منابع و ماخذ مقاله ارزش ادراک شده

…………………………………………………. 26
2 – 1 – 10 – انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه نامه های آتش سوزی ………………………………………. 26
2 – 1 – 10 – 1 – خطر یا پوشش …………………………………………………………………………………………….. 26
2 – 1 – 10 – 2 – خطرات اضافی یا تبعی …………………………………………………………………………………. 27
2 – 1 – 11 – خسارت‌ و هزینه‌های‌ قابل پرداخت ……………………………………………………………………….. 27
2 – 1 – 12 – تعریف خطرهای اصلی و تبعی ……………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 13 – انواعروش های صدور بیمه نامه ………………………………………………………………………………. 29
2 – 1 – 13 – 1 – بیمه نامه آتش سوزی با سرمایه ثابت ……………………………………………………………… 30
2 – 1 – 13 – 2 – بیمه نامه عمومی یا اظهارنامه ای …………………………………………………………………….. 30
2 – 1 – 13 – 3 – بیمه نامه آتش سوزی با شرایط جایگزینی و بازسازی ……………………………………….. 30
2 – 1 – 14 – خسارت و هزینه های غیرقابل تامین ……………………………………………………………………… 31
2 – 1 – 15 – تعاریف کلی در بیمه نامه ها …………………………………………………………………………………. 32
بخش دوم – کیفیت خدمات
2 – 2 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2 – 2 – 2 – خدمت ………………………………………………………………………………………………………………… 39

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2 – 2 – 3 – خدمت در بازار کالا و خدمات ……………………………………………………………………………….. 40
2 – 2 – 4 – تفاوت خدمات …………………………………………………………………………………………………….. 40
2 – 2 – 5 – انواع فعالیت‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………. 41
2 – 2 – 6 – ویژگی‌های خدمات ………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 2 – 6 – 1 – ناملموس بودن ………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 2 – 6 – 2 – تفکیک ناپذیری ……………………………………………………………………………………………… 42
2 – 2 – 6 – 3 – تغییر پذیری …………………………………………………………………………………………………… 42
2 – 2 – 6 – 4 – فناپذیری ………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 2 – 6 – 5 – مالکیت …………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 2 – 7 – سازمان‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………………. 43
2 – 2 – 8 – نقش مشتری بر ساختار سازمانی …………………………………………………………………………….. 43
2 – 2 – 9 – کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 43
2 – 2 – 10 – تعریف کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………… 44
2 – 2 – 11 – ضرورت کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………. 44
2 – 2 – 12 – سنجش کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………….. 45
2 – 2 – 13 – کیفیت خدمات و کیفیت خدمات درک شده …………………………………………………………… 45
2 – 2 – 14 – پیامدهای کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………… 47
2 – 2 – 15 – مدلهای مفهومی کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………. 47
2 – 2 – 15 – 1 – مدل تجزیه و تحلیل شکاف کیفیت ………………………………………………………………… 47
مدل سروکوال ………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2 – 2 – 15 – 2 – مدل می پر مت مولر …………………………………………………………………………………….. 52
2 – 2 – 15 – 3 – مدل کیفیت خدمات رفتاری …………………………………………………………………………… 52
2 – 2 – 15 – 4 – مدل سلسله مراتب کیفیت خدمات …………………………………………………………………. 52
2 – 2 – 15 – 5 – مدل گرونروس ……………………………………………………………………………………………. 52
2 – 2 – 15 – 6 – مدل خدمات کیفی جامع ……………………………………………………………………………….. 53
2 – 2 – 15 – 7 – مدل چارچوب عملیاتی پردازش مشتری ………………………………………………………….. 53
2 – 2 – 16 – اندازه گیری کیفیت خدمات در صنعت بیمه ……………………………………………………………. 53
2 – 2 – 17 – مزایای سروکوال …………………………………………………………………………………………………. 53
بخش سوم – رضایت مندی
2 – 3 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 55
2 – 3 – 2 – تعاریف رضایت ……………………………………………………………………………………………………. 56
2 – 3 – 3 – روش های اندازه گیری رضایت مشتری …………………………………………………………………… 56
2 – 3 – 3 – 1 – روش های عینی …………………………………………………………………………………………….. 57
2 – 3 – 3 – 2 – روش های نظری یا مفهومی …………………………………………………………………………….. 57
2 – 3 – 4 – مدل های اندازه گیری رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 57
2 – 3 – 4 – 1 – مدل کانو ……………………………………………………………………………………………………….. 57
2 – 3 – 4 – 2 – مدل فورنل ……………………………………………………………………………………………………. 59
2 – 3 – 4 – 3 – مدل اسکمپر ………………………………………………………………………………………………….. 59
2 – 3 – 5 – شاخص رضایت مشتری ………………………………………………………………………………………… 60
2 – 3 – 6 – مدل های شکل گیری رضایت مندی بیمه گذاران ……………………………………………………… 61
2 – 3 – 6 – 1 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری امریکا (ACSI) ……………………………………………… 61
2 – 3 – 6 – 2 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا (ECSI) ……………………………………………….. 62
2 – 3 – 6 – 3 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس SWICS)) ………………………………………… 63
2 – 3 – 6 – 4 – مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی ((MCSI ……………………………………………… 64
بخش چهارم – ارزش ادراک شده
2 – 4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2 – 4 – 2 – تعریف ارزش ادراک شده ………………………………………………………………………………………. 67
2 – 4 – 3 – ارزش از دیدگاه مشتری …………………………………………………………………………………………. 68
2 – 4 – 4 – مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش ………………………………………………………………… 68
2 – 4 – 5 – ارزش ………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2 – 4 – 6 – گروه های ارزش
………………………………………………………………………………………………….. 69
2 – 4 – 6 – 1 – ارزش از دید سهامدار ……………………………………………………………………………………… 69
2 – 4 – 6 – 2 – ارزش از دید مشتری ………………………………………………………………………………………. 70
2 – 4 – 6 – 3 – ارزش از دید ذی نفعان سازمان ………………………………………………………………………… 70
2 – 4 – 7 – مدل های ارزش از دید مشتری ……………………………………………………………………………….. 70
2 – 4 – 8 – مدل مؤلفه های ارزش …………………………………………………………………………………………… 70
2 – 4 – 8 – 1 – ناراضی کننده ها ……………………………………………………………………………………………. 71
2 – 4 – 8 – 2 – رضایت بخش ها ……………………………………………………………………………………………. 71
2 – 4 – 8 – 3 – مشعوف کننده ها ……………………………………………………………………………………………. 71
2 – 4 – 9 – مدل نسبت هزینه- فایده ………………………………………………………………………………………… 72
2 – 4 – 9 – 1 – ارزش حاصل از سیستم …………………………………………………………………………………… 72
2 – 4 – 9 – 2 – ارزش دریافت شده توسط مشتری نهایی ……………………………………………………………. 72
2 – 4 – 9 – 3 – ارزش حاصل از بازیگران خلق ارزش ……………………………………………………………….. 73
2 – 4 – 10 – مدل وسیله- نتیجه ………………………………………………………………………………………………. 73
2 – 4 – 11 – مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری …………………………………………………………………… 74
بخش پنجم – نیات رفتاری
2 – 5 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2 – 5 – 2 – اهمیت موضوع وفاداری خرید مجدد و توصیه به دیگران …………………………………………… 76
2 – 5 – 3 – رضایت یا وفاداری ……………………………………………………………………………………………….. 77
2 – 5 – 4 – هزینه های جذب مشتریان جدید …………………………………………………………………………….. 78
2 – 5 – 5 – تعریف وفادارای ………………………………………………………………………………………………….. 78
2 – 5 – 6 – عناصر وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 79
2 – 5 – 7 – رابطه سودآوری و وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………… 80
2 – 5 – 8 – مزایای وفاداری …………………………………………………………………………………………………….. 80
2 – 5 – 9 – مزایای وفاداری برای شرکتها ………………………………………………………………………………….. 80
2 – 5 – 9 – 1 – هزینه های جذب …………………………………………………………………………………………… 80
2 – 5 – 9 – 2 – سود پایه ……………………………………………………………………………………………………….. 80
2 – 5 – 9 – 3 – رشد درآمد

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *