دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

2-12) تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………… 62

2-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی ………………………………………………………………………………………… 62
2-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی ……………………………………………………………………………………….. 63
2-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی ………………………………………………………………………………………………….. 63
2-14) فرایند ایجاد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-15) الگوهای تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-15-1) الگوی مایر و آلن …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-15-3) الگوی پنلی وگولد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-15-4) الگوی مارش و ماناری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-16) پیامدهای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی
2-17) مفهوم رفتار شهروندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-18) رویکردهای موجود در تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 71
رفتارهای در نقش و فرانقش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71
تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام …………………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران ………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران …………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس …………………………………………………………………………………………………………. 78
2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن …………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 79
2-21) پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-22) سیاست های تشویقی رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-23) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………………… 86
ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
2-24) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعبازاریابی داخلی

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2)روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-1) روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………… 98
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 104
4-2-1) جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-2-2) سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4-4-1) توصیف متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه مدیریتفناوری اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای ………………………………………………………………………………………………………… 114
4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 115
4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….. 115
4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118
4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم ………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

4-6)

پاسخی بگذارید