقد آزاد از مدت ها قبل، وجود ندارد. در این پژوهش نیز از رابطه زیر برای معیار جریان نقد آزاد استفاده شده است (تهرانی و حصارزاده، 1388):
مدل (1)
 
متغیرهای موجود در این رابطه با حذف اندیس های شرکت و زمان به صورت زیر است:
FCF: جریان نقد آزاد
CFO: جریان نقد عملیاتی
INT: سود عملیاتی
T: مالیات پرداختنی
DIV: سود تقسیمی و
A : ارزش دفتری دارایی ها است.
1-9-2 سرمایه گذاری بیش از اندازه: عبارت است از افزایش در میزان سرمایه گذاری در طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی به جهت افزایش جریان نقد آزاد(جنسن 1986).
در این پژوهش از مدل به کارگرفته شده توسط یانگ و جیانگ (2008) و تهرانی و حصارزاده (1388) استفاده شده است. با استفاده از این مدل که در زیر آمده است، سطح معمولی سرمایه گذاری در شرکت ها برآورد شده است و از تفاوت (به صورت باقیمانده رگرسیون) بین سطح واقعی سرمایه گذاری و سطح برآورد شده سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بیش از حد شرکت ها به دست می آید:
 مدل (2)
 
، نشان دهنده سرمایه گذاری شرکت i در سال t است. در این پژوهش سرمایه گذاری به عنوان وجه نقد پرداختی شرکت i برای تحصیل یا ساخت دارایی های ثابت، دارایی های نامشهود یا سایر دارایی های بلندمدت در نظر گرفته شده است و بر کل دارایی های ابتدای دوره تقسیم می شود تا تاثیر خطاها از بین برود.
1-9-3 سود سهام نقدی
امروزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله کارامدترین، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. اگرچه این واحدها از نظر تعداد نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی محدود می باشند ولی از نظر منبع سرمایه، حجم فروش و سایر منابع اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند. ارایه سهام این شرکت ها از طریق بورس اوراق بهادار این امکان را  برای سرمایه گذاران فراهم می سازد تا از طریق خرید سهام این شرکت ها که بخشی به منظور بهره مندی از سود نقدی سهام است، اقدام به سرمایه گذاری نمایند. برای اعتبار دهندگان نیز میزان سود نقدی سهام در این شرکت ها می تواند به عنوان نشانه ای از وضعیت مالی این شرکت ها برای اتخاذ تصمیمات اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به جریان های نقدی مستمر علاقه بیشتری نشان می دهند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص در زمان های تعیین شده می باشند(اعتمادی و بنایی، 1387). بر این اساس مارنی (2005) بر این عقیده است که سود سهام نقدی عبارت است از، پرداخت نقدی به سهام‌داران شرکت از محل عواید جاری یا سود انباشته. که به‌عنوان درآمد، مشمول مالیات قرار می‌گیرد. پرداخت نقدی سود سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً مرکب از سود سهام، درآمد بهره، و سود سرمایه ناشی از پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد.
در همین ارتباط، ثقفی و کردستانی (1383) در بررسی و تببین رابطه میان کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته سهام در شرکت هایی که سود نقدی آنها افزایش یا کاهش داشته است نشان دادند که سود نقدی اطلاعاتی در ارتباط با ارزش شرکت فراهم می کند. هم چنین اعتمادی و چالاکی نیز اعلام کردند که شواهدی مبنی بر وجود ارتباط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به صنعتی بودن آن وجود دارد. در مجموع بسیاری از محققان بر اثرگذاری اطلاعات مربوط به سوددهی بر سود سهام با استفاده از مطالعه رخداد برای گرفتن اثرات محتمل متمرکز شده اند. جین (2000) پیشنهاد کرد که ممکن است سایر عوامل مخصوص شرکت بر دیگر قیمت های سهام به جز اعلام سود سهام اثرگذار باشند (بشیر و همکاران، 2013).
اعلام سود سهمی سهام با میانگین بازده مثبت سهام[9] در ارتباط است. مثلاً آزکوئیس و مولینز (1983) بازگشت‌های غیرعادی 3.7 درصد را در مورد اعلام سود‌ سهمی گزارش می‌کنند و یافته‌های مشابه، بررسی‌هایی را که با استفاده از بازه‌های زمانی طولانی‌تر و جدیدتر انجام می‌شوند را تأیید می‌کنند. این بازگشت‌ها مطابق با اعلام افزایش در پرداخت‌ سود چنین تعبیر می‌شود که سودهای سهمی (افزایش سود)، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بازار قرار می‌دهد. افیسر (2011) نیز در مقاله خود شواهدی را ارائه می‌کند که به نظر می‌رسد بازگشتی سود سهمی سهام تا حدی نشان از سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی اثبات‌کننده این فرضیه‌ها است. به نظر می‌رسد فرضیه‌ی سرمایه‌گذاری بیش از اندازه، نقشی دارد که بازگشتی‌های بسیار برجسته را برای شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا، توصیف می‌کند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد تحلیل‌گران سود‌ سهمی سهام را به عنوان علائم جریان نقدی بالا در آینده برای شرکت‌های دارای جریان نقدی و کیوی پایین تفسیر می‌کنند. این «علامت[10]» به نظر به درون واکنش‌های میانگین مثبت بازار تعبیر می‌شود تا خبرهای این شرکت آغاز گردد گرچه بازگشتی‌های اعلام شده در این زیرمجموعه نسبت به شرکت‌های نوپای دارای کیوی پایین و جریان نقدی بالا مثبت‌تر است.

تعداد صفحه :98
قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت واقتصاد
بخش حسابداری
پایان­نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود
استاد مشاور:
دکتر مهدی بهار مقدم
شهریور ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که از نظر سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. لذا مدیران سعی می کنند از طریق مدیریت سود نوسانات سود در سنوات پیاپی را از بین ببرند. مدیران برای مدیریت سود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند یک از این ابزار، طبقه بندی نادرست اقلام (انتقال اقلام) صورت حساب سود و زیان می باشد. با استفاده از این ابزار مدیران هزینه های اصلی (بهای تمام شده، هزینه های اداری و توزیع و فروش) را به اقلام دیگر صورت سود و زیان  انتقال می دهند. همچنین آنها می توانند با استفاده از این روش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت را در قالب درآمدهای اصلی آن طبقه بندی نمایند. از مزایای این روش می توان به عدم تغییر در سود خالص دوره جاری و واقعی بودن سود دوره آتی اشاره کرد. هدف این تحقیق، بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه‏بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود  میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 50 شرکت برای یک دوره 8 ساله با استفاده از مدل های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده های پانل بصورت تجمعی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که بر خلاف نتایج تحقیقات مشابه خارجی، در بازار سرمایه ایران مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی (جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی) و تغییر طبقه بندی اقلام هزینه ای (جابجایی میان هزینه های عملیاتی غیر عملیاتی) صورت سود و زیان انجام نمی شود.
 واژه های کلیدی:  مدیریت سود، تغییر طبقه بندی، سود عملیاتی غیر منتظره.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه………………………………. 2
1-2. تشریح و بیان موضوع………………….. 2
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی تحقیق………. 6
1-4. فرضیه های تحقیق……………………… 7
1-5. روش تحقیق………………………….. .8
1-5-1. جامعه آماری……………………… 8
1-5-2. نمونه آماری……………………… 8
1- 5-3. قلمرو تحقیق…………………….. 9
1- 5-4. روش گردآوری اطلاعات………………. 9
1- 5-5. مدل های تحقیق…………………… 9
1- 5-6. متغیر های تحقیق…………………. 10
1-5-6-1. متغیرهای وابسته تحقیق …………. 10
1-5-6-2. متغیرهای مستقل تحقیق ………….. 11
1-6. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات……… .11
1-7. ساختار تحقیق……………………….. 11
1-8. خلاصه فصل…………………………… 12
 
فصل دوم:  مبانی نظری و ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه …………………………….. 14
2-2. گزارشگری مالی؛ اهداف و کیفیت آن………. 14
2-3. سود و مفاهیم مربوط به آن…………….. 16
2-4. انواع سود، درآمد عملیاتی در مقابل درآمد غیرعملیاتی  17
2-5. دستکاری سود………………………… 19
2-6. مفهوم مدیریت سود……………………. 21
2-7. الگوها و و تئوری های مرتبط با مدیریت سود. 23
2-8. دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود… 24
2-9. انواع مدیریت سود……………………. 26
2-9-1. مدیریت سود از طریق زمانبندی رویدادها.. 26
2-9-2. مدیریت سود از طریق انتخاب و تغییر رویه های حسابداری  26
2-9-3. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی……… 27
2-9-4. مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی  27
2-9-5. مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی…. 28
2-10. انگیزه های مدیریت سود ……………… 28
2-11. روشها و ابزارهای مدیریت سود ………… 29
2-12. مدیریت سود و تغییر طبقه بندی ……….. 31
2-13. پیشینه موضوع تحقیق ………………… 33
2-13-1. پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور… 33
2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994)…… 33
2-13-1-2. تحقیق مک وی  (2006)…………… 34
2-13-1-3. استرانگ و همکاران (2007)………. 34
2-13-1-4. تحقیق کامرون و گالری (2008)……. 35
2-13-1-5. تحقیق فن و توماس(2009)………… 35
2-13-2. پژوهشهای انجام شده در ایران………. 36
2-13-2-1. پورحیدری و همتی (1383)………… 36
2-13-2-2. حساس یگانه و یزدانیان (1387)…… 36
2-13-2-3. تحقیق بداغی و بزاززاده (1387)….. 37
2-13-2-4. تحقیق مرادزاده فرد و همکاران (1388) 37
2-13-2-5. تحقیق نوروش و حسینی (1388)…….. 38
2-13-2-6. تحقیق احمدپور و همکاران (1388)…. 38
2-10. خلاصه فصل …………………………. 39
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1. مقدمه……………………………… 41
3-2. روش تحقیق………………………….. 41
3-2-1. قلمرو تحقیق …………………….. 41
3-2-2. جامعه و نمونه آماری تحقیق ………… 42
3-2-3. ابزار جمع آوری داده های تحقیق …….. 43
3-3. فرضیات تحقیق و مبانی نظری آن…………. 44
3-4. مدل های تحقیق………………………. 46
3-5. معرفی متغیرهای تحقیق………………… 47
3-5-1. متغیرهای وابسته تحقیق و شیوه محاسبه آن ها   48
3-5-1-1. سود عملیاتیغیرمنتظره…………… 48
3-5-1-2. تغییرات سود عملیاتیغیرمنتظره……. 50
3-5-2. متغیرهای مستقل تحقیق و شیوه محاسبه ی آنها   50
3-5-2-1. درآمدهای غیرعملیاتی……………. 50
3-5-2-2. هزینه های غیرعملیاتی…………… 51
3-6. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات…….. 51
3-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها….. 52
3-8. خلاصه فصل…………………………… 53
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه……………………………… 55
4-2. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………… 55
4-3. نتایج حاصل از آزمون مدل های محاسبه سود عملیاتی غیر منتظره و تغییرات آن……………………………… 56
4-3-1. آزمون مدل محاسبه سود عملیاتی غیر منتظره 57
4-3-2. آزمون مدل محاسبه تغییرات سودعملیاتی غیر منتظره  59
4-3-3. آزمون مفروضات آماری………………. 60
4-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیات…………… 62
4-4-1. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق……….. 62
4-4-2. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق……….. 63
4-4-3. نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق……….. 65
4-4-4. نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق……… 66
4-4-5. آزمون مفروضات آماری………………. 68
4-5. خلاصه فصل…………………………… 69
 
فصل پنجم :نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1. مقدمه……………………………… 72
5-2. خلاصه و نتیجه گیری…………………… 72
5-3. پیشنهادات تحقیق…………………….. 76
5-4. محدودیت های تحقیق…………………… 76
5-5. توصیه برای تحقیقات آتی………………. 76
 
منابع………………………………….. 78

 • مقدمه

      پس از انقلاب صنعتی و با تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها در تمام دنیا و ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان و همچنین باتوجه به پتانسیل های سیستم حسابداری تعهد ی به خاطر وجود اقلام تعهدی (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) فلسفه مدیریت سود مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای تصمیم‏گیری‏های خود به ارقام سود توجه ویژه دارند آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را باکیفیت‏تر تلقی می‏کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است لذا مدیران برای تأثیر بر تصمیم گیری سرمایه‏گذاران و نظر تحلیل گران اقدام به مدیریت سود می‏نمایند. مدیریت سود به مفهوم توانایی مدیر در استفاده از تکنیک های مختلف هموارسازی سود و بازخورد آن بر منافع مدیریت است به گونه ای که نوسانات دوره‏ای سود را کاهش دهد.   روشهای زیادی برای مدیریت سود وجود دارد یکی از این روشها تغییر طبقه بندی در ارقام صورت حساب سود و زیان است.
     تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران با هرکدام از مولفه های صورت حساب سود و زیان برخورد یکسانی ندارند، از نظر آنها ارقام مستمر و عملیاتی ( چون پایدارترند) دارای اهمیت بیشتری هستند و عملکرد مدیران را درست تر منعکس می کنند، لذا مدیران سعی بر طبقه بندی نادرست صورت حساب سود و زیان نموده تا ارقام ویژه ای همچون سود عملیاتی را بزرگنمایی کنند. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا استفاده از این ابزار مدیریت سود در میان شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در فصل حاضر کلیاتی از موضوع و روش تحقیق بیان گردیده و اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های آن تبیین می شود.
 
1-2. تشریح و بیان موضوع
     توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر باتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است. و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باتوجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبه رو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
    سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. براساس رویکرد تعهدی درصورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می‏توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش‏بینی‏ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می‏توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان نمود؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش‏بینی از جمله عواملی است که “گزارشگری سود” را تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. همچنین ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته و یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آنها قرار می گیرد.
امروزه مبحث مدیریت سود یکی از حوزه های مورد توجه محققان و صاحبنظران می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف مورد نظر مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران[1]، 2001). فلسفه مدیریت سود بهره گیری از انعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری و همچنین برداشتهای مختلف مدیران از اصول و استانداردهای مذکور می باشد. مدیریت سود شامل روشهایی است که به واسطه آن داده های حسابداری توسط مدیریت و به منظور نیل به اهداف مدیر، دستکاری می شوند.
     پژوهش‏های صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه‏گذاران و تحلیلگران مالی نسبت به انحراف میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده واکنش منفی نشان می دهند (کولینگ وود[2]، 2001). چراکه از نظر آنها یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. تجربیات نشان داده است شرکتهایی که دارای ثبات بیشتری در سود گزارش شده خود بوده و تغییرات عمده ای ندارند دارای ارزش بالاتری می باشند.  لذا، مدیران سعی به هموارسازی سود برای از بین بردن نوسانات سود در سال‏های مختلف می‏نمایند. چنانچه سود به دست آمده پائین‏تر از حد مورد انتظار باشد مدیران با اعمال ابزارهای مدیریت سود اقدام به بالابردن سود گزارش شده و حذف نوسان ایجاد شده نسبت به سالهای قبل می نمایند و چنانچه سود واقعی بالاتر از حد مورد انتظار باشد، مدیران به جهت حفظ روند سود و ارزش شرکت اقدام به انتقال درآمدها به دوره های آتی می نمایند. تحقیقات صورت گرفته دراین خصوص (هانت، مویر و شلوین[3]، 1996) موید این مطلب است که صلاحدید مدیریت در نشان دادن رقم پائین تر برای سود حاصل از اقلام تعهدی، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. این درحالیست که مدیریت سود چنانچه کشف شود، می تواند تأثیر کاملا منفی داشته باشد  ” با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامیکه اشتباهاتی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد. و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایه اش خواهد شد.” (مالفورد و کومیسکی[4]، 2002).
     مدیران برای هموارسازی سود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. روشی که اغلب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی است. مدیر می تواند با شناسایی درآمدهای آتی در سال جاری و یا انتقال هزینه های جاری به سنوات آتی اقدام به مدیریت سود نماید. نوع دوم مدیریت درآمد می تواند با دستکاری در فعالیتهای واقعی اقتصادی همچون تخفیف در قیمت برای بالابردن فروش و یا کاهش هزینه های اختیاری همچون هزینه های تحقیق و توسعه صورت گیرد. سومین ابزار مدیریت سود، که موضوع تحقیق حاضر می باشد، طبقه بندی نادرست اقلام (انتقال اقلام) صورت حساب سود و زیان است. با استفاده از این ابزار مدیران هزینه‏های اصلی (بهای تمام شده، هزینه های اداری و توزیع و فروش) را به اقلام دیگر صورت سود و زیان (همچون هزینه های اخراج دسته جمعی کارکنان شاغل در بخشهای فعال واحد تجاری، به هزینه بردن دارائیهای نامشهود خارج از فرایند استهلاک، کمکهای بلاعوض پرداختی، هزینه های غیرمعمول مربوط به مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش موجودی مواد و کالا، ذخیره های غیرمعمول برای زیانهای ناشی از پیمانهای بلندمدت، هزینه های جذب نشده ناشی از عدم دستیابی به ظرفیت  معمول مورد انتظار و ضایعات غیرعادی) انتقال می دهند. همچنین آن‏ها می‏توانند با استفاده از این روش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت را در قالب درآمدهای اصلی آن طبقه‏بندی نمایند.تحقیقات صورت گرفته عملی بودن انتقال اقلام صورت حساب سود و زیان را تأیید می کنند. پژوهش‏ها نشان می‏دهد که مدیران به صورت عمدی اقلام صورت سود و زیان را جابه جا کرده تا بر درک و دریافت استفاده کنندگان تأثیر بگذارند (کینی و ترزونت[5]، 1997). این اقلام بیشتر در جابجای سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی و همچنین زیان عملیاتی و زیان غیرعملیاتی نمود پیدا می کند چراکه طبقه بندی برخی از درآمدها و هزینه ها در قالب عملیاتی و غیرعملیاتی متأثر ار نگرش ها و تصمیمات مدیریت می باشد.  با توجه به موارد فوق دو سوال اساسی این مطالعه به شرح زیر قابل بیان می باشد:

 • آیا مدیران از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.
 • آیا مدیران از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی اقدام به مدیریت سود می نمایند.

 
1-3. اهمیت، ضرورت و اهداف اساسی تحقیق
     سود خالص و مولفه‏های آن دارای کاربردهای مختلفی می‏باشند. سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند. تصمیم‏گیری برای قراردادی که براساس سود با کیفیت پائین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای مثال سودهای بیش از واقع نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‏گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‏ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتباردادن نادرست از سوی اعتباردهندگان خواهد شد. تغییر طبقه‏بندی ابزاری بسیار جذاب برای مدیریت سود است. مدیران با استفاده از این ابزار کم هزینه می‏توانند مولفه‏های صورت حساب سود و زیان را تحت کنترل داشته و طبق پیش‏بینی های تحلیلگران عمل نمایند این اقدام سود خالص را تغییر نمی‏دهد، اما می تواند تأثیر مهمی بر انتظارت و تصمیمات سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی داشته باشد. تمرکز یر این ابزار مدیریت سود به دلایلی حائز اهمیت است: اولا هزینه‏های عملیاتی و غیرعملیاتی ماهیتی کاملاً متفاوت دارند، هزینه‏های عملیاتی نسبتا پایدارند درحالیکه هزینه‏های غیرعملیاتی برطبق تعریف غیرعادی و یا غیرمعمول هستند. هزینه‏های غیرعملیاتی به شدت ناپایدارند و سرمایه‏گذاران نیز بر همین اساس با آنها برخورد می‏کنند. به این ترتیب تغییر طبقه‏بندی بین هزینه‏های عملیاتی و غیرعملیاتی، اگر دقیقا به وسیله استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی تشخیص داده نشوند، می تواند بر انتظارات و درنتیجه قیمتها تأثیر شایانی بگذارد.
   تمرکز برروی تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی به چند دلیل آزمونی قوی برای سنجش این ابزار مدیریت سود محسوب می شود:
اولاً : هرکدام از اقلام صورت حساب سود و زیان محتوای اطلاعاتی متفاوتی داشته و سرمایه گذاران با هرکدام اقلام صورت سود و زیان (سود ناخالص، سود عملیاتی و  سود خالص) برخوردی متفاوت دارند.
ثانیاً: اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی دارای ماهیتی کاملاً متفاوت می باشند. اقلام عملیاتی نسبتاً پایدارند درحالیکه اقلام غیرعملیاتی به شدت ناپایدار بوده و سرمایه گذاران نیز بر همین مبنا با آنان برخورد می کنند. به این ترتیب تغییر طبقه بندی بین اقلام عملیاتی و غیرعملیاتی اگر کاملاً به وسیله استفاده کنندگان تشخیص داده نشود، می تواند بر انتظارات، تصمیم گیری ها و قیمت سهام تأثیر بگذارد.
با توجه به موارد فوق اهداف اساسی این تحقیق عبارتند از:

 • بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام درآمدی صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود
 • بررسی میزان استفاده از تغییرطبقه بندی اقلام هزینه ای صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود

 
1-4. فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، از میزان درآمدهای غیرعملیاتی کاسته خواهد شد.
فرضیه دوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و درآمدهای غیرعملیاتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود خواهد داشت.
فرضیه سوم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، با افزایش سود عملیاتی غیرمنتظره، هزینه های غیرعملیاتی نیز افزایش خواهد یافت.
فرضیه چهارم: در صورت اعمال مدیریت سود از طریق جابجایی میان هزینه های عملیاتی و هزینه های غیرعملیاتی، بین تغییرات سود عملیاتی غیرمنتظره و هزینه های غیرعملیاتی رابطه معکوس و معنی داری وجود خواهد داشت.
 
1-5. روش تحقیق
روش مورد نظر برای انجام این تحقیق روش شبه تجربی می باشد. از لحاظ بعد زمانی با توجه به استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به گذشته، پژوهش حاضر یک تحقیق پس رویدادی (گذشته نگر) به شمار می آید. بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
 
1-5-1. جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند، که از ابتدای سال 1380 لغایت 1387 در بورس فعال بوده اند.
 
1-5-2. نمونه آماری
صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مورد نظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه بکار می رود. در صورتی که نمونه، نماینده ی واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره ی پارامترهای جامعه امکان نخواهد داشت. برای انتخاب نمونه ی آماری مناسب که یک نماینده ی مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، درابتداشرکت های موجوددرجامعه ی آماری مورد بررسی قرارگرفتندو سپس با توجه به یک سری محدودیت ها و قیدهای معین که لازمه ی انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت ها حذف و مطالعه بر روی شرکت های باقیمانده صورت گرفت.بنابراین می توان گفت روش نمونه گیری مورداستفاده در تحقیق حاضر، روش حذفی می باشد. برای این منظور 5 معیار در نظر گرفته شده است و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده است. معیارهای مذکور به شرح زیرند:
1- شرکت باید در گروه شرکت های واسطه‏گری‏های مالی نباشد؛
2- سال مالی شرکت پایان اسفند ماه باشد؛
3- شرکت در طول دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد؛
4- بیش از 6 ماه وقفه در انجام معاملات شرکت وجود نداشته باشد؛
5- اطلاعات کامل و تفصیلی صورت های مالی سالانه شرکت برای دوره مورد بررسی موجود باشد.
با توجه به موارد فوق جمعاً تعداد 50 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند.
 
1-5-3. قلمرو تحقیق
    قلمروموضوعی تحقیق،بحث درمورد یکی از ابزارهای مدیریت سود یعنی تغییر طبقه بندی اقلام صورت حساب سود و زیان می باشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا سال  1387و قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
1-5-4. روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های مورد نیاز برای انجام تحقیق برحسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج شده است.
داده های تحقیق عموماً از بانک­هایاطلاعاتی نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره­آورد نوین، پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پایگاه اطلاعاتی مدیریت پ‍ژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و همچنین گزارشات هفتگی بورس و صورت های مالی شرکت ها گردآوری گردیده است.
[1]Wild et al
[2]Collingwood
[3]Hunt, Moyer and Shevlin
[4]Mulford and Comiskey
[5]Kinney and Trezevant

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد
بخش حسابداری
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها
 استاد مشاور :
دکتر احمد خدامی‌پور
  تیر ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
محافظه‌کاری شرطی عبارت است از درجه تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. اما این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری نیز ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. در صورتی که هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه‌ها در برآورد محافظه‌کاری موجب برآورد بیش‌تر از مقدار واقعی آن خواهد شد.
نتایج این تحقیق بر مبنای 58 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی 10 ساله از 1380 تا 1389 قرار دارد. طبق نتایج تحقیق، با استفاده از معیار بازده سهام، عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری مشاهده نشد، هر چند که وجود عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها مشهود می‌باشد. برای بررسی بیش‌تر از سه معیار اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم برای برآورد محافظه‌کاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد ارتباطی بین اندازه‌ی شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود ندارد.
بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه‌کاری ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بین اهرم و محافظه‌کاری نیز ارتباط مستقیمی وجود دارد و تأثیر عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها در هر دو معیار، مشهود می‌باشد. در صورتی که هنگام برآورد محافظه‌کاری شرطی، اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها لحاظ شود، میزان محافظه‌کاری برآوردی با استفاده از معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 14% و با استفاده از معیار اهرم 9% کاهش می‌یابد که حاکی از آن است که در برآورد میزان محافظه‌کاری شرطی، در نظر گرفتن اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها ضروری است.
 واژگان کلیدی: محافظه‌کاری، عدم تقارن زمانی سود، چسبندگی هزینه‌ها
فهرست مطالب
عنوان                                      صفحه
فصل اول
1-1. مقدمه 2
1-2. تشریح و بیان موضوع 3
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش 5
1-5. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه 6
1-6. فرضیات تحقیق 7
1-7. روش تحقیق 7
1-8 . جامعه و نمونه آماری 8
1-9. مدل و متغیرهای تحقیق 8
1-10. تعریف متغیرها 9
1-11. تعریف واژگان عملیاتی 10
1-12. خلاصه فصل 10
1-13. چارچوب فصول بعد 10
فصل دوم
2-1. مقدمه 12
2-2. محافظه‌کاری 12
2-2-1. تفاسیر مختلف محافظه‌کاری 13
2-2-1-1. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قراردادی. 13
2-2-1-1-1. نقش عدم تقارن در قراردادهای بدهی.. 14
2-2-2. تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی 14
2-2-3. تفسیر محافظه‌کاری از منظر مالیات 15
2-2-4. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری 15
2-3. چسبندگی هزینه‌ها 15
2-3-1 تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها 16
2-3-2. پیش‌بینی تجربی از مدل چسبندگی هزینه‌ها 19
      عنوان                                                                                                    صفحه
2-4. پیشینه تحقیق 21
2-4-1. تحقیقات خارجی.. 21
2-4-2. تحقیقات داخلی.. 25
2-5. خلاصه فصل 28
فصل سوم
3-1. مقدمه 30
3-2. روش تحقیق 30
3-3. جامعه آماری 30
3-4. نمونه آماری 31
3-5. فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها 31
3-5-1. ارتباط بین متغیرهای تحقیق خان و واتس (2009) با محافظه‌کاری 32
3-6. مدل آماری تحقیق و تعریف متغیرها 35
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 39
3-8. روش گردآوری داده‌ها 39
3-9. روش‌های آماری مورد استفاده 39
3-11. خلاصه فصل 39
فصل چهارم
4-1. مقدمه 42
4-2. آمار توصیفی 42
4-2-1. شاخص‌های آمار توصیفی 42
4-2-2. همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 44
4-4. آمار استنباطی – نتایج حاصل از برازش مدل‌ها و تفسیر آن‌ها 44
4-5. بررسی فروض کلاسیک رگرسیون خطی 52
4-6. خلاصه فصل 54
فصل پنجم
5-1. مقدمه 56
5-2. خلاصه و نتیجه‌گیری 56
       عنوان                                                                                                                   صفحه
5-3. محدودیت‌های تحقیق 65
5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق 65
5-5. توصیه‌هایی برای تحقیقات آتی 66
منابع و مآخذ 67
منابع فارسی:.. 67
منابع خارجی:.. 68

مقدمه

محصول‌ نهایی‌ فرایند حسابداری‌ مالی‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌کنندگان‌ داخلی‌ و استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌، در قالب‌ گزارش‌های‌ حسابداری‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارش‌های‌ حسابداری‌ که‌ با هدف‌ تأمین‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، در حیطه‌ عمل‌ گزارشگری‌ مالی‌ قرار می‌گیرد. گزارشگری‌ مالی‌ منعکس‌کننده‌ حسابدهی‌ واحد تجاری‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌ است‌ و از این‌ رو مبنایی‌ برای‌ ارزیابی‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ و اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ فراهم‌ می‌آورد. صورت‌های‌ مالی‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌، به‌ استفاده‌کنندگان‌ مختلف‌ در ارزیابی‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ یاری‌ می‌رساند (بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران[1]).
هدف‌ صورت‌های‌ مالی‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ گردد.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات مختلفی برای ارائه صورت‌های مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل مربوط به شناخت درآمد و هزینه اشاره کرد. شناخت‌ هزینه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ این‌ امر است‌ که‌ آیا شواهد کافی‌ مبنی بر وقوع‌ کاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ قبل‌ از پایان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد یا خیر. اعمال‌ احتیاط‌ موجب‌ می‌گردد که‌ برای‌ شناخت‌ هزینه‌ در مقایسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و میزان‌ اتکاپذیری‌ اندازه‌گیری‌ کمتری‌ نیاز باشد. این رویکرد موجب ایجاد عدم تقارن زمانی در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که به طور کلی از آن تحت عنوان محافظه‌کاری یاد می‌کنند.
هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه‌کاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. باسو[2] (1997، به نقل از بلیس[3]، 1924) بیان می‌کند که حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (1997) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، 1389).
در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود پرداخته خواهد شد و اینکه آیا بخشی از این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری تحت عنوان چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود یا خیر؟.

1-2. تشریح و بیان موضوع

محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول کاربردی در تدوین استانداردهای حسابداری پایدار معرفی شده است. حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تأیید اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تأیید اخبار بد (زیان) زیادتر باشد. بر این اساس، محافظه کاری مخلوق عدم تقارن در تأیید وضعیت سود و زیان است (باسو، 1997). همچنین از محافظه‌کاری به عنوان میزان تفاوت تأییدپذیری وضعیت شناسایی سود در مقابل زیان، یاد می‌شود. در این بیان، تأکید بر درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان است. تفاوت درجه تأییدپذیری سود در مقابل زیان به عدم تقارن در شناسایی سود و زیان منجر می‌شود (واتس[4]، 2003).
می‌توان از محافظه‌کاری به عنوان ساختاری نام برد که اگر به‌درستی عمل شود به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد شد که به‌طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین‌کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود (کردستانی و امیربیگی لنگرودی، 1387). با توجه به اهمیت نقش محافظه‌کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.
در دنیای امروز، سازمان‌ها در جهت ادای وظایف مدیریتی و همچنین بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع، اطلاعات و تکنیک‌های مختلفی را بکار می‌گیرند. از مهم‌ترین ابزارهای تهیه چنین اطلاعاتی، حسابداری مدیریت است که وظیفه اصلی آن تأمین اطلاعات مورد نیاز مدیران سطوح مختلف سازمان است. مدیران از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. استفاده صحیح و بهینه از اطلاعات حسابداری مدیریت، کارایی، کنترل، سود‌دهی، نظارت و اثربخشی را افزایش می‌دهد (نصیرزاده، 1381).
یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت، بیانگر آن است که تغییرات هزینه‌ها رابطه‌ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه‌ها توسط اندرسون، بانکر و جاناکرامان[5] (2003)، مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه‌ها با افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه‌ها در ازای کاهش در سطح فعالیت (به یک میزان مساوی) است.
مطالعات تجربی مختلف، یک ارتباط خطی تکه‌ای بین سود و بازده سهام را نشان می‌دهد که اغلب، آن‌را محافظه‌کاری می‌نامند که همان عدم تقارن شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد است. از طرفی یک ارتباط خطی تکه‌ای مشابه می‌تواند از یک منبع دیگر ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. چسبندگی هزینه‌ها دلالت بر عدم تقارن واکنش هزینه‌ها به افزایش و کاهش فروش دارد که به طور گسترده در مطالعات اخیر بر روی رفتار هزینه‌ها، مستند شده است (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان ، 2003؛ ویز[6]، 2010).
عدم تقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش به دلیل چسبندگی هزینه‌ها، موجب عدم تقارن رفتار سود شرکت می‌شود. به این دلیل که هزینه‌ها علامت منفی دارند، چسبندگی هزینه‌ها بر این موضوع دلالت می‌کند که سود باید واکنش کمتری به افزایش فروش نسبت به کاهش فروش، نشان دهد.
به این دلیل که تغییر فروش به‌طور مثبت با بازده جاری سهام، همبستگی دارد، بازده مثبت به احتمال زیاد با افزایش فروش همراه (هم‌جهت) خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، ضعیف‌تر است. به‌طور معکوس، زمانی که بازده منفی است، مشاهده کاهش فروش، محتمل‌تر خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، قوی‌تر است. در نتیجه، زمانی که هزینه‌ها چسبنده هستند، ارتباط بین سود و بازده سهام به احتمال زیاد، برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام، قوی‌تر خواهد بود، که این مسئله در تحقیقات پیشین، تحت عنوان محافظه‌کاری از آن یاد شده است (بانکر و همکاران[7]، 2012).  
با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند با محافظه‌کاری و محافظه‌کاری با چسبندگی هزینه‌ها اشتباه گرفته شود. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق، این است که آیا واقعاً به‌طور همزمان، محافظه‌کاری و پدیده چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد و آیا چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند بر مقدار عدم تقارن زمانی سود شناسایی‌شده ناشی از محافظه‌کاری اثر بگذارد یا نه؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اندازه‌گیری، فرایند توصیف برخی از ویژگی‌های یک پدیده با استفاده از اعداد و ارقام به صورت قابل اطمینان و معتبر است. بنابراین، یکی از مباحث مهم در هر پژوهش، اندازه‌گیری دقیق پدیده‌ها تا حدامکان است. با توجه به این‌که در پژوهش‌های پیشین اثر متقابل محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد میزان محافظه‌کاری برآورد‌شده بیش از مقدار واقعی آن اندازه‌گیری شده باشد. به همین منظور، هدف این تحقیق اندازه‌گیری دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود می‌باشد.

1-4. نتایج مورد انتظار و اهداف اساسی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است. به عبارت دیگر، هدف این پژوهش ارائه و آزمون تجربی مدلی برای تفکیک اثر متقابل پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است.
نتایج این تحقیق در برگیرنده‌ی اطلاعات با اهمیتی در ارتباط با چگونگی رفتار هزینه‌ها خواهد بود که می‌تواند توسط استفاده‌کنندگان به‌ویژه حسابداران، مدیران، تحلیلگران مالی و حسابرسان برای ارزیابی‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده شود. اغلب نوشته‌ها و مباحث مطرح شده در کتب حسابداری مدیریت در ارتباط با چگونگی رفتار هزینه‌ها، روش‌هایی (به‌عنوان مثال روش تجزیه و تحلیل رگرسیون) را به منظور برآورد میانگین تغییرات در هزینه‌ها به ازای یک واحد تغییر در محرک هزینه ارائه کرده‌اند. استفاده از چنین مدل‌هایی بدون توجه به ویژگی چسبندگی هزینه‌ها به محاسبه کم‌تر از واقع تغییرات در هزینه‌ها هنگام افزایش سطح فعالیت و محاسبه بیشتر از واقع تغییرات در هزینه‌ها هنگام کاهش سطح فعالیت منجر خواهد شد.
اصول بودجه‌ریزی انعطاف‌پذیر نیز اغلب مبتنی بر فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت بودجه شده است. چنین روش‌های بودجه‌ریزی بدون توجه به ویژگی چسبندگی هزینه‌ها احتمالاً با انحرافات زیادی مواجه خواهد شد.
روش معمول در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، محاسبه و مقایسه نسبت هزینه‌ها (عملیاتی،  اداری، عمومی و فروش) به فروش خالص برای شرکت‌های یک صنعت یا یک شرکت در دوره‌های زمانی مختلف است. تحلیلگران مالی افزایش غیرمتناسب در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش را یک علامت منفی بر ای عملکرد مالی مدیریت می‌دانند؛ زیرا این افزایش غیرمتناسب در هزینه‌ها را احتمالاً ناشی از عدم کنترل صحیح هزینه‌ها توسط مدیریت یا تلاش‌های بی‌نتیجه در امر فروش کالا می‌دانند. چنین تجزیه و تحلیل‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد؛ زیرا فرض اساسی چنین تجزیه و تحلیل‌هایی تغییرات متناسب هزینه‌ها با سطح فروش است در حالیکه با توجه به نتایج این پژوهش، چنین فرضی برای یک مجموعه از داده‌ها که در برگیرنده‌ی دوره‌های افزایش و کاهش سطح فروش باشد، معتبر نیست.
حسابرسان نیز در هنگام بررسی‌های تحلیلی فرض تغییرات متناسب هزینه‌ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت را پذیرفته و به‌کار می‌گیرند. درک بهتر چگونگی تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش نسبت به تغییرات فروش می‌تواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسی‌های تحلیلی یاری کند.
مدیریت واحدهای تجاری با در دست داشتن منابع و امکانات، به انجام پیشبینی‌هایی قابل اعتماد می‌پردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش می‌دهند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت بر قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی دقیق از پدیده چسبندگی هزینه‌ها و محافظه‌کاری، مدیران را در پیش‌بینی بهتر سودهای آتی، یاری می‌رساند.
به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

1-5. استفاده‌کنندگان از نتایج پایان‌نامه

استفاده‌کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از:

 • دانشگاهیان و پژوهشگران
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدیران سایر شرکت‌ها
 • سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها
 • افراد و نهادهای حرفه‌ای درگیر مسائل مالی و حسابرسان

1-6. فرضیات تحقیق

فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:
فرضیه شماره 1: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.
فرضیه شماره 2: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.
فرضیه شماره 3: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.
فرضیه شماره 4: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.
فرضیه شماره 5: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.
فرضیه شماره 6: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد.
 17. روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش­شناسی، از نوع شبه­تجربی و در حوزه تحقیقات پس‌رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات واقعی صورت     می­گیرد و چون می­تواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می­شود. روش پس­رویدادی روشی است که در آن، تحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آن­ها می­پردازد. به عبارت دیگر روش پس­رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می­پردازد.
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه صورت­های مالی و یادداشت­های همراه صورت­های مالی جمع­آوری شده است. جمع­آوری داده­ها با استفاده از  نرم­افزار پایگاه داده­ای تدبیرپرداز و صحرا و برداشت مستقیم آن­ها از صورت­های مالی صورت گرفته است. صورت­های مالی شرکت­ها نیز از وب سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق، پس از انتخاب شرکت­های نمونه و جمع­آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با استفاده از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم­افزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شده‌اند. مدل­های مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندمتغیره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(خاکی، 1389، ص. 250). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 تا سال 1389 به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و نمونه‌گیری با اعمال معیارهای زیر صورت پذیرفته است:

 1. حذف شرکت‌هایی که در طی این دوره از لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حذف شده‌اند.
 2. سال پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال 1379 باشد.
 3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
 4. در تمامی سال‌های مورد بررسی در دو ماهه پایان سال، سهام آن‌ها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به‌دست آورد.
 5. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در مورد آن‌ها وجود داشته باشد.

پس از اعمال معیارهای مذکور، تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت ترکیبی داده­ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 580 سال- شرکت می‌باشد
[1] . پیوست استانداردهای حسابداری مالی ایران
[2] . Basu

تعداد صفحه :81
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه پیام نور واحد بهشهر
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
 
                                                عنوان پایان نامه:
مقایسه مدل­های ارزشیابی سود باقیمانده وجریان نقدی آزاد در فرآیند ارزشگذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه                  1
 • بیان مسأله تحقیق                  3
 • اهمیت تحقیق                 11
 • هدف تحقیق                 14
 • روش تحقیق                 14
 • فرضیه تحقیق                           15

1-7-1- فرض   و   فرضیه                                                                                 16
1-8- جامعه و قلمرو آماری تحقیق                                                                                 16
1-9 -روش تجزیه و تحلیل داده بیان مدل تحقیق                                                                  17
1-10- واژه ها و کلمات کلیدی                                                                                     19
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : ادبیات تحقیق
2-1-1- مقدمه                                                                                                       22
2-1-2- تاریخچه مدل های ارزشیابی                                                                              24
2-1-3- مدل های ارزشیابی                                                                                         28
2-1-4- واژه شناسی مدل های ارزشیابی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                           29
2-1-5- تعاریف و مفاهیم مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                      30
2-1-6- دیدگاه های مدل های ارزش گذاری                                                                      32
2-1-7- هدف مدل های ارزش گذاری                                                                            32
2-1-8- مبانی نظری مدل های ارزش گذاری سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                            32
2-1-8-1 تئوری ارزش                                                                                             33
2-1-8-2 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ                                                                            34
2-1-8-3 تئوری نمایندگی                                                                                         36
2-1-9-دیدگاه های مختلف درباره ارزش                                                                                   40
2-1-9-1 ارزش ذاتی                                                                                               41
2-1-9-2 ارزش دایر                                                                                                42
2-1-9-3 ارزش انحلال                                                                                                      42
2-1-9-4 ارزش منصفانه                                                                                                     42
2-1-10- انواع مدل های ارزش گذاری                                                                            42
2-1-10-1 مدل های مطلق ارزش گذاری                                                                                  43
2-1-10-1-1 مدل سود باقیمانده                                                                                            44
2-1-10-1-2 مدل جریان نقدی آزاد                                                                             53
2-1-10-1-3 مدل تنزیل جریان نقدی مورد انتظار                                                                56
2-1-11- مدل های نسبی ارزش گذاری                                                                                    57
2-1-12- شکل رسمی مدل سودباقیمانده                                                                                    58
2-1-13- شکل رسمی مدل جریان نقدی آزاد                                                                     59
2-1-13-1 اجزای مدل جریان نقدی آزاد                                                                                   6
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1 پژوهش های خارجی                                                                                       78
2-2-2 پژوهش های داخلی                                                                                         81
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه                                                                                                             91
3-2 قلمرو تحقیق                                                                                                    92
3-3 جامعه آماری تحقیق                                                                                             92
3-4 جامعه آماری در دسترس                                                                                       94
3-5 نحوه گردآوری داده های تحقیق                                                                               96
3-6 نحوه مقایسه ی سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                             97
3-6-1 تعریف فرضیه ی آماری   و                                                                         99
3-7 روش تحقیق                                                                                                  100
3-8 توصیف آزمون فرضیه                                                                                       101
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه
4-1 مقدمه                                                                                                           104
4-2 توصیف و ماهیت سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد                                                        105
4-3 مراحل عمومی آزمون فرضیه آماری                                                                           105
4-4 آزمون رتبه ی علامت دار (Wilcoxon)                                                                  107
4-5 تجزیه و تحلیل آماری                                                                                        108
4-6 خلاصه تجزیه و تحلیل آماری                                                                               109
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه                                                                                                           111
5-2 خلاصه فصل ها                                                                                               111
5-3 نتایج تحقیق                                                                                                   114
5-4 محدودیت ها و تنگناها                                                                                       118
5-5 پیشنهادات کاربردی                                                                                                    119
5-6 سایر پیشنهادات                                                                                               121
5-7 پیشنهادات برای تحقیقآتی                                                                                     122
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                               صفحه
جدول (3-1) ، فهرست شرکت های مورد بررسی                                                                          95
جدول (4-6-1) ،آزمون فرض آماری فرضیه                                                                      108
جدول (4-6-2) ، خلاصه تجزیه و تحلیل ها                                                                   109
 


1-1- مقدمه
ارزش گذاری شرکت هااز مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی در هر کشور به شمار   می رود به طوریکه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بازار سرمایه مترقی و نظام یافته دارندارزش شرکت را بانک های سرمایه گذاری، مشاوران سرمایه گذاری و استاندارد ها و قوانین خاص هر صنعت تعیین می کنند. در ایران به دلیل کارایی پایین بازار سرمایه و فعالیت محدود بانک های سرمایه گذاری که به تازگی تأسیس شده اند و تا به حال فعالیتی از خود نشان نداده اند، ارزش گذاری شرکت ها، غیر کارشناسانه و با آزمون خطا پیگیری می شود(دارابی وکابلی 1389).
هر دارایی اعم از مالی[1] یا واقعی[2] ارزشی دارد. عامل کلیدی در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثر گذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی را می توان ارزش گذاری کرد اما بعضی دارایی ها ممکن است ساده تر ارزشیابی شوند و بعضی دیگر ممکن است پیچیده تر باشند. اسکار واید می گوید “قیمت هر چیز را می دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم”.
همچنین باید در نظر داشت که مهمترین عواملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ی ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. طی سال های مختلف ، پژوهشگران مدل ها و روش های متعددی را برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد همان مدل های مهم و شناخته شده در فرایند ارزش گذاری شرکت هستند. مدل جریان نقدی آزاد ارزش شرکت را برابر ارزش فعلی جریان های نقدی آزاد ، وجوه نقد اضافی ، اوراق بهادار قابل داد و ستدفرض می کندو وابسته به انتظارات آینده است. بنابراین مدل جریان نقدی آزاد با ورودی های مختلف آسیب پذیر است طبق مشاهدات فرانسیس1 و همکاران (2000) به طور میانگین 82 درصد از ارزش شرکت به وسیله ارزش نهایی قابل تعیین است. مدل سود باقیمانده ارزش شرکت را برابر ارزش دفتری سرمایه گذاری شده و ارزش فعلی سودهای غیر عادی مورد انتظار اندازه گیری می کند. فلزم و اولسون2 (1995) مدل سود باقیمانده را به عنوان تفاوت بین بازده واقعی (سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات) و بازده مورد انتظار سرمایه ی سرمایه گذاری شده مشخص کرده اند. این مدل بر ارزش دفتری متمرکز است یعنی قسمتی از ارزش براساس ارزش دفتری است که در واقع قسمت عمده ای از ارزش شرکت را تشکیل می دهد.
این تحقیق در رابطه با مدل ارزش گذاری شرکت ها است و در آن به مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.
در این فصل از تحقیق به بیان مسئله ی تحقیق ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، روش انجام تحقیق ، فرض   و  تحقیق ، فرضیه تحقیق ، جامعه و قلمرو آماری ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، پرداخته می شود.
 
 
 
 
 
1-2 بیان مسئله تحقیق
در شرایط موجود ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی که در ارتباط با واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی به منظور کاهش تصدی گری دولت است فرایند ارزش گذاری شرکت ها یک امر بسیار مهم تلقی می شود. علاوه بر این با توجه به نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه ، سرمایه گذاران در هنگام ارزشیابی سهام دچار سردرگمی قابل ملاحظه ای می شوند که باید برطرف شود.
دقت پیش بینی تحلیل گران عامل اصلی موفقیت سرمایه گذاری است. برای مدیریت یک استراتژی فعال مدیریت پرتفوی ، پیش بینی یک مدیر پرتفوی باید به طور متوسط درست بوده و با پیش بینی های مورد توافق بازار متفاوت باشد. تنها با در دست داشتن پیش بینی دقیق و به کار بردن مدل های ارزش گذاری مناسب تحلیلگرمی تواند ارزش ذاتی راپیش بینی کند.ارزش ذاتی یک دارایی برابر با ارزش آن با فرض داشتن تمام مشخصات سرمایه ای آن داراییاست (بخشیانی و راعی 1387).
این تحقیق به مقایسه ی دو مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد در فرایند ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.
دقت مدل های ارزش گذاری برای سهامداران ، مدیران ، تجزیه و تحلیل گران مالی ، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات تأمین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مدل ارزشگذاری سود باقیمانده (درآمد پسماند، سودهای غیرعادی) موضوع پژوهشهای بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ی ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است. درآمدپسماند برابراست با سود خالص شرکت منهای هزینه ی فرصت سرمایه به کار رفته، برای تولید سود است.
ازآنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود و زیانی درج نمیشود ممکن است سود خالص شرکت عددی مثبت باشد، اما این برای پوشش هزینه ی فرصت حقوق صاحبان سهام کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت زیان دیده اند. درآمد پسماند ( سود اقتصادی، سودهای غیرعادی) با در نظر گرفتن هزینه ی حقوق صاحبان سهام این مشکل را برطرف میکند. (مهرانی، 1389).
در صورت های مالی به طور مشخص سود قابل تخصیصی به مالکان شرکت نشان داده میشود. در نتیجه بهره ی پرداختی به وام دهندگان به عنوان هزینه در صورتهای مالی قید میشود، اما از آنجا که هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی درج نمیشود سهامداران باید تصمیم بگیرند که آیا سود خالص شرکت برای پوشش هزینه فرصت سرمایه ی آنان کافی است یا خیر؟ در محاسبه ی درآمد پسماند (سود غیرعادی، سوداقتصادی) هزینه حقوق صاحبان سهام به طور صریح بیان شده است.
در بلند مدت شرکتهایی با بازده دارایی بالاتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش بالاتر از ارزش دفتری، و شرکت با بازده دارایی کمتر از هزینه ی سرمایه، دارای ارزش پایین تراز ارزش دفتری، خواهند بود. مدل ارزش گذاری درآمد پسماند (سوداقتصادی،سودغیرعادی) ارزش سهام را به دو بخش تقسیم میکند:

 1. ارزش دفتری سهام شرکت.
 2. ارزش فعلی درآمد پسماند مورد انتظار.

در مدل ارزش فعلی جریانهای نقدی و جریانهای نقدی آزاد، ارزش هر سهم به صورت مجموع ارزش فعلی سری جریانهای نقدی و یک ارزش پایانی محاسبه می شود و در عمل ارزش پایانی در این مدل، بخش عمده ای از ارزش سهام را تشکیل می دهد، اما از آنجا که ارزش پایانی به آینده ای دور تعلق دارد عدم اطمینان در تخمین آن بالاست. در مقابل در مدل درآمد پسماند (سوداقتصادی،بازده غیرعادی) ، بخش بزرگی از ارزش سهام در ابتدا به صورت ارزش دفتری شناخته م یشود (داموداران، 1388).
در تئوری اقتصاد، سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره ی مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه) تعریف می شود.
اقتصاددانان و حسابداران به خوبی میدانند که این روش اندازه گیری سود برای یک دوره مالی عملی نیست، همچنین اقتصاددانان، سود تضمین شده متعلق به بدهی را به عنوان هزینه یا جزیی از بهای تمام شده شناسایی می کنند.
چرا که سود تضمین شده ی متعلق به حقوق صاحبان سهام را نمیتوان به نحو عینی تعیین کنند، لذا از دیدگاه علم اقتصاد، سود خالص حسابداری متشکل از سود حقیقی و هزینه استفاده از سرمایه سهامداران است (شریعت، 1381).
مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است، ابتکار اصلی در مدل اول سن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدلهای خطی است” رویکرد اول سن سبب تمرکز مجدد بر مفاهیم بنیادین ارزشیابی شده است و گرایش به ارتباط دادن سودهای غیر عادی بازده و همچنین مدلهایی که به طور مستقیم به ارزشیابی شرکت می پردازند را افزایش داده است. پنمن(1992) دلایل محکمی برای تغییر تمرکز از مدلهای ارتباط دهنده بازده و سود به مدلهای بنیادین ارزشیابی ارائه نموده است ولی در هر حال انتخاب بین این دو رویکرد، بایستی به واسطه ی تحقیقات خاص صورت گیرد.
در خصوص ویژگی های دیگر مدل اول سن مبنی بر توان پیشبینی سودهای غیر جاری دوره ی بعد، نتایج نشان می دهد که لحاظ کردن متغیرهای سایر اطلاعات، توان پیشبینی کنند گیسودهای غیر عادی در دوره ی بعد را به مراتب افزایش می دهد (برزگر 1388).
مدل اول سن به ایجاد یک چارچوب تئوریک منسجم برای تحقیقات سنتی حسابداری مبتنی بر بازار کمک می کند (خدادادی 1384).اولسن (1991) توضیح می دهد که چگونه سودهای تقلیل یافته می توانند موجب بهبود عملکرد آماری در طول اولین سالهای تقلیل شوند. نظریه ی اصلی اول سن به وسیله تحقیقات تجربی اثبات شده است (به عنوان مثال ایستو نهریس (1991) واسترانگوواکر (1993). علاوه بر این با ترکیب دیدگاه اول سن و روش های اقتصادسنجی میتوان مدلهای تحقیقاتی را ایجاد نمود که دارای نتایج آماری قابل اتکاتری باشند (استرانگواکر، 1993)، کارهای تئوریک بعدی انجام شده توسط کوثری (1992) ، و کوثری واسلون (1992) ، نشان می دهد چگونه سودهای تقلیل یافته میتوانند سبب ارائه عملکرد فوق العاده آماری شود و این در حالتی است که بازار به اطلاعتی دسترسی دارد که امکان پیش بینی سودهای آتی را بهتر از پیش بینی صورت گرفته صرفاً بر مبنای اطلاعات سری های زمانی فراهم می آورد. در ارتباط با انتقاد و ازتحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار میتوان پاسخ داد که رویکرد اول سن، ثابت کرده است که بخشی از دلایل ضعیف عملکرد تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار به واسطه ی کارهای ضعیف است که تاکنون انجام گرفته است و ضعف این کارها عمدتاً مرتبط با نادیده گرفتن توانایی بازار در لحاظ کردن سودهای آتی نبوده است.
با اطمینان میتوان گفت یافته های تحقیقات جدید نشان می دهد که فرایند تحقیقات مبتنی بر بازار و همچنان زنده و در حال پیشرفت می باشد.
جریان نقدی آزاد شرکت شامل جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه شرکت (شامل سهامداران و وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملی اتی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) می باشد.
به بیان دیگر جریان نقد آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی عملیات شرکت منهای مخارج سرمایه گذاری، گفتنی است که تأمین کنندگان سرمایه شرکت، سهامداران و وام دهندگان و در برخی موارد سهامداران ممتاز می باشد (بخشیانی وراعی 1387).
جریان نقدآزاد سهام، برابر با جریان نقد قابل پرداخت به سهامداران عام شرکت، پس از پرداخت هزینه های عملیاتی، هزینه های مالی (بهره ی وام های دریافتنی) و اصل وام های دریافتنی و انجام سرمایه گذاری های لازم (شامل سرمایه در گردش و دارایی ثابت) است به بیان دیگر جریان نقد آزاد سهامداران برابر است با جریان نقدی عملیاتی شرکت، منهای مخارج سرمایه گذاری و پرداخت به وام دهندگان (شامل اصل و فرع) است. از آنجا که جریان نقد آزاد شرکت، بعد ازپرداخت مالیات، قابل پرداخت به تمام تأمین کنندگان سرمایه شرکت است جریان نقدی آزاد شرکت می بایست با میانگین موزون هزینه ی سرمایه (WACC) تنزیل شود ونتیجه ی این محاسبه، ارزش شرکت خواهد بود. ارزش سهام سهامداران برابر خواهد بود با تفاضل ارزش شرکت و ارزش بدهی شرکت  (بدهی هایی که شرکت بابت آن بهره پرداخت می کنند)، از سوی دیگر جریان نقدی آزاد سهام جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران است و بنابراین می بایست با نرخ بازده مورد در خواست سهامداران تنزیل شود (بخشیانی و راعی 1387).
انتخاب جریان نقدی آزاد شرکت یا جریان نقدی آزاد سهام برای ارزش گذاری سهام شرکت، بستگی به مشخصات شرکت دارد، اگر ساختار سرمایه ی شرکت (نسبت ارزش سهام شرکت به ارزش بدهی های شرکت) پایدار باشد، کاربرد روش جریان نقدی آزاد سهام ساده تراست. در مواردی که انتظار داریم ساختار سرمایه ی شرکت تغییر کند و یا در مواردی که جریان نقدی آزاد سهام منفی است باید از جریان نقدی آزاد برای ارزش گذاری شرکت استفاده کرد. در این صورت تحلیلگر با تنزیل جریان نقدی آزاد شرکت، ارزش دارایی عملیاتی شرکت را محاسبه می کند سپس موجودی نقد و سایر ابزارهای مالی قابل فروش را به آن اضافه می کند و ارزش بدهی شرکت را از آن کسر می کند نتیجه محاسبات ارزش سهام شرکت خواهدبود.و لازم به ذکر است که جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سرمایه ی سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه ی محصولات جدید، انجام تحصیلات تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیرنیست از طرف دیگر وحه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه ی نگهداری وجه نقد و هزینه ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرارگردد (رحیمی 1390).
در این تحقیق مدل جریان نقدی آزاد را این طور محاسبه کرده ایم که ابتدا جریان نقدی آزاد1 را از حاصل جمع و تفریق داده های مختلف به دست می آوریم. به عبارت دیگر برای محاسبه جریان نقدی آزاد ابتدا فروش ها را به دست می آوریم و سپس هزینه ی عملیاتی و استهلاک را از آن کسر و حاصل را در (نرخ مالیات -1)ضرب می کنیم سپس هزینه استهلاک را به آن اضافه و در نهایت هزینه ی مخارج سرمایه ای و تغییرات در سرمایه در گردش را از آن کسر می کنیم و حاصل این جمع و تفریق را برWACC+1)) تقسیم می کنیم2WACC همان میانگین موزون هزینه ی سرمایه است که از ضرب نسبت سهم هر یک از منابع تأمین مالی (سود انباشته ، سهام سرمایه ، اوراق قرضه ، تسهیلات مالی بلند مدت) در هزینه ی مربوط به هر یک از آن محاسبه می شود این در واقع یک قسمت مدل جریان نقدی آزاد است. مرحله ی دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود ارزش نهایی (پایانی) جریان نقدی آزاد است که باید برای آن جریان نقدی سال آینده را پیش بینی کنیم و سپس آن را بر میانگین موزون هزینه سرمایه – نرخ رشد مورد انتظار جریان نقدی آزاد تقسیم کنیم این همان ارزش نهایی و جریان نقدی آزاد است که باید بر 1+ میانگین موزون هزینه سرمایه سال آینده تقسیم کنیم در اینجا مرحله دوم تمام می شود.
مرحله سوم باید وجوه نقد اضافی که شرکت مازاد بر نیاز خود دارد وهمچنین اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را باید اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی ها را از مرحله سوم کسر می کنیم تا ارزش شرکت در مدل جریان نقدی آزاد مشخص شود.
در مدل سود باقیمانده که در این تحقیق استفاده شده ابتدا سرمایه ی به کار گرفته شده در شرکت(به ارزش دفتری) را از صورت های مالی استخراج کرده در واقع مرحله ی اول است سپس بازده غیر عادی را حساب می کنیم و آن را بر 1+ میانگین موزون هزینه ی سرمایه تقسیم می کنیم لازم به ذکر است که بازده غیر عادی تفاوت بین ROIC و میانگین موزون هزینه ی سرمایه ضربدر سرمایه به کار رفته در شرکت (به ارزش دفتری) است و ROIC به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر سرمایه به کار رفته برآورده شده، مرحله دوم که به مرحله ی اول اضافه می شود باید ارزش نهایی (پایانی) بازده غیر عادی را حساب کنیم و آن را بر 1+ میانگین وزنی هزینه ی سرمایه تقسیم کنیم لازم به ذکر است که ارزش نهایی بازده غیر عادی برابر بازده غیر عادی سال آینده (پیش بینی) تقسیم بر تفاوت میانگین موزون هزینه ی سرمایه و رشد بازده غیر عادی در سال آینده است . در مرحله سوم وجوه نقد اضافی و اوراق بهادار قابل داد و ستد (قابل انتقال) را اضافه و در نهایت سهام ممتاز و بدهی را از آن کسر می کنیم.
مدل های ارزش گذاری شرکت از جمله مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد دو مدل شناخته شده و مرسوم برای ارزش گذاری شرکت به شمار می رود که پی بردن به مدل مناسب جهت ارزش گذاری ، سهامداران و دیگر ذینفعان را یاری می کند تا در بازار سرمایه منابع خود را به طور مناسب تخصیص دهند. همچنین سرمایه گذاران باید مدلی را برای ارزش گذاری شرکت انتخاب کنند که سود مورد انتظار آنها نزدیک به واقعیت باشد یعنی باید مدل ،ارزش شرکت را طوری پیش بینی کند که سهامداران بر آن اتکا کنند و در نهایت به آن قیمتی که مدل معرفی کرده و قیمتی که در تالار بورس وجود داردارتباط نزدیکی وجود داشته باشد اگر این مسئله وجود داشته باشد آن مدلی که خطای  کمتری با مقدار واقعیت در تالار بورس دارد برتر است.
با توجه به خلاصه موارد گفته شده ی زیر :

 1. در ایران ارزش گذاری شرکت غیر کارشناسانه صورت می گیرد و بانک های سرمایه گذاری نو پا و بازار سرمایه کارا نیست.
 2. در ایران با توجه به اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی ارزش گذاری شرکت یک امر مهم تلقی می شود.
 3. مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد مدل های مرسومی برای ارزش گذاری شرکت هستند و مدل سود باقیمانده بیشتر بر ارزش دفتری شرکت اتکا می کند و در جریان نقدی آزاد بیشتر از پیش بینی استفاده می شود.
 4. جریان نقدی آتی بهتر است با بکارگیری تحلیل اقتصادی صنعت و در نهایت تحلیل استراتژی شرکت برآورد کرد این فرآیند پیچیده بوده و دقت آن بستگی به دقت فرض تحلیل گر دارد.
 5. مدل سود باقیمانده موضوع پژوهش های بسیاری بوده و به طور گسترده در مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه ارزش سهام واحد تجاری و ارزش شاخص سهام به کار رفته است.
 6. در تئوری اقتصاد سود به عنوان تفاوت بین ارزش واحد تجاری در آخر دوره و اول دوره مالی پس از انجام اصلاحات در مورد سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) و یا پرداخت های صاحبان سرمایه (کاهش سرمایه تعریف می شود).
 7. مدل اولسن (1995) نیز یک نوع خاص از مدل سود باقیمانده است ، ابتکار اصلی در مدل اولسن بکارگیری “پویایی اطلاعات مدل های خطی است”.
 8. جریان نقدی آزاد شرکت برابر است با جریان نقدی قابل پرداخت به تأمین کنندگان سرمایه ی شرکت (شامل سهامداران ، وام دهندگان) پس از پرداخت تمام هزینه های عملیاتی و انجام سرمایه گذاری لازم (شامل سرمایه در گردش ، دارایی ثابت) است.

در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه ی مدل سود باقیمانده و جریان نقدی آزاد، مدل توانمند تر که دارای دقت بالایی نسبت به مدل دیگر است برای سهامداران و کسانی که قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و همچنین به طور کلی برای ذینفعان شرکت ها به عنوان مدل ارزش گذاری توانمند تر با دقت بالا و خطای کم تجویز شود.
[1]– Financial asset
[2]– Real asset
1– Francis
2– Feltham and ohlson
1– Free cash flow
2– wieghted average cost of capital
تعداد صفحه :144
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد فیروز آباد
 
پایان نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A »
 
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: حسابداری
 
عنوان:
تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..2
1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2. بیان مسأله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………..5
1-4. اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5. سوال‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6. فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
1-7. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………….8
1-7-2. متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………………………………………8
1-7-3. متغیرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………9
1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………….9
1-8-2. قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….9
1-9. روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9
1-10. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….10
1-11. تعریف واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………..10
1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-11. چارچوب فصول آتی …………………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………13
2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2. مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..15
2-2-1. وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………15
2-2-1-1. درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-2. مراحل درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………17
2-2-1-2-1. دوره‌ نهفتگی …………………………………………………………………………………………………………….18
2-2-1-2-2. دوره کسری وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..18
2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ……………………………………………………………..18
2-2-1-2-4. دوره نبود توان پرداخت دیون کامل ……………………………………………………………………………..19
2-2-1-3. دلایل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………….19
2-2-1-3-1. دلایل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….20
2-2-1-3-2. دلایل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….21
2-2-1-4. ابزارهای شناسایی عوامل درماندگی مالی ………………………………………………………………………….24
2-2-1-4-1. تحلیل روند ……………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1-4-2. تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………….25
2-2-1-4-3. تحلیل مدیریت …………………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-5. مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی وقوع درماندگی مالی ……………………………………………………………28
2-2-1-5-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-5-2. مدل آلتمن ……………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-1-5-3. مدل اسپرینگیت ………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-1-5-4. مدل اهلسون …………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-1-5-5. مدل زمیسکی ……………………………………………………………………………………………………………32
2-2-1-5-6. مدل فولمر ……………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-1-5-7. مدل زاوگین ……………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-5-8. مدل CA-Score ………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-5-9. مدل گرایس ……………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-1-5-10. مدل SAF شیراتا ……………………………………………………………………………………………………..35
2-2-1-5-11. مدل Thai DA ……………………………………………………………………………………………………….36
2-2-1-5-12. مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….36
2-2-2. سود ………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-2-1. اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………………37
2-2-2-2. مفهوم اقتصادی سود ……………………………………………………………………………………………………..38
2-2-2-3. نارسایی محتوای اطلاعاتی سود ………………………………………………………………………………………40
2-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………………………….41
2-2-2-5. نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………………………..41
2-2-3. ظهور نظریه کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………….42
2-2-3-1. مفهوم کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………………43
2-2-3-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………………………………………….46
2-2-3-3. عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود ……………………………………………………………………………………..47
2-2-3-3-1. روش‌های حسابداری …………………………………………………………………………………………………47
2-2-3-3-2. برآوردهای حسابداری ……………………………………………………………………………………………….49
2-2-3-3-3. سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت ………………………………………………………………………50
2-2-3-3-4. نوع صنعت ………………………………………………………………………………………………………………50
2-2-3-3-5. ویژگی‌های مالی ………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-3-3-6. عوامل سیاسی …………………………………………………………………………………………………………..52
2-2-3-4. مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری کیفیت سود ……………………………………………………………………..53
2-2-3-4-1. مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود ……………………………………………….53
2-2-3-4-1-1. ثبات سود …………………………………………………………………………………………………………….53
2-2-3-4-1-2. قابلیت پیش‌بینی ……………………………………………………………………………………………………54
2-2-3-4-1-3. تغییر پذیری …………………………………………………………………………………………………………56
2-2-3-4-2. مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد ………………………………57
2-2-3-4-2-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود ………………………………………………………………..57
2-2-3-4-2-1-1. تغییر در کل اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………..57
2-2-3-4-2-1-2. پیش‌بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ………………………..58
2-2-3-4-2-1-3. پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی …………………………………………….58
2-2-3-4-2-2. ارتباط با دیدگاه مفید بودن برای تصمیم‌گیری و دیدگاه بیان صادقانه ……………………………59
2-2-3-4-3. مفهوم کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB ………………………..60
2-2-3-4-4. مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم ……………………………………………………….61
2-2-3-4-4-1. قضاوت‌ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود ……………………………………………….62
2-2-3-4-4-2. قضاوت‌ها و برآوردهای تحریف کننده معیاری معکوس در اندازه‌گیری کیفیت سود ………63
2-3. پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-1. تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-2. تحقیق‌های خارجی ……………………………………………………………………………………………………………68
2-4. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..74
فصل سوم. روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………75
3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………77
3-3. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..78
3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………..78
3-3-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………….78
3-3-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..78
3-4. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..78
3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-6. روش گردآوری و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………80
3-7. سوال‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..81
3-8. فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….81
3-9. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………82
3-9-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………..82
3-9-1-1. شرکت‌های درمانده در مقابل شرکت‌های سالم ………………………………………………………………….82
3-9-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..83
3-9-2-1. کیفیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………………………….83
3-9-2-2. پایداری سود ………………………………………………………………………………………………………………..84
3-9-2-3. قابلیت پیش‌بینی سود …………………………………………………………………………………………………….84
3-9-2-4. یکنواختی سود ……………………………………………………………………………………………………………..85
3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………………………………….85
3-9-3-1. نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی ………………………………………………………………………………….85
3-9-3-2. نوسانات فروش …………………………………………………………………………………………………………….85
3-9-3-3. اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………..86
3-10. مدل‌های‌ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86
3-11. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………87
3-11-1. روش استفاده از داده‌ها …………………………………………………………………………………………………….87
3-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………88
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………….89
4-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………91
4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………………………………….94
4-4. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..94
4-5. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………96
4-6. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….97
4-7.  آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………97
4-7-1. آزمون فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………..97
4-7-2. آزمون فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………100
4-7-3. آزمون فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..102
4-7-4. آزمون فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..105
4-8. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………107
فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..108
5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..109
5-2. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………109
5-3. تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..110
5-3-1. تحلیل فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………110
5-3-2. تحلیل فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………110
5-3-3. تحلیل فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..111
5-3-4. تحلیل فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..112
5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………113
5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………113
5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..113
5-5. محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….114
5-6. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………114
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………116
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….117
منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..121
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………125
لیست شرکت‌های مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………………………126
خروجی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………..131
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..142
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول‌
  عنوان                                                                                                                      صفحه
جدول 2-1. دلایل درماندگی ………………………………………………………………………………………………………….24
جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………71
جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….73
جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..80
جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل مشاهده‌ها ……………………………………………91
جدول 4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های درمانده …………………………………………….93
جدول 4-3. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های سالم ………………………………………………..93
جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………94
جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………..95
جدول 4-6. نتایج آزمون والد تعدیل شده همسانی واریانس باقیمانده‌ مدل‌ها ………………………………………..96
جدول 4-7. نتایج آزمون جارکو- برا نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………….97
جدول 4-8. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………………98
جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق از طریق برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………..99
جدول 4-10. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق …………………………………………………………..100
جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق از طریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………………………101
جدول 4-12. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………………………………..103
جدول 4-13. نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق از طریق برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………..103
جدول 4-14. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (4) تحقیق …………………………………………………………..105
جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق از طریق برآورد مدل (4) تحقیق ………………………………..106
جدول 4-16. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
  عنوان                                                                                                                    صفحه
شکل 2-1. مراحل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………..19
شکل 2-2. ارزیابی کیفیت سود هر سهم …………………………………………………………………………………………..45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق، تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از معیارهای ارزیابی کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود که شامل چهار ویژگی کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود می‌باشد، در قالب چهار فرضیه تدوین و با انتخاب 100 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با داده‌های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است و از طرفی یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده بالا‌تر از شرکت‌های سالم است. با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان ادعا کرد که کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.
واژه‌های کلیدی: وضعیت مالی، شرکت‌های درمانده، شرکت‌های سالم، کیفیت سود.


 
فصل اول
کلیات تحقیق
 


 
 
 
 
 
1-1. مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‌شود “سود خالص” است که محاسبه آن متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت‌ها از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد، موضوع “کیفیت سود” مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف، استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس کند (ظریف فرد، 1378).
یکی از راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، ارزیابی درماندگی مالی است. سرمایه‌گذاران معتقدند شرکت‌هایی که دارای سود با کیفیت‌تر هستند، ریسک درماندگی مالی کمتری دارند. بنابراین، شرکت‌هایی که کیفیت سود بالایی دارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه‌گذاران هستند و از نظر آن‌ها محل مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند (ابووبی و همکاران[1]، 2003).
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، در این تحقیق با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین وضعیت مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آن‌ها هست به بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌ها پرداخته می‌شود تا به بینش صحیح استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی در جهت گرفتن تصمیم‌های بهینه کمک کند.
1-2. بیان مسأله تحقیق
در امور اقتصادی استفاده‌کنندگان همواره برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتا فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم‌گیری آنان می‌شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می‌شوند. در نتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور که سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم‌گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا می‌کنند، به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی، 1386). ولی باید به این نکته توجه شود که سود به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی، امکان دارد منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد، زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش‌های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می‌شود (خوش طینت و اسماعیلی، 1385). به همین علت، علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود.
بنگاه‌های اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند و همواره برخی از آن‌ها به دلیل عملکرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملکرد ضعیفشان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. شرکت‌هایی که به علت استمرار در ضعف عملکردی خود دچار وخامت مالی می‌شوند، طبیعتاَ به هر طریق ممکن سعی می‌کنند که از این وضعیت خارج شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند. مطالعات قبلی بیان می‌کنند که مدیران شرکت‌های درمانده ممکن است اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری نمایند. از اینرو مدیران شرکت‌های درمانده شده، انگیزه‌های بیشتری برای دستکاری سود دارند. زمانی که مدیریت شرکت، اقدام به دستکاری سود می‌کند، کیفیت سود حسابداری کاهش می‌یابد. زیرا اقلام تعهدی افزایش یافته و سود بر جریان نقدی، فزونی می‌یابد و هرچه فاصله سود و جریان نقدی افزایش یابد، از کیفیت سود کاسته می‌شود (لی و همکاران[2]، 2014؛ کامپا و کاماچو[3]، 2014). در مقابل، برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که، مدیریت شرکت‌های درمانده زمانی که ارگان‌های نظارتی برون سازمانی بیشتر بوده و یا زمانی که حسابرسان در گزارش‌های خود صلاحیت تداوم فعالیت شرکت را منتشر می‌کنند، انگیزه‌ی بیشتری برای کاهش سود و اعمال محافظه کاری بیشتر پیدا می‌کنند که در نتیجه کیفیت سود حسابداری افزایش می‌یابد (هیلی و واهلن[4]، 1998).
از اینرو با نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در خصوص احتمال دستکاری سود و تاثیر آن بر کیفیت سود در شرکت‌های درمانده، در می‌یابیم که پژوهشگران در پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و همچنین، با توجه به اینکه دیدگاه استفاده کنندگان درباره سود، علاوه بر کمیت، به کیفیت و عوامل موثر بر آن از جمله چرخه عملیاتی، رشد شرکت و درماندگی مالی شرکت سوق یافته است، در این پژوهش سعی می‌شود که به این موضوع پرداخته شود که آیا کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است یا خیر؟
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند و توجه به این بازار و مبانی تصمیم‌گیری در آن ضروری می‌باشد. از آنجایی که هدف سرمایه‌گذاران کسب حداکثر ثروت می‌باشد، اگر شرکت‌ها در ایجاد ارزش موفق باشند، نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه کل جامعه از ایجاد ارزش بهره‌مند خواهد شد. با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه، ارزیابی سودآوری در فرآیند تصمیم‌گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین دانستن و پیش بینی وضعیت مالی شرکت‌ها ضروری است (آلتمن[5]، 2006).
برداشت حسابداران و تحلیل‌گران مالى از واژه سود متفاوت است. تحلیل‌گران مالى عموما سود گزارش شده (سود حسابدارى) را متفاوت از سود واقعى می‌دانند. یکى از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل‌گران این است که سود می‌تواند به وسیله مدیران دستکارى شود. تحلیل‌گران مالى تلاش می‌کنند تا چشم انداز سود شرکت‌ها را ارزیابى کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگى‌هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص، اشاره دارد. سود حسابدارى معیارى براى ارزیابى گزارشگرى مالى است؛ زیرا تغییر در کمیت ترازنامه، به دنبال صورت سود و زیان رخ می‌دهد (بدون در نظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسایى به موقع سود و زیان منجر به تجدید به موقع تمامى متغیرها و نسبت‌هاى مالى می‌گردد. اگرچه سود بیانگر عملکرد نهایى شرکت‌ها است، ولى هر شرکتى داراى سیستم حسابدارى با حساب‌هاى خاص خود است که منجر به ارائه سودهاى مختلف می‌گردد. بنابراین باید بتوان داستان واقعى این ارقام را براى سرمایه گذاران تشریح کرد (بولو و طالبی، 1389).
یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید تصمیم‌گیری است و اهداف اصول پذیرفته شده حسابداری نیز در این راستا و برای اطمینان از نمایش منصفانه صورت‌های مالی، از عملکرد و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها است. از آنجا که ارزیابی کیفیت سود برای تصمیم‌گیری مفید است، بدین خاطر نقش مهمی را در راستای تامین اهداف مذکور ایفا می‌کند. این تحلیل با ارزیابی عناصر تشکیل دهنده سود، قدرت پیشگویی، تدوام، تکرار پذیری، محافظه کاری و نقدینگی آن را اندازه می‌گیرد.
بنابراین دانستن این موضوع که وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.
1-4. اهداف تحقیق
تحقیق‌های گسترده‌ای در سطح جهان در خصوص عوامل موثر بر کیفیت سود به انجام رسیده است. اما با توجه به بررسی ادبیات، به نظر می‌رسد که مطالعات در خصوص تاثیر وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود آن‌ها بسیار اندک و نتایج بدست آمده متناقض است. بنابراین، اهداف تحقیق عبارتند از:
1-4-1. هدف آرمانی
هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از وضعیت مالی شرکت‌ها و تاثیر آن بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود می‌باشد.
1-4-2. هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-4-3. اهداف ویژه
اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

 1. شناخت وضعیت مالی شرکت‌ها و تفکیک شرکت‌های درمانده از سالم؛
 2. شناخت کیفیت سود و جنبه‌های مختلف آن در شرکت‌های درمانده و سالم؛
 3. تعیین تاثیر وضعیت مالی بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود؛

[1] Abooby et al
[2] Li et al
[3] Campa and Camacho
[4] Healy and Wahlen
[5] Altman
تعداد صفحه :170
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]