سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

متغیر ضریب انحراف استاندارد آماره t P-value C ۰٫۷۶۰- ۰٫۹۱۹ ۲٫۱۸۴- ۰٫۰۰۹ INS ۱٫۴۴۰ ۰٫۵۶۰ ۲٫۶۹۷ ۰٫۰۰۱ SIZE ۰٫۹۴۱- ۰٫۵۳۸ ۲٫۷۸۹- ۰٫۰۰۰۱ MB ۰٫۶۵۴ ۰٫۶۳۸ ۲٫۲۲۶ ۰٫۰۱۰

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

آمارهF لیمر P-value ۵٫۳۴۶ ۰٫۰۰۰ با توجه به مقدارP-value به دست آمده از آزمون هاسمن که برابر با ۰٫۰۰۰می باشد، فرض صفرآزمون هاسمن رد شده و روش اثرات ثابت پذیرفته…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود …

۴-۷-۲- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه دوم:بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری وجود دارد.TOEit =β۰+β۱INSit+β۲SIZEit+β۳LEVit+β۴MBit +eitو برای آزمون این مطلب، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

SIZE ۰٫۳۷۵- ۲٫۳۸۷ ۳٫۰۴۳- ۰٫۰۳۳ MB ۰٫۴۳۹ ۲٫۵۳۷ ۲٫۹۹۴ ۰٫۰۳۵ LEV ۰٫۹۷۳- ۱٫۹۴۱ ۵٫۲۴۲- ۰٫۰۰۰ آماره دوربین واتسون ۱٫۹۰۴ Adjusted R-squared Prob(F-statistic) ۰٫۰۰۰ ۰٫۳۹ با توجه به نتایج حاصل از…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

آماره هاسمن P-value ۱۷٫۰۲۴ ۰٫۰۰۰ جدول(۴- ۶)نتایج تجزیه و تحلیل دادهها جهت آزمون فرضیه اول متغیر وابسته به موقع بودن سود (TOE) متغیر ضریب انحراف استاندارد آماره t P-value C ۰٫۱۸۳-…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۲۲

۹۲٫۴۳۶ ۰٫۰۰۰ H1: ناهمسانی واریانسجدول(۴-۳)نتایج آزمون ناهمسانی وایتبا توجه به اینکه آماره این آزمون ها در سطح ۵ درصد معنادار است، بنابراین فرض همسانی واریانس رد شده و ناهمسانی واریانس…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۲۲

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود …

MB ۶۰۶ ۰٫۰۰۱ LEV ۶۰۶ ۰٫۰۱۰ جدول(۴-۲): نتایج آزمون مانایی متغیرها۴-۷-تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه های پژوهش۴-۷-۱- تجزیه و تحلیل و نتایج فرضیه اول:بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۲۰

فرضیه H0 پذیرفته شده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می توان از روش کمترین…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۲۰

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت …

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام MB ۶۰۶ ۰٫۵۴۴ ۴٫۷۴۸ ۱٫۶۳۴ ۰٫۸۹۱ جدول(۴-۱)آمار توصیفی متغیرهای پژوهشاصلی ترین شاخص مرکزی، میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت …

بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

مالکیت نهادی INS ۶۰۶ ۰٫۰۵ ۰٫۹۹۸ ۰٫۴۸۴ ۰٫۳۹۲ مالکیت شرکتی COR ۶۰۶ ۰٫۰۸۲ ۰٫۷۴۵ ۰٫۳۷۲ ۰٫۴۷۹ کنترلی اندازه شرکت SIZE ۶۰۶ ۴٫۸۷۴ ۸٫۲۸ ۶٫۱۱۶ ۰٫۶۲۳ اهرم مالی LEV ۶۰۶ ۰٫۰۴۰…

ادامه خواندن بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …