انگیزه بر رضایت شغلی کارکنان در دیوان محاسبات

: کارآیی و توسعه ی هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد ، هر اندازه که شرکت ها و سازمان ها بزرگتر میشوند ، بالطبع…

ادامه خواندن انگیزه بر رضایت شغلی کارکنان در دیوان محاسبات

رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش

مبحث هوش هیجانی یکی از موضوعات جدید در عرصه روانشناسی است و به دلیل جنبه های جذاب و گسترده آن در دهه های اخیر علاوه بر روانشناسان و روانپزشکان، توجه…

ادامه خواندن رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی و …

متغیر وابسته مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری اندازه اثر نمرات تفاضلی خلق منفی مقایسه ۱۲۸٫۱۳۳ ۱ ۱۲۸٫۱۳۳ ۱۴٫۵۴۵ .۰۰۱ .۳۴۲ خطا ۲۴۶٫۶۶۷ ۲۸ ۸٫۸۱۰ نمرات تفاضلی…

ادامه خواندن بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی و …

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی …

۲۶٫۵۳۲a ۳٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰ .۰۰۰ .۷۵۴ لامبدای ویلکز .۲۴۶ ۲۶٫۵۳۲a ۳٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰ .۰۰۰ .۷۵۴ اثر هوتلینگ ۳٫۰۶۱ ۲۶٫۵۳۲a ۳٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰ .۰۰۰ .۷۵۴ بزرگترین ریشهروی ۳٫۰۶۱ ۲۶٫۵۳۲a ۳٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰ .۰۰۰ .۷۵۴ چون…

ادامه خواندن بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی …

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی و افزایش …

۷٫۸۶۵۶۱ ۳۰ پیشآزمون جرأتورزی آزمایش ۵۷٫۲۰ ۱۰٫۷۸۵ ۱۵ کنترل ۵۵٫۰۷ ۱۳٫۱۵۰ ۱۵ کل ۵۶٫۱۳ ۱۱٫۸۶۶ ۳۰ پسآزمون جرأتورزی آزمایش ۶۶٫۴۰ ۱۰٫۷۶۲ ۱۵ کنترل ۵۵٫۲۷ ۱۲٫۱۳۹ ۱۵ کل ۶۰٫۸۳ ۱۲٫۶۱۴ ۳۰

ادامه خواندن بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی و افزایش …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد پیشآزمون خودناتوانسازی آزمایش ۷۹٫۹۳۳۳ ۳٫۹۹۰۴۶ ۱۵ کنترل ۷۹٫۴۰۰۰ ۴٫۲۸۹۵۲ ۱۵ کل ۷۹٫۶۶۶۷ ۴٫۰۷۹۶۷ ۳۰ پسآزمون خودناتوانسازی آزمایش ۶۶٫۷۳۳۳ ۴٫۷۸۷۸۸ ۱۵ کنترل ۷۹٫۶۰۰۰ ۴٫۰۶۷۲۹ ۱۵ کل…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

۱٫۹۲۲ ۱۵ کنترل ۲۰٫۸۰ ۱٫۶۵۶ ۱۵ کل ۲۱٫۳۳ ۱٫۸۴۵ ۳۰ پسآزمون بعد عذرخواهی آزمایش ۱۷٫۶۰ ۱٫۲۹۸ ۱۵ کنترل ۲۰٫۸۷ ۱٫۷۶۷ ۱۵ کل ۱۹٫۲۳ ۲٫۲۵۴ ۳۰ پیشآزمون بعد خلق منفی آزمایش…

ادامه خواندن بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

آزمایش ۲۳٫۷۳ ۱٫۹۸۱ ۱۵ کنترل ۲۴٫۹۳ ۲٫۱۵۴ ۱۵ کل ۲۴٫۳۳ ۲٫۱۲۳ ۳۰ پسآزمون بعد تلاش آزمایش ۱۹٫۰۷ ۲٫۰۸۶ ۱۵ کنترل ۲۵٫۲۰ ۳٫۶۲۹ ۱۵ کل ۲۲٫۱۳ ۴٫۲۶۵ ۳۰ پیشآزمون بعد عذرخواهی…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – بررسی اثربخشی آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان …

پایان نامه – بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی  عنوان  - بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های…

ادامه خواندن پایان نامه – بررسی برنامه درسی یاد گرفته شده بهداشت فردی (بهداشت تغذیه، بهداشت دوران قاعدگی) در دبیرستان‌های دخترانه استان ایلام

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اراك  دانشکده بهداشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و…

ادامه خواندن پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار مادران