منابع مقاله با موضوع انتقال تکنولوژی

ل فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱لف :بیان مساله………………………………………………………………………………………………………..۱
ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… …………………………………………………….۲

ج :اهداف مشخص تحقیق……… …………………………………………………………………………………..۳
د :سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………۴
ه :فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴
و :روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی………………………………………………………۶
گفتار اول :تعریف تکنولوژی……………………………………………………………………………………….۶
گفتار دوم :تحول تکنولوژی………………………………………………………………………………………..۸
گفتار سوم :کاربردتکنولوژی…………………………………………………………………………………….. ۹
گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی………………………………………………………………………….۱۰
گفتار پنجم : تعریف فن آوری………………………………………………………………………………….۱۲
گفتار ششم:تعریف اختراع ……………………………………………………………………………………….۱۲
گفتارهفتم :اسرار تجاری………………………………………………………………………………………… ۱۴
بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری……………………………………………………….۱۵
بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری…………………………………………………………………..۱۵
مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………….۱۵
گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………………۱۶
گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………. ۱۹
گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی………………………………………………………………………۲۱
گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی……………………………………………………………………….۲۱
بند اول:عرضه کننده تکنولوژی……………………………………………………………………………….۲۱
بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها……………………………………………………..۲۳
گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی…………………………………………………………………………..۲۵
گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی……………………………………………………………….. ۲۵
گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری……………………………………………… ۲۷
فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی
مبحث اول : قرارداد لیسانس ………………………………………………………………………………..۳۵
گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس…………………………………………………………………………….۳۵
گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس…………………………………………………….۳۷
گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس……………………………………………………………………………۴۲
بند اول : تعهدات لیسانس دهنده……………………………………………………………………………۴۲
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده…………………………………………………………………………..۵۰
مبحث دوم : فرانشیز…………………………………………………………………………………………….۵۵
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز………………………………………………………………………..۵۵
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن ……………………………………………..۵۷
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز……………………………………………………………….۶۰

مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر………………………………………………………………………..۶۵
گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V»………………………………………………………………….۶۵
گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»………………………………………………………………۶۸
گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»………………………………………………………………۶۹
بند اول: ساختار حقوقی «J.V»……………………………………………………………………………..۶۹
بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر »…………………………………………………….۷۱
بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر »………………………………………………………………….۷۴
مبحث چهارم : کلید در دست……………………………………………………………………………….۷۶
مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست»………………………………………….. ۷۶
گفتار اول : کلیات……………………………………………………………………………………………….۷۷
گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست»………………………………………….. ۷۸
بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم……………………………………………………۷۸
بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی……………………………………………………………………..۷۹
گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران………………….۸۰
گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه………………………………………….۸۱
اجرای پروژه های «کلید در دست»………………………………………………………………………..۸۳
فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی
مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی……………………………………………………………۸۴
گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده…………………………………………………………….۸۴
بند اول : تعهد به تحقق انتقال……………………………………………………………………………….۸۴
بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی…………………………………………………………………………۸۵
بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده…………………………………………………………….۹۳
بند چهارم : تعهدات طرفینی…………………………………………………………………………………۹۴
بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک……………………………………………………………….۹۶
مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی…………………………………………..۹۸
مبحث سوم:حقوق ایران…………………………………………………………………………………….۱۰۰
گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………۱۰۰
گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی…………………………………………………………….۱۱۰
گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران…………………………………………………………..۱۱۲
فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی
مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس…………………………………………………………۱۱۴
گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده……………………………………………………۱۱۴
گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده………………………………..۱۱۶
گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی……………………………………………………..۱۱۷
مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز………………………………………………………۱۱۸
گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده ………………………………………۱۱۸

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده ………………………………………..۱۱۹
بند اول : گسترش قلمرو فعالیت………………………………………………………………………۱۲۰
بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده…………………………………………………………۱۲۱
گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز…………………………………………………………… ۱۲۲
مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست…………………………………….۱۲۳
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..۱۲۶
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………۱۲۹
منابع………………………………………………………………………………………………………..۱۳۰
چکیده به انگلیسی………………………………………………………………………………………۱۳۵
مقدمه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور