دانلود مقاله با موضوع تجزیه واریانس، علف های هرز، تحلیل های آماری، دانشگاه آزاد اسلامی

-درون کاغذ-درون شن ۲۰-۲۵ تا۳۰ ۴ ۱۴ نور و نیترات پتاسیم درصد جوانه زنی: تعداد بذر جوانه زده تقسیم بر تعداد بذر کاشته شده ضرب در صد قوه نامیه به خاصیت زنده بودن بذر گفته می شود که... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون، دانشگاه آزاد اسلامی، مقررات بین المللی، فیزیولوژی

جوانه نمی‌زنند (Afzal et al., 2006). میچل و همکاران با استفاده از روش هیدروپرایمینگ در شرایط هوادهی بر روی دو گونه کلم نشان دادند که اگر‌چه با افزایش شوری، میانگین زمان جوانه‌زنی در هر دو... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، محصولات زراعی، بازدارندگی

با مرحله ثابت یا کند ادامه پیدا می‌کند که در آن تغییر اندکی در میزان آب دیده می‌شود (فاز دوم) و در نهایت یک افزایش در مقدار آب وجود دارد (فاز سوم) که با رشد ریشه‌چه همزمان می‌گردد(Welbaum... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زیست محیطی، محصولات زراعی، بازدارنده ها

است. مایتی و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که پرایمینگ بذر ذرت با سولفات روی ، مس ، منگنز و اسید بوریک منجر به افزایش جوانه زنی می گردد. فوتیا و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که پرامینگ... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع الگوی مصرف

استفاده میشود. تعداد تکرار ۵۰۰ مرتبه است. با افزایش تعداد تکرار از مقدار ذکرشده، تغییر قابلتوجهی در خروجیهای مساله ایجاد نشد. سطر آخر جدول، فرمولی است که برای شناسایی نرونهای همسایه... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، انتخاب طبیعی، عملکرد گندم، پوشش گیاهی

با اذعان افزایش عملکرد محصول متعاقب کاشت بذور پرایم شده سویا اظهار داشتند که این امر وابسته به رقم است . به‏ طوری ‏که نتایج حاصل از تیمار نمودن بذور ارقام مختلف ممکن است متفاوت وحتی... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع وضعیت مطلوب، عوامل محیطی، اکسیداسیون، فیزیولوژی

محصول مشاهده کرد. (Pill and Neeker., 2001). ۱-۴-پرایمینگ پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیکی محیط ، به لحاظ... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع معیارهای ارزیابی، شاخص ارزیابی، رفتار متقابل

، معتدل و آفتابی، معتدل همراه با بارش، گرم و آفتابی، گرم همراه با بارش، سایر موارد. ( بعد تاریخچهای و برخط ). مکان یکی از پارامترهای زمینهای مفید و پر استفاده در سیستمهای... متن کامل

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، بهره بردار، محصولات زراعی، نقش برجسته

ه اغلب اثرات تنش آب به جز آنهایی که مستقیما از طریق کاهش آماس وارد عمل میشوند، بستگی به از دست دادن آب پروتوپلاسم دارد . کاهش لزوجت پروتوپلاسم ، افزایش نفوذ پذیری نسبت به آب، تجزیه... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع الگوی مصرف، اطلاعات مربوط، تجارت سیار

و سپس عملیات برش۱۴۲ با هدف حذف سایر ابعاد به جز دو بعد اصلی کاربران و اقلام، صورت میپذیرد. در این تحقیق روش جدیدی برای پیشنهاددهی در یک فضای n- بعدی و مناسب برای محیطهای سیار معرفی... متن کامل