مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

افضلی، محمد حسن (۱۳۸۸). «مقایسه سبک ها و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به وسواس بی اختیاری، اختلالاضطراب تعمیم یافته و اختلال هراس اجتماعی». مجله روان شناسی بالینی، سال اول،…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

لینچ، کوین (۱۳۷۶)، تئوری شکل خوب شهر (ترجمه حسین بحرینی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مازلو، آبراهام هرولد (۱۳۷۲)، انگیزش و شخصیت (ترجمه احمد رضوانی)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.مازلو، آبراهام هرولد (۱۳۸۱)، زندگی در اینجا و…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

Aristotle. (350 BC/2004). Nicomachean ethics (R. Crisp, Trans. and Ed.). Cambridge:Cambridge University Press (Work Originally Published 350 BC).Asmundson, G. J. G., & Stein, M. B. (1994). Selective processing of social threat in…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

همان طور که در بخشهای قبلی توضیح داده شد، یکی از پیامدهای ناخوشایند اضطراب اجتماعی کاهش کیفیت زندگی است. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در حوزههای مختلفی مانند سلامت…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- مقدمهپایاننامهی دکتری حاضر با کمک گرفتن از یک شرح حال جامع فراشناختی (ولز و متیوس، ۱۹۹۴) و طرحواره محور (یانگ؛ ۲۰۰۳، ۱۹۹۹) راجع به…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

مقایسه دو به دوی گروههای مختلف از نظر مؤلفههای کیفیت زندگی در پس آزمون در جدول فوق نشان میدهد که تفاوت مؤلفههای کیفیت زندگی (بهجز برای مؤلفه سلامت جسمانی و…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

فراشناخت ۱۸/۷ ۵۳۶/۰ ۰۰۱/۰ طرحواره درمانی فراشناخت ۹۷/۱ ۵۵۹/۰ ۰۳/۰ علائم فیزیولوژیک کنترل طرحواره درمانی ۹۳/۳ ۳۹۸/۰ ۰۰۱/۰ فراشناخت ۷۲/۴ ۳۹۱/۰ ۰۰۱/۰ طرحواره درمانی فراشناخت ۷۶/۱ ۴۰۸/۰ ۰۳/۰ مقایسه دو…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت …

این پنج چارچوب و الگوی مفید و پرکاربرد در ادامه تشریح شده‌اند.۲-۵-۱- چارچوب وارد و پپاردوارد و پپارد (۲۰۰۲) چارچوب ساده‌ای را برای تفکیک و مشخص کردن استراتژی‌های فناوری اطلاعات…

ادامه خواندن استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت …

استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۳

مک فارلن و مک‌کنی با بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر روی شرکت‌ها، دریافتند که فناوری اطلاعات تاثیرات متفاوتی بر روی شرکت‌ها و صنایع می‌گذارد. همانطور که پیشتر هم گفته شد…

ادامه خواندن استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۳

مقاله دانشگاهی – استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۴

این استراتژی بر این فرض استوار است که باید تنها یک مرکز یا منبع ارائه خدمات کامپیوتری در سازمان موجود باشد. معیار اساسی برای موفقیت استراتژی انحصاری رضایتمندی کاربر است.…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – استراتژی مناسب فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان مدیریت صنعتی- قسمت ۴