مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

Bogels, S. M., Alberts, M., & De Jong, P. J. (1996). Self-consciousness, self-focusedattention, blushing propensity and fear of blushing. Personality and IndividualDifferences,21(4), 573-581.Bogels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark,…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …
جستجوی مقالات فارسی – 
مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی  …
3d illustration proteins with lymphocytes , t cells or cancer cells

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

Aristotle. (350 BC/2004). Nicomachean ethics (R. Crisp, Trans. and Ed.). Cambridge:Cambridge University Press (Work Originally Published 350 BC).Asmundson, G. J. G., & Stein, M. B. (1994). Selective processing of social threat in…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

لینچ، کوین (۱۳۷۶)، تئوری شکل خوب شهر (ترجمه حسین بحرینی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مازلو، آبراهام هرولد (۱۳۷۲)، انگیزش و شخصیت (ترجمه احمد رضوانی)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.مازلو، آبراهام هرولد (۱۳۸۱)، زندگی در اینجا و…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

افضلی، محمد حسن (۱۳۸۸). «مقایسه سبک ها و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به وسواس بی اختیاری، اختلالاضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی». مجله روان شناسی بالینی، سال اول،…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

همان طور که در بخشهای قبلی توضیح داده شد، یکی از پیامدهای ناخوشایند اضطراب اجتماعی کاهش کیفیت زندگی است. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در حوزههای مختلفی مانند سلامت…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمهپایاننامهی دکتری حاضر با کمک گرفتن از یک شرح حال جامع فراشناختی (ولز و متیوس، ۱۹۹۴) و طرحواره محور (یانگ؛ ۲۰۰۳، ۱۹۹۹) راجع به…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

مقایسه دو به دوی گروههای مختلف از نظر مؤلفههای کیفیت زندگی در پس آزمون در جدول فوق نشان میدهد که تفاوت مؤلفههای کیفیت زندگی (بهجز برای مؤلفه سلامت جسمانی و…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

فراشناخت ۱۸/۷ ۵۳۶/۰ ۰۰۱/۰ طرحواره درمانی فراشناخت ۹۷/۱ ۵۵۹/۰ ۰۳/۰ علائم فیزیولوژیک کنترل طرحواره درمانی ۹۳/۳ ۳۹۸/۰ ۰۰۱/۰ فراشناخت ۷۲/۴ ۳۹۱/۰ ۰۰۱/۰ طرحواره درمانی فراشناخت ۷۶/۱ ۴۰۸/۰ ۰۳/۰ مقایسه دو…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

سایت مقالات فارسی – استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۸

CSoT: Critical Social Theory نظریه انتقادی اجتماعی ETHICS پیاده‌سازی فنی-انسانی موثر سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر نمودار ۷-۷ رویکردهای متفاوت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها را متناسب با خانه‌های شبکه…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۸

استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۷

استراتژی یک: سیستم‌هایی که برای مجموعه استراتژیک و منحصربفرد هستند، حوزه‌هایی به شمار می‌آیند که باید بر آنها زمان، پول و منابع را سرمایه‌گذاری کرد. در این حوزه‌ها، سیستم‌ها باید…

ادامه خواندن استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۷