پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان

بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل 

استاد راهنما

دکتر عظیم اصلانی


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق. ۳
۱-۴-اهداف تحقیق. ۴
۱-۵-سؤالات و فرضیه‏های تحقیق. ۴
۱-۶-فرضیه های تحقیق. ۴
۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۴
۱-۷-۱) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای تحقیق. ۶
۱-۸- قلمرو موضوعی تحقیق. ۷
۱-۸-۱- قلمرو زمانی تحقیق. ۷
۱-۸-۲-  قلمرو مکانی تحقیق. ۷
۱-۹-ساختار کلی تحقیق. ۷
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه: ۸
۲-۲- کمیته نظارت جهانی بال ۹
۲-۳- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. ۱۲
۲-۳-۱- ظهور بحث ریسکهای بانکی. ۱۳
۲-۳-۲- انواع ریسک در صنعت بانکداری. ۱۳
۲-۳-۲-۱- ریسک‌های برون سازمانی. ۱۳
۲-۳-۲-۲- ریسک‌های درون سازمانی. ۱۵
۲-۲-۳- ویژگی های داریی‌های نقد شونده در بانک‌ها ۲۳
۲-۲-۴- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. ۲۴
۲-۲-۵- ابزار‌های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی. ۲۶
۲-۳- درماندگی. ۲۸
۲-۳-۱- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن. ۲۸
۲-۳-۲- بررسی قانون ورشکستگی ایران. ۲۹
۲-۳-۳- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۳۲
۲-۳-۴- دلایل ورشکستگی. ۳۳
۲-۳-۴-۱- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. ۳۳
۲-۳-۴-۲- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. ۳۶
۲-۳-۵- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. ۳۶
۲-۳-۵-۱- مراحل ورشکستگی. ۳۶
۲-۳-۵-۲- روش های پیش بینی ورشکستگی. ۳۷
۲-۳-۵-۲- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. ۴۳
۲-۳-۵-۲-أ-مدل ویلیام بیور. ۴۴
۲-۳-۵-۲-ب-مدل آلتمن. ۴۴
۲-۳-۵-۲-ج- مدل اسپرینگیت.. ۴۵
۲-۳-۵-۲-د-  مدل اوهلسون. ۴۵
۲-۳-۵-۲-ه- مدل فولمر. ۴۶
۲-۳-۵-۲-و-مدل زمیجوسکی. ۴۶
۲-۳-۵-۲-ز-مدل سی اسکوار. ۴۷
۲-۳-۶- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها ۴۷
۲-۴- پیشینه تحقیق. ۴۹
۲-۴-۱- مطالعات  خارجی. ۴۹
۲-۴-۲-  تحقیقات داخلی. ۵۲
 
فصل سوم:روش شناسی
۳-۱- مقدمه ۵۵
۳-۲- فرضیه‌های تحقیق. ۵۶
۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. ۵۶
۳-۴-روش پژوهش.. ۵۷
۳-۴-۱ قلمرو موضوعی تحقیق. ۵۷
۳-۴-۱-۱ قلمرو زمانی تحقیق. ۵۷
۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق. ۵۷
۳-۵- گردآوری داده‌ها ۵۷
۳-۶- جامعه آماری. ۵۷
۳-۷- نحوه ی انتخاب نمونه آماری. ۵۸
۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها ۵۹
۳-۸-۱- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. ۶۱
۳-۹- خلاصه فصل. ۶۱
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۳
۴-۲- توصیف نمونه های آماری. ۶۴
۴-۳- پیش فرض های رگرسیون. ۶۴
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن دادها ۶۴
۴-۳-۲- همسانی واریانس‌ها ۶۷
۴-۳-۳-استقلال مشاهدات.. ۶۷
۴-۳-۴- آزمون معنی‌دار بودن کل رگرسیون. ۶۷
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۶۷
۴-۵- خلاصه‌ فصل. ۷۰
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۷۲
۵-۲- خلاصه تحقیق و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه ۷۲
۵-۲-۱- خلاصه ادبیات نظری تحقیق. ۷۲
۵-۲-۲- خلاصه آزمون فرضیات تحقیق. ۷۳
۵-۳- نتایج تحقیق. ۷۴
۵-۴- محدودیت های تحقیق. ۷۶
۵-۵- پیشنهادات.. ۷۷
۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر تحقیق. ۷۷
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۷
منابع و ماخذ ۷۸
پیوست ها ۸۰
چکیده انگلیسی…..
………………………………………………………………………………… ۷۹
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول ۲-۱- ضرایب شاخص Z آلتمن. ۴۵
جدول ۴- ۱- آمار توصیفی داده‌های تحقیق. ۶۴
جدول۴-۲- آزمون نرمال بودن دادها ۶۵
جدول۴-۳- آزمون نرمال بودن دادها ۶۶
جدول ۴-۴- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. ۶۸
جدول ۴-۵- جمع بندی فرضیه های فرعی. ۷۱
جدول ۵-۱- جمع بندی فرضیه های فرعی. ۷۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار۴-۱- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها ۶۶
نمودار ۴-۲- نمودار مقادیر باقی مانده در مقابل مقادیر پیش بینی شده ۶۷
نمودار ۴-۳- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. ۷۰

چکیده

این تحقیق در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا که پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی دلایل ریسک نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می کنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانکی و ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. بنابراین این تحقیق ارتباط بین درماندگی های بانک ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها ۳۰بانک طی ۱۰سال (۳۰۰مشاهده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششی نقدینگی مثبت و رابطه آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین نسبت پوششی نقدینگی مثبت و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پایدار منفی و رابطه آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار است. بنابراین فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی‎دار بین وجوه پایدار و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎شود. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پایدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.
 
کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

۱-۱- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک‌ها نقش قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. چرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به میزان سرمایه ­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می شود.
عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده ­اند ولی توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می روند، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند.(ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۷).
پس از انقلاب اسلامی با حذف بانک­های خصوصی، همه گروه­های بانکی زیر نظر دولت اداره می‌شدند، ولی کم و بیش در فعالیت­های بانکی با یکدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به جز رقابت بین گروه­های بانکی دولتی،وجود و ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانکی کشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک‌ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۷).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می شود.(پناهیان،۱۳۸۲،ص ۵۱).
اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده است؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا مشاهده علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به طور جدی به آن پرداخته نمی شود. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو کرد؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۹۲
قیمت : 14700 تومان ۱۴۷۰۰
 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *