حقوق بشر

دانلود پایان نامه

Committee on Civil and Political Rights
Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Convention on the Rights of Children
Convention on the Rights of Persons withh Disabilities
Department For International Development
Disabled People’s International
European Commission
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
Food and Agriculture Organization
International Federation of Gynecology and Obstetrics
Foreign Intelligence Surveillance Act
International Classification of Diseases
International Classification of Functioning, Disability, and Health
International Classification of Impariment, Disability, Handicap
International Conference on Population and Development
International Labour Organization
International Non Governmental Organization
Intelligence Quotient
International Year of Disabled Persons
Non Governmental Organization
United Nations
Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Population Fund
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Children’s Fund
ADA
CAT
CBR
CCPR
CEDAW
CESCR
CRC
CRPD
DFID
DPI
EC
ESCAP
FAO
FIGO
FISA
ICD
ICF
ICIDH
IDPD
ILO
INGO
IQ
IYDP
NGO

UN
UNDRO
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
صندوق توسعه زنان ملل متحد
آژانس توسعه بین المللی ملل متحد
سازمان بهداشت جهانی
برنامه اقدام جهانی برای معلولین
United Nations Development Fund for Women
United Nations Agency for International Development
World Health Organization
World Programme of Action concering Disabled Person
UNFEM
USAID
WHO
WPA
چکیده:
مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای اعضای آن جامعه صرف نظر از سنّ، جنس، توانایی، اعتقادات مذهبی‌ و سیاسی و سایر تفاوت‌ها به شمار می‌‌روند. افراد دارای معلولیت درصد قابل توجهی‌ از جمعیت هر جامعه را شامل می شوند. با این وجود اغلب در سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها مغفول می‌‌مانند. آنچه که بیش از هر چیز افراد دارای معلولیت را با مشکل مواجه می‌‌سازد، نه تنها اختلالات و تفاوت‌های جسمی‌ و فیزیکی‌ آنان نیست، بلکه نگرش‌ها و برخورد‌های منفی‌ و ساختار‌های نامناسب اجتماعی است که فرصت‌های زندگی‌ را از دسترس آن‌ها خارج و منجر به انزوا و طرد افراد دارای معلولیت از جامعه و محیط اطراف می‌‌شود. لذا بهترین کار جهت کمک به این افراد شناخت مبتنی‌ بر واقعیات و آگاهی‌ از حقوق و توانایی آن هاست.
در کنوانسیون حقوق معلولان، “افراد دارای معلولیت شامل کسانی‌ می‌‌شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی‌، ذهنی‌، فکری یا حسی می‌‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و موثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد.”
برای پی‌ بردن به محتوا و ابعاد حقوق افراد دارای معلولیت، باید به اسناد بین المللی مربوط مراجعه نمود. موضوع کرامت، برابری و عدم تبعیض همواره از اصول اولیه‌ حاکم بر اسناد بین المللی بوده است و افراد دارای معلولیت بدون تردید از این اصول بهره مند می‌‌شوند. در سطح بین المللی برای اولین بار در اعلامیه حقوق کودک جامعه ملل، مصوب ۱۹۲۴ مساله حمایت از معلولان، مشخصا کودکان دارای معلولیت ذهنی‌ مورد توجه قرار گرفت. از آن پس افراد دارای معلولیت در اسنادی چون کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه بوده و همچنین موضوع اسناد حقوق بشری مهمی‌ قرار گرفته اند. برنامه اقدام جهانی‌ برای معلولان، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها، اعلامیه حقوق معلولان و در نهایت کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت جنبه‌های مختلف حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی‌ ابعاد زندگی‌ را تدوین نموده اند.
امروزه مشارکت افراد دارای معلولیت در تمام سطوح جامعه و عادی سازی آنان در برنامه‌ها و قوانین، از سیاست‌های اصلی‌ توسعه‌ای می‌‌باشد. در سال‌های اخیر توجه روز افزونی نسبت به دستیابی افراد دارای معلولیت به استانداردهای زندگی‌ و دستیابی به فرصت‌ها بر پایه برابر با دیگران شده است که می‌‌تواند در بهبود زندگی‌ ایشان مثمر ثمر واقع شود.
واژگان کلیدی: معلولیت، افراد دارای معلولیت، توانبخشی، اسناد بین المللی، زنان دارای معلولیت، کودکان دارای معلولیت، قانون جامع حمایت از معلولان.
مقدمه:
بیان مساله
معلولیت بخشی از شرایط انسانی‌ است که همواره و از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته است. تقریبا همه ی افراد به طور دائم یا موقت در مقطعی از زندگی‌ شان اختلال در سیستم بدنی را تجربه کرده اند. بیشتر خانواده‌های گسترده دارای عضو معلول هستند و افراد بدون معلولیت ممکن است مسئولیت حمایت و مراقبت از دوستان و بستگان دارای معلولیت را عهده دار شوند. زندگی‌ با معلولیت نه تنها بر فرد تاثیر دارد بلکه آسیب پذیری کل خانواده را افزایش می‌‌دهد. برای مثال، خانواده ای که سرپرست معلول دارد ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های تحصیل کودکان نباشد و یا اعضای خانواده برای مراقبت از کودکان دارای معلولیت فرصت‌های شغلی‌ خود را از دست بدهند.
افزایش توجه به مقوله رفاه و استانداردهای زندگی‌ و افزایش طول عمر، و پیشرفت علوم به طور کلی‌ موجب افزایش توجه به موضوع مورد بحث می‌‌شود. اختلالات ممکن است از ابتدای تولد همراه انسان باشند و یا در مقاطعی از زندگی‌ به دلایل متفاوت حادث شوند. در کشور‌های مختلف با توجه به سبک زندگی‌، علل معلولیت‌ها متفاوت است. در حالی‌ که در کشور‌های فقیر و کم درآمد، نبود امکانات بهداشتی مناسب، آب سالم، سوء تغذیه، بارداری‌های نامناسب و پایین بودن سطح آگاهی‌ زمینه ساز بروز معلولیت می‌‌شود در کشور‌های توسعه یافته این مسائل کمتر اهمیت دارد. سبک زندگی‌ متفاوت در‌این کشورها بیشتر تصادفات، سوء مصرف الکل و مواد مخدر و مسائلی ازاین دست را به عنوان مهمترین علل معلولیت‌ها مطرح می‌‌کند. با این وجود معلولیت یکی‌ از ویژگی‌‌های همه ی‌ جوامع، فقیر و غنی، می‌‌باشد. و استانداردهای مختلف زندگی‌ به معنی‌ انواع مختلف معلولیت است نه معلولیت کمتر.
پاسخ‌ها به معلولیت در طول تاریخ متفاوت بوده است. اما آنچه که ثابت مانده این است که افراد دارای معلولیت همواره جزیی از جامعه بشری بوده و در کنار سایرین زندگی‌ می‌‌کردند. همچنان که معلولیت همیشه بخشی از شرایط انسانی‌ خواهد بود. اما نحوه برخورد همیشه دوستانه و بر مبنای حقوق مساوی نبوده است. نگرش‌ها در ابتدا با خرافات و مسائل ماورایی آمیخته بود. شیوع بیماری‌های گوناگون با عوارض ناشناخته، مشکلات ناشی‌ از بارداری و داستان‌های افسانه‌ای آمیخته با آنها،‌ فرهنگی‌ منفی‌ را بر افراد دارای معلولیت حاکم می‌‌کرد. در شرایطی بهتر، از آن‌ها به عنوان افرادی که شایسته ترحم و دلسوزی اند یاد می‌‌شد، که هیچ دخالتی در امور زندگی‌ شان ندارند و تنها چشم امیدشان به کمک‌های سایر افراد است. حال آنکه  تجربه‌ها و شواهد تاریخی‌ نشان می‌‌دهد که اختلال در سیستم فیزیکی‌ بدن نه تنها الزاماً محدودیت و انزوا را به دنبال ندارد بلکه در پاره‌ای موارد همین افراد دارای معلولیت توانسته اند مبدائی نو در تاریخ بشریت ایجاد کنند. افرادی چون تامس ادیسون (مخترع و ناشنوا)، استفان هاوکینگ ( فیزیکدان و فلج از دو دست و دو پا و ناتوان در تکلم)، لوئی بریل) مخترع الفبای نابینایان و نابینا) و لودویک ون بتهوون  موسیقی دان ناشنوا این ادعا را ثابت می‌‌کنند.
با پیدایش مسائل حقوق بشری، توجه به حقوق انسان سمت و سوی جدیدی گرفت. حقوق بشر بر مبنای نیازهای انسانی‌ است. بر مبنای این حقوق نه تنها هر فرد به طور مساوی مستحق زندگی‌ است بلکه لایق زندگی‌ همراه با کرامت و شرافت است. حقوق بشر منابع و شرایط اساسی‌ که برای زندگی‌ شرافتمندانه لازم است معرفی‌ می‌‌کنند. لذا دفاع از حقوق بشر در واقع دفاع از حیثیت انسانی‌ است. حقوق بشر و آزادی از حقوق فطری انسان هاست. این واقعیت پایه اصلی‌ و مدار بحث اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را تشکیل می‌‌دهد. و در دیگر اسناد بین المللی نظیر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی‌، کنوانسیون حقوق کودک و غیره انعکاس یافته است. کشور‌های مختلف بار‌ها این اصول بنیادین را تایید نموده اند. اما در ادامه تبعیضات گذشته و طرد‌های اجتماعی، در این عرصه نیز توجه شایانی به حقوق افراد دارای معلولیت نشد. با شکل گرفتن گروه‌ها و جنبش‌های گروه‌های مختلف‌ چون فعالیت‌های حمایتی از زنان، کودکان و اقلیت ها، افراد دارای معلولیت نیز وارد حقوق بشر شدند. در واقع توجه به حقوق معلولین در سطح وسیع‌ از اوایل دهه هفتاد میلادی صورت گرفت. مجموعه‌ای از اسناد به اشکال مختلف تدوین و تصویب شد که همه آنها در ترویج اصول و موازین و افزایش آگاهی‌ نسبت به حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موثر بودند. اختصاص موادی به افراد دارای معلولیت در کنوانسیون‌های‌ عام مانند کنوانسیون حقوق کودک و تصویب اسناد خاص معلولین، مانند برنامه اقدام جهانی‌، قوانین استاندارد برابر سازی فرصت ها و کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گام‌های مهمی‌ در این عرصه محسوب می‌‌شوند .
کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تغییر بزرگی‌ در حرکت از مدل‌های اولیه‌ ناتوانی تا آنچه که امروز مدل حقوق بشری نامیده می‌‌شود ایجاد کرد. در واقع آخرین و مهمترین سند بین المللی طراحی شده برای ورود افراد دارای معلولیت در جریان اصلی‌ همکاری‌ها و مذاکرات بین المللی است. حقوق افراد دارای معلولیت و اسناد آن‌ها رابطه تنگاتنگ با دیگر اسناد حقوق بشری دارد. تمامی‌ حقوق در نظر گرفته شده از قبیل حق حیات، زندگی‌ خانواد‌گی، حق سلامت، آموزش و اشتغال، آزادی و غیره را در خود جای می‌‌دهد.
تحقق‌ حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم اعمال برنامه‌ای جامع و کامل جهت رفع فوری تمامی‌ تبعیض ها و مشارکت آن‌ها در جامعه بر مبنای برابر با سایرین است. لذا تبیین حقوق افراد دارای معلولیت از این حیث که تمامی‌ ابعاد و جنبه‌های زندگی‌ انسانی‌ را شامل می‌‌شود و حوزه‌های گسترده‌ای بر معلولیت تاثیر گذار است، امری است که به سهولت میسّر نمی‌‌شود. برای تعریف دقیق ضوابط و معیار‌های حاکم بر این حقوق لازم است اسناد عام و خاص بین المللی و قوانین داخلی‌ حمایت کننده این گروه آسیب پذیر را مورد بررسی‌ قرار داد.
اهمیت موضوع
شناسایی و اعتبار بخشیدن به حقوق اساسی‌ بشری به خودی خود از اهمیت والایی برخوردار است. افراد دارای معلولیت حداقل پانزده درصد جمعیت جهانی‌ را به خود اختصاص می‌‌دهند. لذا بررسی‌ حقوق این افراد و فراهم ساختن شرایطی جهت تحقق‌ هرچه بهتر این حقوق که نتیجه‌ای جز یکپارچگی افراد دارای معلولیت با جامعه و محیط اطراف خود و ایجاد برابری ندارد، لازمه پیشرفت و توسعه می‌‌باشد. در واقع رشد و شکوفایی هر جامعه‌ای بستگی به چگونگی‌ به کارگیری استعدادها و توانایی‌های موجود در آن جامعه دارد.
اگرچه در اهداف توسعه هزاره سوم به افراد دارای معلولیت اشاره مستقیمی صورت نگرفته است با این وجود نیل به اهداف مذکور هم چون ریشه کنی فقر و گرسنگی، آموزش ابتدایی جهانی‌، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، ارتقای سلامت مادران و کاهش میزان مرگ و میر کودکان و ایجاد مشارکت جهانی‌ برای توسعه بدون در نظر گرفتن شرایط، حقوق و بهره گیری از توانایی‌های افراد دارای معلولیت و رساندن آنها به جایگاه بحقشان امکان پذیر نخواهد بود. اهمیت افراد دارای معلولیت برای توسعه در حدی است که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت طی‌ ماده‌ای مهم در خصوص توسعه بین المللی (ماده ۳۲) از دول عضو می‌‌خواهد تا در همکاری‌های خود افراد دارای معلولیت را بگنجانند. همچنین در نظارت‌های صورت گرفته بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه نامه‌های بین المللی بر تغییرات حاصل شده در زندگی‌ افراد دارای معلولیت توجه ویژه می‌‌شود.
پیشینه پژوهش
چندی است که افراد دارای معلولیت در زمره مهمترین موضوعات حقوق بشری قرار گرفته اند. در ابتدا بیشتر بررسی‌‌ها در حوزه سلامت صورت می‌‌پذیرفت و تنها از بعد پزشکی‌ به معلولیت نگاه می‌‌شده است. از دهه ۷۰ قرن بیستم میلادی معلولیت به طور جدی وارد مسائل حقوق بین الملل و حقوق بشری گردید. اسناد مهمی‌ را به خود اختصاص داده و موضوع بررسی‌‌های گسترده قرار گرفته است. مطابق با توجهات جهانی‌ محققان و پژوهشگران ایران نیز معلولیت را مدّ نظر قرار دادند. ابتدا تمرکز اصلی‌ پژوهش‌ها بر توانبخشی و بازتوانی افراد دارای معلولیت قرار داشته و کتاب هایی از جمله مبانی توانبخشی نوشته سید مجید میرخانی و فرایند جاری توانبخشی ایران به اهتمام محمدتقی همرنگ یوسفی و کاظم نظم ده به نگارش در آمده است. مسائل حقوق بشری افراد دارای معلولیت، مناسب سازی شهری و غیره نیز موضوع کتاب‌هایی‌ قرار گرفته اند. از آن جمله می‌‌توان به کتاب تاملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین‌المللی نوشته منوچهر توسلی و میرحسین کاویار و همچنین مقالات و آثار دکتر محمد کمالی اشاره نمود. با این وجود به اقشار آسیب پذیر در گروه افراد دارای معلویت کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر بر آن است اهم حقوق مدون شده برای افراد دارای معلولیت در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران را با تمرکز بر گروه‌هایی‌ که از تبعیضات مضاعف رنج می‌‌برند مورد بررسی‌ قرار دهد. و مقررات حاکم بر شرایط شغلی‌ و استخدامی افراد دارای معلولیت که در برخی‌ مطالعات چالش اصلی‌ زندگی‌ افراد دارای معلولیت شناخته شده است را مورد مطالعه قرار دهد. تا با شناخت نقاط ضعف و کاستی‌های موجود راهی‌ روشن و نو برای برابر سازی فرصت‌ها و تحقق‌ شعار “جامعه‌ای برای همه” فراهم سازد.
سوالات پژوهش
با توجه به اهمیت موضوع و اهدافی که از این بررسی‌ مورد نظر است، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سوالات ذیل می‌‌باشد:

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- افراد دارای معلولیت و حقوق آن‌ها از چه جایگاهی در عرصه بین المللی برخوردارند؟

2- در نظام حقوق بین‌المللی برای افراد دارای معلولیت به ویژه اقشار آسیب پذیر، از قبیل زنان و کودکان چه حقوقی در نظر گرفته شده است؟ و این حقوق چه ابعادی از زندگی‌ بشری آنان را در بر می‌گیرد؟
3- قوانین ایران چه تعهداتی را برای دولت جهت تحقق‌ حقوق افراد دارای معلولیت در نظر دارد؟ و آیا این اقدامات با مقررات بین المللی همسو می‌‌باشد؟
فرضیات پژوهش
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات پژوهش به شرح زیر می‌‌باشد:
_ با توجه به سابقه طرح مسائل حقوق بشری و افزایش روز افزون توجه به زوایای این حقوق و گروه‌های آسیب پذیر، افراد دارای معلولیت شرایط امیدوار کننده‌ای را تجربه می‌‌کنند. اما به دلیل دشواری‌های موجود در تعاریف و مفاهیم معلولیت و عوامل متنوع تاثیر گذار بر آن و همچنین حوزه‌های گوناگون مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت این افراد هنوز به جایگاه خود آنطور که شایسته و بایسته است نرسیده و نیل به این مقصود مستلزم تلاش‌های بیشتر است.
_ افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از افراد بشری، مستحق تمامی‌ حقوق و آزادی‌های اساسی‌ بشری می‌‌باشند. لذا اسناد بین المللی و قوانین داخلی‌ سعی‌ بر این دارند که تمامی‌ جنبه‌های زندگی‌ این افراد را تحت پوشش قرار دهند.
_ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران تاکید ویژه بر منع تبعیض و برابری همه افراد دارد. قوانین پراکنده نیز در خصوص افراد دارای معلولیت در نظام حقوقی ایران به چشم می‌‌خورد. با فرض جامعیت اسناد بین المللی در این خصوص قوانین ملی‌ و داخلی‌ کاستی‌ها و

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق : مالیات بر درآمد

پاسخی بگذارید