ماه: بهمن ۱۳۹۷

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: توانمندسازی کارکنان

شغلی کارکنان-روحیات و تعلق سازمانی -اعتماد، صمیمیت، صداقت -تشخیص و قدردانی -مشارکت و کارگروهی -ارتباطات -محیط کاری -بهینه‌سازی فرایندها و روش‌های کار -اطلاعات، دانش و مهارت شغلی.(اسکات، 1383،
ادامه مطلب

پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی

ه ها………………………………………………………………….116جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122 جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه
ادامه مطلب