تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و …

۵ «ماهیت مبهم انتخاب انباشتی» و عدم کفایت تبیینی تکامل برای کل جهان، آغاز و انجام جهان، فرایند جهش و مراحل پیدایش حیات از تصادف. «تقلیل‌گرائی» و «تحویل‌گرائی»: صرف توجه…

ادامه خواندن تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و …

مقاله دانشگاهی – بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی …

مقدار پیرسون ۲۵۶٫** ۱۹۴٫** ۹۵۱٫** ۱ Sig. (2-tailed) سطح معنی داری ۰۰۰٫ ۰۰۷٫ ۰۰۰٫   N تعداد ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ ۱۹۶ **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان مورد مطالعه بانک ملی …

بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

رزین کاتیونی اشباع‌شده آهن که به عنوان محیط حمایت‌کننده‌ی کاتالیزور مورد استفاده قرار گرفته است از طریق مخلوط کردن ۲۵ گرم رزین کاتیونی با ۱۰درصد محلول کلرید آهن تهیه می‌شود.…

ادامه خواندن بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت و …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

۱-۸- حفره‌سازی – اساس تأثیرات سونوشیمیایی ......................................................................۱۷۱-۸-۱- پارامترهایی که در سونوشیمی تأثیر دارند ................................................................۱۹۱-۸-۲- مکانیسم فرایند التراسونیک ...................................................................................۲۳۱-۸-۳- نمونه‌هایی از تجهیزات سونوشیمیایی .....................................................................۲۵۱-۹- سونوشیمی زیست محیطی ................................................................................................۲۹۱-۱۰- پیشینه پژوهش ................................................................................................................۳۰۱-۱۱-…

ادامه خواندن دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تخریب سونوشیمیایی مالاشیت سبزدرمحلول آبی در حضوررادیکالهای پرسولفات فعال شده توسط یونهای کبالت …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

Bogels, S. M., Alberts, M., & De Jong, P. J. (1996). Self-consciousness, self-focusedattention, blushing propensity and fear of blushing. Personality and IndividualDifferences,21(4), 573-581.Bogels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark,…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی بر کاهش …

مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

Calvete, E., Orue, I., Cámara, M., & Hankin, B. L. (2013). A longitudinal test of thevulnerability-stress model with early maladaptive schemas for depressive and social anxiety symptoms in adolescents, Submitted…

ادامه خواندن مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …

Aristotle. (350 BC/2004). Nicomachean ethics (R. Crisp, Trans. and Ed.). Cambridge:Cambridge University Press (Work Originally Published 350 BC).Asmundson, G. J. G., & Stein, M. B. (1994). Selective processing of social threat in…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – مقایسه اثربخشی و تداوم تأثیر درمان فراشناختی و طرح واره درمانی به شیوه گروهی …