ماه: دی ۱۳۹۷

طرحواره درمانی چیست و در درمان چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

طرحواره درمانی چیست؟ طرح واره درمانی نوع جدید از روان‌درمانی است که برای کمک به کسانی طراحی شده، که دچار اختلالات شخصیتی‌اند و دریافته‌اند که قالب‌های دیگر روان‌درمانی برایشان
ادامه مطلب

منابع مقاله با موضوع تحلیل داده، موانع تحقیق، معنادار بودن

………………………….52 2-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..55 3-روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………57 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58 3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….58 3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………59 3-3-1- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….59 3-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………60 3-5-
ادامه مطلب