پایان نامه نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                       واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته
جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)
 
عنوان:
نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه
 با استفاده از مدل SWOT
 
شهریور ماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ بیان مسأله. ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۹
۱-۴ پیشینه تحقیق. ۱۲
۱-۵ اهداف مشخص تحقیق. ۱۹
۱-۵-۱-  اهداف کلی: ۱۹
۱-۵-۲-اهداف ویژه: ۱۹
۱-۶  سؤالات تحقیق: ۱۹
۱-۷ فرضیه‏های تحقیق: ۱۹
۱-۸ روش تحقیق. ۲۰
۱-۹ گردآوری دادهها ۲۰
۱-۱۰ حجم آماری و حجم نمونه. ۲۱
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱ مقدمه. ۲۳
۲-۲ واژه گردشگری.. ۲۴
۲-۳ تعاریف و مفاهیم گردشگری.. ۲۴
۲-۴ گردشگر. ۲۵
۲-۵ برنامه ریزی گردشگری.. ۲۶
۲-۶ صنعت گردشگری.. ۲۶
۲-۷ مناطق نمونه گردشگری.. ۲۶
۲-۸ نگاهی به میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در ایران. ۲۷
۲-۹ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. ۲۸
۲-۱۰ جاذبههای گردشگری.. ۲۹
۲-۱۰-۱ جاذبههای تاریخی. ۲۹
۲-۱۰-۲ جاذبههای فرهنگی. ۳۰
۲-۱۰-۳ جاذبههای طبیعی. ۳۰
۲-۱۰-۴ معیارهای مهم برای توسعه گردشگری.. ۳۰
۲-۱۱ عوامل مؤثر بر گردشگری.. ۳۱
۲-۱۲ انواع گردشگری.. ۳۲
۲-۱۲-۱ متراکم و گسترده : ۳۲
۲-۱۲-۲ گردشگری براساس تعداد گردشگر : ۳۲
۲-۱۲-۳ گردشگری بر پایه هدف مسافرت: ۳۲
۲-۱۲-۴ خاص و عام : ۳۲
۲-۱۲- ۵  توریسم تابستانی و زمستانی : ۳۳
۲-۱۲-۶ درون مرزی یا برون مرزی: ۳۴
۲-۱۳ گردشگری و اشتغال. ۳۴
۲-۱۴ گردشگری و توسعه. ۳۴
۲-۱۵ صنعت گردشگری و توسعه. ۳۴
۲-۱۷ ساختار فضای گردشگری شهری.. ۳۵
۲-۱۸ گردشگری پایدار. ۳۶
۲-۱۹ گردشگری شهری پایدار. ۳۷
۲-۲۰ گردشگری شهری.. ۳۷
۲-۲۱ محیط های شهری، گردشگری و برنامه ریزی.. ۳۸
۲-۲۲ معرفی تکنیک سوات(Swot) 39
۲-۲۳ مراحل برنامهریزی سوات.. ۴۰
۲-۲۴ تعیین حدود و مشخص کردن موضوعات تحقیق. ۴۰
۲-۲۵ بیانیه مأموریت.. ۴۰
۲-۲۶ تحلیل سوات (تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه) ۴۱
۲-۲۷ ماتریس تحلیل سوات.. ۴۱
۲-۲۸ تعیین استراتژیها ۴۲
۲-۲۸-۱ استراتژیهای (S-O) 42
۲-۲۸-۲ استراتژیهای (w-o) 42
۲-۲۸-۳ استراتژیهای (S-T) 42
۲-۲۸-۴ استراتژیهای W. T. 43
فصل سوم:بررسی محدوده مورد
۳-۱ مقدمه. ۴۶
۳-۲ موقعیت استان کرمانشاه و شهرستان پاوه ۴۷
۳-۲-۱ موقعیت ریاضی. ۴۷
۳-۲-۲ موقعیت نسبی. ۴۸
۳-۳ ناهمواریها و ارتفاعات.. ۵۱
۳-۳-۱ سلسله کوههای شاهو: ۵۲
۳-۳-۲ کوه دالانی. ۵۳
۳-۳-۳کوه آتشگاه ۵۴
۳-۳-۴کوههای بمو: ۵۴
۳-۳-۵ کوه تلوکی: ۵۵
۳-۳-۶ کوه دربند: ۵۵
۳-۳-۷ کوه درنشاء: ۵۵
۳-۳-۸ کوه چورژی: ۵۵
۳-۳-۹ کوه ماکوان. ۵۵
۳-۳-۱۰کوه کله خانی. ۵۶
۳-۴ پوشش گیاهی. ۵۶
۳-۵ منابع طبیعی. ۵۶
۳-۶ جنگل ومرتع. ۵۷
۳-۶-۱ جنگل بوزه ۵۸
۳-۶-۲ جنگل مرخیل. ۵۸
۳-۶-۳ جنگل پلنگانه. ۵۹
۳-۶-۴ جنگل تپه ول. ۵۹
۳-۶-۵ جنگلهای دامنه شمال غربی شاهو. ۵۹
۳-۶-۶ جنگل بیزل. ۶۰
۳-۶-۷ جنگلهای دیگر. ۶۰
۳-۷ زمین شناسی. ۶۰
۳-۸ ژئومرفولوژی.. ۶۱
۳-۹ توده‌های هوا ۶۲
۳-۱۰ ویژگیهای اقلیمی. ۶۴
۳-۱۱ تعداد روزهای یخبندان. ۶۶
۳-۱۲ باد ۶۷
۳-۱۳ رطوبت.. ۶۷
۳-۱۴ طبقه بندی سیلیانف.. ۶۸
۳-۱۵ طبقه بندی دمارتن. ۶۹
۳-۱۶ هیدرولوژی (منابع آب) ۷۰
۳-۱۷ هیدرولوژی آبهای سطحی. ۷۰
۳-۱۸ رودخانه سیروان. ۷۱
۳-۱۹ چم مرخیل. ۷۱
۳-۲۰ رودخانه لیله. ۷۲
۳-۲۱ رودخانه پاوه رود ۷۲
۳-۲۲ هیدرولوژی آبهای تحت الارضی. ۷۲
۳-۲۳ خاک.. ۷۳
۳-۲۴ پوشش گیاهی. ۷۵
۳-۲۵ حیات جانوری.. ۷۶
۳-۲۶ جاذبه های گردشگری، تاریخی و معماری.. ۷۷
۳-۲۶-۱ آرمگاه سلطان اسحاق: ۷۷
۳-۲۶-۲  مسجد دخان: ۷۸
۳-۲۶-۳ مسجد حضرت عبدالله.. ۷۹
۳-۲۶-۴مقبره کوسه هجیج (آرامگاه امامزاده عبدالله) : ۸۰
۳-۲۶-۵روستای هجیج: ۸۰
۳-۲۶-۶ روستای خانقاه ۸۲
۳-۲۶-۷ روستای شمشیر. ۸۲
۳-۲۶-۸ روستاهای دیگر. ۸۳
۳-۲۶-۲۹ بقایای قلعه پاسگه. ۸۳
۳-۲۶-۱۰ شهر پاوه: ۸۳
۳-۲۶-۱۱ کوه شاهو: ۸۴
۳-۲۶-۱۲ چشمه معدنی بل: ۸۵
۳-۲۶-۱۳ غار دست ساز حسین: ۸۶
۳-۲۷ جغرافیایی انسانی شهرستان پاوه ۸۷
۳-۲۸ روند شکل گیری تاریخی شهرستان پاوه ۸۷
۳-۲۹ خصوصیات قومی. ۹۱
۳-۳۰ زبان. ۹۱
۳-۳۱ دین و مذهب.. ۹۱
۳-۳۲ آداب و رسوم ۹۱
۳-۳۳ مطالعات جمعیتی. ۹۲
۳-۳۴ جمعیت شهرستان پاوه ۹۳
۳-۳۵ خصوصیات جمعیتی. ۹۳
۳-۳۶ نرخ رشد جمعیت.. ۹۴
۳-۳۷ ساختار سنی و جنسی جمعیت شهرستان پاوه ۹۴
۳-۳۸ مهاجرت.. ۹۶
۳-۳۹  شبکه راه‌ها ۹۸
۳-۴۰ وضعیت  پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها ۹۹
۳-۴۱ وضعیت دسترسی شهرستان به بازارها ۹۹
۳-۴۲ وضعیت سواد ۹۹
۳-۴۳ مطالعات اقتصادی.. ۱۰۰
۳-۴۴-اثرات گردشگری در بهبود وضعیت اقتصادی مردم شهرستان پاوه ۱۰۲
۳-۴۵-سرمایه گذاری در بخش صنعت گردشگری.. ۱۰۴
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته ها
۴-۱ مقدمه: ۱۰۹
۴-۲ یافته های توصیفی تحقیق. ۱۰۹
۴-۳ مشخصات عمومی گردشگران. ۱۰۹
۴-۳-۲سن: ۱۱۰
۴-۳-۳ تحصیلات: ۱۱۰
۴-۳-۴ تاهل: ۱۱۰
۴-۳-۵ درآمد: ۱۱۱
۴-۳-۶ بهبود وضعیت اقتصادی : ۱۱۱
۴-۳-۷ افزایش فاصله طبقاتی: ۱۱۱
۴-۳-۸ افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی: ۱۱۱
۴-۳-۹ امکانات گذران اوقات فراغت: ۱۱۱
۴-۳-۱۰ افزایش ترافیک: ۱۱۲
۴-۳-۱۱ بهبود امکانات زیرساختی: ۱۱۲
۴-۳-۱۲ افزایش کیفیت کالا: ۱۱۲
۴-۳-۱۳ افزایش قیمت مسکن و اجاره بها: ۱۱۲
۴-۳-۱۴ شناساندن جاذبه های گردشگری: ۱۱۲
۴-۳-۱۵ تنوع مشاغل خدماتی: ۱۱۳
۴-۳-۱۶ تغییر کاربری: ۱۱۳
۴-۳-۱۷ بهبود کیفیت راههای دسترسی: ۱۱۳
۴-۳-۱۸ افزایش امنیت: ۱۱۳
۴-۳-۱۹ افزایش فروش محصولات محلی: ۱۱۴
۴-۳-۲۰ بهبود وضعیت اشتغال: ۱۱۴
۴-۳-۲۱ بهبود مراودات مرزی: ۱۱۴
۴-۴ نتایج تحلیلی. ۱۱۵
۴-۴-۱ بررسی رابطه همبستگی بین شرایط مختلف گردشگری با توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۱۵
۴-۴-۲ بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. ۱۱۶
۴-۴-۳ بررسی رابطه بین شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری.. ۱۱۶
۴-۴-۴ بررسی رابطه بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری.. ۱۱۷
۴-۴-۵ بررسی رابطه بین شرایط نهادی- تشکیلاتی و توسعه گردشگری.. ۱۱۸
۴-۴-۶ بررسی رابطه بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری.. ۱۱۹
۴-۴-۷ بررسی رابطه بین شرایط زیرساختاری و توسعه گردشگری.. ۱۱۹
۴-۴-۸ بررسی رابطه بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری.. ۱۲۰
۴-۵ شناسایی عوامل داخلی و خارجی. ۱۲۰
۴-۶ جمع‌بندی.. ۱۲۵
فصل پنجم: آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه. ۱۲۷
۵-۲ نتیجه گیری.. ۱۲۷
۵-۳ آزمون فرضیات.. ۱۲۹
۵-۴پیشنهادات.. ۱۳۲
۵-۴-۱ پیشنهادات کلی: ۱۳۲
۵-۴-۲ پیشنهادات در سطح خُردتر در شهرستان پاوه : ۱۳۳
منابع: ۱۳۵
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره(۲-۱): اثرات اقتصادی گردشگری.. ۲۹
جدول ۳-۱ طول وعرض جغرافیایی پاوه ۴۷
جدول ۳-۲- تقسیمات سیاسی و اداری شهرستان پاوه (منبع: سالنامه آماری شهرستان پاوه، ۱۳۹۰) ۴۸
جدول(۳-۳): مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۹۰٫ ۵۰
جدول ۳- ۴ جنگل ها ومراتع شهرستان پاوه ۵۷
جدول(۳-۵):  میانگین رطوبت نسبی ایستگاه شهرستان پاوه سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
جدول(۳-۶): تعداد روزهای یخبندان شهرستان پاوه سال ۱۳۹۰٫ ۶۶
جدول(۳-۷): وضعیت جریان باد در شهرستان پاوه سال ۱۳۹۰٫ ۶۷
جدول(۳-۸) رطوبت نسبی شهرستان پاوه سال ۱۳۹۰٫ ۶۸
جدول(۳-۹): جمعیت شهرستان پاوه ۹۳
جدول شماره(۳-۱۰) تعداد جمعیت و متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت شهرستان پاوه (۱۳۹۰) ۹۴
جدول(۳-۱۱): نسبت جنسی در گروهای عمده سنی ۱۳۹۰٫ ۹۵
جدول(۳-۱۲): تعداد مهاجران وارد شده طی ۵ سال گذشته بر حسب جنس و استان محل اقامت قبلی و فعلی( ۱۳۹۰) ۹۷
جدول(۳-۱۳): مهاجران وارد شده بر اساس گروههای عمده ۹۸
جدول(۳-۱۴): درصد جمعیتی وارد شده به کل جمعیت شهرستان پاوه(۱۳۹۰) ۹۸
جدول (۳-۱۵): وضعیت راه های شهرستان پاوه. ۹۸
جدول(۳-۱۶): پارک های علم و فناوری موجود و امکانات آنها ۹۹
جدول(۳-۱۷) وضعیت سواد طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰٫ ۱۰۰
جدول (۳-۱۸) وضعیت سواد در گروههای سنی۱۳۹۰٫ ۱۰۰
جدول (۳-۱۹)تعداد هتل‌ها ورستوران‌ها به تفکیک تعدادشاغلین استان کرمانشاه و شهرستان پاوه (به نفر) ۱۰۲
جدول شماره (۳-۲۰): هزینه و اعتبارات برنامه های گردشگری در بودجه سنواتی(میلیون ریال) ۱۰۵
جدول شماره (۳-۲۱): اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش گردشگری کشور در قوانین بودجه سنواتی(میلیون ریال) ۱۰۵
جدول شماره (۳-۲۲): اعتبارات گردشگری در شهرستان های استان کرمانشاه ۱۳۸۹-۱۳۸۴٫ ۱۰۶
جدول شماره(۴-۱) توزیع جنسی پاسخ دهنده گان. ۱۱۰
جدول شماره(۴-۲): توزیع پاسخگویان از نظر گروهای سنی. ۱۱۰
جدول(۴-۳): نتایج توصیفی تحلیلی پرسشنامه. ۱۱۴
جدول(۴-۴): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اقتصادی و توسعه گردشگری.. ۱۱۶
جدول (۴-۵): شاخص ضریب همبستگی بین ارائه شرایط اجتماعی- فرهنگی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۱۷
جدول(۴-۶): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیست محیطی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۱۸
جدول(۴-۷): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط نهادی- تشکیلاتی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۱۸
جدول (۴-۸): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط جغرافیایی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۱۹
جدول(۴-۹): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط زیرساختی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۲۰
جدول(۴-۱۰): شاخص ضریب همبستگی بین شرایط بازاریابی و توسعه گردشگری شهرستان پاوه ۱۲۰
جدول (۴-۱۱) ماتریس سواتSWOT. 121
 
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار (۳-۱) مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه ۱۳۹۰٫ ۵۱
نمودار (۳-۲ ) میانگین بارندگی سالانه شهرستان در بلند مدت.. ۶۵
نمودار (۴-۱) استراتژی حاصل از ماتریس (SWOT) 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه ها
نقشه شماره(۳-۱) نقشه موقعیت شهرستان پاوه به تفکیک دهستان. ۴۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده:
گردشگری به عنوان پدیده های مهم از دیرباز مورد توجه جوامع انسانی بوده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی بسط و گسترش یافته است. گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری افق های جدیدی را در عرصه اشتغال، بهبود رشد اقتصادی و حتی جنبه های توزیع درآمد به همراه داشته است. شهرستان پاوه  با برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و سابقه فرهنگی تاریخی کهن، دارای پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش گردشگری بر بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده ازمدل  SWOT است.
این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از مدل SWOT انجام شد. نتایج نشان داد شرایط زیرساختی گردشگری شهرستان پاوه در حال حاضر نمی‌تواند به توسعه گردشگری شهرستان پاوه منتهی گردد و باید با ارائه خدمات زیربنایی بیشتر به توسعه گردشگری اندیشید و شرایط اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری خوب نبوده است و باید در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی ایجاد گردد تا بتوان از قبل توسعه گردشگری به توسعه اقتصادی منطقه نائل شد. همچنین شرایط بازاریابی به طور متوسط توانسته است به توسعه گردشگری شهرستان پاوه بیانجامد، ولی باید در زمینه تبلیغات و بازاریابی تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.
واژگان کلیدی: گردشگری، توسعه اقتصادی، شهرستان پاوه، مدل SWOT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق


 
۱-۱ مقدمه
گردشگری دارای پیامدها و جنبه­های بسیاری است که تأثیرات فضایی بر کالبد شهرها بر جای می­گذارد. در واقع منظور از فضا، همان مفهوم عینی از فضاست که بخش­های مختلف شهرها از جمله شبکه خیابان ها، بافت­های مسکونی و سایر بخش­های تشکیل دهنده­ی شهر را در بر می­گیرد.گردشگری می تواند با ایجاد تغییر در مؤلفه­های مختلفی مانند اقتصادی، جمعیت و فرهنگ و خصوصیات دیگر اجتماعی، در تغییرات فضایی شهر مؤثر باشد(حاجی نژاد و همکاران، ۱۳۸۸). ساختار فضای گردشگری، جدا از ساختار فضایی شهر نیست؛ اما به نسبت ساختار فضایی شهر کوچکتر و محدودتر است. ساختار فضایی شهر متشکل از سه عنصر مهم فضای طبیعی،  فضای مصنوع و فضای اجتماعی است که هر کدام از آنها می­تواند نقش مهمی در گردشگری داشته باشد، به نحوی که آن عنصر از کمیت و کیفیت مطلوب برای معرفی به گردشگران به عنوان جاذبه برخوردار باشد. گردشگری پدیده­ای است که از گذشته دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به حرکت خود ادامه داده است و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان و درآمد ارزی حاصل از آن، پیامدهای بسیاری هم­چون اشتغال را به همراه داشته است. یکی از مهمترین  مقصدهای که روندهای گردشگری جهان را در دهه­های گذشته تحت تأثیر قرار داده، مراکز شهری است. رشد سفرهای کوتاه مدت این مقصدها را به یکی از اصلی ترین مراکزگردشگری تبدیل نموده و این پدیده خود را در کاهش میانگین سفر گردشگران در سایر مقصدهای دنیا نشان داده است.(cooper & others, 1998)
آمارهایی که سازمان جهانی جهانگردی ارائه می دهد نشان دهنده اثرات مهمی است که گردشگری در سطح جهان بر سیستم اقتصادی دارد. درآمد گردشگری بین المللی در سال ١٩٩٨ بالغ بر ٨% کل درآمدهای صادراتی جهان و٣٧% صادرات در بخش خدمات را تشکیل داده و با توجه به رشد ۴ تا ۵ درصدی این صنعت در دهه ٩٠، صاحب نظران پیش بینی می نمایند اگر رشد گردشگری به همین شکل ادامه یابد، درآمد حاصل از این صنعت در سال ٢٠١٠ به بیش از۵۵/۱ تریلیون دلار و تعداد جهانگردان به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید. برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت ها می باشیم. در این راستا توسعه صنعت جهانگردی که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور ضرورت می یابد(مدهوشی و ناصرپور، ۱۳۸۲: ۲۷).
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ی اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، ۱۳۸۶).
به گونه­ای که بر اساس برآورد سازمان جهانی جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت در دهه های آتی با سرعتی افزون­تر از تجارت جهانی به سطحی بالاتر از اقلام صادراتی در دیگر بخش های اقتصادی خواهد رسید .(world TourismOrganization,1995)
از لحاظ اقتصادی، امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع­ترین صنعت دنیا به حساب می­آید و با ۲۰۰ میلیون نفر شاغل،گردش مالی سالانه آن به حدود ۴/۵ تریلیون دلار می­رسد. به بیان دیگر، این فعالیت دومین اقتصاد جهان پس از ایالات متحده آمریکا می­باشد و ۸ درصد کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص می­دهد. در چهار پنجم کشورهای جهان، یعنی در بیش از ۱۵۰ کشور، گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب ارز خارجی است و در ۶۰ کشور، رتبه اول را به خود اختصاص می­دهد. تعداد کل گردشگران ورودی جهان از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۹۵۰، به ۷۶۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته و پیش بینی می­شود که این تعداد در سال۲۰۲۰ به ۱۰۵۶ میلیارد نفر برسد نرخ رشد سالانه گردشگری در دهه ۱۹۹۰، سالانه ۷ درصد و در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۰ درصد بوده است. در ۸۳ درصد کشورهای در حال توسعه، گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد و در یک سوم کشورهای فقیر عمده ترین منبع درآمد بوده است(رضوانی، ۱۳۸۷).
گردشگری صادرات عمده ۸۳ درصد از کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهد و برای یک سوم از آنها صادرات اساسی محسوب می­گردد(معصومی، ۱۳۸۴: ۲۱).
۱-۲ بیان مسأله
قرن بیست و یکم، سده بهره­گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش خدماتی بویژه گردشگری است. فعالیت گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت­ها در جهان مطرح است. در تمامی عرصه­ها، چه در سطح جهانی، ملی و منطقه­ای مورد توجه برنامه­ریزان دولتی می باشد و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به این حقیقت پی برده­اند که برای بهبود وضعیت زندگی اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد یافتن راه­های تازه­ای برآیند(لطفی و همکاران، ۱۳۸۴: ۵۱). رشد روز افزون و شتابنده گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران، قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند. به نظر متولیان امور گردشگری در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، انقلابی در گردشگری رخ می­دهد، انقلابی که امواج آن در اقصی نقاط جهان اثر گذار خواهد بود.(W. T. O. 1996: 9) آنتونیو ساویگناک دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در سال ۱۹۹۸ اعلام کرد:
«گردشگری در پایان قرن حاضر به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد».(Gee, 1994: 16)
این صنعت نقش و اهمیت بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی بویژه ممالک در حال توسعه دارد، به طوری که گروهی به گردشگری به صورت یک فعالیت اقتصادی و در نتیجه  یک صنعت می­نگرند. بنابراین کشورها، ناحیه ها و جوامع برای این که از صنعت گردشگری بهره مند شوند و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده کنند، باید برنامه­ای را به اجرا در آورند و تغییراتی را در این زمینه ایجاد نمایند. اشتغال و بیکاری امروزه یکی از مسائل مهم در ادبیات توسعه اقتصادی هر کشور می­باشد، زیرا اشتغال منبع عمده درآمد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است؛ گسترش بیکاری نیز عامل مهم در جهت کاهش رشد اقتصادی و افزایش عارضه­های اجتماعی می باشد( نصیری زاده و دیگران، ۱۳۸۲: ۲۱۱). گردشگری صنعتی کاربر است که افراد با مهارت­های گوناگون و در سنین مختلف را به اشتغال در می آورد و یکی از راه­های غلبه بر بیکاری است. از این رو توسعه گردشگری در مکان­های مختلف زمینه­های اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می­ آورد و از نرخ بیکاری می­کاهد. علاوه بر اشتغال­های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت­های دیگر در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی، تعمیرات، کرایه دادن اتومبیل، دست فروشی و مانند اینها برای افراد بومی فراهم می­شود(سلطانی، ۱۳۷۴: ۱۰۹).
گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می­گذارد. ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه های اقتصادی، افزایش تقاضای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گردشگری است. به علاوه گردشگری می تواند بیشترین درآمد را سبب شود، دریافتی های ارزی حاصل از گردشگری بیشتر از صادرات محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی است. همچنین گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است.گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه، انتقال پول وارز را در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی وبین المللی را سبب گردیده بطوریکه هزینه­های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می باشد(تولایی، ۱۳۸۵).
در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری به عنوان یکی از بخش­های کلیدی واصلی، برای توسعه وپیشرفت اقتصادی عمل کرده است البته میزان تاثیر گردشگری در توسعه، با نظام حکومتی و جهت­گیری آنها، ارتباط مستقیم دارد. آثاراقتصادی گردشگری، چند گانه است. مهمترین اثر آن، ایجاد اشتغال و درآمد است. نتایج تحقیقات متعدد مؤید این است، که گردشگری به کاهش بیکاری و درآمد منتهی می گردد(زاهدی، ۱۳۸۵: ۴۰).گردشگری یکی از بخش­های مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایسته­ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها، نماید. این صنعت به عنوان یک صنعت جلو برنده در توسعه مجموعه­ای از صنایع دیگر بویژه هتل داری، رستوران داری، حمل و نقل داخلی و بین المللی و صنایع دستی نقش مهمی داشته و دارد(معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، ۱۳۸۸). گردشگری را می­توان صنعت سفید نامید زیرا بر خلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملت­هاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می­آورد(محسنی، ۱۳۸۸).
گردشگری در تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی حائز اهمیت است. برای تولیدات محلی اعم از صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی جهت ارتزاق گردشگران بازارهای جدید ایجاد میکند. علاوه بر آن، در بهبود کیفیت فرآورده های کشاورزی وصنایع دستی نیز مَؤثر می باشد(تولایی، ۱۳۸۵: ۶۱).
بیکاری هم یکی از مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی است که بیشتر کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای جهان سوم با آن مواجه­اند. رویارویی با مشکل بیکاری و ضرورت و فوریت ایجاد فرصت­های شغلی جدید اجتناب ناپذیر است. یکی از روشهایی که برای ایجاد فرصت­های شغلی و رهایی از بیکاری در سه دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته است، گسترش پدیده گردشگری است. تحقیقات حاکی از این است که بخش گردشگری به ازای هر دلار درآمد حاصله، اشتغال بیشتری را نسبت به سایر بخش­ها ایجاد می نماید. به همین دلیل بسیاری از سیاستگذاران، توسعه گردشگری را سیاستی مطلوب برای کاهش بیکاری در مناطقی می دانند که در سایر بخش­های اقتصادی، فرصت­های شغلی اندکی دارند(موسایی، ۱۳۸۶: ۳۶).
فعالیت گردشگری در عرصه بین المللی جایگاه خود را یافته و به رسمیت شناخته شده است. بطوریکه سازمان­های بین المللی از جمله “برنامه توسعه سازمان ملل متحد”، “جامعه اقتصادی اروپا” و چند سازمان همیاری بین المللی دیگر منابع مالی لازم را برای انواع مختلف برنامه­های توسعه گردشگری درکشورهای در حال توسعه فراهم می­کنند. “سازمان جهانی جهانگردی” نیز مدافع اهمیت و برنامه ریزی گردشگری است و به عنوان نماینده اجرائی برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورهای جهان برنامه های آموزش برنامه ریزی گردشگری ترتیب داده است(معصومی، ۱۳۸۴: ۱۱).
گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک و سومین پدیده­ی اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه است که پس از صنایع نفت و خودرو سازی گوی سبقت را ازدیگر صنایع جهانی ربوده است(غفاری، ۱۳۸۶). با این همه، اگرچه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه­های گردشگری در زمره­ی ده کشور نخست جهان است، متأسفانه همه آمارهای سازمان جهانی جهانگردی در سال­های گذشته، از روند بسیار کند ورود گردشگران به ایران و در نتیجه، سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی کشورمان حکایت دارد(کارگر، ۱۳۸۶(.
کشور ایران  با توجه به برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان و جاذبه­های فرهنگی­_طبیعی به تصدیق سازمان یونسکو از نظر دارا بودن جاذبه­های گردشگری در رتبه دهم جهان قرار دارد(قدمی، ۱۳۸۹: ۱۱۲). و در شمار پنج کشور نخست بهره مند از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان است و این در حالی است که تنها یک صدم گردشگران خارجی را داراست به گونه ای که در سال ۱۳۸۳ رتبه آخر کشورها را در سازمان جهانگردی جهانی از نظر جذب گردشگر و درآمد داشته است(نوری، ۱۳۸۹: ۷۷). درحالی که با وجود رونق بخش گردشگری در سال­های اخیر هنوز کشور ایران جایگاه شایسته خود را در بخش گردشگری بین المللی در سطح دنیا پیدا نکرده است(قدمی، ۱۳۸۹: ۱۱۲). غنای جاذبه­ها در گردشگری ایران موجب شده است که آنرا جهانی در یک مرز بنامند و این جاذبه­ها آنقدر متنوع است که تقریبا برای هر سیلقه­ای انگیزه کافی برای سفر به این کشور به وجود می آورد(غنیان، ۱۳۸۹: ۹۴).
با ورود به هزاره جدید، صنعت گردشگری نیز عصری نوین را آغاز کرده است و با وجود مشکلات متعددی که در پیش دارد، انتظار این است در سیستم اقتصادی جهانی بیش از پیش بر اهمیت آن افزوده شود؛ لذا سیاست گذاران باید پیوسته به مسایل اصولی یا زیربنایی در مورد رشد، جهت و آثار این صنعت در آینده توجه کنند.
شهرستان پاوه یکی از شهرهای شمال غربی استان کرمانشاه است که در مجاورت مرز ایران با عراق قرار دارد. به دلیل ساختار پلکانی، این شهر ملقب به شهر هزار ماسوله است. منطقه­ای که شهر پاوه در آن واقع است بسیار خوش آب و هوا است و در کنار کوهستان اورامانات قرار گرفته است. منطقه اورامانات و شهرستان پاوه با مرکزیت شهر پاوه است که در ´۲۱ ۴۶ درجه طول جغرافیایی و ´۰۳ ۳۵ درجه عرض جغرافیایی و ارتفاع ۱۵۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است. پاوه مرکز شهرستان پاوه در ۱۲۴ کیلومتری راه کرمانشاه- پاوه قرار دارد. پاوه در ۵۶۶ کیلومتری تهران( فاصله هوایی) قرار گرفته است. آب و هوای منطقه نسبتا سرد و مایل به اعتدال و نیمه مرطوب است.
شهرستان پاوه به عنوان سر سبزترین منطقه غرب کشور علیرغم برخورداری از فرهنگ خاص مناطق کردنشین و نوع معماری منحصر بفرد و پلکانی شهرها و روستاهای آن علی الخصوص شهرستان پاوه که به نگین اورامانات و شهر هزار ماسوله معروف است و همچنین با توجه به دارا بودن جاذبه­های طبیعی، تاریخی و فرهنگی منحصر بفرد خود همچنین مواهب وجاذبه های متنوع، به خاطر داشتن مناظر طبیعی و بکر و بازارچه­های مرزی، آثار باستانی، کوههای سر به فلک کشیده، چشمه های آب معدنی(مانند بل)، رودخانه­های بزرگی چون سیروان، مراکز عقیدتی و زیارتی، غارهای سنگی چون کنده کاری­های عموحسین، روستای زیبا و پلکانی و ظرفیت های گردشگری این شهرستان که هریک میتواند بعنوان جاذبه هایی در خدمت رشد و توسعه گردشگری قرار گیرد و در طی دهه اخیر پذیرای هزاران مسافری باشد که از اقصی نقاط کشور و برخی کشورهای همسایه برای گذراندن اوقات فراغت خود در فصل بهار و تابستان به این منطقه مسافرت می­کنند. جدای از این ویژگی­ها، آداب و رسوم، نوع پوشش و دیگر شاخصه های فرهنگی به عنوان یکی از اقوام اصیل ایران زمین، باعث ورود گردشگران به این منطقه است. که توانسته است تأثیرات مثبت و منفی زیادی را از توسعه گردشگری پذیرفته و با مسایل مثبت و منفی زیادی همچون ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، ارتقای استاندارد زندگی ساکنان منطقه، آلودگی­های زیست محیطی، ترافیک شهری و بین شهری … مواجه بوده و همچنین مرزی بودن، نبود توسعه زیرساخت های گردشگری از قبیل راهها و جاده های مناسب، هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری که بخش تفکیک ناپذیری از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می دهند. و همچنین ضعف فعالیت های بازاریابی، ضعف سرمایه گذاری، ناکافی بودن اطلاع رسانی در زمینه پتانسیل های گردشگری از طریق سیستم های نوین، توجه آنچنانی به صنعت گردشگری در این شهرستان نشده است لذا این پروژه برای بررسی و ارزیابی پتانسیل ها و نقش گردشگری در بهبود اوضاع اقتصادی شهرستان پاوه با استفاده از مدل” swot” می باشد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
بر اساس پیش بینی کارشناسان، صنعت توریسم در سال­های آغازین هزاره سوم میلادی حرف اول را در اقتصاد جهان خواهد زد. امروزه این صنعت به عنوان یک مقوله مهم و تاثیر گذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه­ای پایدار دراین راستا تلاش می­نمایند. در حالیکه کشور ایران به لحاظ داشتن جاذبه­های توریستی، طبیعی و تاریخی جزء ۱۰ کشور برتر جهان محسوب می­شود(پیر موذن،۱۳۸۰: ۷۴).
اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد  فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمی­گردد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید. به عبارتی به بهبود شاخص­های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه­ای منجر می­­گردد. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه­ای، گردشگری را بعنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته پنداشته­اند(معصومی، ۱۳۸۴: ۱۰).
 صنعت گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساختها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال­زایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. امروزه جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزآینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. زیرا این صنعت، نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهم ترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه جانبه توأم با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود. این صنعت همچنین می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی، یعنی درآمد نفتی گردد(پور محمدی،۵۸: ۱۳۹۰).
گردشگری در تقویت بنیه اقتصادی، کاهش بی تعادلی های منطقه ای و ارتقای شاخص های توسعه در مناطق غیر برخوردار، توسعه اقتصادی در سطوح محلی، ملی و منطقه­ای، ایجاد تنوع و دگرگونی در ساختار اقتصادی مناطق در سطوح منطقه­ای و بویژه محلی و ثبات اقتصادی در سطح کلان نقش مؤثری ایفا می کند(تولایی، ۶۱:۱۳۸۵).
گردشگری بیش از هر صنعت دیگری، حرکت سرمایه و انتقال پول و ارز را در مقیاس محلی، منطقه­ای، ملی و بین المللی را سبب گردیده به طوری که هزینه­های جهانگردی به مراتب بیش از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی می­باشد(تولایی، ۱۳۸۶). در این اثنا، مهم­ترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می­دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است. این شهرها غالبا گستره وسیعی از جاذبه­ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه­ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته­اند، ولی استفاده از این تسهیلات می­تواند به تداوم آن­ها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود وخروج گردشگران به کشور یا منطقه باشد، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران درآیند که به نواحی آن شهر مسافرت می­کنند. هتل­ها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­کند(کردی، ۱۳۸۱). هم اکنون گردشگری بزرگترین صنعت در جهان محسوب می­شود و قابلیت­های باور نکردی برای رشد اقتصادی دارد. این صنعت آثار منفی اجتماعی و محیطی را به دنبال دارد، هنر مدیریت، ایجاد توازن بین هزینه­ها و مزایای جوامع است.(Jamieson and Sunalai, 2002) 
سازمان گردشگری در بیانیه­ی مانیل، گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شهرها یکی از پر بیننده­ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می­آیند که هر ساله پذیرای میلیون­ها نفر گردشگرند. مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدام­های اجتماعی و تغییرات فضایی فراوانی را به ویژه در کشورهای اروپایی شکل می­دهد(کازس، ۱۳۸۲: ۱۰). لزوم توجه به مقوله سیر و سیاحت و گردشگری، به عنوان پدیده­های جدید در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم بسیار احساس می­شود و اهمیت این فعالیت روز به روز در دنیا افزایش می­یابد، زیرا با روند رو به افزایش فناوری و ماشینی شدن زندگی جوامع و گسترش اختراعات و اکتشافات جدید، که انسان را به شهرها(به عنوان محورهای  تحول) وابسته می­کند، شهرا با مشکلات بی­شماری مواجه­ شده­اند. توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه می­کند که بر اساس آخرین آمارهای سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۰۷ تعداد ۸۹۸ میلیون مسافرت بین المللی صورت گرفته است و درآمد حاصل از توریسم بین المللی بالغ بر ۷۳۲ مبیلیارد دلار (روزانه ۲ میلیون دلار) بوده است. پیش بینی می­شود تا سال ۲۰۲۰ آمار گردشگری بین المللی به ۶/۱ میلیارد دلار برسد. گردشگری به عنوان بزرگترین بخش تجاری جهان برای بیش از ۲۰۰ میلیون نفر اشتغال ایجاده نموده است و یکی از هر ۱۲ شغل از آن گردشگری است، به عبارتی دیگر در مجموع ۸ درصد مشاغل دنیا به گردشگری اختصاص دارد که از نظر تولید ارز خارجی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گردشگری  یکی از پنج منبع اصلی درآمد خارجی است و در ۶۰ کشور، گردشگری به عنوان اولین منبع درآمد به شمار می­آید. گردشگری به عنوان منبع اولیه تولید ارز خارجی بیش از ۸۳درصد کشورهای در حال توسعه و به عنوان منبع اصلی ارز برای ۳/۱ فقیرترین کشورها به حساب می­آیند(نیازمند، ۱۳۸۷: ۱۰۶).
گردشگری در قرن بیست و یکم در چارچوب نوآوری های فناوری، کارکردهای جدید مدیریتی و سیطره همه جانبه سرمایه داری، همراه با شکل گیری اقتصاد جهانی وکم رنگ شدن مرزهای سیاسی، تحولات بسیاری را در فضاهای جغرافیایی سبب شده است(ضرغام، ۳۹۰:۱۳۷۶).
تعداد صفحه :۱۳۰
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com