رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره باورهای فراشناختی

2-1-2-2-1- هدف مدل های شناختی رفتاری 21
2-1-2-2-2- مدل رفتاری اختلال وسواس فکری – عملی: پیش شرط رویکردهای معاصر 22
2-1-2-2-3- مدل های شناختی رفتاری 24

الف) مدل رفتاری شناختی سالکوویسکیس برای اختلال وسواس فکری- عملی 24
ریشه مسئولیت پذیری افراطی 27

ب) نظریه شناختی راچمن برای وسواس های فکری 29
ج) نظریه شناختی پوردون و کلارک با تاکید بر اهمیت کنترل افکار 31
د) نظریه شناختی – رفتاری با تاکید بر انتظار خطر 32
ه) نظریه شناختی رفتارهای اجباری چک کردن 33
2-1-2-3- مدل فراشناختی اختلال وسواس فکری عملی 34
الف) مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی 34
ب) مدل فراشناختی اختلال وسواس فکری- عملی 38
ج)کارکردهای فراشناختی درگیر در اختلال وسواس فکری – عمل 41
د) تاثیر بدکارکردی فراشناخت ها 41
ه( ابعاد آسیب شناسی فراشناختی و MCQ 42
2-1-2-4- مدل نوروسایکولوژیک 42
2-1-2-4-1- اهمیت دیدگاه تحولی 43
2-1-2-4-2 محدودیت های مدل نوروسایکولوژیک 44
الف) پایه های نظری 44
ب) ارتباط با نشانه های وسواسی جبری 45
2-1-2-4-3- مدل نقائص دیداری فضایی در وسواس 45
2-1-2-4-4- مدل کاستی های حافظه در وسواس 50
الف) حافظه برای عمل 52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1-2-4-5- مدل کاستیهای کارکرد های اجرایی در وسواس 54
الف) برنامه ریزی 55
ب) سیالیت 55
ج) آمایه تغییر 56
د) بازداری حرکتی و سرکوب پاسخ 58
2-1-2-4-6- تصویربرداری عصبی ساختاری و کارکردی 61
الف) آناتومی و کارکرد جسم مخطط در وسواس 62
ب) آناتومی و کارکرد قشر پیش حدقه ای در وسواس 63
ج) تصویر برداری عصبی و نوروسایکولوژی در وسواس 63
2-1-3- ارتباط کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی 65
2-1-4- بینش 69
2-1-4-1- تعاریف 69
2-1-4-2- تمایز بینش از قضاوت، دانش و فراشناخت 70
2-1-4-3- سطوح مختلف بینش 73
2-2- ادبیات تحقیق 79
2-2-1- پژوهش های خارج از کشور 79
الف) تابلوی بالینی اختلال وسواس فکری عملی با بینش پایین و بالا 79
ب) مقایسه کارکردهای نوروپسیکولوژیک در بیماران مبتلا به وسواس و افراد سالم 82
ج) رابطه جنبه های نوروپسیکولوژی با بینش در بیماران وسواس 84
د) باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به وسواس فکری عملی و افراد سالم 85
ه) رابطه باورهای فراشناختی و بینش در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی 86
2-2-2- پژوهشهای داخلی 87
فصل 3- فرایند روش شناختی پژوهش 92
3-1- نوع تحقیق 93
3-2- آزمودنی ها 93
3-3- ابزار های تحقیق 94
3-3-1- پرسشنامه جمعیت شناختی و بالینی: 94
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-2- مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون: 94

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-3- پرسشنامه افسردگی بک(BDI-II): 96
3-3-4- پرسشنامه سلامت عمومی 12 گویه ای(GHQ-12): 96
3-3-5- مقیاس باورهای فراشناختی -30(MCQ-30): 96
3-3-6- آزمون استروپ: 97
3-3-7- برج لندن: 99
3-3-8- آزمون کارت های ویسکانسین: 100
3-4- روش تحلیل داده ها 102
فصل 4- یافته های پژوهشی 104
4-1- نتایج توصیفی 105
4-1-1- شاخصهای توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی در گروههای سه گانه 105
4-1-2- شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق در گروههای سه گانه 110
4-2- بررسی فرضیههای پژوهش 117
4-2-1- بررسی فرضیه اول تحقیق 117
4-2-2- بررسی فرضیه دوم تحقیق 120
4-2-3- بررسی فرضیه سوم تحقیق 122
4-2-5- بررسی فرضیه چهارم تحقیق 125
فصل 5- بحث و نتیجه گیری 126
5-1- مقدمه 127
5-2- خلاصه نتایج 129
5-3- بحث و نتیجه گیری 130
5-3-1- بررسی همسویی یا ناهمسویی یافته ها با پیشینه پژوهشی 130
5-3-2- همسویی با پیشینه نظری 132
5-3-3- دیگر حدسهای علمی در تبیین یافتهها 138
5-4- محدودیت های پژوهش 141
5-5- پیشنهادهای پژوهشی 142
5-5-1- پیشنهاد های پژوهشی 142
5-5-2- پیشنهاد کاربردی 142
فهرست منابع 144
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ضمیمه ‌ألف – نتایج تکمیلی 162
أ-1) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین با افراد غیر مبتلا 162
أ-2) مقایسه کارکردهای اجرایی و باورهای فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی 165
ضمیمه ‌ب – ابزارها 168

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ‏41: شاخصهای توصیفی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 106
جدول ‏42: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل 107
جدول ‏43: شاخص های توصیفی آزمودنی ها به تفکیک میزان تحصیلات 108
جدول ‏44: شاخص های توصیفی آزمودنی ها بر اساس سن 109
جدول ‏45 : شاخص های توصیفی مربوط به مقیاس های Y-BOCS، GHQ-12، BDI-II 110
جدول ‏46: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون برج لندن 111
جدول ‏47: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون کارتهای ویسکانسین 112
جدول ‏48: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های همخوان آزمون استروپ 113
جدول ‏49: شاخص های توصیفی مربوط به واژه های ناهمخوان آزمون استروپ 114
جدول ‏410: شاخص های توصیفی مربوط به نتیجه کلی آزمون استروپ 115
جدول ‏411: شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مقیاس MCQ-30 116
جدول ‏412: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 117
جدول ‏413: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 118
جدول ‏414: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 118
جدول ‏415: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 120
جدول ‏416: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 122
جدول ‏417: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 123
جدول ‏418: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 123
جدول ‏419: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 125
جدول أ1: مقایسه نتایج آزمون برج لندن گروه های سه گانه 162
جدول أ2: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین گروه های سه گانه 163
جدول ‏أ3: مقایسه نتایج آزمون استروپ گروه های سه گانه 163
جدول أ4: مقایسه باورهای فراشناختی در گروه های سه گانه 164
جدول ‏أ5: مقایسه نتایج آزمون برج لندن در افراد مبتلا به وسواس با و بدون افسردگی 165
جدول أ6: مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 166
جدول ‏أ7: مقایسه نتایج آزمون استروپ در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 166
جدول ‏أ8: مقایسه باورهای فراشناختی در افراد مبتلا و افراد غیر مبتلا به وسواس 167
فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
شکل ‏21:مدل فراشناختی (نلسون ونرنس، 1994) مدل توجه اجرایی (نورمن و شالیش، 1986) 68
شکل ‏31: تصویر نمونه مرحله اول آزمون استروپ 98
شکل ‏32: تصویر نمونه مرحله دوم آزمون استروپ 98
شکل ‏33: تصویر نمونه آزمون برج لندن 100
شکل ‏34: تصویری از موقعیت قرار گرفتن کارت ها روی صفحه مانیتور 101
شکل ‏51: مدل نوروپسکولوژیک بینش(کشیاپ، 2012) 137
فصل اول:
کلیات پژوهش
فصل اول:
کلیات پژوهش
کلیات پژوهش
بیان مسئله
اختلال وسواس فکری عملی چهارمین اختلال شایع در میان اختلالات روانپزشکی به حساب میآید(سادوک و سادوک،2007). این اختلال با افکار، تصاویر و رفتارهای تکراری مشخص می شود که باعث آشفتگی و ناتوانی فرد می شوند(اندرسون،2004؛ منیزس و همکاران، 2007؛ ویسواناس و همکاران، 2010؛ کشیاپ و همکاران ،2013؛ انجمن روانپزشکی امریکا، 2013). پژوهش ها در مورد این نوع بیماران، گاه به وارسی رابطه برخی متغیر های در درون این گروه ، و گاه به مقایسه رابطه این متغیرها در مقایسه با دیگران بیماران پرداخته اند. یکی از این متغیرها بینش است. در این میان بینش متغیری است که توانایی برقراری تمایز در بین بیماران وسواسی را دارد. هر چند باید خاطر نشان کرد که وسواس به طور سنتی، یک بیماری با بینش خوب نسبت به نشانه ها در نظر گرفته شده است (بریوس، 1985؛ کشیاپ،2012). اما نسخه بازنگری شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانپزشکی نشان داده است که حدود یک چهارم از بیماران وسواسی در مورد غیر منطقی یا افراطی بودن نشانه هایشان اطمینان ندارند(فوآ و کوزاک، 1995؛ چری
ان، 2012؛ کشیاپ، 2012). به همین جهت بررسی همبسته های بالینی بینش از اهمیت بسزایی برخوردار است و توجه فزاینده پژوهشگران را به خود جلب کرده است. بر این اساس و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده، سطوح بینش، می تواند شاخص مهمی از پیش آگهی و پاسخ به درمان در بیماران وسواسی تلقی شود (فانتنل و همکاران، 2010؛ چریان، 2012).
بینش به عنوان توانایی تشخیص علت و معنای موقعیت یک فرد و همچنین آگاهی از بیماری تعریف می شود(کاپلان و سادوک، 2003؛ اونن، 2013).البته در اینکه بینش در اختلال وسواس متوجه نشانه ها، نیاز به درمان و یا یک آگاهی کلی است ،توافقی وجود ندارد(مارکوا و همکاران،2009؛ کشیاپ،2012). بینش در سطح نشانه شناسی به آگاهی فرد از مهمل بودن وسواس ها مربوط می شود(لاچنر و استین ،2003؛ کشیاپ، 2012). فانتنل و همکاران(2010) پیشنهاد می کنند که بجای در نظر گرفتن بینش به عنوان یک مفهوم دو قطبی ، نگاهی پیوستاری به آن داشته باشیم(فانتنل و همکاران، 2010؛ چرین، 2012).
بر این اساس می توان بینش در بیماران وسواسی را روی پیوستاری قرار دارد که از بینش خوب –که در آن بیماران به افراطی و غیر منطقی بودن افکار و نگرانی هایشان به خوبی آگاهند- تا اطمینان هذیانی- که در آن وسواس ها واقعی و منطقی در نظر گرفته می شود- گسترده شده است(مارکوا و همکاران، 2009؛ کشیاپ، 2012؛ اونن،2013). از این رو نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، بینش ضعیف را به صورت ناتوانی فرد برای تشخیص افراطی یا غیرمنطقی بودن نشانه های خود تعریف می کند(انجمن روانپزشکی امریکا،1994؛کشیاپ، 2012). همچنین آنچه که در نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تحت عنوان بینش ضعیف مطرح شده، در نسخه پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به صورت بینش خوب یا نسبتا خوب، بینش ضعیف و عدم بینش ، تصحیح شده است(انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).
بینش ضعیف در اختلال وسواس فکری – عملی با برخی ویژگی های بالینی از قبیل تعداد و شدت بیشتر وسواس و اجبار ها، سن شروع پایین تر، طولانی تر بودن مدت بیماری، دوره مزمن بیماری و شدت بیشتر بیماری ارتباط دارد(کیشور و همکاران،2004؛ کاتاپانو و همکاران،2001؛ کاتاپانو و همکاران، 2010؛ جاکابوسکی، 2011؛ بلینو و همکاران، 2005؛کشیاپ، 2012). همچنین اختلال شخصیت اسکیزوتایپال، نشانه های افسردگی همبود یا وسواس ها و اجبارهای انباشت با بینش ضعیف مرتبط است (ماتسوناگا و همکاران، 2002؛ ترکسوی و همکاران، 2002؛ آلونسو و همکاران، 2008؛ کیشور، 2004؛ بلینو و همکاران، 2005؛ ساموئل و همکاران، 2007؛ براردیس و همکاران، 2005، اونن، 2013). ازسوی دیگر ، بینش پایین به عنوان یک از قوی ترین پیشبینی کننده های نتیجه درمانی ضعیف در نظر گرفته شده است( کاتاپانو و همکاران،2001؛ ترکسوی و همکاران، 2002؛ کشیاپ،2012).
برخی محققان بر این باورند که که بینش ضعیف ممکن است ناشی از نقائص شناختی باشد و یا ممکن است با یک مسئله ارگانیکی در ارتباط باشد(آیگنر و همکاران،2005؛به نقل از کشیاپ،2012). بنابراین به طور کلی می توان دو دسته متغیر های روان شناختی و عصب روان شناختی را در ادبیات تحقیق در مورد وسواس مشاهده کرد. برای اختلال وسواس مبانی عصب روان شناختی قویی مطرح شده است. از جمله مهمترین این متغیر ها کارکرد های اجرایی است. بیشترین کارکردهای اجرایی مورد بررسی پژوهشگران که در گروه بیماران وسواسی نسبت به گروه سالم دارای نقائص قابل توجهی هستند عبارتند از: حل تعارض / بازداری، آمایه تغییر، حافظه غیر کلامی، سیالیت ، برنامه ریزی، تصمیم گیری، حافظه کاری فضایی، توجه و سرعت پردازش و سازماندهی حافظه کلامی(کشیاپ،2012؛ کشیاپ، 2013). با توجه به اینکه برخی دیگر از پژوهشگران چنین نتایجی را گزارش نمی کنند(کولز و همکاران،2004؛ آبروزس و همکاران،1995) به نظر می رسد که یافته های بدست آمده در این زمینه متناقض باشد(کشیاپ و همکاران، 2013).
در ادبیات پژوهش فقط سه مطالعه منتشر شده رابطه بین عملکرد عصب روان شناختی و بینش را مورد بررسی قرار داده است. کیتیس و همکاران(2007) نشان دادند که گروه بیماران وسواس با بینش پایین در یادگیری کلامی و حافظه کلامی عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه بیماران با بینش بالا داشتند(کیتیس و همکاران،2007؛ به نقل از کشیاپ،2012). همچنین کشیاپ(2012) نتیجه گرفت که بینش پایین با تخریب بیشتر در حل تعارض/ بازداری پاسخ، سیایلیت و حافظه کلامی ارتباط دارد(کشیاپ و همکاران،2012). مطالعه دیگر نشان داد که هرچند عملکرد عصب روان شناختی در دو گروه مقایسه اسکیزوفرنیا(با همبودی وسواس و بدون همبودی وسواس) مشابه بود اما گروه وسواس با بینش پایین عملکردضعیف تری را از خود نشان دادند(تومکایا و همکاران، 2009؛ به نقل ازکشیاپ و همکاران، 2012).
کارکرد های عصب روان شناختی نه تنها برای مطالعاتی که به مبانی زیستی اشاره دارند مهم است بلکه در توانایی های سطح بالاتر فراشناختی نیز نقش دارند. اشاره شده که برخی فرایند های فراشناختی بهنجار مانند خود انعکاسی، خود آگاهی و توانایی نگهداری بازنمایی های ذهنی برای تفکر، بنیانی اساسی برای بینش است. از اینرو بینش محدود در فرد، بیانگر مشکل وی در معنا دهی به تجارب روزانه به منظور بنا کردن یک احساس شخصی پیچیده و منسجم از خود است (کشیاپ و همکاران، 2012). فراشناخت ارتباط نزدیکی با کارکردهای اجرایی دارد، چرا که هر دو توانایی “نظارت” و “کنترل” فرایندهای شناختی برای انجام رفتار هدفمند را شامل می شود(فرناندز و همکاران،2000). فراشناخت به عنوان تفکر دربار
ه تفکر تعریف شده و شناخت در مورد صحت واکنش های فرد به محرک ها را در بر می گیرد. فراشناخت یک مفهوم گسترده است که آگاهی و تنظیم فعالیت های شناختی را در بر می گیرد. آگاهی فراشناختی دربر گیرنده آگاهی فرد در موردتوانایی های شناختی، راهبردهای شناختی و تکالیف شناختی خود است. در حالی که تنظیم فراشناختی نظارت و کنترل شناختی را در بر می گیرد(فرناندز و همکاران،2000). بنابراین نظارت و کنترل دو مولفه مشترک در مفاهیم فراشناخت و کارکرداجرایی است. اهمیت فرایند های فراشناختی مانند ارزیابی افکار و باور هایی درمورد تفکر، در شکل گیری و امتداد افکار خودآیند همواره مورد تاکید قرار می گیرد(اونن، 2013).
نشان داده شده که آگاهی فرد در مورد افکار خودش و ارزیابی های منفی درباره افکار

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *