پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس علوم و تحقیقات شهر قدس
 
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
   
عنوان :
بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما :
دکتر رویا دارابی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               شماره صفحه
چکیده: ۱
مقدمه : ۲
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۴
۱-۲- بیان مسئله. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق..
۱-۴- مروری بر ادبیات تحقیق.. ۶
۱-۴-۱ تحقیقات خارجی: ۶
۱-۴-۲ تحقیقات داخلی: ۸
۱-۵- اهداف تحقیق.. ۹
۱-۵-۱ اهداف علمی : ۹
۱-۵-۲ اهداف کاربردی تحقیق : ۱۰
۱-۶- فرضیات تحقیق.. ۱۰
۱-۷- روش پژوهش… ۱۰
۱-۸- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۱
۱-۹- روش‌ها و ابزار گردآوری.. ۱۱
۱-۱۰- قلمرو پژوهش… ۱۱
۱-۱۰- ۱ قلمرو موضوعی.. ۱۱
۱-۱۰-۲ قلمرو مکانی.. ۱۱
۱-۱۰-۳ قلمرو زمانی.. ۱۲
۱-۱۱-جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش ۱۲
۱-۱۲- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. ۱۲
۱-۱۳- ساختار پژوهش… ۱۳
۱-۱۴- خلاصه فصل.. ۱۴
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۱۶
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۲-۲- بازار بورس… ۱۶
۲-۳- دلایل عمده تأمین مالی شرکت‌ها ۱۷
۲-۴- روش‌های تأمین مالی.. ۱۷
۲-۴-۱ تأمین مالی کوتاه مدت… ۱۷
۲-۴-۲ تأمین مالی بلند مدت… ۱۸
۲-۵- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی.. ۱۸
۲-۵-۱ بدهی‌های عملیاتی قراردادی.. ۱۹
۲-۵-۱-۱ اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) ۱۹
۲-۵-۱-۱-۱ هزینه اعتبارات تجاری.. ۱۹
۲-۵-۱-۱-۲ هزینه عدم استفاده از تخفیف… ۲۰
۲-۵-۱-۱-۳ تأخیر در پرداخت… ۲۰
۲-۵-۱-۱-۴ اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی.. ۲۰
۲-۵-۱-۲ اسناد پرداختنی.. ۲۰
۲-۵-۱-۳ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی.. ۲۰
۲-۵-۱-۴ پیش دریافت از مشتریان. ۲۱
۲-۵-۲ بدهی‌های عملیاتی برآوردی (ذخایر). ۲۱
۲-۵-۲-۱ ذخیره هزینه های معوق.. ۲۲
۲-۵-۲-۲ ذخیره مالیات… ۲۲
۲-۵-۲-۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. ۲۳
۲-۶- تأمین مالی ناشی از بدهی‌های مالی.. ۲۳
۲-۶-۱ بدهی‌های مالی کوتاه مدت… ۲۳
۲-۶-۱-۱ اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) ۲۴
۲-۶-۱-۱-۱ اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی.. ۲۴
۲-۶-۱-۲ وام‌های بانکی کوتاه مدت… ۲۴
۲-۶-۱-۳ وثیقه قرار
دادن حساب‌های دریافتی.. ۲۵

۲-۶-۱-۴ وثیقه قرار دادن موجودی کالا. ۲۵
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۲-۶-۲ بدهی‌های مالی میان مدت و بلندمدت… ۲۵
۲-۶-۲-۱ وام‌های بانکی بلندمدت… ۲۶
۲-۶-۲-۲ وام‌های شرکت‌های بیمه و سایر مؤسسات اعتباری.. ۲۶
۲-۶-۲-۳ تأمین مالی تجهیزات… ۲۶
۲-۶-۲-۴ بدهی‌های رهنی.. ۲۷
۲-۶-۲-۵ اوراق قرضه. ۲۷
۲-۶-۲-۵-۱ انواع اوراق قرضه. ۲۷
۲-۶-۲-۶ مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهی‌های بلندمدت… ۲۸
۲-۷- تشریح بازده و انواع آن. ۳۰
۲-۷-۱ بازده سهام. ۳۰
۲-۷-۲ بازده مورد انتظار یک سهم. ۳۲
۲-۷-۳ بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام. ۳۲
۲-۷-۴ بازده دارایی.. ۳۲
۲-۷-۵ بازده سرمایه گذاری.. ۳۳
۲-۸- نظرات و تئوری‌های تأمین مالی.. ۳۳
۲-۸-۱ نظریه سنتی.. ۳۴
۲-۸-۲ نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۴
۲-۸-۳ مالیات و نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۵
۲-۸-۴ هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگیلیانی و میلر. ۳۵
۲-۸-۵ هزینه های نمایندگی.. ۳۵
۲-۸-۶ تئوری موازنه ایستا یا پایدار. ۳۶
۲-۸-۷ نظریه عدم تقارن اطلاعات… ۳۷
۲-۸-۸ تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی (تئوری ترجیحی). ۳۸
۲-۹ ترکیب سرمایه و فرصت‌های سرمایه گذاری.. ۳۹
۲-۹-۱ مزیت‌های مالی ۴۰
۲-۹-۲ محدودیت‌های نقدینگی ۴۰       
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
۲-۹-۳ سایر منابع سرمایه. ۴۰
۲-۹-۴ اثر سیاست تقسیم سود بر Ks 41
۲-۹-۴-۱ ریسک… ۴۱
۲-۹-۵ نسبت‌های سودآوری.. ۴۲
۲-۹-۶ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.. ۴۳
۲-۹-۷ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. ۴۳
۲-۹-۸ اهداف گزارشگری مالی در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت… ۴۴
۲-۱۰ تاریخچه تأمین مالی.. ۴۵
۲-۱۰-۱ تاریخچه تأمین مالی در جهان. ۴۵
۲ـ۱۰ـ۲ تأمین مالی در اسلام. ۴۷
۲ـ۱۰ـ۳ تأمین مالی در ایران. ۴۸
۲-۱۱ مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات… ۴۹
۲-۱۱-۱ مروری مختصر بر مطالعات خارجی.. ۴۹
۲-۱۱-۲ مروری مختصر بر مطالعات داخلی.. ۵۵
فصل سوم :روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۶۰
۳-۲- جامعه آماری پژوهش… ۶۰
۳-۳- تعیین حجم نمونه پژوهش… ۶۰
۳-۴- اهداف مشخص تحقیق.. ۶۲
۳-۴-۱ هدف اصلی.. ۶۲
۳-۴-۲ اهداف فرعی.. ۶۳
۳-۴-۳ اهداف کاربردی.. ۶۳
۳-۵- سؤال‌های پژوهش… ۶۳
۳-۶- فرضیه‌های پژوهش… ۶۴
۳-۷- روش پژوهش… ۶۴
۳-۷-۱ روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی.. ۶۴
 فهرست مطالب
عنوان    ………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
۳-۷-۲ روش پژوهش از نظر هدف… ۶۴
۳-۷-۳ روش انجام پژوهش…. ۶۵
۳-۸- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات… ۶۵
۳-۹- تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ ها ۶۵
۳-۹-۱ متغیرهای وابسته. ۶۶
۳-۹-۱-۱ نسبت تغییرات بدهی شرکت ( ) ۶۶
۳-۹-۱-۲ نسبت تغییرات سود انباشته ( ). ۶۶
۳-۹-۲ متغیرهای مستقل.. ۶۷
۳-۹-۲-۱ فرصت‌های رشد ( ) ۶۷
۳-۹-۲-۲ نسبت شاخص سودآوری ( ) ۶۷
۳-۹-۲-۳ اندازه شرکت ( ) ۶۷
۳-۹-۳ متغیرهای کنترلی.. ۶۷
۳-۹-۳-۱ نسبت دارایی‌های مشهود ( ) ۶۷
۳-۹-۳-۲ سیاست سرمایه گذاری ( ) ۶۷
۳-۹-۳-۳ تقسیم سود شرکت ( ) ۶۸
۳-۹-۳-۵ نرخ رشد فروش شرکت ( ) ۶۸
۳-۱۰- مدل‌های پژوهش… ۶۸
۳-۱۱- اعتبار درونی و برونی پژوهش… ۶۹
۳-۱۲- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات… ۷۰
۳-۱۳- روش داده‌های پانل.. ۷۰
۳-۱۴- روش اثرات ثابت: ۷۱
۳-۱۵- آزمون چاو یا F مقید. ۷۲
۳-۱۶- آزمون هاسمن.. ۷۲
۳-۱۷- آزمون معنی دار بودن مدل. ۷۳
۳-۱۸- آزمون معنی دار بودن ضرایب… ۷۴
۳-۱۹- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۷۴
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………… شماره صفحه
۳-۲۰ آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. ۷۵
۳-۲۱- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها ۷۵
۳-۲۲- فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل.. ۷۵
۳-۲۳- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها ۷۶
۳-۲۴- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها ۷۶
۳- ۲۵ فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل: ۷۷
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۸۰
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۰
۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق.. ۸۱
۴-۴- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق.. ۸۷
۴-۵- بررسی هم خطی میان متغیرهای تحقیق.. ۸۹
۴-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. ۸۹
۴-۶-۱- نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۸۹
۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۹۲
۴-۶-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۹۵
۴-۶-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۹۷
۴-۶-۵- نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. ۱۰۰
۴-۶-۶- نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. ۱۰۲
۴-۷- خلاصه فصل.. ۱۰۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۱۰۷
۵-۲- خلاصه پژوهش… ۱۰۷
۵-۳- نتایج آزمون فرضیه. ۱۱۰
۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق.. ۱۱۰
۵-۳-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق.. ۱۱۰
 فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………………….. شماره صفحه
۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق.. ۱۱۱
۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. ۱۱۱
۵-۳-۶ نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق.. ۱۱۲
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق.. ۱۱۳
۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ۱۱۴
۵-۷- خلاصه فصل.. ۱۱۴
منابع و مأخذ. ۱۱۵
منابع فارسی.. ۱۱۵
منابع لاتین… ۱۱۷
پیوست ها ۱۱۴
پیوست ۱: فهرست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق.. ۱۲۲
پیوست دوم : خروجی های نرم افزار. ۱۲۶
چکیده انگلیسی.. ۱۴۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                شماره صفحه
نگاره ۲-۱ ماتریس نظری پیشینه خارجی.. ۵۳
نگاره ۲-۲ ماتریس نظری پیشینه داخلی.. ۵۷
نگاره ۳- ۱ روند انتخاب نمونه آماری پژوهش۶۱
نگاره ۳-۲ فراوانی اعضای نمونه به تفکیک نوع صنعت… ۶۱
نگاره ۴-۱، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۸۱
نگاره ۴-۲ نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق.. ۸۲
نگاره ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی.. ۸۵
نگاره ۴-۴ ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.. ۸۸
نگاره ۴-۵ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۱) ۹۰
نگاره ۴-۶ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱) ۹۱
نگاره ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۹۱
نگاره ۴-۸ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲) ۹۳
نگاره ۴-۹ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲) ۹۳
نگاره ۴-۱۰ نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۹۴
نگاره ۴-۱۱ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۳) ۹۵
نگاره ۴-۱۲ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۳) ۹۶
نگاره ۴-۱۳ نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۹۶
نگاره ۴-۱۴ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۴) ۹۸
نگاره ۴-۱۵ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۴) ۹۸
نگاره ۴-۱۶ نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۹۹
نگاره ۴-۱۷ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۵) ۱۰۰
نگاره ۴-۱۸ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۵) ۱۰۱
نگاره ۴-۱۹ نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۱۰۱
نگاره ۴-۲۰ نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۶) ۱۰۳
نگاره ۴-۲۱ نتایج آزمون‌های مربوط به مفروضات آماری مدل (۶) ۱۰۳
نگاره ۴-۲۲ نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق با بهره گرفتن از روش اثرات ثابت… ۱۰۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                     شماره صفحه
نمودار ۳-۱ ماتریس و نمودار مفهومی تحقیق.. ۶۶
نمودار (Q-Q plot )، نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. ۸۳
نمودار (Q-Q plot)، نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته. ۸۵
 
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه است. این پژوهش از نوع مطالعه ‌کتابخانه‌ای‌ و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی شده است (۶۰۶ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای ۲۰Spss،۷‌‌‌‌‌ Eviews و ۱۶ Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه دوم نشان از آن داشت که بین نسبت شاخص سودآوری شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. هم‌چنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات بدهی شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. هم‌چنین در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین فرصت‌های رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌های پنجم و ششم حاکی از آن بود که بین متغیرهای شاخص سودآوری و عامل اندازه شرکت با نسبت تغییرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
واژه های کلیدی:
فرصت‌های رشد، نسبت شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت تغییرات بدهی، نسبت تغییرات سود انباشته، پانل دیتا.

مقدمه :

روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در بازارهای رقابتی می‌شوند. تأمین مالی به روش‌های بلند مدت و کوتاه مدت صورت می‌گردد و شرکت‌ها می‌توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تأمین کنند. هدف اصلی شرکت‌ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش‌هایی استفاده می‌کنند که آن‌ ها را در رسیدن به این مهم یاری کند.
معیارهای رشد شرکت به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی برای تصمیم گیری مدیریت در انتخاب شیوه تأمین مالی و حداکثر سازی ارزش شرکت یاری می‌کند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می‌دهد که در این تحقیق از سه شاخص فرصت رشد شرکت‌ها، عامل اندازه شرکت، شاخص سودآوری به عنوان معیارهای رشد شرکت استفاده شده است.
 
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۹
قیمت : 14700 تومان ۱۴۷۰۰
 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *