نشگاه ایلام تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایان نامه، ذیل نام دانشگاه ایلام(Ilam University ) به چاپ خواهد رسید. و در تدوین متن پایان نامه چارچوب(فرمت) مصوب دانشگاه را بطور کامل رعایت کرده‏ام.

امضاءدانشجو:

تاریخ:

تقدیم به

پدر و مادرم
که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن وتمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.

همسرم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است و سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.

شهید دوستعلی باوندی
و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند. دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند.

با سپاس فراوان از تمامی کسانی که در کنارم بوده و مرا یاری نموده تا بتوانم در راه علم قدم بگذارم. از برادرهای عزیزم، از خواهر های مهربانم، از خانواده همسرم که در این مدت همیشه مرا یاری می کردند به ویژه مادر شوهرم کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

سپاسگزاری و تقدیر

سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان کرد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. اینک که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به پایان می رسانم جا دارد تا از زحمات اساتید ارجمندم سرکار خانم دکتر زینب طولابی و جناب آقای دکتر یاسان ا… پوراشرف که در تمامی مراحل این تحقیق همواره از نظرات ارزندهشان بهره بردم، تقدیر و تشکر کنم. همچنین جناب آقای دکتر علی یاسینی وجناب آقای دکتر اسفندیار محمدی که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم. در پایان از ، دوستان عزیزم، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال 92-93 کار کرده اند، و تعداد آنها 163 نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار 871/0، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار771/0 و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار 936/0 بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنین برای بررسی میزان تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.
واژگان کلیدی: رهبری توزیعی، رفتار شهروندی سازمانی، بازاریابی داخلی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………1
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..1

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1
1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..2
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….5
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1 اهدف کلی…………………………………………………………………………………………………… 7
1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………..7
1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..8
1-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………8
1- 7 روششناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………9
1-8 کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………9
1-9 متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1- 10 تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………..10
1-10-1 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………….10
1-10-2 تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………..11
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………….12
ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….12
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………12
2-1 بخش اول: بازاریابی داخلی………………………………………………………………………………….12
2-1-1 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی………………………………………………………………12
2-1-2 عناصر بازاریابی داخلی…………………………………………………………………………………….20

2-1-3 آمیخته بازاریابی داخلی……………………………………………………………………………………21
2-1-4 اصول بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………..23
2-1-5 گام های بازاریابی داخلی…………………………………………………………………………………24
2-2 بخش دوم:رهبری توزیعی …………………………………………………………………………………..25
2-2-1 رهبری: تعاریف و ماهیت…………………………………………………………………………………25
2-2-2 مطالعه علمی رهبری………………………………………………………………………………………..28
2-2-3 رهبری توزیع شده: تعاریف و ماهیت.. ……………………………………………………………….29
2-2-4 سیر تاریخی شکل گیری رهبری توزیع شده ……………………………………………………… 34
2-2-5 تفاوت رهبری توزیع شده با سایر سبک های مرتبط ……………………………………………..35
2-2-5-1 رهبری تحولی……………………………………………………………………………………………35
2-2-5-2 رهبری پخش شده………………………………………………………………………………………36
2-2-5-3 رهبری همکارانه…………………………………………………………………………………………37
2-2-5-4 رهبری دموکراتیک…………………………………………………………………………………….37
2-2-5-5 رهبری تسهیم شده…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-6 رهبری توزیع شده: مروری بر کار اندیشمندان این حوزه………………………………………. 41
2-2-7 ابعاد رهبری توزیع شده…………………………………………………………………………………. 46
2-2-7-1 ابعاد رهبری توزیع شده از نظر المور و گوردون……………………………………………….47
2-2-8 عناصراصلی تشکیل دهنده رهبری توزیع شده………………………………………………………51 2-2-9 رهبری توزیع شده: عوامل سوق دهنده و بازدارنده………………………………………………..53
2-2-10 مبانی نظری رهبری توزیع شده………………………………………………………………………..57
2-3 بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………59
2-3-1 تعریف و مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….59
2-3-2 رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………….61
2-3-3 ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………61
2-3-4 انواع رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………..62
2-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………62
2-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………..64
2-3-7 پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………………………………….65
2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….66
2-4-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..66
2-4-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………68
2-5 نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی……………………………………………………………………………71
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………..73
روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..73
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..73
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..73
3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….74
3-4 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………74
3-5 منابع و روش های گردآوری