پایان نامه درباره متغیر وابسته، متغیر مستقل، اندازه گیری، سود حسابداری

را دربارهی فرآیندی در واقعیت دنبال میکند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها، حسابداران و حسابرسان کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می‏شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده میشوند از نوع تحقیقات کمی محسوب میشود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم میگیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شدهای مطرح میکند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج میکند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات میپردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوءگیرانه انجام میدهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).
۳-۲-۱) قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر میباشد:
الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها دوره زمانی تحقیق ۱۱ ساله و از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۱ تعیین شده است.
ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۳-۲-۲)جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۵). در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به
عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. روند انتخاب نمونه در نگاره ۳-۱ ارائه شده است.
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال ۱۳۹۱
۴۷۱
معیارها:
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۱ در بورس فعال نبوده اند
(۱۴۶)
تعداد شرکت هایی که از سال ۸۱ به بعد وارد بورس شده اند.
(۱۳۱)
تعداد شرکت هایی در گروه شرکت های هلدینگ، سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی بوده اند
(۲۳)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۱ تغییر سال مالی داده و یا سال مالی آن منتهی به پایان اسفند نمی باشد
(۴۶)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۱ زیان ده بوده اند
(۴۰)
تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۹۱-۸۱ اطلاعات مورد آن ها در دسترس نمی باشد
(۲)
تعداد شرکت های نمونه
۸۳
نگاره ۳-۱) روند انتخاب نمونه آماری پژوهش
شرکت قبل از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ در بورس فعال باشد.
شرکت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه منتهی شود.
شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.
شرکت سودده باشد.
اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
بعد از مدنظر قرار دادن کلیه معیارهای بالا، تعداد ۸۳ شرکت به عنوان جامعه غربالگری شده باقیمانده است که تمامی آن ها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. بنابراین مشاهدات ما به ۹۱۳
سال – شرکت رسید که این مشاهدات در قالب ۱۷ صنعت مختلف می باشد. تعداد شرکت های نمونه به تفکیک صنایع در نگاره ۳-۲ ارائه شده است.
۳-۲-۳ ) ابزار جمع آوری داده های تحقیق
در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده‏های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اطلاعاتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس(RDIS.IR)، سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران(TSETMC.COM)، سایت کدال(CODAL.IR)، بانکهای اطلاعاتی نرم‌افزارهای
تدبیرپرداز و ره آورد نوین، و همچنین صورت های مالی شرکت‌ها حسب مورد استفاده می شود.
نگاره ۳-۲) توزیع فراوانی شرکت های نمونه بر حسب صنعت
ردیف
صنعت
تعداد نمونه
۱
استخراج سایر معادن
۱
۲
انتشار، چاپ و تکثیر
۱
۳
خودرو و ساخت قطعات
۱۱
۴
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱
۵
ساخت محصولات فلزی
۲
۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی
۴
۷
سیمان، آهک و گچ
۶
۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲
۹
فلزات اساسی
۵
۱۰
قند و شکر
۱
۱۱
کاشی و سرامیک
۶
۱۲
لاستیک و پلاستیک
۲
۱۳
ماشین آلات دستگاه های برقی
۲
۱۴
ماشین آلات و تجهیزات
۵
۱۵
محصولات شیمیایی
۹
۱۶
محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۸
۱۷
مواد و محصولات دارویی
۱۷
جمع
۸۳
۳-۳ )فرضیات تحقیق
هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه است که برآمده از دانش یا تجربه میباشد و برای حل یک مسئله یا پاسخ یک سوال از سوی پژوهشگر مطرح میشود و آن را میتوان به عنوان یک رابطه فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه میشود (خاکی به نقل از سیکران، ۱۳۹۱، ۱۶۵). به عبارت دقیقتر، میتوان گفت فرضیه حدس و فرضی درباره روابط احتمالی بین دو متغیر است که مبتنی بر احتمال است نه یقین. فرضیه ها معمولاً بصورت جمله های خبری بیان میشوند و در کل متغیری را به متغیر دیگر ربط میدهند. فرضیه را میتوان پاسخ موقت پژوهشگر به سوال یا مسئله ای علمی تلقی کرد ( خاکی به نقل از ساده،۱۳۹۱، ۱۶۶).
فرضیه ها بر اساس ماهیت مسئله تحقیق به شیوه های گوناگونی قابل تدوین هستند. هر یک از این حالات با روش ها و فنون آماری مناسب و ویژه ای باید آزمون شوند. شیوهی کلی فرضیه سازی را در قالب جمله زیر میتوان ارائه کرد: هر قدر متغیر مستقل X بیشتر ( یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) باشد، آنگاه متغیر وابسته Y بیشتر (یا کمتر/ بزرگتر/ گستردهتر) خواهد بود. با این حال قالب های خرد و عملیاتی (آزمون پذیر) میتوانند شامل فرضیه سازی مقایسه ای، فرضیه های رابطه ای (همبستگی) و فرضیه های علّی باشد.این تحقیق نیز بر مبنای ماهیت مساله پژوهشی روش فرضیه سازی رابطهای را بر میگزیند. در این شیوه از فرضیه سازی، پژوهشگر در پی آن است که رابطه و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار دهد (خاکی،۱۳۸۴، ۱۶۷).
لذا داریم:
فرضیه اول: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود رابطهی معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطهی معنادار وجود دارد.
۳-۴ ) مدل و الگوهای تحقیق
مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح نگاره ۳-۳ می باشد. در این مطالعه برای پیاده سازی مدل مفهومی تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از دو الگوی رگرسیونی زیر بصورت داده‌های پانل۵۷ استفاده خواهد شد.
نگاره ۳-۳) مدل مفهومی پژوهش
مدل شماره ۱:
〖EPS〗_(t+1)=α_۰+α_۱ 〖EPS〗_t+α_۲ 〖BTD〗_t+α_۳ 〖EPS〗_t*〖BTD〗_t+α_۴ 〖SIZE〗_t++ε_(t+1)
(۳-۱)
مدل شماره ۲:
〖CAR〗_t=β_۰+β_۱ E_t+β_۲ 〖BTD〗_t+β_۳ E_t*〖BTD〗_t+β_۴ 〖BV〗_t+β_۵ 〖LEV〗_t+β_۶ 〖SIZE〗_t+ε_t (3-2)
در این مدل ها:
= سود هر سهم شرکت در سال،
= سود هر سهم شرکت در سال،
= تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال،
= اندازه شرکت در سال،
= بازده غیرعادی انباشته سهام شرکت در سال،
= سود شرکت در سال،
= ارزش دفتری هر سهم شرکت در سال،
= اهرم مالی شرکت در سال،
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل شماره ۱ بهره گرفته خواهد شد. در این مدل اگر ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه  اول تحقیق مورد تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز از مدل شماره ۲ استفاده خواهد شد. در این مدل چنانچه ضریب در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد فرضیه  دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
۳-۵ )متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگی هایی که پژوهشگر اندازه گیری میکند متغیر نامیده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگی هایی اطلاق میشود که میتوان دو یا چند عدد را جایگزین آنها کرد (دلاور،۱۳۸۴، ۳۷).متغیر بر اساس نقشی که در تحقیق به عهده دارد به چند دسته تقسیم میشوند.
متغیر مستقل: به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته پیش بینی میشود یا تبیین می‌گردد. متغیر مستقل متغیری است که توسط محقق دستکاری یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه آن با متغیر وابسته اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پبش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجهی آن است. در یک تحقیق همبستگی نظیر این تحقیق متغیر مستقل توسط پژوهشگر دستکاری نمیشود ولی متغیری است که از پیش وجود دارد و فرض میشود که بر متغیر وابسته رابطه دارد (همان منبع، ۳۸).
متغیر وابسته یا پاسخ یا برون داد یا ملاک، عبارت است از وجه یا جنبه ای از یک پدیده. متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر یا رابطه متغیر مستقل بر/ با آن معلوم شود (همان منبع،۳۸). متغیری است که هدف پژوهشگر تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد (خاکی، ۱۳۹۱، ۵۷).
متغیر کنترل: همه متغیر های موجود در یک شرایط پژوهشی را نمیتوان همزمان مطالعه کرد. گاهی اوقات متغیر هایی یافت میشوند

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *