متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابدار ی

با عنوان : مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شرکتها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداری
موضوع:
مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریانهای نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری
تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخهی عمر شرکتها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
چکیده
در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجه نقد(فعالیت هـای عملیـاتی، سـرمایه گـذاری و تـامین مـالی) بـا اطلاعات تعهدی هم ارز با آن ها جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخهی عمر شرکت ها(رشـد، بلـوغ وافول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهـد کـه بـا توجـه بـه عمـر شـرکت هـا کـدامیک از دو شـاخصجریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند لذا فرضیه هایی بـه شـرح زیـرتدوین شده است:فرضیه اول: در دوره رشد، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنـی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه دوم: در دوره بلوغ، اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر جریـان هـای نقـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. فرضیه سوم: در دوره افول، اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی نسبت به اطلاعات مالی مبتنی بـر حسـابداری تعهـدی برای پیش بینی بازده سهام از توان بیشتری برخوردار است. یافته های این تحقیق از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخهی عمر خبر می دهد ولی با اسـتفاده از آزمـون آمـاری وونـگ مشـخص گردیـد در دوره های رشد و افول از چرخهی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سـهام نسـبت بـه اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند. نتیجه گیری کلی بدین صورت است که جهت استفاده از اطلاعات صورت های مالی برای پیش بینی بازده سهام مـی بایسـت
به طبقه ای از چرخهی عمر که شرکت در آن قرار دارد نیز توجه شود.
مقدمه
تغییرات بنیادی که طی چندین سال گذشته در اقتصاد خرد و کلان ایران رخ داده است همانند عمومی شدن مالکیت بنگاههای اقتصادی ، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت در سطح عمومی و خصوصی سازی برخی سازمان های تحـت پوشـش دولت غیرقابل انکار است. از سوی دیگر ، رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده تـر شـدن معـاملات تجـاری و سیستم های تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط و قابل اتکا میباشد که بر مبنای آن تخصیص بهینـه منـابع محـدود انجـام پذیرد. نیازِ تصمیم گیری مطلوب در کلیه سطوح به اطلاعات مربوط و قابل اتکا یـک فـرض بـدیهی اسـت کـه مـورد تاییـد صاحب نظران نیز میباشد. این نیازهای اطلاعاتی از طریق صورت های مالی که محصول اصلی و نهایی یک سیستم گزارشگری مالی مـیباشـد ، مرتفـع خواهد شد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منـابع اقتصـادی ، تعهـدات و حقـوق صـاحبان سـهام فـراهم نمایـد. ایـن اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط ، در زمینه شناسـایی نقـاط ضـعف و قـوت مـالی واحـد تجاری ، سنجش نقدینگی ، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک مینماید.  اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای تعهدی اندازه گیری میشوند و عمومـا اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه ایـن اقـلام، اندازه گیری های مفیدی از کارایی موسسه و اطلاعات مرتبطی ، برای پیش بینی فعالیت آتی موسسه و پرداخـت سـود سـهام فراهم مینماید.
اما به دلیل جهت گیری های عمدی و ذاتی تردید وجود دارد که روش های حسابداری سنتی برای گزارشگری فعالیـت هـای اقتصادی پیچیده امروز کفایت داشته باشد. یکی از راههای پرهیز از بعضـی از ایـن جهـت گیـری هـا تاکیـد بـر گزارشـگری جریانهای نقدی است ، تا استفاده کنندگان از صورت های مالی بتوانند با توجه به آن پیش بینی های خود را انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار که یکی از ارکان بازار سرمایه است، میتواند در جهـت رسـیدن بـه اهـداف فـوق نقـش قابـل توجهی داشته باشد و بـا ایجـاد محیطـی مناسـب بـرای سـرمایه گـذاریهـای سـالم و ایجـاد تعـادل در بـازدهی و ریسـک سرمایه گذاری ، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
2-1- بیان مساله
اشخاص و شرکت هایی که میخواهند استقراض یا سرمایه گذاری نمایند در بازارهای مالی با یکدیگر مواجه میشوند. بـازار سرمایه منابع اقتصادی را به سمت مولدترین فرصت های سرمایه گذاری سوق میدهد بطوریکه منابع مازاد به نحو بهینه بـین تولیدکنندگان تخصیص مییابد. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل بـه توسـعه اقتصـادی، ارایـه راهکارهـایی در جهـت بهینـه سـازی ترکیـب سرمایه گذاری میتواند گامی مثبـت در جهـت تشـویق سـرمایه گـذاری و فعـال تـر شـدن بـازار سـرمایه باشـد. در فراینـد تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیـل گـران مـالی و سـایر گـروه هـای اسـتفاده کننـده از اطلاعـات یکـی از فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری، پیش بینی بازده سهام میباشد.
تعداد صفحه :101
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***