پایان نامه طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

 

 

 

رساله

برای دریافت درجه دکتری

(گرایش مدیریت ورزشی)

 

تابستان۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
 
تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات پژوهش: ۱۱
مبانی نظری تحقیق. ۱۴
صنعت فوتبال. ۱۴
اقتصاد فوتبال. ۱۶
تعریف برند: ۲۰
اجزای قابل مشاهده برند: ۲۱
انواع برند: ۲۳
مزیت مدیریت برند: ۲۷
تنوع فراوان برندهای ورزشی. ۲۸
ارزش‏گذاری برند. ۳۴
اهمیت ارزیابی برند. ۳۴
سنجه‏های موثر در ارزیابی برند. ۳۵
تعریف ارزش ویژه برند. ۳۶
اندازه‏گیری ارزش ویژه برند. ۳۷
رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند. ۳۸
ارزش ویژه برند مشتری محور ۴۰
ساخت ارزش ویژه برند مشتری محور ۴۱
اندازه‏گیری ارزش ویژه برند مشتری محور ۴۴
الگوهای ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور ۴۶
الگوی آکر. ۴۶
الگوی تیلور و همکاران. ۴۸
الگوی فشار سنج برند امینید. ۴۹
الگوی یو ، دانتو و لی ۴۹
الگوی بری.. ۵۰
الگوی پاپو و کوستر. ۵۱
الگوی فلدویک… ۵۱
الگوی اردم و سوایت.. ۵۲
الگوی موتور ارزش ویژه برند. ۵۲
الگوی سازنده ارزش ویژه برند. ۵۲
الگوی کلر. ۵۳
مدیریت استراتژیک برند کلر. ۵۴
ارزش ویژه برند مالی محور ۵۸
مدل مدیریت برند سازمان های ورزشی مفرت و بورمن (۱۹۹۶،۲۰۰۲) ۶۰
مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (۲۰۰۸) ۶۴
هویت تیم ورزشی. ۶۶
جایگاه سازی تیم ورزشی. ۶۷
مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی: ۷۱
مدل استراتژی مدیریت برند کو (۲۰۰۹) ۷۲
مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (۲۰۱۱) ۷۳
فرایند مدیریت استراتژیک برند. ۷۵
شناسایی و تثبیت جایگاه برند سازمان. ۷۶
برنامه‏ریزی و اجرای برنامه‏های برند. ۷۷
انتخاب عناصر سازنده‏ی برند. ۷۷
یکپارچه سازی عناصر برند با بهره‏گیری از فعالیت‏های بازاریابی و برنامه‏ی پیشبرد فروش… ۷۷
ارتقای تداعیات فرعی و غیرمستقیم از برند در ذهن مشتری‏ها ۷۸
سنجش و ارزیابی عملکرد برند. ۷۸
حفظ، تقویت و توسعه‏ی ارزش ویژه‏ی برند. ۷۸
بازاریابی رابطه مند برای ارتقای برند. ۷۹
دلایل رشد اهمیت بازاریابی رابطه مند. ۷۹
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 80
پیشینه تحقیق. ۸۳
مرور تحقیقات.. ۸۳
بازاریابی در ورزش… ۸۳
تداعی برند: ۸۹
جایگاه سازی برند. ۹۷
ارتباطات برند. ۹۸
عوامل موثر بر حضور تماشاچیان. ۱۰۰
تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری.. ۱۰۳
جذب و حفظ مشتریان. ۱۰۵
ارزش ویژه برند. ۱۰۷
برندهای شخصی. ۱۰۹
ارتقا برند باشگاهی به سطح بین المللی. ۱۰۹
جمع بندی: ۱۱۰
روش پژوهش۱۱۳
روند کلی اجرای پژوهش… ۱۱۳
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. ۱۱۶
ابزار و روش جمع آوری داده ها ۱۱۸
روایی و پایایی. ۱۱۹
روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۱۲۱
نتایج کد گذاری باز ۱۲۴
پارادایم کد گذاری محوری.. ۱۳۳
جزئیات خانه های پارادایم کد گذاری محوری.. ۱۳۵
کد گذاری انتخابی. ۱۴۶
مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه فوتبال ایران. ۱۵۲
خلاصه پژوهش… ۱۵۴
نتایج تحقیق. ۱۵۵
بحث و نتیجه گیری.. ۱۵۶
جمع بندی و نتیجه گیری: ۱۷۶
پیشنهادات کاربردی: ۱۷۸
پیشنهادات پژوهشی به سایر پژوهشگران: ۱۸۷
منابع: ۱۹۰
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
 
شکل ۱- ۱ فرایند مدیریت استراتژیک برند (کلر ۲۰۰۸) ۷
 شکل ۲- ۱ مجموع درآمدهای لیگ و باشگاه های کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۲٫ ۲۲
 شکل ۲- ۲تحلیل منابع درآمدی باشگاه های لیگ برتر فوتبال (گزارش AFC سال ۲۰۱۲) ۲۲
شکل ۲- ۳درآمد باشگاه رئال مادرید و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. ۲۳
شکل ۲- ۴درآمد باشگاه بارسلونا و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. ۲۳
شکل ۲- ۵درآمد باشگاه منچستر یونایتد و بخش های آن بر حسب میلیون یورو. ۲۴
شکل ۲- ۶نمونه لوگوهای ورزشی. ۲۴
شکل ۲- ۷نمونه کاراکتر برند. ۲۷
شکل ۲-۸ نمونه لوگوهای ورزشی ثبت شده ۲۸
شکل ۲- ۹ارزشمندترین برندهای دنیا ۳۰
شکل ۲- ۱۰برنداسپانسرها و شرکای تجاری المپیک لندن. ۳۱
شکل ۲- ۱۱رده بندی برند لیگ های فوتبال اروپا در سال ۲۰۱۲٫ ۳۲
شکل ۲- ۱۲رده بندی برند تیم های باشگاهی فوتبال جهان در سال ۲۰۱۳٫ ۳۲
شکل ۲- ۱۳مزایای مدیریت برند. ۳۳
شکل ۲- ۱۴سه طبقه بندی اصلی برندهای ورزشی. ۳۵
ش کل ۲- ۱۵الگوی ارائه شده توسط ننه میر و همکاران(۲۰۰۴) ۶۴
شکل ۲- ۱۶الگوی تیلور و همکاران(۲۰۰۴) ۶۵
شکل ۲- ۱۷الگوی یو و دانهتو (۲۰۰۱) ۶۶
شکل ۲- ۱۸الگوی ارزش ویژه برند خدمات بری (۲۰۰۰) ۶۷
شکل ۲- ۱۹الگوی سازنده ارزش ویژه برند. ۶۹
شکل ۲- ۲۰نمودار ابعاد دانش برند از دیدگاه کلر(۱۹۹۳) ۷۰
شکل ۱- ۲۱هرم مدیریت استراتژیک برند کلر (۲۰۰۸) ۷۰
شکل ۲- ۲۲مدل گلدن، مایل و ساتن (۱۹۹۸) ۷۵
شکل ۲- ۲۳مدل مفرت و بورمن (۱۹۹۶،۲۰۰۲) ۷۸
شکل ۲- ۲۴مدل مدیریت برند ورزشی شیلهانک (۲۰۰۸) ۸۱
شکل ۲- ۲۵مدل ساخت ارزش ویژه برند تیم های حرفه ای ورزشی ریچله (۲۰۰۳) ۸۲
شکل ۱- ۲۶مراحل تبدیل شدن یک باشگاه به برند بین المللی ریچله ۲۰۰۹٫ ۸۷
شکل ۲- ۲۷مدل استراتژی مدیریت برند کو (۲۰۰۹) ۸۹
 شکل ۲- ۱: مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (۲۰۱۱) ۹۱
 شکل ۲- ۲ مدل مدیریت برند ملک اخلاق و همکاران(۱۳۹۰)                                         ۱۴۲
 شکل ۲- ۳عوامل موثر بر درک مشتریان از برند لیگ های ورزشی کانکل ۲۰۱۰                          ۱۴۴
شکل ۲- ۳۱مدل مفهومی کایناک و همکاران ۲۰۰۸٫ ۱۵۰
شکل ۲-۳۲ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان حسینی و همکاران (۱۳۹۰) ۱۶۳
شکل ۳-  ۱: روند کلی اجرای پژوهش                                                                              ۱۶۳
شکل ۳-  ۲: ساختار جامعه و نمونه آماری تحقیق                                                                          ۱۷۲
شکل ۳- ۳ الگوی پیشنهادی گراندد تئوری استراس و کوربن (۱۹۹۰) ۱۷۷
شکل ۴- ۱: عوامل اثر گذار بر برند باشگاه فوتبال                                                               ۱۷۷
شکل ۴- ۲: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                 ۱۷۷
شکل ۴- ۳: رابطه بین عوامل درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                     ۱۷۷
شکل ۴- ۴: محیط درونی اثر گذار بر برند باشگاه                                                                ۱۷۷
 شکل ۴- ۵: اثر محیط بیرونی بر برند باشگاه فوتبال                                                                  ۱۷۷
 شکل ۴- ۶: تاثیر متقابل محیط و باشگاه بر برند باشگاه فوتبال                                                          ۱۷۷
 شکل ۴- ۷ مدل روند ارتقای برند باشگاه فوتبال                                                              ۱۷۷
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول ۲- ۱متداولترین مدل عای اندازه گیری ارزش ویژه برند. ۵۰
جدول ۲- ۲معیارهای اندازه گیری ارزش ویژه برند در روش آکر. ۶۳
جدول ۲- ۳عوامل استراتژی مدیریت برند کو (۲۰۰۹) ۸۸
جدول ۲- ۴ عوامل مدل ارزش ویژه برند باشگاه های ورزشی، سرن و آرجین (۲۰۱۱) ۹۰
جدول ۲- ۵فاکتورهای موثر بر وفاداری به نام تجاری گلادن و فانک (۲۰۰۲) ۱۴۶
جدول ۲- ۶ارزیابی ارزش ویژه برند در تیم ورزشی بوئر و همکاران (۲۰۰۵) ۱۴۷
جدول ۲- ۷ارزیابی تداعیات تیم ورزشی  راس (۲۰۰۶) ۱۴۸
جدول ۲- ۸ کاتالیزورهای ساختن هویت برند تیم های ورزشی ریچله (۲۰۱۱) ۱۵۰
جدول ۲- ۹عناصر نشان دهنده هویت تیم کو ۲۰۰۹٫ ۱۵۱
جدول ۲- ۱۰راه کارهای بین المللی کردن برند تیم های ورزشی ریچله ۲۰۰۸٫ ۱۶۵
جدول ۳- ۱: جزئیات مصاحبه های تحقیق                                                                               ۱۷۳
جدول ۳- ۲روشهای افزایش مقبولیت تحقیق پارکر و پیتنی ۲۰۰۹٫ ۱۷۵
جدول ۴- ۱ نتایج حاصل از کدگذاری باز ۱۸۰
جدول ۴- ۲ نتایج کدگذاری محوری

پیامد ها
راهبرد ها

 (پارادایم داده بنیاد) ۱۹۲
جدول ۴- ۳ شرایط علی کدگذاری محوری                                                                       ۱۹۳
جدول ۴- ۴ شرایط زمینه کدگذاری محوری                                                                      ۱۹۳
جدول ۴- ۵ شرایط مداخله گر کدگذاری محوری                                                                 ۱۹۶
جدول ۴- ۶ راهبردهای کدگذاری محوری                                                                                ۱۹۹
جدول ۴- ۷ پیامدهای کدگذاری محوری                                                                                   ۲۰۴
 
 

فصل اول
 
 
 
 
طرح  پژوهش
 

 

مقدمه:

ورزش فوتبال یکی از پرطرفدارترین و محبوب­ترین ورزش ها در اغلب کشور­ها محسوب می­شود. افزایش چشمگیر تعداد بینندگان تلویزیونی مسابقات فوتبال نسبت به سال های گذشته بیانگر پیشرفت این صنعت و توجه عمومی به این رشته ورزشی است. ۴۰۰ میلیون نفر-بار بیننده تلویزیونی جام جهانی ۱۹۶۶ انگلیس تبدیل به ۳۷ میلیارد نفر-بار بیننده در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه و ۵۰ میلیارد نفر- بار در جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن گردیده که از پیشرفت و محبوبیت این رشته در سطح جهان حکایت می کند. همچنین طبق گزارش فیفا، در جام جهانی ۲۰۱۰ نیمی از جمعیت دنیا حداقل یک دقیقه از بازی را تماشا کردند و ۵۳۶ میلیون نفر با رشدی نزدیک به ۵% نسب به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بازی فینال را تماشا نمودند(۱و۲) . این عامل باعث شده گردش مالی فوتبال بیش از هر رشته ورزشی دیگر باشد. داد و ستد های چند میلیون دلاری برای نقل و انتقالات، وجود حامیان مالی با سرمایه های کلان، خرید و فروش وسایل و کالاهای با آرم باشگاه های پرطرفدار و حرفه ای، معامله های چند صد میلیون دلاری برای تبلیغات اطراف زمین، کسب درآمدهای کلان از محل پخش تلویزیونی، سهامی شدن باشگاه ها و ورود به بازار بورس تاثیر قابل توجهی در توسعه ی اقتصادی فوتبال داشته و تصمیم گیران و مدیران فوتبال در اغلب کشورها را به تکاپو و تلاش برای افزایش مثبت این معادلات مالی وا داشته است(۲و۴).
امروزه باشگاه ها و فدراسیون های فوتبال در سراسر جهان به غیر از حق پخش تلویزیونی، بلیط فروشی و تبلیغات دور زمین، راه های دیگری نیز برای درآمدزایی دارند که اگر از آن ها استفاده نکنند با مشکل مواجه می شوند. حامیان مالی لوازم ورزشی، تبلیغ حامیان مالی روی لباس، شرکای تجاری، فروش پیراهن و لوازم هواداری، برگزاری رویدادهای مقطعی، راه هایی هستند که باشگاه های فوتبال در طول سال، درآمد بسیاری را از آن ها به دست می آورند(۲). این امر مستلزم آن است که باشگاه ها از طرق مختلف خود را به یک برند معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانه ها باشند و هم اینکه برای بنگاه های اقتصادی و تجاری جذابیت داشته باشند. برای انجام این کار نه تنها لازم است باشگاه ها در زمینه تعریف برند و طراحی لوگوهای مناسب و جذاب اقدام کنند بلکه با انجام کارهای اصولی و بلند مدت، وجهه خوبی نیز به دست آورند تا نظر همگان را جلب کنند(۵). این موضوع مدیریت استراتژیک برند باشگاه های فوتبال اهمیت زیادی پیدا کند.

تعداد صفحه :۲۱۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com