بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای …

ب- پروب ماورای صوتی[۲۵]در آزمایشگاه با استفاده از سیستم پروب امکان ورود انرژی ماورای صوتی به واکنش تا ۱۰۰برابر بیشتر از یک حمام تمیزکاری وجود دارد. در اشل‌های بزرگتر انرژی…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط …

۲-۱- نرم‌افزارها و دستگاه‌های مورد استفاده برنامه Excell2003 که برای رسم نمودارها و رگرسیون‌های خطی مورد استفاده قرار گرفته است. دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis دو شعاعی مدل “Shimadzu 1700” دستگاه اسپکتروفتومتر…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن که به عنوان محیط حمایت‌کننده‌ی کاتالیزور مورد استفاده قرار گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول کلرید آهن تهیه می‌شود.…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

۱-۴-۳-جوش فراصوتیبخش اصلی تجهیزات فراصوتی متداول مورد استفاده در صنعت شامل دستگاه‌های جوش یا قالب‌زن‌های پرچ‌کاری[۵] پلاستیکی است. این تجهیزات شامل ژنراتوری هستند که یک پتانسیل الکتریکی متداول با فرکانس حدود…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

سامانه پژوهشی – بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

شکل۱-۷- سیستم پروب ماورای صوتی مورد استفاده در سونوشیمی ...............................................۲۸شکل ۲-۱-ساختمان مالاشیت سبز اسیدی .........................................................................................۳۹شکل ۲-۲- طیف UV-Vis محلول MG با غلظت اولیه از mgL-130 ..............................................42شکل ۲-۳- نمودار کالیبراسیون محلول…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای …

همانطوریکه در شکل ۱-۱ نشان داده شده است فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته به سه دسته فرایند‌های اکسیداسیونی، فتوکسیداسیونی و فتوکاتالیستی تقسیم‌بندی می‌شوند. در فرایند‌های فتواکسیداسیونی از ترکیب اشعه فرابنفش با یک…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

۱-۸- حفره‌سازی – اساس تأثیرات سونوشیمیایی ......................................................................۱۷۱-۸-۱- پارامترهایی که در سونوشیمی تأثیر دارند ................................................................۱۹۱-۸-۲- مکانیسم فرایند التراسونیک ...................................................................................۲۳۱-۸-۳- نمونه‌هایی از تجهیزات سونوشیمیایی .....................................................................۲۵۱-۹- سونوشیمی زیست محیطی ................................................................................................۲۹۱-۱۰- پیشینه پژوهش ................................................................................................................۳۰۱-۱۱-…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

۳-۱-۲-۵- اثر کبالت در فرایند سونوشیمیایی MG .......................................................60۳-۱-۲-۶- اثر پرسولفات فعال شده توسط کبالت در تخریب سونوشیمیایی MG ........62۳-۱-۲-۷- اثر رزین کبالت در تخریب سونوشیمیایی MG ...........................................63۳-۱-۳- اثر pH در…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

Bogels, S. M., Alberts, M., & De Jong, P. J. (1996). Self-consciousness, self-focusedattention, blushing propensity and fear of blushing. Personality and IndividualDifferences,21(4), 573-581.Bogels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark,…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

Calvete, E., Orue, I., Cámara, M., & Hankin, B. L. (2013). A longitudinal test of thevulnerability-stress model with early maladaptive schemas for depressive and social anxiety symptoms in adolescents, Submitted…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …