تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و …

۵ «ماهیت مبهم انتخاب انباشتی» و عدم کفایت تبیینی تکامل برای کل جهان، آغاز و انجام جهان، فرایند جهش و مراحل پیدایش حیات از تصادف. «تقلیل‌گرائی» و «تحویل‌گرائی»: صرف توجه…

ادامه خواندن تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و …