دسته: No category

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود. ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد. این
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع انعطافپذیری، بازیابی اطلاعات، ارزیابی توان، دانشجویان

خصوصیات دامنه موردبحث تولیدشوند. البته این مجموعه دادهها هرچقدر هم که دقیق تولید شدهباشند، نمیتوانند طبیعت کاربران و دادههای حقیقی را منعکس کنند. علاوهبر آن ممکن است با
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری ماشین، ارزیابی عملکرد، روشهای ارزیابی، مزایا و معایب

مبتنیبرکسینوس، با تغییراتی چون رایگیری پیشفرض۱۰۷، معکوس فراوانی کاربر۱۰۸، تقویت وضعیت۱۰۹ و پیشگویی وزن اکثریت۱۱۰، توسعه دادهشدهاند[۷]. در روش دیگری که برای بهبود کیفیت سیستمهای پیشنهاددهنده فیلترسازی مشارکتی
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع بازیابی اطلاعات، یادگیری ماشین، تجارت الکترونیک، ایجاد و توسعه

دیگر از شاخههای علوم کامپیوتری موردتوجه قرارگرفتهاند. در این فصل مروری بر تعاریف موجود از زمینه ارائهشد. تعاریف به دو دسته کلی تعاریف پارامتریک و تعاریف کلی تقسیم
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتبی، عوامل انسانی، سلسله مراتب، تعاملات اجتماعی

استفادهکرد، آنگاه اطلاعات مزبور، جزء زمینه بهشمار میرود. بهعنوان مثال، عمل اضافه کردن لیستی از وزنها در یک صفحه گسترده را درنظر بگیرید. موجودیتهایی که در این مثال
ادامه مطلب