پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی

دانلود پایان نامه

مختلف به عواملی چون موقعیت، جاذبه، دسترسی، خدمات زیر بنائی، بازار و نظایر آن ارتباط مستقیمی دارد، بدین صورت که اگر در نقطه ای امکانات مطلوب گردشگری شامل رستوران، سرویس های بهداشتی، جاده مناسب و … وجود داشته باشد حضور گردشگر در آن نقطه یا مکان از حجم بیشتری برخوردار خواهد بود و هرگاه این امکانات کمتر باشد، حجم گردشگر نیز کمتر خواهد بود. طول اقامت گردشگر نیز با توجه به عوامل یاد شده با مدت زمان کم و یا بیشتر همراه خواهد بود. بنابراین اقتصاد مقصد بر اساس موارد مذکور در نظر گرفته می شود و هر کدام از این عوامل در اقتصاد و درآمد گردشگری مقصد نقش مهمی ایفا می کنند و باید آن ها را مورد ارزیابی قرار داد.
تعداد گردشگران داخلی و خارجی و درآمد حاصل از ورود آن ها
جدول 9-2 تعداد گردشگران داخلی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط به این گردشگران، با تفکیک بهای بلیط را در سال 1392 ارائه می دهد که بیانگر تفاوت محسوس تعداد گردشگران بین فصول گرم و سرد سال می باشد. با توجه به جدول بیشترین تعداد گردشگر داخلی در سال 1392 به دلیل تعطیلات نوروز در فروردین ماه و کم ترین تعداد نیز در دی ماه به علت سرمای شدید هوا در این منطقه بوده است.
جدول 9-2: تعداد گردشگران داخلی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)
ماه
تمام بها
نیم بها
رایگان
جمع کل
درآمد
فروردین
5302

12145
17447
106040000
اردیبهشت
705

1077
1782
14100000
خرداد
1885

1322
3207
37700000
تیر
1941
3
2633
4577
38850000
مرداد
921
3
872
1796
18450000
شهریور
3681

2921
6602
73620000
مهر
1410

759
2196
28200000
آبان
375

562
937
7500000
آذر
175

164
339
3500000
دی
45

43
88
900000
بهمن
45

69
114
900000
اسفند
237

195
432
4740000
جمع
16722
6
22762
39490
334500000
نمودار 11-2: تعداد گردشگران داخلی شهرستان تکاب در سال 1392
جدول 10-2 تعداد گردشگران خارجی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط به این گردشگران، با تفکیک بهای بلیط را در سال 1392 ارائه می دهد که بیانگر تعداد کم گردشگر ورودی در اغلب ماه های سال می باشد.
جدول 10-2: تعداد گردشگران خارجی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392( درآمد به ریال)
ماه

تمام بهاء
نیم بهاء
جمع کل
درآمد
فروردین
58

58
8700000
اردیبهشت
43

43
6450000
خرداد
105

105
15750000
تیر
21

21
3150000
مرداد
164
1
165
24675000
شهریور
229

229
34350000
مهر
327

327
49050000
آبان
87

87
13050000

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آذر
7

7
1050000
دی
2

2
300000
بهمن
49

49
7350000
اسفند
67

67
10050000
جمع
1159
1
1160
173925000

نمودار 12-2: تعداد گردشگران خارجی شهرستان تکاب در سال 1392
جدول11-2: مجموع تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال 1392
ماه
داخلی
خارجی
جمع کل
درآمد
فروردین
17447
58
17505
114740000
اردیبهشت
1782
43
1825
20550000
خرداد
3207
105
3312
53450000
تیر
4577
21
4598
42000000
مرداد
1796
165
1961
43125000
شهریور
6602
229
6831
107970000
مهر
2196
327
2496
77250000
آبان
937
87
1024
20550000
آذر
339
7
346
4550000
دی
88
2
90
1200000
بهمن
114
49
163
8250000
اسفند
432
67
499
14790000

 
 
جمع
39490
1160
40650
508425000
نمودار13-2: وضعیت تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال 1392
جدول 12-2 تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و مجموع آن ها را از سال 1374 تا سال 1392 نشان می دهد. همان طور که از جدول زیر و نمودار 13-2 مشخص است تعداد گردشگران ورودی از سال 1374 تا سال 1386 با شیب نسبتا ملایمی در حال افزایش است ولی در سال 1387 با جهش قابل ملاحظه ای در تعداد گردشگر ورودی روبه رو می شویم، از سال 1387 به بعد نیز بر خلاف انتظار هر ساله با کاهش تعداد گردشگران مواجه می شویم.
جدول 12-2: تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392
سال
گردشگران داخلی
گردشگران خارجی
مجموع
1374
16543
342
16885
1375
18504
507
19011
1376
16240
579
16819
1377
15050
896
15946
1378
24194
1204
25398
1379
23675
1197
24872
1380
31579
1080
32659
1381
29050
1092
30142
1382
28700
649
29349
1383
26155
1465
27620
1384
45858
2032
47890
1385
48243
1613
49856
1386
42869
1879
44748
1387
130290
2589
132879
1388
90670
2112
92782
1389
89799
1823
91622
1390
76588
1674
78262
1391
48718
1215
49933
1392
39490
1160
40650
نمودار 14-2: وضعیت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1374 تا 1392
جدول 13-2 نیز مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392 را نشان می دهد.
جدول 13-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392
ماه
سال 1391
سال 1392
فروردین
10063
17505
اردیبهشت
6491
1825
خرداد
11427
3312
تیر
8958
4598
مرداد
4425
1961
شهریور
5822
6831
مهر
1913
2496
آبان
173
1024
آذر
20
346
دی
38
90
بهمن
103
163
اسفند
500
499
مجموع
49933
40650
نمودار 15-2 : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های 1391 و 1392
8-2 پیشینه تحقیق
در زیر به چند نمونه از پژوهش های پیشین که با بهره گرفتن از برنامه ریزی راهبردی و تحلیل SWOT در جهت توسعه گردشگری شهرها پرداخته اند اشاره می شود.
تدوین و انتخاب استراتژی توسعه ی گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
در این تحقیق که توسط آقایان دکتر مهدی کاظمی، دکتر محمود رضا اسماعیلی و الله یار بیگی فیروزی در سال 1390 انجام شد، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از گردشگران و صاحب نظران ادارات و سازمانهای دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتلداری و صاحبان آژانس های مسافرتی و تفریحی در سطح استان که سال ها در استان سابقه ی فعالیت در این زمینه را دارا بودند، مصاحبه به عمل آمد و با بهره گرفتن از مدل SWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب استان در چهار دسته WT،ST ، SO و WT تعیین گردید.
در مرحله ی بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه ی این صنعت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به کار گرفته شد. جهت تعیین وزن های عوامل SWOT پرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط 30 نفر از کارشناسان و خبرگان استان لرستان تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی های تدافعی مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه ی گردشگری استان، می باشند. استراتژی WT با میانگین 85/1با تأکید بر تشویق و ترغیب مردم برای مسافرت به استان لرستان و تبلیغ جاذبه های گردشگری در بازارهای هدف به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شد.
برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش
در این پژوهش که توسط آقای فرهاد مرادی در سال 1391 صورت گرفته، با تأکید بر رویکرد برنامه ریزی راهبردی، به تدوین راهبرد های اجرایی و مؤثر به منظور توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش پرداخته شده است. در گام نخست، به مصاحبه و نظر خواهی از طریق پرسش نامه از کارشناسان، مسئولین و مدیران حوزه گردشگری در منطقه آزاد کیش پرداخته شده و در گام دوم با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل SWOT که یک جهت گیری راهبردی است، داده ها و اطلاعات تحلیل شده و با بهره گرفتن از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی (IE) جهت شناسایی اثرات مورد انتظار منطقه و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) راهبرد های توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد کیش طبقه بندی شده است. نتایج پژوهش انجام شده بیانگر وجود فرصت ها و قوت های زیادی در محیط خارجی و داخلی منطقه آزاد کیش بوده و قابلیت بالایی جهت توسعه و ارتقای ظرفیت های گردشگری خود برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری توسعه یافته دارد.
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)
در پژوهش صورت گرفته توسط خانم هادیانی و همکارانش در سال 1390، به روش توصیفی – تحلیلی، با بکارگیری فرایند برنامه ریزی راهبردی، ضمن پی جویی توانمندی ها و کارکردهای گردشگری شهر شیراز و به منظور توسعه این کارکردها، اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری شده است. بر این اساس، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و سپس برای مشارکتی کردن برنامه ریزی آتی در ناحیه مورد مطالعه، از تکمیل پرسشنامه توسط مردم، مسئولان و گردشگران استفاده گردیده است، برای وزن دهی به تک تک عوامل تأثیرگذار نیز از روش دلفی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری شهر شی
راز، در اولویت اول راهبردهای محافظه کارانه و در اولویت دوم راهبردهای تهاجمی برنامه ریزی بوده است.
فصل سوم :
روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه
به کارگیری یک روش علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است. لذا جهت انجام پژوهشی معتبر به روش شناسی نیاز است. دستیابی به اهداف تحقیق زمانی حاصل می شود که شناخت مسأله و تلاش در جهت مرتفع ساختن آن با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را راهبری می کند (خاکی، 1390: 159). در این فصل مباحث مربوط به روش شناسی پژوهش به تفصیل شرح داده می شوند.
2-3 نوع و روش انجام تحقیق
نوع تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- دلفی می باشد. پژوهش در قالب یک مطالعه میدانی، در محل مورد بررسی به شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری در شهرستان تکاب می پردازد. نتایج این پژوهش میتواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری (به طور مشخص اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان تکاب) قرار گیرد.
3-3 مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی این تحقیق، مدل مدیریت استراتژیک فرد آر. دیوید می باشد. فرآیند مدیریت استراتژیک در چارچوب و الگوی متداول و قابل قبول دیوید به شرح زیر می باشد. این الگو شامل سه بخش اصلی زیر مطابق نمودار 1-3 می باشد.
الف: تدوین استراتژی
ب: اجرای استراتژی
ج: ارزیابی استراتژی
نمودار 1-3 الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید
1-3-3 مراحل برنامه ریزی استراتژیک
مراحل برنامه ریزی راهبردی در نظر گرفته شده برای این تحقیق به شکل چارچوب زیر می باشد.
جدول 1-3: مراحل برنامه ریزی راهبردی
ردیف
سطوح استراتژی
مرحله
توضیح فعالیت ها
1
استراتژی های کلان
مرحله شروع
– تعیین چشم انداز و ماموریت
– شناسایی و تعیین اهداف
مرحله ورودی
– بررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس (IFE) با ضرایب و رتبه بندی
– بررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس(EFE) با ضرایب و رتبه بندی
مرحله مقایسه
– تشکیل ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف (SWOT)
مرحله تصمیم گیری
– اولویت بندی استراتژی های استخراج شده بر اساس ماتریس QSPM
مآخذ: دیوید؛ 1379
1-1-3-3 مرحله صفر (شروع)
الف: تعیین چشم انداز:
تعیین چشم انداز از جمله ضروریاتی است که که باید در یک مقصد گردشگری بدان توجه لازم شود. در سند مربوط به چشم انداز یک مقصد گردشگری به این پرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگری می خواهد در آینده چه بشود؟
ب: تعیین و شناسایی مأموریت، ویژگی ها و اجزاء آن
در این مرحله ویزگی ها و اجزا مأموریت یک مقصد گردشگری مورد بحث قرار می گیرد. در این ارتباط پیتر دراکر پدر مأموریت نوین دنیا معتقد است که طرح پرسش: فعالیت ما چیست؟ مترادف با این پرسش است که ماموریت ما چیست؟ بیانیه ماموریت مقصد گردشگری جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک مقصد گردشگری از مقصود مقاصد گردشگری مشابه متمایز می شود و بیان کننده علت وجودی مقصد گردشگری بشمار می آید. در تدوین ماموریت قبل از هر اقدامی باید منطقه ای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از لحاظ بررسی عوامل خارجی و عوامل داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بررسی فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف باعث می شود که ماموریت به صورت واقع گرایانه تدوین شود، همچنین با داشتن یک مأموریت روشن می توان استراتژی های قابل اجرا را تدوین نمود، بنابراین تعیین مأموریت و عوامل خارجی و عوامل داخلی با یکدیگر مرتبط هستند. اهمیت تعیین ماموریت در مدیریت استراتژیک به تحقیق اثبات شده است. تحقیقات بیانگر این بوده است که سیستم های دارای عملکرد عالی دارای سند ماموریت مستند بوده اند ( دیوید؛ 1379، ص 173). با توجه به این نکات ماموریت یک مقصد گردشگری مشتمل بر نه جزء می باشد. با توجه به ماموریت مقصد گردشگری باید بتوان به پرسش های زیر پاسخ داد:
گردشگران: گردشگران مقصد گردشگری چه کسانی هستند؟
محصولات یا خدمات: محصولات و خدمات اصلی گردشگری مقصد چیست؟
بازارها: از نظر جغرافیایی مقصد گردشگری در کجا رقابت می کند؟
فن آوری: آیا مقصد گردشگری از پیشرفته ترین فن آوری ها استفاده می کند؟
توجه به بقاء، رشد و سودآوری: آیا مقصد گردشگری برای رشد و سلامت مالی از تعهد لازم برخوردار است؟
فلسفه: باورها، ارزش ها و اولویت های اخلاقی اصلی مقصد گردشگری چیست؟
ویژگی ممتاز: مقصد گردشگری دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟
توجه به تصور مردم: آیا مقصد گردشگری نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیط واکنش مناسب نشان می دهد؟
توجه به کارکنان: آیا کارکنان و یا نیروی انسانی به عنوان یک دارایی ارزشمند برای مقصد گردشگری به حساب می آیند؟
پ: تعیین اهداف
اهداف نتایجی هستند که از تعقیب استراتژی ها بدست می آیند. آن ها باعث می شوند که عملکردهای مقصد گردشگری بر اساس معیارهای خاصی انجام شود و برای کارکنان به منبع مهمی برای ایجاد انگیزه و هویت تبدیل می شوند و آن ها را تشویق به انجام بهتر کار می کنند. با دستیابی به اهداف می توان به ماموریت یک مقصد گردشگری جامه عمل پوشاند. اهداف باید با هم سازگاری عمودی و سازگاری افقی داشته و یکدیگر را تقویت و تایید نمایند. در ابتدای فرآیند برنامه ریزی گردشگری هیچ موضوعی ضروری تر از تدوین اهداف به نظر نمی رسد. تعیین اهداف از آن جهت با اهمیت به شمار می رود که نتایج مورد انت
ظار و دلخواه را از توسعه گردشگری در یک منطقه بیان می کنند (سازمان جهانی گردشگری 1379: 32). در تدوین اهداف قبل از هر اقدامی باید منطقه ای که توسعه گردشگری آن مدنظر است از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل موجب می شود که اهداف به صورت واقع گرایانه تدوین شده و قابلیت دست یابی آن ها امکان پذیر باشد.
2-1-3-3 مرحله ورودی
الف: تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین استراتژی
این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی است. در این مرحله عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردشگری با بهره گرفتن از دو تکنیک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این عوامل در نمودار 2-3 (دلبری، 1383: 104) به نمایش گذاشته شده است.
نمودار2-3: الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری
منبع: (دلبری؛ 1383، 104)
ب: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE):
برنامه ریزان راهبردی با بهره گرفتن از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی می توانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، زیست محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی، فناوری و رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهند. این عوامل موجب خلق فرصت ها و تهدیداتی برای یک مقصد گردشگری می شوند.
مقصود از فرصت ها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی، محیطی، سیاسی، رقابتی و … است که می توانند به میزان زیادی در آینده به منطقه منفعت یا زیان برسانند. فرصت ها و تهدیدات به میزان زیادی خارج از کنترل است، از این رو از واژه خارجی یا بیرونی برای آن ها استفاده می کنند (دیوید، 1384: 35). برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی باید پنج مرحله را به شرح زیر طی کرد:
پس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده ای را باید فهرست کرد که موجب بروز فرصت یا

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوعمسئولیت اجتماعی

پاسخی بگذارید