………………………………………………………………….. 9
1- 7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1- 7- 1) سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
1- 7- 2) اخلاق حرفه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1- 8) قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2- 1) بخش اول – سرمایه اجتماعی
2- 1- 1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2- 1- 2) تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
2- 1- 3) مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2- 1- 4) مبانی نظری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2- 1- 4- 1) تئوری پیوند ضعیف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2- 1- 4- 2) تئوری شکاف ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2- 1- 4- 3) تئوری منابع اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
2- 1- 4- 4) مدل کیفی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 1- 4- 5) مدل CLRLA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2- 1- 4- 6) مدل SCAT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2- 1- 4- 7) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………… 29
2- 1- 4- 8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت ………………………………………………………………………………………………………… 30
2- 1- 4- 9) مدل سرمایه اجتماعی استون …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2- 1- 4- 10) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران ………………………………………………………………………………………………. 33
2- 1- 4- 11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترک و اعتبار مشترک ( شهرت مشترک ) ویدمن و همکاران ……………….. 33
2- 1- 4- 12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن ………………………………………………………………………………………………………….. 34
2- 1- 4- 13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 34
2- 1- 4- 14) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. 35
2- 1- 5) مزایای سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2- 1- 6) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 39
2- 1- 7) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها ……………………………………………………………………………………….. 42
2- 1- 8) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………… 43
2- 1- 9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………… 45
2- 1- 10) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………. 46
2- 2) بخش دوم – اخلاق حرفه‌ای

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- 2- 1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
2- 2- 2 ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2- 2- 3) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
2- 2- 4) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
2- 2- 5) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………….. 54
2- 2- 6) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2- 2- 6- 1) مسئولیت علمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
2- 2- 6- 2) باور به خودکارایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2- 2- 6- 3) حس تعلق به اجتماع علمی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 63
2- 2- 7) عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه …………………………………………………………………………………………………….. 65
2- 2- 7- 1) فرهنگ رشته‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2- 2- 7- 2) فرهنگ نهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2- 2- 7- 3) فرهنگ نظام ملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
2- 2- 8) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………… 67
2- 3) بخش سوم – پیشینه تحقیق
2- 3- 1) مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
2- 3- 2) مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3- 1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
3- 2) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 80
3- 3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
3- 4) نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
3- 5) ابزار جمع آوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
3- 5 – 1) پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
3- 6) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3- 6 – 1) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3- 6 – 1- 1) روایی صوری و محتوایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3- 6 – 1- 2) روایی سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
3- 6 – 2) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
3- 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4- 1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
4- 2) آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
4- 2- 1) متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
4- 2- 2) متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4- 2- 2- 1) بعد