دسته: No category

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود. ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد. این
ادامه مطلب