پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، الگوی مصرف، ادبیات تحقیق، تجارت الکترونیکی

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۲ موضوع تحقیق ۳
۱-۳ موضوع تحقیق ۴
۱-۴ اهمیت و ارزش تحقیق ۶
۱-۵ اهداف تحقیق ۶
۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق ۶
۱-۷ مروری بر ساختار پایاننامه ۷
فصل دوم: تجارت سیار
۲-۱ مقدمه ۸
۲-۲ تجارت سیار ۹
۲-۳ دستهبندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار ۱۱
۲-۳-۱ حوزه تحقیقات نظری ۱۱
۲-۳-۲ شبکه بیسیم ۱۲
۲-۳-۳ میانافزار سیار ۱۳
۲-۳-۴ زیربنای کاربری بیسیم ۱۴
۲-۳-۵ کاربردهای تجارت سیار ۱۴
۲-۴ فناوریهای تجارت سیار ۱۶
۲-۵ استانداردهای بیسیم ۱۸
۲-۶ بستر پیادهسازی کاربردهای تجارت سیار ۱۹
۲-۶-۱ زبانهای برنامهنویسی موبایل ۲۲
۲-۷ جمعبندی ۲۳
عنوان صفحه
فصل سوم: زمینه
۳-۱ مقدمه ۲۵
۳-۲ زمینه ۲۶
۳-۲-۱ تعاریف پارامتریک ۲۶
۳-۲-۲ تعاریف کلی ۲۷
۳-۳ دستهبندی اطلاعات زمینه ۲۸
۳-۴ آگاهی از زمینه ۳۱
۳-۵ طراحی زمینه ۳۲
۳-۶ جمعبندی ۳۳
فصل چهارم: سیستمهای پیشنهاددهنده
۴-۱ مقدمه ۳۵
۴-۲ بررسی عملکرد سیستمهای پیشنهاددهنده ۳۶
۴-۲-۱ روشهای مبتنی بر محتوا ۳۸
۴-۲-۱-۱ مشکلات و محدودیتهای روشهای مبتنی بر محتوا ۴۱
۴-۲-۲ روشهای فیلترسازی مشارکتی ۴۲
۴-۲-۲-۱ مشکلات و محدودیتهای روشهای فیلترسازی مشارکتی ۴۶
۴-۲-۳ روشهای ترکیبی ۴۸
۴-۳ ارزیابی سیستمهای پیشنهاددهنده ۴۹
۴-۴ بسط قابلیتهای سیستمهای پیشنهاددهنده ۵۱
۴-۴-۱ شرکتدادن شناختی جامع از کاربران و اقلام در فرآیند پیشنهاددهی ۵۱
۴-۴-۲ امتیازگذاری چندمعیاری ۵۲
۴-۴-۳ پیشنهاددهندههای غیرتداخلی ۵۳
۴-۴-۴ انعطافپذیری ۵۳
عنوان صفحه
۴-۴-۵ توسعه شاخصهای ارزیابی ۵۴
۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها ۵۵
۴-۴-۷ سایر گزینهها برای بسط و توسعه سیستمهای پیشنهاددهنده ۵۵
۴-۵ جمعبندی ۵۵
فصل پنجم: روش جدید چندبعدی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه
۵-۱ مقدمه ۵۷
۵-۲ سیستمهای پیشنهاددهنده آگاهاززمینه در تجارت سیار ۵۸
۵-۳ مدلسازی اطلاعات زمینه ۵۹
۵-۴ روش چندبعدی در سیستمهای توصیهگرسیار آگاه از زمینه ۶۱
۵-۵ جمعبندی ۶۸
فصل ششم: ارزیابی
۶-۱ مقدمه ۶۹
۶-۲ روش ارزیابی ۶۹
۶-۲-۱ پیادهسازی سیستم جمعآوری داده ۷۰
۶-۳ پیادهسازی روش پیشنهاددهی ۷۲
۶-۳-۱ پیادهسازی روش پیشنهاددهی دوبعدی ۷۳
۶-۳-۲ پیادهسازی روش پیشنهاددهی چندبعدی ۷۸
۶-۴ جمعبندی ۸۲
فصل هفتم: جمعبندی و راهکارهای آینده
۷-۱ مقدمه ۸۴
۷-۲ راهکارهای آینده ۸۵
منابع و مآخذ ۸۷
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ خصوصیات تجارت سیار ۱۰
شکل ۲-۲ دستهبندی ادبیات تحقیقاتی تجارت سیار ۱۲
شکل ۳-۱ فضای سلسلهمراتبی زمینه ۲۹
شکل ۳-۲ معماری سطح بالا از یک سیستم آگاه از زمینه ۳۲
شکل ۴-۱ نمونهای از زبان RQL ۵۴
شکل ۵-۱ مدل چندبعدی پیشنهاددهی برای فضای سهبعدیUser×Item×Time ۶۰
شکل ۵-۲ ساختار رابطهای مدل داده چندبعدی برای ذخیرهسازی اطلاعات کاربران، اقلام و زمینه ۶۲
شکل ۵-۳ روش چندبعدی پیشنهاددهی ۶۳
شکل ۵-۴ ساختار رابطهای نگهداری کلیه شرایط زمینهای سیستم ۶۴
شکل ۵-۵ ساختار رابطهای نگهداری خوشهبندی اطلاعات زمینهای برای کاربران ۶۵
شکل ۵-۶ ایجاد کاربران معادل کاربر ci با توجه به الگوی مصرف وی ۶۷
شکل ۵-۷ ساختار رابطهای کاربران و امتیازات جدید ۶۶
شکل ۶-۱ ساختار رابطهای مجموعه داده جمعآوریشده بدون در نظر گرفتن شرایط زمینهای ۷۱
شکل ۶-۲ ساختار چندبعدی مجموعه داده جمعآوریشده با در نظر گرفتن شرایط زمینهای ۷۲
شکل ۶-۳ نقشه خودسازمانده ۷۴
شکل ۶-۴ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاددهی سنتی در مجموعه داده شماره(۱) ۷۶
شکل ۶-۵ میانگین شاخص F1 برای خوشههای مجزا در مجموعه داده شماره (۱) ۷۷
شکل ۶-۶ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاددهی سنتی در مجموعه داده شماره(۲) ۷۸
شکل ۶-۷ میانگین شاخص F1 برای خوشههای مجزا در مجموعه داده شماره (۲) ۷۸
شکل ۶-۸ ساختار رابطهای نهایی برای نگهداری اطلاعات سیستم پیشنهاددهنده ۸۰
شکل ۶-۹ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاددهی چندبعدی ۸۱
شکل ۶-۱۰ میانگین شاخص F1 در روش پیشنهاددهی چندبعدی برای خوشههای مجزا ۸۲
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ دستهبندی کاربردهای تجارت سیار ۱۵
جدول ۴-۱ نمونهای از ماتریس کاربر- اقلام برای یک سیستم پیشنهاددهنده فیلم ۳۷
جدول ۶-۱ مشخصات شبکه نقشه خودسازمانده در مرحله شناسایی کاربران مشابه در روش سنتی ۷۶
جدول ۶-۲ مشخصات شبکه نقشه خودسازمانده برای شناسایی الگوی مصرف و شناسایی کاربران مشابه ۸۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه
سیستمهای پیشنهاددهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پراهمیت سالهای اخیر بودهاند که با ظهور تکنولوژیهای بیسیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیطهای سیمی به سوی بیسیم مورد توجه قرارگرفتهاند. تجارت سیار بهمعنای انجام فعالیتهای تجارتالکترونیک از طریق محیطهای بیسیم، بهطورخاص اینترنت بیسیم، و وسایل دستی سیار میباشد که با پیدایش تکنولوژی بیسیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار توجه به آن رو به افزایش است[۱,۲]. به کاربردهای تجارت سیار دو خصوصیت ویژه تحرک۱ و دسترسی وسیع۲ نسبت دادهشدهاست[۱,۳] که اولین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیتهای مکانی و دومین خصوصیت بر امکان از بین رفتن محدودیتهای زمانی در استفاده کاربران از خدمات این نوع کاربردها تاکید دارد[۱,۳,۴,۵]. اینکه کاربران برای انجام فعالیت هایی چون بانکداری الکترونیکی یا خرید الکترونیکی محصولات، قادر به جایگزینی وسایلی چون تلفنهای سیار و همراههای شخصی دیجیتال (پی.دی.اِی)۳ بهجای کامپیوترهای شخصی باشند، تسهیلات زیادی را برای آنها و فرصتهای جدیدی را نیز برای کسب وکارها فراهمخواهدکرد و لزوم توجه به این عرصه را برای محققان نمایان میسازد[۱,۳].
اما پیادهسازی سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای سیار بدون درنظرگرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسبنخواهدبود. مجموعه این پارامترها، اطلاعات زمینه را تشکیل میدهند [۶].
عملکرد سیستمهای پیشنهاددهنده معرفی منابع مورد نیاز کاربران به آنهاست. این منابع میتوانند مواردی مانند اطلاعات خاص مورد نیاز کاربر و یا کالاهایی مانند کتاب یا فیلم مورد علاقه یک کاربر را از میان انبوه کالاهایی که کاربر با اطلاعات آنها روبروست، دربرگیرند[۷,۸,۹]. درسیستمهای پیشنهاددهنده، سه مجموعه داده اصلی یعنی مجموعه کاربران (C)، مجموعه اقلام قابل توصیه(S) (مانند کتاب، فیلم، موسیقی و غیره) و مجموعه دادههایی که رابطه میان دو مجموعه قبلی را تعریف میکنند، وجوددارند. مجموعهS میتواند شامل صدها، هزارها و حتی میلیونها کالا در کاربردهای مختلف بوده و بهطور مشابه مجموعه C نیز میتواند چنین وضعیتی را داشته باشد. ارتباط میان دو مجموعهC و S مبتنی بر ساختار امتیازگذاری است که میزان مفید بودن یا مورد علاقه بودن کالا را برای کاربر مشخص می کند. این ارتباط با تابعی تحتعنوان تابع سودمندی، u، به صورت رابطه زیر تعریف میشود[۷]:
(۱-۱)
که در آن Ratings، مجموعه مرتبی مانند اعداد صحیح غیرمنفی یا مجموعه اعداد حقیقی در بازهای معین میباشد.
در سیستمهای پیشنهاددهنده مقادیر u معمولاً فقط بر روی زیر مجموعهای از دامنه C×S تعریفشدهاست و نه بر تمام آن و قسمت های نامشخص این دامنه را باید با استفاده از دادههای موجود بهصورت تخمینی مشخص نمود. هدف نهایی سیستمهای توصیهکننده با ارائه پیشنهاد اقلام با بالاترین امتیازات تخمینی به کاربران محقق میشود بهطوریکه برای هر کاربر ، اقلام با حداکثر میزان سودمندی انتخاب و معرفی میگردد[۷].
تا به امروز روشهای پیشنهاددهی زیادی ارائه شدهاست که این روشها و متدولوژیها در دستهبندیهای زیر قرار میگیرند[۷,۹,۱۰]:
* مبتنی بر محتوا۴ : در این گروه از روشها، عمل پیشنهاددهی با استفاده از یافتن اقلامی انجام میگیرد که بیشترین تشابه را با اقلامی داشته باشند که درگذشته موردعلاقه کاربر بودهاند. به عبارت دیگر u(c,s)، سودمندی کالای s برای کاربر c، بر اساس کلیه مقادیر موجود u(c,si) هایی که si مشابه به s بوده و si جزء کالاهای مورد علاقه کاربر هستند، برآورد میشود.
* فیلترسازی مشارکتی : در این گروه از روشها، عمل پیشنهاددهی با استفاده از یافتن اقلامی انجام میگیرد که مورد علاقه کاربران با سلایق مشابه کاربر بودهاند. کاربران با سلایق مشابه یعنی کاربرانی که اقلام یکسانی را امتیازدهی مشابه کرده باشند. بهعبارت دیگر u (c, s) بر اساس مقادیر موجودu(cj ,s) بدست میآید که cj کاربران مشابه با c میباشند.
* مدل ترکیبی۵: روشهایی که دو روش مبتنیبرمحتوا و فیلترسازی مشارکتی را ترکیب میکنند و به این صورت از مزایای هر دو روش در جهت شناسایی و معرفی کالاها بهره میگیرند.
در نگاهی دیگر روشهای پیشنهاددهی، اعم از مبتنی بر محتوا و فیلترسازی مشارکتی به دو دسته روشهای مبتنی بر حافظه۶و مبتنی بر مدل۷ تقسیم میشوند. درمقایسه با الگوریتمهای مبتنی بر حافظه، الگوریتمهای مبتنی بر مدل، با استفاده از روشهای یادگیری ماشین۸ مدلی را با استفاده از مجموعه امتیازات موجود ایجاد کرده و از آن بهمنظور پیشگویی امتیازات استفاده میکنند[۷,۱۰,۱۱].
۱-۲ موضوع تحقیق
موضوع این تحقیق، ارائه روشی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه در تجارت سیار میباشد. با پیدایش تکنولوژی بیسیم در عرصه اینترنت و استفاده روزافزون از وسایل سیار، پیادهسازی سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای سیار با توجه به محدودیتهای خاص آن چون هزینهبر بودن زمان اتصال و تبادل داده، محدودیت پهنای باند، کیفیت پایین اتصال و محدودیتهای ورودی و خروجی وسایل سیار، نیاز به بررسی بیشتر را در جهت ارائه اطلاعات مرتبطتر و شخصیسازیشدهتر میطلبد. بررسی تاثیر اطلاعات زمینه بهعنوان شرایط و محیط دربرگیرنده کاربر و بهعنوان اطلاعاتی که بر فرایند

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *