متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
 
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری
 
عنوان:
بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
تابستان 94

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
1-4- اهداف پژوهش.. 8
1-5- سؤالات پژوهش.. 8
1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 8
1-7- تعریف عملیاتی  پژوهش.. 9
1-8- روش‌شناسی پژوهش.. 10
1-9- ساختار تحقیق. 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. 14
2-2-1-  سود 14
2-2-2- کیفیت سود 15
2-2-2-1- عناصر کیفیت سود 16
2-2-2-2- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود 18
2-2-2-3-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 19
2-2-3-2-استفاده کنندگان پیش بینی های سود 21
2-2-3-3- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. 22
2-2-4- تئوری نمایندگی. 24
2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. 24
2-2-4-2-الگوی اساسی نمایندگی. 26
2-2—4-2-1- فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 28
2-2-4-2-2- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 28
2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی. 29
2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. 31
2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد 34
2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) 36
2-2-4-5-3- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل. 41
2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره 43
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 44
2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 45
2-2-5- جریان نقدی آزاد 46
2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد 46
2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد 46
2-2-5-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد 47
2-2-5-4- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد 47
2-2-5-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 48
2-2-6- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد 48
2-2-7- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود 51
2-2-7-1- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 52
2-2-7-2- تعاریف حاکمیت شرکتی. 53
2-2-7-3-طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 53
2-2-7-3-1- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) 53
2-2-7-3-2- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 54
2-2-7-4- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. 55
2-2-7-5- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. 56
2-2-7-6- مکانیسم های حاکمیت شرکتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 57
2-2-8- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود 58
2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 58
2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 59
2-3- پیشینه تحقیق. 60
2-3- 1- تحقیقات خارج از کشور 60
2-3-2- داخل کشور تحقیقات.. 62
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 68
3-2- فرضیات پژوهش.. 68
3-3-روش پژوهش.. 69
3-3-1- جامعه آماری پژوهش.. 69
3-3-2- نمونه آماری. 69
3-3-3- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. 70
3-3-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 70
3-3-5- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها 71
3-3-5-1- متغیر وابسته 71
3-3-5-2- متغیرهای مستقل. 71
3-3-6 مدل تحقیق. 72
3-3-6-1- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. 72
3-3-7- آمار توصیفی داده‌ها 73
3-3-8- چگونگی بررسی فرضیه‌ها 74
3-3-10-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) 75
3-3-11-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75
3-3-12- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 76
3-3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79
3-3-14- انتخاب مدل مناسب در دادههای تلفیقی. 81
3-4- خلاصه فصل. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه 85
4-2- آمار توصیفی. 85
4-2- آمار توصیفی. 85
4-3-آزمون فرضیات تحیقیق. 86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 101
5-2- 1- نتایج آمار توصیفی. 101
5-2-2- آزمون فرضیات تحیقیق. 102
5-2-3- نتیجه گیری. 105
5-4-پیشنهادات تحقیق. 106
5-4-1- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 106
5-4-2) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. 106
5-5- محدودیت های تحقیق. 107
پیوست‌ها 108
منابع و ماخذ. 122
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 86
جدول 4-2 آزمون مانایی متغیر های تحقیق. 87
جدول 4-3 آزمون  F لیمر. 90
جدول 4-5  برآورد مدل  فرضیه 1. 92
جدول 4-6 آزمون  F لیمر. 94
جدول 4-7  برآورد مدل 1. 95
جدول 4-8 آزمون  F لیمر. 96
جدول 4-8 آزمون هاسمن. 97
جدول 4-9 براورد مدل برای فرضیه سوم 99
 

چکیده

پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 90 شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله 1386 – 1392 از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.
کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل  اول
                      کلیات پژوهش
 
 

 

 
 

1-1- مقدمه

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.
 

1-2- بیان مسأله

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)
 منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).
 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).
مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2[4] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.
سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.
 

1-4- اهداف پژوهش

1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود
 
.1 Jensen
.1 Jensen
.2  Free Cash Flow Agency Theory
[3]
.1 Dhamari and Ismail
.2 picking order theory
.3 Jelic, and et al.
تعداد صفحه :112
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
 
واحد علوم و تحقیقات
 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان:
بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان های نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط
 

تابستان  1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده 1
فصل اول. 2
کلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق : 4
1-3  اهداف تحقیق.. 7
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8
1-5 سوالات تحقیق.. 9
1-6 فرضیه های تحقیق.. 11
1-7 روش تحقیق.. 12
1-8 گرد آوری اطلاعات… 12
1-9 قلمرو تحقیق.. 12
1-9-1 قلمرو موضوعی.. 13
1-9-2 قلمرو زمانی.. 13
1-9-3  قلمرو مکانی.. 13
1-10 واژگان کلیدی و اصطلاحات… 13
1-11 خلاصه فصل : 16
فصل دوم. 17
مروری بر ادبیات تحقیق.. 17
2-1 مقدمه. 18
2-2  بخش اول : تعریف محافظه کاری ،معیارهای ارزیابی محافظه کاری و انواع محافظه کاری و مدل ها 18
2-2-1 تعریف محافظه کاری.. 18
2-2-2 معیارهای ارزیابی محافظه کاری.. 23
2-2-1-1 معیارهای خالص دارایی ها 23
2-2-1-2 معیارهای سود و اقلام تعهدی.. 24
2-2-2-2 معیارهای رابطه سود و بازده سهام. 25
2-2-3 تقسیم انواع محافظه کاری.. 26
2-2-3-1 محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 26
2-2-3-2 محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 27
2-2-4 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 27
2-2-4-1 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط.. 27
2-2-4-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط.. 31
2-2-5 مفهوم محافظه کاری.. 33
2-2-6 روش ها و مدل های استفاده شده برای اندازه گیری محافظه کاری.. 36
2-2-6-1 معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی.. 36
2-2-6-1-1 معیار گیولی و هاین (2000) 36
2-2-6-1-2 معیار بال و شیواکومار 2005. 39
2-2-6-2 معیار محافظهکاری مبتنی بر ارزشهای بازار. 40
2-3 بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی.. 44
2-3-1 تئوری نمایندگی.. 44
2-3-2 مشکلات نمایندگی.. 46
2-3-3 تعمیم مشکل نمایندگی.. 49
2-3-4 هزینه نمایندگی.. 50
2-3-5 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی.. 56
2-3-6 ساختار مالکیت… 56
2-3-7 تئوری ساختار مالکیت… 57
2-4 بخش سوم: جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 58
2-4-1 تعریف جریان وجوه نقد آزاد. 59
2-4-2  محاسبه جریان وجوه نقد آزاد. 59
2-4-3  مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 60
2-4-4  مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد. 63
2-5 بخش چهارم :پیشینه تحقیق.. 63
2-5-1 تحقیقات خارجی.. 64
2-5-2 تحقیقات داخلی.. 71
2-6 خلاصه ی فصل……………………………….84
فصل سوم. 86
روش‌ اجرای تحقیق.. 86
3-1 مقدمه. 87
3-2 جامعه آماری.. 87
3-3 روش تحقیق.. 88
3-4 گرد آوری اطلاعات… 88
3-5 فرضیه های تحقیق.. 88
3-6 متغیر های تحقیق و شیوه محاسبه آنها 90
3-7  تابع آماری.. 94
3-7-1 آزمون دوربین – واتسون (DW) 94
3-7-2 مدل های داده های تابلویی.. 95
3-7-3 آزمون لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 97
3-7-4 آزمون هاسمن.. 98
3-7-5 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 99
3-7-5-1 نرمال بودن خطاها 99
3-7-5-2  ناهمسانی واریانس… 100
3-7-5-3 هم خطی.. 100
3-7-5-4 – عدم وجود خود همبستگی بین  ها: 101
3-7-6 –  آزمون مانایی.. 103
3-7-7  آزمونهای آماری و معیارهای استفاده شده به منظور مقایسه مدل های تحقیق.. 104
3-7-7-1 ضریب تعیین تعدیل شده 104
3-7-7-2 آماره  F رگرسیون. 104
3-8 خلاصه فصل: 104
فصل چهارم. 105
تجزیه و تحلیل داده‌ها 105
4-1 مقدمه‏ 106
4-2  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق.. 107
4-2-1 محاسبات محافظه کاری با استفاده از مدل باسو. 107
4-2-1-1 محاسبات مربوط محافظه کاری سود مدل باسو. 108
4-3 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 109
4 ـ 4 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111
4-5 مفروضات رگرسیون. 113
4-6 روش تخمین مدل با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 114
4-7 آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 115
4-8 آزمونF لیمر برای مدل های تحقیق (بررسی همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 116
4-9 آزمون هاسمن ( انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ) 117
4-10 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 118
4-10-1 آزمون فرضیه فرعی اول. 118
4-10-2 آزمون فرضیه فرعی دوم. 120
4-10-3 آزمون فرضیه فرعی سوم. 123
4-5 خلاصه فصل………………………………..129
فصل پنجم. 130
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 130
5-1 مقدمه. 131
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 132
5-2-1 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133
5-2-2 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم. 135
5-2-3 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 136
5-3 پیشنهاد ها 138
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 138
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 141
5-4- خلاصه فصل: 141
منابع و ماخذ. 143
منابع فارسی: 144
منابع لاتین: 147
پیوست ها 151
پیوست شماره 1 لیست شرکت های نمونه آماری.. 152
پیوست شماره 2 خروجی نرم افزار آماری: 154
 
 
جدول 1-2 چکیده پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش حاضر. 79
جدول 1-4 نتایج حاصل از برآورد ضرایب محافظه کاری سود مدل باسو: 108
نگاره  4-1  آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف K-S)) 110
نگاره شماره (2-4) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (مقادیر تبدیل شده) 111
جدول شماره 4-3: نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 112
جدول شماره 4-4:  نتایج آزمون F لیمر. 116
جدول شماره 5-4:  نتایج آزمون هاسمن.. 117
جدول شماره 4-6: نتایج تخمین مدل (1) 119
جدول شماره 4-7: نتایج تخمین مدل (2) 121
جدول شماره 4-8: نتایج تخمین مدل (3) 124
جدول شماره 4-9: نتایج همخطی.. 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7
نگاره شماره 1-4:آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 115
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
این تحقیق به بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386 الی 1391 صورت گرفت که در مجموع 530 مشاهده برای دوره تحقیق وجود دارد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره به شیوه پانل دیتا است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
واژگان کلیدی : هزینه های نمایندگی ،جریان نقدی آزاد، محافظه کاری مشروط،سود هر سهم
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1مقدمه
سهامداران به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی­باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
مدیران شرکت­ها نمایندگان سهامداران می­باشند، رابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، 1986، 323)[1].
 
1-2 بیان مساله و چگونگی برگزیدن موضوع تحقیق :
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد[2] را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی[3] بین مدیران و سهامداران تعریف می­کنند.جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه­گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­شود که در این حالت مدیران هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد.(آخوندی ،1391)
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی[4] سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(جنسن،1986)
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه­ای بین مدیران و سهامداران می­شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­کنند.(ایوب ،1392)
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد. (جنسن،1986)
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت­های رشد کم، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی)[5] یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفیمی­تواند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه­های جدید سرمایه­گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می­دهد. این قبیل پروژه­ها و فعالیت­ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می­شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002).[6] این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) و حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­کنند، پیش­بینی شده است که سرمایه­گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس­العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش­بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی[7] (مربوط ارزشی) بوده و طریقه محافظه کاری حسابداری مورد استفاده در تصمیم­گیری­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به بررسی ارتباط بینهزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروطپرداخته شده است.
 
 
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق
 
1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی :
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط می باشد .
اهداف بعدی:

  1. تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نقدینگی آزاد شرکت ها
  2. تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و بدهی شرکت ها
  3. تعیین رابطه بین محافظه کاری مشروط و توزیع سود نقدی در شرکت ها
  4. تعیین رابطه بین محافظه کاری مشروط و حجم نگهداری وجه نقد در شرکت ها
  5. ارائه الگویی جهت تبیین رابطه محافظه کاری مشروط و اهداف ذکر شده در شرکتهای بورس اوراق بهادار جهت استفاده آتی محققان و شرکتها.

 
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
در فرضیه نمایندگی بیان شده است که در رابطه نمایندگی، نماینده ممکن است همواره در جستجوی تأمین منافعمالک به بهترین شکل نباشد چرا که منافع شخصی هر یک از طرفین به تابع مطلوبیت و میزان ثروت و رفاه آنان،بستگی دارد .اما بر اساس مفهوم انتظارات منطقی و عقلایی، افراد و گروههای مختلف، تمام اطلاعات موجود را بهگونهای هوشمندانه مورد استفاده قرار میدهند و لذا هیچ گاه به طور منظم و قاعدهمند دچار خطا نمیشوند .بنابراین مالک مخارجی را متحمل میشود تا بر رفتار نماینده نظارت کند .مخارج تحمل شده از سوی مالک برایاعمال نظارت بر نماینده، موجب کاهش حقوق و مزایای مدیر میشود .توانمندی مالکان در کاهش حقوق و مزایایمدیر و ایجاد نوعی پوشش در برابر خطرات احتمالی سبب می شود تا نمایندگان از انگیزهی لازم برای بهرهگیریاز اجرای عملیات نظارتی برخوردار باشند.
با توجه به موارد ذکر شده دریافتیم که افزایش در سود تقسیمی و بدهی ها می تواند بر هزینه های نمایندگی کهناشی از جریان های نقدی آزاد است،تاثیر بگذارد.جریان های نقدی آزاد باعث ایجاد موقعیت برای سوءاستفادهمدیران می شود و از طرف دیگرمحافظه کاری مشروط می تواند این سوءرفتار را کاهش دهد.هدف از انجام اینپژوهش این است که تاثیر عواملی مانند بدهی شرکت،سود نقدی تقسیمی و نگهداشت وجه نقد را بر روی محافظهکاری بسنجیم و به این سوال پاسخ دهیم که هریک از عوامل فوق چه تاثیری بر روی محافظه کاری مشروط دارند.با توجه به اینکه محافظه کاری مشروط می تواند سوءرفتار مدیریت را کاهش دهد و این امر باعث ارائه بهترگزارشات مالی به سهامداران و ذینفعان منجر می شود این پژوهش دارای اهمیت و ضرورت می باشد.
حال با توجه به آنچه در بالا شرح آن رفت ضرورت بیش از پیش تحقیق و مطالعه بر روی بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط احساس می گردد در این راستا محقق در این تحقیق موضوع بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط را برگزیده است تا از طریق آزمون های تجربی راهکارهای مفیدی را برای رشد و تعالی این شرکتهای بورسی در کشور پیشنهاد نماید.
[1]-Jensen M. C. ،1986, 323.
[2]– Free Cash Flow
[3]– Agency Problems
[4]– Negative Net Present Value
[5]– Marginal Project
[6]– Westphalen, 2002, p12.
[7]– Value Relevant
تعداد صفحه :141
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه رابطه میان حساسیت جریان نقدی نامتقارن و نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر محدودیت های مالی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تأثیرمتغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی(اجزای اصلی و غیر اصلی)بر پیش بینی  جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر  هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

مرور ادامه