پایان نامه مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال


بهمن   ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح تحقیق
۱-۱٫ مقدمه و بیان مسئله. ۳
۱-۲٫ ضرورت تحقیق. ۵
۱-۳٫ اهداف تحقیق. ۷
۱-۳-۱٫ هدف اصلی.. ۷
۱-۳-۲٫ اهداف جزئی.. ۷
۱-۴٫ فرضیه­های تحقیق.. ۷
۱-۵٫ تعاریف عملیاتی واژه­ها ۸
۱-۷٫ محدودیت­های تحقیق. ۸
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه. ۱۰
۲-۲٫ مبانی نظری.. ۱۰
۲-۲-۱٫ تمرین مقاومتی.. ۱۰
۲-۲-۱-۱٫ ویژگی­های اصلی تمرین مقاومتی.. ۱۰
۲-۲-۲٫ تمرین مقاومتی بالستیک… ۱۵
۲-۲-۲-۱٫ تمرین مقاومتی بالستیک و قدرت… ۱۶
۲-۲-۲-۲٫ تمرین مقاومتی بالستیک و توان. ۱۷
۲-۲-۲-۳٫ تمرین مقاومتی بالستیک و سرعت… ۱۹
۲-۲-۲-۴٫ مکانیسم­های تمرین مقاومتی بالستیک… ۱۹
۲-۳٫ مروری بر پیشینه تحقیق. ۲۱
۲-۴٫ جمع­بندی پیشینه تحقیق. ۲۵
فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
۳–۱٫ مقدمه. ۲۷
۳–۲٫ جامعه و نمونه آماری.. ۲۷
۳-۳٫ روش انجام تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات.. ۲۷
۳-۳-۱٫ پروتکل تمرینی.. ۲۸
۳-۴٫ متغیرهای تحقیق. ۳۱
۳-۵٫ روش اندازه­گیری متغیرها ۳۱
۳-۶٫ روش تعیین یک تکرار بیشینه. ۳۴
۳-۷٫ اندازه­گیری شاخص­های آنتروپومتریکی آزمودنی­ها ۳۴
۳-۸٫ ابزار و وسایل اندازه­گیری.. ۳۴
۳-۹٫ روش­های آماری.. ۳۵
فصل چهارم: نتایج تحقیق
۴-۱. مقدمه. ۳۷
۴-۲ یافته­های تحقیق. ۳۷
۴-۲-۱ ویژگی­های جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنی­ها در حالت پایه. ۳۷
۴-۳٫ بررسی اثر متغیرهای مستقل. ۳۹
۴-۳-۱٫ توان حداکثر. ۳۹
۴-۳-۳٫ توان میانگین.. ۴۰
۴-۳-۴٫ شاخص خستگی.. ۴۰
۴-۳-۵٫ قدرت پا ۴۰
۴-۳-۶٫ سرعت ۵ متر. ۴۰
۴-۳-۷٫ سرعت ۳۰ متر. ۴۱
۴-۳-۸٫ چابکی.. ۴۱
۴-۳-۹٫ مهارت… ۴۱
۴-۳-۱۰٫ توان انفجاری پایین­تنه. ۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
۵-۱٫ مقدمه. ۴۴
۵-۲٫ خلاصه تحقیق. ۴۴
۵-۳٫ بحث.. ۴۵
۵-۳-۱٫ توان. ۴۵
۵-۳-۱-۱٫ پرش عمودی.. ۴۶
۵-۳-۱-۲٫ توان بی­هوازی.. ۴۸
۵-۳-۲٫ قدرت پا ۵۱
۵-۳-۳٫ سرعت… ۵۳
۵-۳-۴٫ چابکی.. ۵۵
۵-۳-۵٫ توان انفجاری بالاتنه. ۵۶
۵-۳-۶٫ وزن. ۵۷
۵-۴٫ نتیجه­گیری.. ۵۷
۵-۵٫ پیشنهادات… ۵۷
منابع. ۵۸
پیوست.. ۶۶
 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ برنامه تمرین مقاومتی بالستیک.. ۲۸
جدول ۳-۲ برنامه تمرین مقاومتی. ۳۰
جدول ۴-۱ توصیف آماری ویژگی­های جسمانی و فیزیولوژیکی آزمودنی­ها ۳۷
جدول ۴-۲ نتایج آزمون­های آماری بر متغیرهای تحقیق در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون. ۳۸

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ پرش اسکات.. ۱۶
شکل ۲-۲ پرش عمودی همراه با دمبل. ۱۶
شکل ۳-۱ سازگاری به تمرین توانی. ۱۸
شکل ۳-۱ حرکت پلانتارفلکشن همراه با وزنه. ۲۹
شکل ۳-۲ حرکت پرش اسکات.. ۲۹
شکل ۳-۳ پرش جفت پا به بالا با حمل وزنه یک کیلوگرمی در هر دست.. ۲۹
شکل ۳-۴ پرش جفت پا رو به جلو با حمل وزنه یک کیلوگرمی در هر دست.. ۳۰
شکل ۳-۵ آزمون پرش عمودی سارجنت.. ۳۲
شکل ۳-۶ پروتکل آزمون اسلالوم ۳۳
 
 
 

فرم چکیده‌ی پایان‌نامه‌ی دوره‌ی تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
نام خانوادگی دانشجو: عمیدیاننام: مصطفیش دانشجویی: ۹۱۱۳۵۰۶۰۴۱
استاد راهنما: دکتر امیرحسین حقیقیاستاد مشاور: دکتر علیرضا حسینی کاخک
دانشکده: تربیت­بدنی و علوم ورزشیرشته: تربیت­بدنی و علوم ورزشیگرایش: فیزیولوژی ورزش
مقطع: کارشناسی ارشدتاریخ دفاع:تعداد صفحات:
عنوان پایان‌نامه:   مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال
کلیدواژه‌ها: تمرین مقاومتی بالستیک، تمرین مقاومتی، شاخص­های آمادگی جسمانی، بازیکنان فوتبال
چکیده
هدف:  مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال بود.
مواد و روش­ها: ۳۰ بازیکن فوتبال شهرستان سبزوار (با ویژگی­های جسمانی سن: ۶۱/۱ ± ۷۶/۱۹ سال، وزن: ۹۶/۷ ± ۱۲/۶۵ کیلوگرم، قد: ۶۶/۶ ± ۶۸/۱۷۳ سانتی­متر، درصد چربی بدن: ۸/۳ ± ۷/۱۵) به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند. پس از بررسی نتایج اولیه، آزمودنی­ها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی (۱۳ نفر) و گروه تمرین مقاومتی بالستیک (۱۲ نفر) تقسیم شدند. آزمون­های فیزیولوژیکی شامل آزمون توان بی­هوازی RAST برای بررسی توان حداکثر، توان حداقل، توان میانگین و شاخص خستگی، آزمون پرش عمودی سارجنت برای ارزیابی توان انفجاری پایین­تنه، آزمون دوی سرعت ۵ و ۳۰ متر برای ارزیابی عملکرد سرعت، آزمون قدرت یک تکرار بیشینه اسکات برای ارزیابی قدرت پا، آزمون اسلالوم برای ارزیابی چابکی، آزمون اسلالوم با توپ برای ارزیابی مهارت و آزمون پرتاب توپ طبی برای ارزیابی توان انفجاری بالاتنه بود. آزمودنی­ها برنامه تمرینی مقاومتی بالستیک و مقاومتی را به مدت ۶ هفته (هر هفته سه جلسه) انجام دادند. برای تشخیص همسانی و طبیعی بودن داده‌ها از آزمون شاپیروویلک، تعیین اختلاف بین گروهی از روش تی مستقل و برای تعیین اختلاف درون­گروهی از روش تی وابسته استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS   نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنی‌داری در این تحقیق ۰۵/۰ P≤ در نظر گرفته شد.
یافته­ها:  نتایج نشان داد تمرینات مقاومتی بالستیک نسبت به تمرینات مقاومتی موجب افزایش معناداری در شاخص­های حداکثر توان (۰۳/۰ = p) حداقل توان (۰۴/۰ = p)، میانگین توان (۰۲/۰ = p)، شاخص خستگی (۰۳/۰ = p)، توان انفجاری پایین­تنه (۰۰۵/۰ = p)، چابکی (۰۵/۰ = p) و توان انفجاری بالاتنه (۰۰۰۱/۰ = p) شده است. اما در شاخص­های قدرت پا (۴۴/۰ = p)، سرعت ۵ (۳۴/۰ = p)و ۳۰ متر (۳۷/۰ = p) و مهارت (۲۸/۰ = p) بازیکنان فوتبال تفاوت معنادار بین دو گروه تمرین مشاهده نشده است.
نتیجه­گیری:  با توجه به نتایج، بازیکنان فوتبال بهتر است برای بهبود شاخص­های حداکثر توان، حداقل توان، میانگین توان، شاخص خستگی، توان انفجاری پایین­تنه، چابکی و توان انفجاری بالاتنه، از تمرینات مقاومتی بالستیک استفاده کنند. همچنین، برای بهبود شاخص­های قدرت پا، سرعت (۵ و ۳۰ متر) و مهارت، می­توانند از هر دو نوع تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک سود ببرند.
امضای استاد راهنما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات طرح تحقیق
 
 
 
 
 
 
 

۱-۱٫ مقدمه و بیان مسئله

در ورزش‌­­های سرعتی­– توانی مانند فوتبال، هندبال و بسکتبال که اغلب دارای مسابقات لیگ هستند، ورزشکار مجبور است که در فصل مسابقات خود را برای حضور در چندین مسابقه آماده کند (علیجانی، ۱۳۸۴). برنامه تمرینی مؤثر، نیازمند ترکیبی از شدت و مدت، تعداد جلسه­ها و نوع تمرین برای اعمال اضافه­بار بر دستگاه­های مختلف بدن و ایجاد سازگاری است. سازگار­ی­های تمرینی با برنامه­های تمرینی به کار گرفته شده ارتباط دارد (قهرمانلو، ۱۳۸۵؛ علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹). تمرین موازی، تمرین چند دستگاه تولید انرژی و اجرای همزمان انواع مختلف تمرین­هاست. این تمرین، برای سازگاری در آن ورزش­هایی حائز اهمیت است که به بیش از یک دستگاه تولید انرژی متکی هستند. در طراحی و اجرای این نوع برنامه تمرینی، بین مربیان اختلاف نظر وجود دارد؛ ضمن اینکه برخی از کارشناسان این­گونه تمرین­ها را تأیید نکرده­اند و اعتقاد دارند که درباره­ی روش­های تمرینی آن باید بررسی­های دقیق­تری را انجام داد (رحیمی و همکاران، ۱۳۸۸؛ علیزاده و همکاران، ۱۳۸۹).
ورزش فوتبال به نیازهای فیزیولوژیکی گوناگونی وابسته است. در فوتبال، تعادل بین این اجزای آمادگی به سطح عملکرد یا اجرای بازیکن فوتبال، پستی که در آن بازی می کند و روش بازی تیم بستگی دارد (کولات[۱] و همکاران، ۱۹۹۳؛ فرامرزی و همکاران، ۱۳۸۹). بازیکنان در سطح بالای فوتبال نیازهای متفاوت و متعددی دارند، از جمله نیاز به ظرفیت هوازی در تحمل فعالیت ورزشی به مدت ۹۰ دقیقه و گاه ۱۲۰ دقیقه، توانایی افزایش شتاب سریع در مسافتی کوتاه و کاهش شتاب یا تغییر جهت ناگهانی. علاوه بر این، باید به طور مکرر توان بی­هوازی بالایی را در پریدن، تکل­زدن و شوت­زدن تولید کنند. بازیکنان فوتبال از این نظر که به ترکیبی از ویژگی­های فیزیولوژیکی متفاوتی نیاز دارند با سایر ورزش­ها متفاوتند ( اکبلوم[۲]، ۲۰۰۳؛ فرامرزی و همکاران، ۱۳۸۹).
قدرت و توان عوامل مهم آمادگی جسمانی در موفقیت بازیکنان فوتبال هستند، زیرا فوتبال، ورزشی است که شامل سرعت، توان انفجاری و چابکی می­شود (امیری­خراسانی و همکاران، ۲۰۱۱؛ زارع­زاده مهریزی و همکاران، ۱۳۹۲). بنابراین، توسعه قدرت و توان از مهم­ترین اجزای برنامه­های تمرینی برای آمادگی در این نوع ورزش­ها است. زمانی که عملکرد را در بازیکنان فوتبال برآورد می­کنیم، توان اندام تحتانی ابزاری حیاتی است (پریرا[۳] و همکاران، ۲۰۰۹؛ زارع زاده مهریزی و همکاران، ۱۳۹۲).
هر بازیکن در طی یک مسابقه فوتبال تقریبا چیزی در حدود ۱۰ کیلومتر می­دود، به طور متوسط در هر۹۰ ثانیه یک دویدن حداکثری را تجربه می­کند (۱۱ درصد از فعالیت کلی) و با هر انجام وظیفه که ۲ تا ۴ ثانیه به طول می­انجامد، ۱۵ متر را می­دود (استالن[۴] و همکاران، ۲۰۰۵). ضمنا بیان شده گرچه سرعت جزء مهمی از آمادگی یک بازیکن به حساب می­آید، لیکن توان و شتاب در اولین گام­ها بسیار مهم­تر به نظر میرسد، چون در فوتبال سرعت در مسافت­های کوتاه و با شدت بالاست که اهمیت پیدا می­کند (جوانوویچ[۵] و همکاران، ۲۰۱۱). قدرت، توان و مشتقات آن مانند شتاب، سرعت و پرش سهم مهمی در عملکرد بازیکنان فوتبال دارد (هاف[۶] و همکاران، ۲۰۰۴). در طول یک بازی و در هر۹۰ ثانیه، یک بار دویدن با حداکثر سرعت ۲ تا ۴ ثانیه­ای اتفاق می­افتد. در مجموع دویدن با حداکثر سرعت، چیزی در حدود ۳ درصد از زمان کلی و ۱۱-۱ درصد مسافت یک مسابقه را تشکیل می­دهد (بنگسبو[۷]، ۱۹۹۱). حدود ۹۶ درصد سرعت هم در مسافت­های زیر۳۰ متر و ۴۹ درصد این مقدار هم در مسافت­های زیر۱۰متر انجام می­شود (استالن و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین عملکرد در مسافت­های بالای ۱۰ متر و کمتر از آن و سرعت در گام­های اولیه به عنوان شاخص­های کلیدی و بالقوه یک بازیکن فوتبال به حساب می­آیند (چیلی[۸] و همکاران، ۲۰۱۰). هر مسابقه، همچنین نیازمند حرکات انفجاری (نظیر ۱۵ تکل،۱۰ ضربه سر، حرکت با توپ و تغییر مسیر) است (بنگسبو، ۲۰۰۶؛ استالن و همکاران، ۲۰۰۵). البته توانایی پریدن و عملکرد بی­هوازی نیز برای یک بازیکن فوتبال حیاتی است (استالن و همکاران، ۲۰۰۵).
تمرین مقاومتی بالستیک[۹] به عنوان یک روش ویژه سرعت بهینه نسبت به تمرین مقاومتی انفجاری استاندارد در بعضی ورزش­ها بیان شده است (فلیک[۱۰] و کرامر[۱۱]، ۲۰۰۴؛ گرابر[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۷؛ مانجین[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۸). از جهت دیگر تمرین مقاومتی بالستیک، با پرتاب هندبال قابل مقایسه است چون یک پرتابه در پایان دامنه حرکتی رها می­شود (ساندن[۱۴]، ۲۰۰۹). تمرین بالستیک، روشی است که بین تمرین پلایومتریک و وزن ورزشکار ارتباط برقرار می­کند اما تا حدی شامل وزنه­های سبک و با سرعت­های بالا می­باشد. تمرین بالستیک یکی از روش­های استفاده شده برای غلبه بر کمبود سرعت در تمرین سنتی از طریق دامنه حرکتی کامل می­باشد (امام[۱۵]، ۲۰۱۰).
از آن جایی که برای داشتن بهترین عملکرد در فوتبال بایستی به شیوه­های تمرینی و متغیر­های مربوط به آن شیوه­ها توجه خاصی شود، بنابراین بررسی تأثیر تمرین­های مختلف بر توسعه و بهبود توان انفجاری و بی­هوازی و سرانجام شناسایی و معرفی روش برتر و بهتر، می­تواند مناسب­ترین ابزار را در اختیار مربیان و بازیکنان قرار دهد تا بتوان به اهداف فوق دست یافت. لذا این سؤال در ذهن محقق وجود دارد که آیا بین اثر یک دوره تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی در بازیکنان فوتبال تفاوت وجود دارد؟

۱-۲٫ ضرورت تحقیق

در ورزش فوتبال، قدرت عضله و انعطاف­پذیری مفصل، دو عامل ایمنی به شمار می­روند. چنانچه بین سطوح قدرت اعضای بدن بی­توازنی به وجود آید، احتمال آسیب­پذیری افزایش خواهد یافت. اطلاعات موجود نشان می­دهد که مقایسه قدرت پا­های چپ و راست، در پیش­بینی احتمال آسیب سودمند است. توماس[۱۶] به نقل از دانینگ در تجزیه و تحلیل شماری از آزمون­های قدرت و توان عضلانی بازیکنان حرفه­ای انگلیس دریافت که در سرتاسر فصل مسابقات فوتبال، در ورزشکاران قوی­تر، میزان آسیب­دیدگی کمتر بوده است (دانینگ[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۵). در طی بازی فوتبال، بازیکنان حدود ۵۰ چرخش و انقباضات مؤثر را برای حفظ تعادل و کنترل توپ در مقابل فشار مدافع انجام می­دهند (ویسلاف[۱۸] و همکاران، ۲۰۰۴؛ استالن و همکاران، ۲۰۰۵). بنابراین قدرت و توان، اهمیت زیادی در بازیکنان فوتبال دارد. توان، یک چرخش سریع است که به قدرت بیشینه وابسته است. یک ارتباط معنادار بین یک تکرار بیشینه و شتاب و سرعت حرکت مشاهده شده است. رکورد­های دو آزمون پرش و ۳۰ متر دوی نشان داد که بین عملکرد توان و قدرت بیشینه ارتباط وجود دارد (ویسلاف و همکاران، ۲۰۰۴).
بهبود­هایی در عملکرد بعد از تمرینات مقاومتی بالستیک در تمام ادبیات تحقیق مشاهده شده است و معمولا شامل افزایش در حداکثر برون­ده توانی (کورمی[۱۹] و همکاران، ۲۰۱۰؛  هریس[۲۰] و همکاران، ۲۰۰۹؛  مک براید[۲۱] و همکاران، ۲۰۰۲؛ وینچستر[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۸)، میزان افزایش نیرو (وینچستر و همکاران، ۲۰۰۸)، سرعت حرکت (وینچستر و همکاران، ۲۰۰۸؛ مک براید و همکاران، ۲۰۰۲؛ کورمی و همکاران، ۲۰۱۰)، پرش ارتفاع (مک براید و همکاران ۲۰۰۲؛ کورمی و همکاران، ۲۰۱۰) و عملکرد در دوی سرعت می­باشد (هریس و همکاران، ۲۰۰۹؛ مک براید و همکاران، ۲۰۰۲). تمرینات مقاومتی با وزنه­های سنگین (برای مثال ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه) معمولا برای افزایش عملکرد ورزشکار به وسیله بهبود قابلیت عضله برای اعمال حداکثر نیرو در هر سرعتی از حرکت استفاده شده است (کانکو[۲۳] و همکاران، ۱۹۸۳). افزایش قدرت حداکثر از طریق بعضی تمرینات، نشان داده است که اثر معناداری بر عملکرد ورزشکاران دارد (ویلسون و همکاران، ۱۹۹۷). بعد از دوره­هایی از تمرینات قدرتی سنگین در افراد ورزشکار هم بهبود­هایی در برون­ده توان (ویلسون و همکاران، ۱۹۹۳)، سرعت حرکت (کانکو و همکاران، ۱۹۸۳) و پرش ارتفاع (ویلسون و همکاران، ۱۹۹۷)، مشاهده شده است. مطالعات گذشته، تأثیر تمرینات مقاومتی بالستیک و تمرینات مقاومتی سنگین را در بهبود عملکرد ورزشکاران مقایسه کرده­اند (ویلسون و همکاران، ۱۹۹۳؛ کورمی و همکاران، ۲۰۱۰). ویلسون و همکاران (۱۹۹۳) در پژوهشی گزارش کردند که تمرینات مقاومتی بالستیک ]پرش اسکات[۲۴](SJ) در ۳۰ درصد حداکثر نیروی ایزومتریک[ بهبود­هایی را در پرش عمودی با کمک دست­ها[۲۵] (CMJ)  و ارتفاع پرش ایستا، گشتاور ایزوکنتیک، اوج توان[۲۶] در طی یک آزمون دوچرخه ۶ ثانیه­ای نشان می­دهد. تمرینات وزنه سنگین منجر به بهبود در CMJ و SJ  و همچنین اوج توان در طی یک آزمون دوچرخه ۶ ثانیه­ای شد. درصد تغییرات در پرش ارتفاع هم در CMJ و هم SJ به طور معناداری برای گروه تمرینات مقاومتی بالستیک بیشتر بود (ویلسون و همکاران، ۱۹۹۳). به طور مشابهی، هریس و همکاران (۲۰۰۰) بهبود­هایی را در ارتفاع CMJ و تست پله مارگاریا کالامن بعد از تمرینی با تمرکز بر نیروی بالا (برای مثال تمرینات مقاومتی) مشاهده کردند، درحالی که تمرین با تأکید بر توان بالا، بهبود­هایی را در ارتفاع CMJ، پرش طول ایستاده و تست توانی پله مارگاریا کالامن در مردهایی که قبلا تمرین قدرتی داشته­اند، نشان داد. با این حال تفاوت معنی­داری در اندازه و بزرگی بهبود­ عملکرد بین دو گروه مشاهده نشد(هریس و همکاران، ۲۰۰۰). نتایج هردو روش تمرینی، عملکرد ورزشی پویا را بعد از مداخله کوتاه مدت (۹ تا ۱۰ هفته) در مردان نسبتا تمرین کرده نشان ­داد و اینکه تمرینات مقاومتی بالستیک ممکن است بهبود­ بیشتری در عملکرد ورزشکاران در طی این دوره کوتاه نشان دهد. اگرچه این مطالعات بینش مهمی را نسبت به انتقال اثر تمرین ارائه می­دهند، اما هنوز هیچ مطالعه­ای از تمرینات متنوع در برنامه تمرین مقاومتی بالستیک استفاده نکرده است و مطالعات پیشین بر اجرای یک حرکت (به طور مثال پرش اسکات) تمرکز داشته­اند. تا جایی که ما مطالعه کردیم هیچ تحقیقی به مقایسه تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک در بازیکنان فوتبال نپرداخته است. با توجه به مطالب فوق، هدف از پژوهش حاضر این است تا به مقایسه تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال بپردازد.

۱-۳٫ اهداف تحقیق

۱-۳-۱٫ هدف اصلی

مقایسه اثر تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر برخی شاخص­های آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال

۱-۳-۲٫ اهداف اختصاصی

۱-۳-۲-۱٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان بی­هوازی بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۲٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر قدرت پای بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۳٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر سرعت دویدن بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۴٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر چابکی بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۵٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر مهارت (چابکی با توپ) بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۶٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان عضلانی پایین­تنه بازیکنان فوتبال
۱-۳-۲-۷٫ مقایسه اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان عضلانی بالا­تنه بازیکنان فوتبال

۱-۴٫ فرضیه­های تحقیق

۱-۴-۱٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان بی­هوازی بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۲٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر قدرت پای بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۳٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر سرعت دویدن بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۴٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر چابکی بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۵٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر مهارت (چابکی با توپ) بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۶٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان عضلانی پایین­تنه بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۷٫ بین اثر شش هفته تمرینات مقاومتی و مقاومتی بالستیک بر توان عضلانی بالا­تنه بازیکنان فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد.
[۱] .Kollath
[۲] .Ekblom
[۳] .Pereira
[۴] .Stolen
[۵] .Jovanovic
[۶] .Hoff
[۷] .Bangsbo
[۸] .Chelly
[۹]. Ballistic resistance training
[۱۰] .Fleack
[۱۱] .Kraemer
[۱۲] .Gruber
[۱۳] .Mangine
[۱۴] .Sundan
[۱۵] .Emam
[۱۶] . Thomas
[۱۷] .Dawning
[۱۸] .Wisloff
[۱۹].Cormie
[۲۰] .Harris
[۲۱].Mc bride
[۲۲].Winchester
[۲۳] .Kaneko
[۲۴]. Squat jump
[۲۵]. Counter movement jump
[۲۶]. Peak power

تعداد صفحه :۸۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com