ماه: مرداد ۱۳۹۷

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف

برنامه‌های کارآفرینی در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف 2-2-20-1- اندونزی اهم تجربیات عملی دولت اندونزی در توسعه و ترویج کارآفرینی بشرح زیر می‌باشند:تاسیس صندوق اعتبارات خاص برای صنایع کوچک
ادامه مطلب