پایان نامه نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : جغرافیا                       گرایش: سیاسی
 
 
عنوان :
نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود
 
شهریور۹۴
 
فهرست مطالب
چکیده…………………………………….. ۱
مقدمه …………………………………….. ۲
فصل اول  : کلیات تحقیق……………. ۵
۱-۱-بیان مسئله…………………………… ۶
۱-۲-سؤال تحقیق ………………………… ۷
۱- ۳- فرضیه های تحقیق…………………. ۷
۱-۴- اهداف  تحقیق ……………………… ۷
۱-۵- اهمیت تحقیق……………………….. ۷
۱-۶- ضرورت تحقیق……………………… ۸
۱-۷- مکان تحقیق………………………… ۸
۱-۸- زمان تحقیق…………………………. ۸
۱-۹- بیشینه تحقیق……………………….. ۹
۱-۹-۱ – تقسیمات کشوری………………… ۹
۱-۹-۲ – توسعه سیاسی…………………… ۹
۱-۹-۳ – توسعه اقتصادی……………….. ۱۰
۱-۹-۴ -توسعه اجتماعی………………… ۱۰
۱-۹-۵- توسعه فرهنگی…………………. ۱۱
۱-۹-۶- توسعه ملی …………………….. ۱۱
فصل دوم : مروری بر پیشینه تحقیق ۱۲
۲-۱- توسعه سیاسی…………………….. ۱۳
۲-۱-۱ -شاخص های توسعه سیاسی……. ۱۴
۲-۱-۲- موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی…………………………… ۱۵
۲-۲- موانع توسعه سیاسی……………… ۱۷
۲-۳-مؤلفه های توسعه سیاسی …………. ۲۰
۲-۴- نظریات توسعه سیاسی……………. ۲۶
۲-۵- تقسیمات کشوری………………….. ۲۹
۲-۶- اهداف تقسیمات کشوری…………… ۳۱
۲-۷- تاریخچه تقسیمات کشوری………… ۳۲
۲-۸- قوانین تقسیمات کشوری قبل از انقلاب  ………………………………………….. 35
۲-۸-۱- اولین قانون تقسیمات  کشوری … ۳۵
۲-۸-۲- دومین قانون تقسیمات کشوری … ۳۵
۲-۸-۳-تغییرات تدریجی  استان های دهگانه ………………………………………….. ۳۸
۲-۹- تقسیمات کشوری  دوره انقلاب  اسلامی………………………………………….. ۴۰
۲-۹-۱-سومین قانون تقسیمات کشوری … ۴۰
۲-۱۰- تقسیمات کنونی………………….. ۴۳
۲-۱۱- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان ……………………………………. ۴۳
۲-۱۱-۱- انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال ۸۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۷
فصل سوم : مواد و روش ها ……… ۳۵
۳-۱ – شهرستان لنگرود ……………….. ۵۱
۳-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و جمعیت شهرستان ………………………………. ۵۱
۳-۱-۲- تاریخچه شهرستان لنگرود …….. ۵۴
۳-۱-۳ – تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود………………………………………….. ۵۶
۳-۲- بخش مرکزی شهرستان  لنگرود …. ۶۱
۳-۲-۱- شکل گیریشهر لنگرود …………. ۶۱
۳-۲-۲- چاف و چمخاله ………………… ۶۳
۳-۲-۳-تأسیس شهرداری  چاف و چمخاله ۶۴
۳-۲-۴- جاذبه های ساحلی چاف و چمخاله ۶۴
۳-۳ – بخش کومله ……………………… ۶۵
۳-۳-۱ -شهر کومله …………………….. ۶۵
۳-۳-۲-شکل گیری شهر کومله………….. ۶۶
۳-۳-۳- شهر شلمان…………………….. ۶۸
۳-۳-۴- شکل گیری شهر شلمان ……….. ۶۸
۳-۴ بخش اطاقور……………………….. ۷۰
۳-۴-۱ شهر اطاقور……………………… ۷۱
۳-۵ لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس……………………………………. ۷۱
۳-۵-۱- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود  در انقلاب اسلامی ایران ………………… ۷۱
۳-۵-۲- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس ………………….. ۷۳
۳-۵-۳- شهدای ترور شهرستان لنگرود ……………………………………………………………………………………۷۵
۳-۶- نمایندگان دوره های مختلف  مجلس شورای اسلامی لنگرود  ………………… 76
۳-۷- توسعه اقتصادی…………………… ۷۸
۳-۷-۱- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ………………………………………….. ۷۸
۳-۷-۲- محصولات کشاورزی……………. ۷۹
۳-۸- توسعه اجتماعی ………………….. ۷۹
۳-۸-۱ – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود………………………………………….. ۷۹
۳-۹  -توسعه فرهنگی ………………….. ۸۰
۳-۹-۱- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود ۸۰
۳-۱۰- وضعیت تاریخی، گردشگری  و صنایع دستی شهرستان لنگرود…………………. ۸۱
۳-۱۰-۱- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ………………………………………….. ۸۱
۳-۱۰-۲- جاذبه تاریخی  و مذهبی شهرستان لنگرود  …………………………………. 83
۳-۱۰-۳- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود  …………………………………. 83
۳-۱۰-۴- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ………………………………………….. ۸۳
۳-۱۰-۵- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود ………………………………….. ۸۴
۳-۱۱- روش تحقیق…………………….. ۸۴
۳-۱۲- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه …………………………………….. ۸۵
۳-۱۳- ابزار گردآوری اطلاعات ………… ۸۶
۳-۱۴- منابع اسنادی برای تحقیق ………. ۸۶
فصل چهارم : ارزیابی میدانی……… ۸۷
۴-۱- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود ………………………………….. ۸۸
۴-۱-۱- ساختار جمعیتی ………………… ۸۸
۴-۱-۲- آموزش و پرورش …………….. ۹۰
۴-۱-۳-سیمای سیاسی  …………………. 94
۴-۱-۴- سیمای اقتصادی………………… ۹۵
۴-۱-۵- کشاورزی………………………. ۹۷
۴-۱-۶- سیمای فرهنگی ………………. ۱۰۱
۴-۱-۷- سیمای  اجتماعی …………….. ۱۰۵
۴-۱-۸- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود ………………………………… ۱۰۹
۴-۱-۹- سیمای ورزش………………… ۱۱۱
۴-۱-۱۰- خدمات زیر بنایی …………… ۱۱۵
۴-۱-۱۱ – راه و ارتباطات …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵
فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ……….. ۱۱۶
۵-۱- ارزیابی فرضیات ………………… ۱۱۷
۵-۱-۱- فرضیه اول……………………. ۱۱۷
۵-۱-۲- فرضیه دوم …………………… ۱۲۰
۵-۲- نتیجه گیری……………………… ۱۲۲
۵-۳- پیشنهادات ………………………. ۱۲۴
۵-۴ منابع و مأخذ  ……………………. 125
۵-۴-۱ منابع فارسی ………………….. ۱۲۵
۵-۴-۲ منابع انگلیسی…………………. ۱۳۰
 چکیده انگلیسی……………………….. ۱۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول شماره ۲-۱- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان ………………… ۳۴
جدول شماره ۲-۲ -جدول  مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران  بعد از اسلام …………. ۳۴
جدول شماره۳-۱- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود  …………………………………. 58
جدول شماره۳-۲ – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود  …………………………………. 82
جدول شماره ۴-۱-مدارس و جمعیت  دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان ……. ۹۰
جدول شماره ۴-۲-  تعداد دانش آموزان شهرستان به  تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود ………………………………….. ۹۱
جدول شماره ۴-۳-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه ………………. ۹۱
جدول شماره ۴-۴- تعداد طلّاب  مشغول به تحصیل در مدارس علمیه  شهرستان لنگرود ………………………………………….. ۹۲
جدول شماره ۴-۵- اطلاعات تفضیلی  بخش ها………………………………………….. ۹۴
جدول شماره ۴-۶- درصد مشارکت مردم در انتخابات ………………………………… ۹۵
جدول شماره ۴-۷- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ………………………. ۹۵
جدول شماره ۴-۸- خلاصه وضیعت  برنج در شهرستان لنگرود ……………………….. ۹۹
جدول شماره۴-۹- میزان برداشت  در واحد سطح  (تن در هکتار) …………………. ۱۰۰
جدول شماره ۴-۱۰-کتابخانه های عمومی  و خصوصی …………………………….. ۱۰۱
جدول شماره ۴-۱۱- کانون و فرهنگی  و هنری …………………………………. ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۲- سالن اجتماعات و نمایش………………………………………… ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۳- کتابنامه شهرستان لنگرود………………………………………… ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱۴-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروههای مذهبی ………………………………………… ۱۰۵
جدول شماره ۴-۱۵- برنامه نماز جمعه شهرستان ……………………………… ۱۰۵
جدول شماره۴-۱۶- ایثارگران شهرستان لنگرود ………………………………… ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۷- موقوفات مهم شهرستان لنگرود ………………………………… ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۸-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران …….. ۱۰۷
جدول شماره ۴-۱۹- حمل و نقل ………. ۱۰۷
جدول شماره ۴-۲۰- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود  ……………………………….. 107
جدول شماره ۴-۲۱-تعاونی فعال……….. ۱۰۸
جدول شماره ۴-۲۲- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت ………………….. ۱۰۸
جدول شماره ۴-۲۳- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان …………………….. ۱۰۹
جدول شماره ۴-۲۴- مراکز ویژه مربوط  به بهزیستی ………………………………. ۱۱۰
جدول شماره ۴-۲۵-وضعیت و امکانات ورزشی ……………………………….. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۶- امکانات ارتباطی و مخابرات ………………………………. ۱۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
نمودار شماره ۴-۱- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال ۱۳۳۵ تا۱۳۹۰٫٫٫ ۸۸
نمودار شماره ۴-۲- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود ………………. ۸۹
نمودار شماره ۴-۳-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی…… ۸۹
نمودار شماره ۴-۴- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود ……………………….. ۹۲
نمودار شماره ۴-۵- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نقشه ها
 
نقشه  شماره ۳-۱- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ………………………………………….. ۵۳
نقشه  شماره ۳-۲-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک  بخش دهستان ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۹
نقشه  شماره ۳-۳ – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده :
کشورها برای اداره فضا و سکونت گاههای مردمی و نیز اعمال  فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند .
تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و…
هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور .
از آنجا که شهرستان لنگرود  با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و…  شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم
در این پایان نامه که با استفاده از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال  پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری  بر توسعه  سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و  قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی  و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگرود و همچنین  بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که  افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی  این منطقه گردیده است
کلمات کلیدی :
تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود.


مقدمه
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد
فکر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشکار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز برنامه‌ریزی کشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی که جهان پیشرفته و همچنین کشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله که چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناکردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تکامل واقعی آن‌را نهادینه کرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ که این مسأله را می‌توان مسأله مرکزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، که سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری کرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریکای شمالی و در بین نخبگان کشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این کشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی که بخش عمده کره زمین را تشکیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،۱۳۷۸ ،۱۱، علوی، ۱۳۸۶ ، ۱۵ و ۱۴۹، توکل، ۱۳۸۱ ،۱۱)
تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشکیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در کانون توجه واقع شد(نظرپور، ۱۳۷۸ ،۱۳-۱۱  ، فنی ،۱۳۸۲ ، ۱۴)
 
پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد
یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و …تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،۱۳۸۱ ، ۲۷)
نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، ۱۳۸۲،۳۵).
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )
در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۹۴ تعداد استانها از ۶ به ۳۱ استان و شهرستان ها از ۴۹ به ۴۲۵ و بخشها از ۲۹۰به ۸۹۰ بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.
شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.
در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل  اول کلیات
 

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • تعاریف و مفاهیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی ۱۳۷۲۷۲ نفرو با مساحت ۴۱۸ کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که ۱۶%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای ۳ بخش مرکزی – کومله – اطاقور و ۵ شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟
 
 

 • سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

 • فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم
در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

 • توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
 • نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

 

 • اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

 • شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
 • تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
 • بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

 

 • اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
با توجه به فرمایشات امام خمینی (رحمه الله علیه ) تحقیق ، پژوهش و بررسی بر روند توسعه سیاسی نشان دهنده میزان تحقق اهداف توسعه سیاسی در جامعه می باشد از این رو پژوهش بر روی تمامی ابعاد توسعه سیاسی کشور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است
این  پایان نامه به روش تحقیق کاربردی بررسی و گردآوری شده است که اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای گردآوری می شود و سپس با روش های مختلف استدلال مورد تجزیه و تحلیل عقلانی  قرار گرفته و نتیجه گیری شده است. در روند این تحقیق می توان  به زمان بر بودن  و همچنین کمبود منابع در شهرستان و همچنین استان و هزینه بر بودن آن جهت تهیه منابع و…. را می توان از مشکلات این پایان نامه اعلام کرد.

 • ضرورت تحقیق :

شهرستان لنگرود دارای روستاهای زیادی در بخش های خود می باشد که بیشترین تعداد روستا مربوط به بخش اطاقور است و از آنجاییکه روستاها  فاقد امکانات لازم برای رفاه روستاییان نظیر اینترنت و …و همچنین به دلیل معضل   بیکاری در بین  افراد روستاها الخصوص جوانان جویای کار باعث مهاجرت جمعیت زیادی از افراد از روستاها به شهر ها یا حتی استانهای دیگر می باشد ازاین رو برای کنترل مهاجرت و نیز توزیع مناسب خدمات و امکانات لازم می دانیم تا با بررسی  تأثیر تقسیمات کشوری بر توسعه  شهرستان وبه تبع بر  شهر و روستاهای شهرستان لنگرود گامی جهت بهبود وضیعت این شهرستان  بر داریم

 • مکان تحقیق

این پایان نامه در شهرستان لنگرود صورت پذیرفته است
 

 • زمان تحقیق

زمان شروع  مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده و در اواخر تیر و اوایل مرداد ماه  نتیجه گیری آن به پایان رسیده است و اوایل شهریور سال ۱۳۹۴  کار نگارش پایان نامه به اتمام رسیده است .
تعداد صفحه :۱۱۸
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com