بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۲-۲مبانی نظری اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۲-۲تاریخچه اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۲-۲-۲تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی…………………………………………………………………………………………….۱۵۳-۲ طبقه بندی اختلال های اضطرابی………………………………………………………………………………………………………….۱۷۱-۳-۲اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱-۱-۳-۲ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5………………………………………………….202-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص……………………………………………………..۲۳۳-۱-۳-۲همه گیری اختلال هراس خاص……………………………………………………………………………………………………۲۳۴-۱-۳-۲ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ…………………………………………………………………………………………..۲۴۵-۱-۳-۲نتایج عملکردی اختلال هراس خاص…………………………………………………………………………………………….۲۴۲-۳-۲اختلال اضطراب اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵۱-۲-۳-۲ویژگی های ادامه مطلب…

شاکی شناسی- قسمت ۱۸

علم حقوق ، انتشارات شرکت سهامی انتشار تهراه چاپ سی ام ۱۳۸۱ ص۳۱۴ ↑   فرخی، حمیدرضا همان ص ۲۶ ↑   التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی ، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد تهران چاپ اول ۱۳۷۴ ص۲۶۵ ↑   فرخی،حمیدرضا، پیشین ص۵۷ ↑   آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، انتشارات ادامه مطلب…

پایان نامه نهایی_۳- قسمت ۷

۳) روش همترازسازی همصدک[۵۸]ویژگی تغییر ناپذیری جامعه همترازسازی، در عمل فقط به طور تقریبی امکان پذیر است، خصوصاً وقتی از داده های خام فرمهای دوتست استفاده میشود. بنابراین تعریف جامعه برای به دست آوردن روابط بین دو تست x وy مهم است. چنانچه شکل توزیع نمره های خام برای دوتست ادامه مطلب…

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۲۸

فرهی ، برزو (۱۳۸۴) ، معرفی الگوی توسعه توانایی های مدیریتی مورد نیاز مدیران ( نظام اداری کشور )، دانش مدیریت، شماره ۶۸٫فخاریان، ابوالقاسم (۱۳۸۱) .تواناسازی کارکنان سرمایه گذاری بی جایگزین ، تدبیر شماره ۱۲۹ .قربانی زاده، وجه اله؛ خالقی نیا، شیرین.( ۱۳۸۸) ” نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی ادامه مطلب…

رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن- قسمت ۱۳

فرایند تحقیق از ۷ مرحله اصلی متشکل می شود که عبارتند از:مسأله، فرضیه، طرح تحقیق، اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تعمیم. برجستهترین ویژگی تحقیق، طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولاً با یک مسأله شروع میشود و به یک حکمیت تجربی – آزمایش ختم میشود.   ادامه مطلب…

بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو- قسمت ۷

۲-۴-۴-۲- مدل مایر و شورمن   از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد:تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان ؛ و تعهد ارزشی به معنای تلاش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان است، در صورتی‌که تعهد ارزشی ادامه مطلب…

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۲۲

– علی محمد زاده ،طاهر،تکامل جنین،صص۴الی۹ ↑   – طباطبایی، سید محمد حسین ،تفسیر المیزان،مترجم ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات دارالکتب الاسلام،س ۱۳۴۱،چ۱۴،ص ۵۱۲ ↑   – طباطبایی، سید محمد حسین ،تفسیر المیزان ،چ۱۴،ص ۵۱۲ ↑   – پرفسور دی سادلر ،توماس،لانگمن،رویان شناسی پزشکی،ترجمه مسلم بهادری و عباس شکور،انتشارات چهر،۱۳۸۳ ↑   – م ادامه مطلب…

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی- قسمت ۱۰

.در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله ادامه مطلب…

رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددکاری ناجا در شهر کرمانشاه- قسمت ۲۶

۹-Baskin, T. Enrght, R. (2004). Intervention studies on forgiveness: A meta analysis. Journal of Counseling and Development, 84, 12-79.10-Browns, & Taylor, S(٢٠٠٩). Positive illusions and well-being revisited:separating fact for fiction.Bulletin ١١۶: ٧-٢١.۱۱-Bronfenbrenner,U.,&Ceci,S.(1994).Nature-nurturereconceptualized: Abioecological model.Psychological Review,101,568-586.12- Christensen, A., & Heavey, C. L. (1999). Interventions for couples. Annual Review ofPsychology, 50, 90-165.13-Christensen, ادامه مطلب…

تضاد دین و عرفان در دیوان حافظ- قسمت ۱۹

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم(همان: ۲۱۳)و تا پای جان ایستاده است:بهای وصل تو گر جان بود خریدارم که جنس خوب مبّصر به هر چه دید خرید(همان: ۱۵۶)و خلاصه کلام این که حافظ شراب نوشی بدون یار را بد می ادامه مطلب…