رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع یادگیری استراتژیک

2-1-روش های یادگیری استراتژیک 19
2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف) 19
2-1-2-تاریخچه یادگیری 20
2-1-3- یادگیری(تعریف) 20
2-1-4- یادگیری ودانش 24
2-1-5- سطوح یادگیری 28
2-1-6- یادگیری فردی 29
2-1-6-1-روش های یادگیری فردی 32
2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی 36
2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی 37
2-1-8- یادگیری سازمانی 37
2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی 40
2-1-8-1-1- مدل سنگه 40
2-1-8-1-2- مدل دیکسون 41
2-1-8-1-3- مدل هابر 41
–1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن 43
2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ 43
2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی 44
2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران 44
2-1-9-1-8-دیدگاه پرابست و باچل 44
2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی 45
2-1-9- سازمان یادگیرنده 45
2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده 48
2-1-10- نتیجه گیری 51
مقدمه 53
2-2- تعهّدکارکنان 54
2-2-1- تعهّد (تعریف) 54
2-2-2-انواع تعهّد 56
2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد 58
2-2-4-ابعاد تعهّد 59
2-2-5-تعهّد سازمانی 60
2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی 63
2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی 63
2-2-6- نتیجه گیری 67
2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق 68
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه 76
3-1-روش تحقیق 76
3-2-متغیرهای پژوهش 76
3-3-جامعه آماری 77
3-4-نمونه آماری 77
3-4-1- روش های نمونه گیری 77
3-4-2- تعیین حجم نمونه 78
3-5-روش گردآوری داده ها 79
3-6- ابزارگردآوری داده ها 80
3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه 80
3-6-2- پایایی و روایی ابزارپرسشنامه 81
3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات 82
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 84
4-1-توصیف متغیرهای تحقیق 84

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-1-جنسیت 85
4-1-2-تحصیلات 86
4-1-3-سن 87
4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه 88
4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری 89
4-1-6- تعداد کارکنان 90
4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد 91
4-1-8-دریافت جایزه 92
4-1-9- وضعیت توصیفیروش های یادگیری استراتژیک 93
4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته 94
4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش 95
4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی 96
4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم 97
4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد 98
4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط 99
4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک 100
4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی 101
4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر 102
4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها 103
4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت 104
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق 106
4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل 107
4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم 108
4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم 109
4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم 110
4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم 111
4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم 112
4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم 113
4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم 114
4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم 115
4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم 116
4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم 117
4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم 118
4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم 119
4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم 120
4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم 121
4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم 122
4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم 123
4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم 124
4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم 125
4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم 126
4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم 127
4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم 128
4-2-23- آزمون فرضیه اصلی 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 135
5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش 135
5-2- فرضیه فرعی اوّل 136
5-3-فرضیه فرعی دوم 137

5-4-فرضیه فرعی سوم 138
5-5-فرضیه فرعی چهارم 139
5-6- فرضیه فرعی پنجم 140
5-7-فرضیه فرعی ششم 141
5-8-فرضیه فرعی هفتم 142
5-9-فرضیه فرعی هشتم 143
5-10-فرضیه فرعی نهم 144
5-11-فرضیه فرعی دهم 145
5-12-فرضیه فرعی یازدهم 146
5-13-فرضیه فرعی دوازدهم 147
5-14-فرضیه فرعی سیزدهم 148
5-15-فرضیه فرعی چهاردهم 149
5-16-فرضیه فرعی پانزدهم 150
5-17-فرضیه فرعی شانزدهم 151
5-18-فرضیه فرعی هفدهم 152
5-19-فرضیه فرعی هجدهم 153
5-20-فرضیه فرعی نوزدهم 154
5-21-فرضیه فرعی بیستم 155
5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم 156
5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم 157
5-24-فرضیه اصلی 158
5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها 159
5-26- پیشنهادات آتی 163
5-27- محدودیت پژوهش 164

فهرست جداوّل
جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی 26
جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش 26
جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری 27
جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده 50
جدول 2-5-تحقیقات داخلی 68
جدول 2-6-تحقیقات خارجی 70
جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه در هر طبقه 79
جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ 82
جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت 85
جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات 86
جدول4-3- جدول فراوانی سن 87
جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد 88
جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری 89
جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان 90
جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد 91
جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه 92
جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک 93
جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته 94
جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش 95
جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی 96
جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم 97
جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد 98
جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط 99
جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک 100
جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی 101
جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر 102
جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها 103
جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت 104
جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف 106
جدول4-22- جدول همبستگیروش های یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی 107
جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر
108
جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و
ارزش ها 109
جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت
110
جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر 111
جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها 112
جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت 113
جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش
بیش تر 114
جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف
وارزش ها 115
جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ
عضویّت 116
جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر 117
جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها 118
جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت 119
جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر 120
جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها 121
جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت 122
جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر 123
جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها 124
جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت 125
جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر 126
جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها 127
جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت 128
جدول4-44-جدول متغیرهای ورودیدر مدل ابعادروش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
129
جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان 129
جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
130
جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
131
جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدلروش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
132

فهرست شکل ها
شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان 4
شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق 7
شکل 2-1- چرخه یادگیری 24
شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن 25
شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده 29
شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب 31
شکل 2-5- مدل یادگیری فردی 33
شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی 42
شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن 43
شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن 59
شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی 62
شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی 65
شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی 66

فهرست نمودارها
نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت 85
نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات 86
نمودار 4-3- نمودار ستونی سن 87
نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد 88
نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری 89
نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان 90
نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد 91
نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه 92
نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک 93
نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته 94
نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش 95
نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی. 96
نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم 97
نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد… 98
نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط 99
نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک 100
نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی 101
نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر 102
نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها 103
نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت 104

فصل اوّل
کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.
1-1- بیان مسئله
عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطی را داشته باشند. بنابراین محقّق در تلاش است تا با پاسخ به سوال زیر به شرکت ها کمک نماید تا محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و همچنین با بهره مندی از توانایی های کارمندان متعهّد به موفّقیّت دست یابند. سوال محوری پژوهش به این صورت است:
تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان در شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان چگونه است؟
1-2- ضرورت خاص انجام تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسّط امروزه در

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *