مقاله درباره اصلاح مورد تعهد، حقوق ایران، اجرای عین تعهد، عین تعهد

………………………………………………………….. 39
گفتار پنجم: حق اصلاح …………………………………………………………………………………………. 41

فصل دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح مورد تعهد و شیوه های اصلاح… 44
مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح …………………………. 47
گفتار اول: مفهوم حق اصلاح ………………………………………………………………………………. 47
گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح ……………………………………………………………… 48
بند اول: اصل لزوم قراردادها …………………………………………………………………………. 48
بند دوم: قاعده لاضرر ……………………………………………………………………………………… 50
بند سوم: مواد قانونی ……………………………………………………………………………………… 51

گفتار سوم: شیوه های اصلاح مورد تعهد …………………………………………………………………. 53
بند اول: تعمیر ………………………………………………………………………………………………………… 53
بند دوم: جایگزینی …………………………………………………………………………………………………. 54
بند سوم: اجرای عین تعهد ……………………………………………………………………………………. 55
الف: مفهوم عام اجرای عین تعهد …………………………………………………………………… 56
ب: مفهوم خاص اجرای عین تعهد …………………………………………………………………. 57
گفتار چهارم: حق اصلاح مورد تعهد در اسناد بینی المللی و حقوق ایران ………….. 58
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………………….. 58
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………………………….. 59
بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………. 62
گفتار پنجم: اجرای پیش از موعد قرارداد و حق متعهد به اصلاح ……………………. 63
بند اول: تبیین موضوع ………………………………………………………………………………………… 63
بند دوم: اجرای پیش از موعد در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح …….. 64
بند سوم: اجرای پیش از موعد در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح ……… 65
بند چهارم: اجرای پیش از موعد در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح ……… 66
گفتار ششم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن بر حق متعهد به اصلاح … 70
بند اول: جایی که زمان، جوهر قرارداد است (وحدت مطلوب) ………………………. 70
بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب) ………………………… 71
بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح … 72
بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح .. 73
بند پنجم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در حقوق ایران و حق متعهد به اصلاح .. 73

مبحث دوم: خیارات و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد ………………………….. 74
گفتار اول: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد ……………………………………………. 74
بند اول: تبیین موضوع ……………………………………………………………………………………………. 75
بند دوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا …………. 76
بند سوم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در اصول اروپایی ……………. 77
بند چهارم: خیار تبعض صفقه و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………….. 77
گفتار دوم: خیار تخلف از شرط صفت و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران ……. 78
بند اول: مفهوم خیار ………………………………………………………………………………………………… 78
بند دوم: وجوه مختلف تخلف از وصف ……………………………………………………………………. 79
الف: اوصاف جوهری ……………………………………………………………………………………………. 79
ب: اوصاف غیر جوهری ………………………………………………………………………………………. 80
گفتار سوم: خیار رؤیت و تخلف از وصف و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران … 81
گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………………………… 82
بند اول: شرایط کلی ……………………………………………………………………………………………….. 82
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد …………………………………………………………. 83
گفتار پنجم: عدم اجرا …………………………………………………………………………………………………… 86
بند اول: عدم اجرا در اسناد بین المللی …………………………………………………………………. 86
بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران …………………………………………………………………………. 88
بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت …………………………………………………………. 88
گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………….. 90
بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی .. 90
بند دوم: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران …………………………. 91

فصل سوم: آثار اجرای حق متعهد قرارداد به اصلاح مورد تعهد …………………93
مبحث اول: مهلت اضافی ……………………………………………………………..
..
…………. 95
گفتار اول: اعطای مهلت ……………………………………………………………………………………………………………95
بند اول: اعطای مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………96
بند دوم: اعطای مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………….98
بند سوم: اعطای مهلت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..99
گفتار دوم: تعیین کننده مهلت ………………………………………………………………………………………………100
بند اول: در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………………………………….. 100
بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………………………………102
بند سوم: در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………. 103
گفتار سوم: میزان مهلت اضافی …………………………………………………………………………………………… 103
بند اول: عوامل مؤثر بر میزان مهلت اضافی ………………………………………………………………….. 103
1- معقول و متعارف بودن مهلت ……………………………………………………………………………….. 103
2- نداشتن هزینه نامتعارف ……………………………………………………………………………………….. 104
3- نداشتن زحمت نامتعارف ……………………………………………………………………………………… 104
بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………………… 106
بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………………. 106
بند چهارم: میزان مهلت در حقوق ایران ………………………………………………………………………… 107
گفتار چهارم: نحوه اعطای مهلت (با اخطاریه یا بدون اخطاریه؟) ………………………………………108
بند اول: ارسال اخطاریه در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………………………………. 109
بند دوم: ارسال اخطاریه در اصول حقوق قراردادهای اروپایی …………………………………….. 110
بند سوم: ارسال اخطاریه در حقوق ایران ……………………………………………………………………….. 111
مبحث دوم: آثار اعمال حق اصلاح بر قرارداد ………………………………………….. 112
گفتار اول: عدم اختیار فسخ قرارداد …………………………………………………………………………………… 113
بند اول: عدم اختیار فسخ در اصول قراردادهای تجاری بین المللی …………………………… 113
بند دوم: عدم اختیار فسخ در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ………………………………….. 113
بند سوم: عدم اختیار فسخ در حقوق ایران ……………………………………………………………………… 114
گفتار دوم: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….. 114
بند اول: حق حبس در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ……………………………………….. 115
بند دوم: حق حبس در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ……………………………………………… 116
بند سوم: حق حبس در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 116
گفتار سوم: هزینه اجرای مجدد قرارداد ………………………………………………………………………………. 117
بند اول: هزینه اجرای مجدد قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین المللی ………….. 118

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *