دانلود پایان نامه حقوق درباره سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

مقدمه:
درباره جایگاه، نقش و کارکرد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه و نظام بین المللی دیدگاه های مختلفی ارایه شده است برخی از نظریه پردازان (مثل نظریه پردازان لیبرال) بر این باورند که سازمان های بین المللی همانند دولت های ملی نقش برجسته و مهمی در جامعه بین المللی ایفا می کنند و به عنوان بازیگرانی مستقل و مقتدر عمل می نمایند. گروهی دیگر از نظریه پردازان (مثل رئالیستها) چندان به نقش و جایگاه نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی اعتقاد ندارند. آنها بر این باورند که سازمانها و نهادهای یاد شده ساخته و پرداخته و آلت دست دولت های ملی می باشند که در راستای اهداف و منافع دولتها شکل گرفته و دولتها به راحتی می توانند آنها را منحل نمایند. در میانه این دو دیدگاه افراط و تفریطی دیدگاه سومی نیز وجود دارد که بر این باورست که هر چند نهادهای چندجانبه توسط دولت ها تاسیس می شوند ولی این نهادها به تدریج جایگاه و هویت مستقلی برای خود کسب کرده و البته در مواردی در مرتبه و جایگاهی پایین تر از دولتها و در مواردی نیز همسان و حتی بالاتر از دولتها نقش ایفا می کنند.
تاملی در روند تاریخی شکل گیری و نیز عملکرد نهادهای چندجانبه درستی دیدگاه سوم را ثابت می کند. اصولاً در قرن نوزدهم میلای نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی نقش و جایگاهی در سیاست و حقوق بین الملل نداشتند. بازیگران اصلی جامعه بین المللی دولت های ملی با ویژگی های خاص خودشان بودند که در چارچوب نظم و ستفالیایی شکل گرفته از سال 1648 (امضای عهدنامه وستفالی) رفتار و اقدام می کردند. در این سده تعداد سازمان های بین المللی بسیار محدود و مربوط به برخی حوزه های تخصصی بود. اصولاً نهضت سازمان سازی و رشد قارچ گونه این سازمان ها و نهادها پدیده و تحولی مربوط به قرن بیستم و به ویژه دهه 80 این قرن می باشد. تاسیس سازمان ملل بعد از پایان جنگ جهانی دوم نقطه عطفی بود که ظهور دهها سازمان دیگر را در پی داشت.
به هر حال، با وجود افزایش قابل توجه تعداد نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم، این سازمان ها و نهادها نتوانستند آن چنان که انتظار می رفت نقش آفرین باشند و به صورت جدی قدرت دولت های ملی را به چالش بکشند. یک دلیل مهم این امر شکل گیری نظام دو قطبی و رقابتها و منازعات نظامی و سیاسی – ایدئولوژیک دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بود که به شدت بر تحولات و روندهای این دوره تاریخی سایه افکنده و به نوعی نقش و تاثیرگذاری سازمان ها را کمرنگ کرده و تحت الشعاع خود قرار داده بود.
متعاقب فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی فضا و شرایط جدیدی که ایجاد شد، زمینه را برای قدرت یا بی نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی و امکان ایفای نقش واقعی آنها فراهم ساخت. به طور کلی، سه عامل فروپاشی نظام دوقطبی و رفع محدودیت ها و قید و بندهای ناشی از آن برای سازمان های بین المللی، گسترش و تعمیق ارتباطات و روندهای جهانی شدن و نیز افزایش مشکلات و معضلات جهانی (مثل کنترل تسلیحات، تروریسم، فجایع طبیعی و زیست محیطی و. ..) که حل و فصل آنها از عهده یک یا چند دولت خارج می باشد، در تقویت نقش و جایگاه نهادهای چندجانبه در جامعه بین المللی معاصر نقش داشته اند و امروزه نهادهای چندجانبه در کنترل و حل و فصل مسائل و معضلات جهانی نقش مهمی ایفا می کنند و فرصت و عرصه بی بدیلی برای تعامل و همکاری دولتها و سایر تابعان حقوق بین الملل فراهم ساخته اند. یک کارکرد مهم و دستاورد بی نظیر نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی کمک به تدوین و توسعه حقوق بین الملل است که در نهایت باعث تقویت نظم بین المللی و برقراری صلح و امنیت می شود. ایفای نقش نهادهای چندجانبه در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین الملل به شکل های گوناگونی صورت می گیرد که مهم ترین آنها هنجارسازی و قانون سازی می باشد. در پایان نامه حاضر قصد داریم کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه (و به ویژه سازمان ملل) را از زوایای گوناگون بررسی کرده و از این طریق بخشی از کارکردهای مثبت و دستاوردهای ارزنده این نهادها را روشن کنیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره حمایت خانواده

فصل اول
کلیات (طرح تحقیق)

1-1- بیان مساله
دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه دارای یک سری کارکردهای فراگیر و تعدادی کارکردهای تخصصی می باشند. مهم ترین کارکردهای فراگیر این نهادها را می توان در کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی (برای دولتها)، ایجاد فضای مناسب جهت تعامل میان کشورها و نیز افزایش نفوذ کشورهای کوچک تر خلاصه نمود. بسیاری از کشورها برای کشب مشروعیت از دیپلماسی چندجانبه استفاده نموده و به نهادهای دیپلماسی چندجانبه متوسل می شوند. مهم ترین نشانه رسمیت و شناسایی دولتها از طرف جامعه جهانی عضویت در سازمان ملل است. . شناسایی به عنوان عضو و یا ناظر توسط سایر نهادهای چندجانبه نیز اهمیتی به سزا دارد. همچنین نهادهای چندجانبه فضای مناسبی برای تعامل میان کشورها و ملاقات روسا، وزرای خارجه و نمایندگان سیاسی کشورها فراهم می کنند. در نهایت، کشورهای کوچک تر با حضور مناسب و ایفای نقشی فعال در دیپلماسی چندجانبه می توانند نفوذ و اعتبار خود را افزایش داده و از آسیب پذیری خود بکاهند.
علاوه بر کارکردهای فراگیر ذکر شده، وظایف دیگری در نهادها و سازو کارهای دیپلماسی چندجانبه قابل توجه و تشخیص است. این کارکردها شامل اطلاع رسانی، هنجارسازی، قانون سازی، نظارت، تقسیم منابع و حل و فصل اختلافات می باشد. تمامی این کارکردها حائز اهمیت می باشند و باعث هویت یابی و تقویت جایگاه و نقش نهادهای چندجانبه و سازمان های بین المللی در جامعه جهانی می شوند. با این حال، تمرکز مطالعاتی ما در پایان نامه حاضر، نقش هنجارسازی نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) می باشد. این کارکرد در کنار کارکرد قانون سازی نیروی محرکه تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشند.
نهادهای چندجانبه با استفاده از مقبولیت عمومی جهانی خود مرجع بی بدیلی برای تولید، تبیین و ترویج هنجارهای رفتاری جهانی می باشند. اکثریت قریب به اتفاق بایدها و نبایدهای رفتاری در حوزه های مختلف که به شکلی جهانشمول تلقی می شوند، از تصمیم گیری های نهادهای چندجانبه نشات گرفته اند. گرچه این هنجارها هیچ ضمنانت اجرایی نداشته و حتی در بسیاری از موارد تعهد حقوقی نیز محسوب نمی شوند، اما بازیگران مختلف عرصه جهانی با تلاش برای تبدیل باورها و ارزش های خود به هنجارهای بین المللی در نهادهای چندجانبه برای افزایش نفوذ و قدرت معنایی خود رد جامعه جهانی اقدام می نمایند.
افزون بر نقش نهادهای چندجانبه در شکل دهی هنجارهای رفتاری، بی تردید حقوق بین الملل مرهون دیپلماسی چندجانبه است، چرا که بدون دیپلماسی چندجانبه و نهادهای چندجانبه رشد و توسعه حقوق بین الملل و مقررات مرتبط با آن میسر نبوده و نیست. همه معاهده های بین المللی محصول دیپلماسی چندجانبه است. این معاهدات در حوزه های گوناگونی به صورت های مختلف بر حیات فردی و اجتماعی انسانی تاثیر می گذارند. برای مثال دریافت نامه های پستی و علائم دریایی، مخابرات راه دور و حتی خرید بلیط هواپیما برای سفرهای خارجی و عبور از کشورهای مختلف، همگی مبتنی بر ابزارهای حقوقی مشخص و معینی در زمینه ارتباطات و هوانوردی است که به دنبال مذاکرات طولانی در نهادهای دیپلماسی چندجانبه مورد توافق قرار گرفته و عملیاتی شده است.
با توجه به نقش مهم نهادهای چندجانبه (به ویژه سازمان ملل) در تدوین و توسعه حقوق بین الملل، بررسی کارکرد هنجارسازی این نهادها برای فهم و شناخت نقش یاد شده ضروری می باشد، در این راستا بایستی به سئوالات مختلفی پاسخ داده شود تا ابهامات و جنبه های مجهول قضیه روشن شوند و از جمله این سئوالات که هنجارسازی به چه معنایی است و مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟ همچنین پاسخ به این سئوال اهمیت دارد که نهادهای چندجانبه و به ویژه سازمان ملل چه نقشی در هنجارسازی در حوزه های مختلف (مثل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح و کنترل تسلیحات، حقوق بشردوستانه، محیط زیست، اقتصاد و غیره )ایفا کرده اند. نوشتار حاضر قصد دارد در حد امکان به سئوالات فوق الذکر پاسخ گوید و از این طریق بخش مهمی از کارکردهای نهادهای چندجانبه را تبیین نماید.
1-2- پیشینه تحقیق
از منابع انگلیسی که بگذریم، تاکنون در ایران کتاب و یا حتی مقاله مستقلی با عنوان «نقش و عملکرد نهادهای چندجانبه در هنجارسازی» منتشر نشده است. فقط در برخی کتابها و مقالات به صورت غیرمستقیم به این موضوع پرداخته شده است. در میان این کتابها نیز سه اثر بیشتر از سایر منابع به این بحث پرداخته و برای نگارش پایان نامه حاضر مفیدتر بوده اند. آقایان دکتر ظریف و دکتر سجادپور در کتابی که باهم نوشته و منتشر ساخته اند به بحث کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه می پردازند. در کتاب سازمان های بین المللی در حد دو صفحه و در کتاب، دیپلماسی چند جانبه در حد چهار یا پنج صفحه به این موضوع اشاره می کنند اما متاسفانه اطلاعات زیادی در اختیار قرار نمی دهند. ضمن اینکه مطالب آنها مربوط به نقش و کارکرد هنجارسازی سازمان ملل می باشد. حتی در مورد سازمان ملل نیز به ذکر کلیاتی اکتفا شده است و کارکرد هنجارسازی این سازمان در حوزه های موضوعی مختلف شرح داده نشده است. کتاب بعدی که تا حدودی برای نگارش پایان نامه حاضر مفید بوده است، مجموعه مقالات نقش مجمع عموی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد که توسط دکتر سید قاسم زمانی ویرایش شده است. این کتاب نیز با وجود ارزنده و مفید بودن دارای دو نقیصه و کمبود اساسی برای نگارش پایان نامه حاضر می باشد. اولاً در این کتاب بیشتر در مورد نقش و کارکرد قانون سازی بحث شده است و به کارکرد هنجارسازی چندان پرداخته نشده است و ثانیاً، همان گونه که از عنوان کتاب پیداست، بحث و موضوع اصلی کتاب نقش مجمع عمومی سازمان ملل می باشد و به نقش و کارکردهای سایر نهادهای چندجانبه اشاره نشده است.
در کتاب حقوق سازمان های بین المللی که توسط دانیل دورموای، نویسنده و حقوقدان معروف فرانسوی نوشته شده و توسط آقای هریسی نژاد ترجمه و در تبریز انتشار یافته است نیز کلیاتی درباره نقش هنجارسازی سازمان های بین المللی در حد دو صفحه مطرح شده است ولی نویسنده محترم وارد جزئیات و شرح این کارکرد نشده است. همچنین آقای دکتر موسی زاده در کتابی که به همراه آقای کوهی اخیراً منتشر ساخته اند، تحت عنوان حقوق سازمان های بین المللی: حقوق شورای امنیت به نقش شورای امنیت در هنجارسازی و به ویژه قانون سازی اشاراتی دارند اما این کتاب نیز به لحاظ موضوعی محدود بوده و صرفاً به بخش جزئی از موضوع این پایان نامه می پردازد. این مطلب درباره کتاب صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت نوشته آقای سادات میدانی نیز صدق می کند.
سایر کتابهایی که در نگارش پایان نامه حاضر مورد استفاده قرار گرفته اند به بخش هایی از موضوع این نوشتار می پردازند و از برخی مباحث آنها استفاده کرده ایم. برخی از مهم ترین این کتابها عبارتند از:
سازمان های بین المللی نوشته کلیوآرچر
حقوق سازمان های بین المللی نوشته دکتر بیگ زاده
سازمان های بین المللی عمومی نوشته ریتبرگر و زنگل
حقوق بین المللی عمومی نوشته دکتر ضیائی بیگدلی
نهادهای روابط بین الملل نوشته کلییار
حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول نوشته دکتر مدنی
بایسته های حقوق بین الملل عمومی نوشته دکتر موسی زاده
و. ………
1-3- سئوالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق

در پایان نامه حاضر جهت نیل به اهداف پژوهش، دو سئوال اصلی و تعدادی سئوالات فرعی مطرح شده اند. سئوالات فرعی با یک تسلسل و انسجام منطقی و در راستای پاسخ گویی به سئوالات اصلی طرح شده اند.
– سئوالات اصلی:
مهم ترین روشها و سازو کارهای نهادهای چندجانبه برای هنجارسازی چه می باشند ؟
مهم ترین پیامد و دستاورد کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه چیست ؟
در پاسخ به دو سئوال اصلی فوق الذکر فرضیه های اصلی ذیل مطرح شده اند:
فرضیه 1( کارکرد هنجارسازی نهادهای چندجانبه از طریق صدور بیانیه ها، گزارشها، صورت جلسات، قطعنامه ها، اعلامیه های مختلف این نهادها و نیز کنفرانس های جهانی تحقق می یابد.
فرضیه 2( مهمترین پیامد و دستاورد هنجارسازی (و نیز قانون سازی) نهادهای چند جانبه، فراهم آوردن زمینه شکل گیری قواعد جدید عرفی و در نهایت کمک به تدوین و توسعه حقوق بین الملل می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از سئوالات فرعی مهم تحقیق حاضر عبارتنداز:
تعریف، اهمیت و کارکرد دیپلماسی چندجانبه چه می باشد.
نهادهای چند جانبه چه کارکردهای فراگیر و تخصصی دارند؟
اهمیت نقش و کارکرد نهادهای چندجانبه در دنیای معاصر چیست؟
ویژگی ها و ابعاد کوناگون کارکرد هنجارسازی سازمان ها چه می باشد؟
نهادهای چند جانبه چگونه هنجارسازی می کنند؟
پیامدهای هنجارسازی نهادهای چند جانبه چه می باشد؟
نهادهای چند جانبه در حوزه حقوق بشر چه هنجارهایی وضع کرده اند؟
مهمترین هنجارهای وضع شده نهادها در حوزه صلح و امنیت چه می باشند؟
چرا نقش سازمان ملل در هنجارسازی برجسته از سایر سازمانهاست؟
و. ..
در تحقیق حاضر سه مفهوم کلیدی «دیپلماسی چند جانبه» ،« نهادهای چند جانبه» و «هنجارسازی» وجود دارند که درفصل دوم تعریف و مولفه های آنها ذکر شده است. همچنین متغیرهای تحقیق عبارتنداز:
متغیر مستقل ( نهادهای چند جانبه
متغیر وابسته ( هنجارسازی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره وکالت در طلاق

1-4- روش تحقیق
اصولاً تحقیق حاضر از ماهیتی توصیفی – تحلیلی برخوردار است. در برخی از مباحث مثل ویژگیهای دیپلماسی چند جانبه یا نهادهای چند جانبه از روش توصیفی و در برخی از مباحث مثل تبیین نقش و کارکرد نهادهای چند جانبه در هنجارسازی از روش تحلیلی استفاده کرده ایم. روش اصلی ما برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و از ابزاری مثل فیش برداری سود جسته ایم. روش ما برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها نیز روش کیفی بوده است.
1-5- شیوه سازماندهی پژوهش
تحقیق حاضر از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول که به کلیات اختصاص یافته است به بیان مساله، پیشینه تحقیق، و تشریح سئوالات، فرضیه ها، متغیرهای تحقیق پرداخته ایم. فصل دوم به مباحث نظری اختصاص یافته است و در آن کوشیده ایم برخی مبانی تئوریک و مفاهیم لازم برای ورود به بحث اصلی را مطرح سازیم. فصل سوم یک ارزیابی کلی از نقش و کارکرد نهادهای چند جانبه (به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل) در هنجارسازی ارایه می دهد. در نهایت، در فصل آخر، نقش و کارکرد نهادهای چند جانبه (به ویژه سازمان ملل) در خصوص هنجارسازی در حوزه های موضوعی مهمی مثل صلح و امنیت، اقتصادی و محیط زیست و حقوق بشر تشریح و تبیین می شود.

فصل دوم
مباحث نظری تحقیق

هدف از نگارش این فصل فراهم آوردن بستر نظری لازم برای فصول بعدی و ارائه شناختی کلی درباره سازمان های بین المللی می باشد. آشنایی مختصر با تاریخچه و روند شکل گیری، سازمان های بین المللی، شناخت تعریف، ویژگی ها کارکرد، علل شکل گیری و انواع سازمان های یاد شده، از جمله مباحث مهم این فصل می باشند که گام به گام ما را به بحث اصلی خود نزدیک می کند.
2-1- تعریف و خاستگاه سازمان های بین المللی
تعاریف گوناگونی از سازمان های بین المللی ارائه شده است. یکی از بهترین تعریف هایی که ارائه شده است عبارت است از:
«طریقه برگزاری و استقرار روابط دیپلماتیک توسط نهادهای نسبتاً دائمی که صلاحیت ها و مسئولیت های خود را از دولت های عضو

پاسخی بگذارید