لاعات……………………………………………………………..33

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-30 تعریف سیستم های اطلاعات…………………………………………………………………34
2-31 تقسیم بندی سیستم های اطلاعات…………………………………………………………….34
2-32 مهمترین سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………..36
2-33 ایجاد نظام های اطلاعاتی……………………………………………………………………..37
2-34 اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………….37
2-35 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد……………………………………………………..38
2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات………………………………………………………39
2-37 رابطه ویژه بین مهندسی مجدد کسب و کار و فناوری اطلاعات ………………………………..40
2-38 کارکردهای مهندسی مجدد کسب و کار با تأکید بر فناوری اطلاعات……………………………42
2-39 ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات……………………………………………………..45
2-40 چگونگی تأثیر سازمان بر فناوری اطلاعات…………………………………………………….45
2-41 چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان…………………………………………………… 47
2-42 تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی………………………………………………………..48
2-43 مزایای حاصل از سنجش فناوری های اطلاعات و ارتباطات …………………………………..50
2-44 عوامل توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها……………………………………..50
2-45 تغییر سازمانی………………………………………………………………………………..51
2-46 تغییرات و منابع انسانی……………………………………………………………………….52
2-47 انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد……………………………………………..53
2-48 تفاوت مهندسی مجدد با طراحی مجدد چیست؟……………………………………………….54
2-49 چرا مهندسی مجدد؟………………………………………………………………………….55
2-50 ضرورت مهندسی مجدد………………………………………………………………………56
2-51 نشانه های بروز نیاز به مهندسی مجدد…………………………………………………………57
2-52 ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد……………………………………………………………57
2-53 دلایل شکست و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد…………………………………………..58
2-54 چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد………………………………………………………..64
2-55 توانا سازان BPR……………………………………………………………………………..66
2-56 فرایند مهندسی مجدد…………………………………………………………………………68
2-57 ابزارهای اجرای مهندسی مجدد……………………………………………………………….69
2-58 دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدد………………………………………………….70
2-59 چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند؟……………………………………….71
2-60 دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد………………………………………………..72
2-61 متدولوژی چیست؟…………………………………………………………………………..74
2-62 دلایل نیاز به متدولوژی……………………………………………………………………….74
2-63 متدولوژی های مهندسی مجدد………………………………………………………………..74
2-64 پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………80
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….87
3-2 نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………….87
3-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………87
3-4 جامعه آماری…………………………………………………………………………………..88
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….88
3-6 روش ها و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………….91
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………..94
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………….96
4-2 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان………………………………………………96
4-3 توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..102
4-4 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………107
فصل پنجم : بیان نتایج ،محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………..113
5-2 نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………113
5-3 سایر یافته ها………………………………………………………………………………….116
5-4 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………….117
5-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………..121
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی………………………………………………………………………………………..123
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………125
ضمائم

پرسشنامه ساختار سازمانی…………………………………………………………………………126
پرسشنامه فناوری اطلاعات…………………………………………………………………………129
پرسشنامه مهندسی مجدد……………………………………………………………………………136
جداول رگرسیون متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….140
واژه نامه انگلیسی-فارسی…………………………………………………………………………..143
پیشگفتار
امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته است.و این در حالی است که اغلب نوشته های مشهور در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می شود که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر است تا علم.لذا تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی صورت می گیرد.رساله حاضر نیز با توجه به عنوان آن که “ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری” می باشد،ابتدا به بررسی وجود رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با توجه به رابطه ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری وجود دارد(که سعی شده در فصل دوم تا حد ممکن به تفصیل بیان شود) ضمن بیان یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج تحقیق صورت گرفته توسط آقای بستانچی در مقاله ای با عنوان “روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران”، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده شود.
چکیده
مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با استفاده از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائهءخدمات و… میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ءتحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع شد ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده لذا پیشنهاد میگردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.
کلید واژه ها : مهندسی مجدّد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات
فهرست جداول
جدول(2-1) …………………………………………………………………………………………34
جدول(2-2) …………………………………………………………………………………………35
جدول(2-3) …………………………………………………………………………………………44
جدول(2-4) …………………………………………………………………………………………55
جدول(2-5) ……………………………………………………………………………………….. 56
جدول(2-6) ……………………………………………………………………………………….. 63
جدول(2-7) ……………………………………………………………………………………….. 75
جدول(3-1) ……………………………………………………………………………………….. 88
جدول(3-2) ……………………………………………………………………………………….. 93
جدول(3-4) ……………………………………………………………………………………….. 94
جدول(4-1) ……………………………………………………………………………………….. 96
جدول(4-2) ………………………………………………….
……………………………………. 97
جدول(4-3) ……………………………………………………………………………………….. 98
جدول(4-4) ……………………………………………………………………………………….. 99
جدول(4-5) ………………………………………………………………………………………..100
جدول(4-6) ………………………………………………………………………………………. 102
جدول(4-7) ………………………………………………………………………………………. 103
جدول(4-8) ………………………………………………………………………………………. 103
جدول(4-9)