انجام شد، حاکی از این بود که فقط 5/8 درصد از زنان در زندگی خود ارگاسم را تجربه کرده بودند و تعداد کمی (8/8 درصد) از خانمها ضمن فعالیت جنسی طی ماه اخیر همیشه ارگاسم داشتهاند (میرتاکی، 2004).
با در نظر گرفتن همه این مسائل، زن و مرد درصورتی میتوانند به رضایت جنسی دست یابند که تنها در فکر ارضای تمایلات خویش نباشند بلکه سعی در هر چه بهتر بودن رابطه برای شریک جنسی خود داشته باشند. بنابراین این یک فرایند دو طرفه است که طی آن رابطه جنسی به صورت یک رابطه عاطفی آرامشبخش درمیآید نه یک تماس جسمانی صرف.
رضایت از روابط جنسی علاوه بر این که موجب گرمی روابط زناشویی و سرزندگی و نشاط همسران میشود، میتواند از بسیاری از اختلالات و بیماریهایی که مرتبط با آن یافت شدهاند پیشگیری کند؛ چنانچه ارتباط بین رضایت جنسی و کاهش بروز حملات قلبی در مردان و کاهش بروز سردردهای میگرنی، علائم سندرم قبل از قاعدگی و آرتریتهای مزمن در زنان گزارش شده است (پال ، 1998).
روابط جنسی با تأثیر بر افکار و احساسات زوجین میتواند به طور مستقیم و غیر مستقیم روابط بین آنها را در ابعاد وسیعی تحتالشعاع خود قرار دهد. بدین معنی که زوجینی که در این زمینه با هم سازگاری داشته و ازین بابت خوشحال و مسرور باشند، قادرند به راحتی از بسیاری از ناهماهنگیهای زندگی خویش چشمپوشی نمایند، در حالیکه ناهماهنگی زندگی میتواند در زوجینی که رضایت جنسی ندارند عواقب وخیمی را بوجود آورد (بوتزین ، باور ، کروکر و هال ، 1991؛ استون و استون ، 2006).
همچنین تحقیقات مختلف نشان دادهاند که یکی از مهمترین عوامل مشکلساز، اختلال در ارتباط یا به عبارتی اختلال در فرایند تفهیم و تفاهم است؛ به عنوان مثال، گزارش یک آژانس مشاوره خانواده در سال 1970 نشان داد که مشکل اصلی 78% زوجهای شرکتکننده در پژوهش، مشکل ارتباطی است (یانگ ولانگ ، 1998).
اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکلات ارتباطی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، اما در این زمینه رویکرد شناختی از جایگاه ویژهای برخوردار است. چنانچه الیس (1993) معتقد است که آشفتگی روابط یک زوج، به طور مستقیم به رفتارهای طرف دیگر یا شکستهای سخت زندگی مربوط نمیشود، بلکه بیشتر به دلیل باور و عقیدهای است که این زوج درمورد چنین رفتارها و شکستهایی دارند. در این دیدگاه ضمن در نظرگرفتن احساسها و رفتارهای زوجها، به نحوهی تفکر و نوع باورها تأکید بیشتری میشود؛ زیرا این تفکر و باور است که به طور گستردهای به خشم و ارتباطات آشفته زوج منجر میشود. تفکر، احساس و رفتار کاملاً در تعامل با یکدیگر هستند و هریک نسبت به دو فرایند دیگر پیوسته در حال تأثیرپذیری و تأثیرگذاری است (الیس و شرایدن ، 1987). بنابراین ما در این تحقیق به دنبال روشن کردن این مسئله هستیم که آیا میزان رضایت جنسی و باورهای ناکارآمد ارتباطی میان زوجین در پیشبینی میزان سازگاری زناشویی سهیم است و اینکه آیا مدتزمان درمان در افراد تحت درمان میتواند میزان سازگاری زناشویی، رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد را پیشبینی کند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

مصرف مواد مخدر از خطرناکترین پدیده های جوامع انسانی در عصر حاضر به شمار میرود. امروزه وسعت اعتیاد در جهان چنان گسترش یافته است که به شکل یک بیماری مزمن و اجتماعی درآمده و باعث به خطر افتادن امنیت اجتماعی شده است. در سراسر جهان تعداد مصرفکنندگان مواد مخدر به 190 میلیون نفر میرسد و آمار رسمی، تعداد معتادان کشور را 2/1 تا 2 میلیون نفر ذکر میکند که میانگین سنی این افراد 18 سال میباشد و این درحالی است که 11 میلیون نفر از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان مواجه هستند (شفیعی و رهگذر و رهگذر، 2004؛ ضیاءالدین و زارعزاده و حشمتی، 2006).
در ایران و در طی چند دهه گذشته، اعتیاد رشد سالانه 8 درصدی داشته است (مرکز مطالعات ملی اعتیاد، 2001؛ به نقل از نریمانی، حبیبی و رجبی، 1390). از آنجاییکه یکی از عمدهترین و مطرحترین مشکلات نسل جوان اعتیاد و مسائل جانبی آن است این موضوع امروزه در کشور ما اهمیت زیادی پیدا میکند. چرا که بدنبال اعتیاد جنبههای مختلف شخصیت و نیروی لازم برای داشتن زندگی سالم تحلیل میرود و منجر به خروج جوانان از صحنههای فعال زندگی فردی و اجتماعی میشود.
در حال حاضر اعتیاد یکی از مشکلات بهداشتی عمده در کشور ما محسوب میشود. از دیدگاه روانشناختی افراد سوءمصرفکننده مواد یک ویژگی شخصیتی آسیبپذیر دارند (بوید ، 2005). خصوصیات روانی شخصیتی معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارساییهای روانی و شخصیتی عدیدهای بودهاند که بعد از اعتیاد به صورت مخربتری ظاهر و تشدید شده، لذا مشکل معتاد تنها مواد مخدر نیست بلکه در اصل رابطه متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است (کتابی و همکاران، 2009؛ به نقل از حجتی، آلوستانی، آخوندزاده، حیدری و شریفنیا، 2010؛ ثابتی، 1387). اختلالات مزمن و طولانی مانند اعتیاد، به عنوان یک بحران در زندگی افراد مطرح میباشد که در ابعاد مختلف زیستشناختی، روانشناختی، اجتماعی و هیجانی منجر به کاهش کیفیت زندگی روحی و جسمانی میشود و ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این تخریب بزرگ وظیفه روانشناسان، مسئولین بهداشت و دیگر اقشار مرتبط جامعه میباشد.
فیلسوفان و محققین اجتماعی معتقدند که جامعه متشکل از خانواده ها است. بر اساس قدیمیترین نوشته های اخلاقی، جامعه هنگامی نیروی خود را از دست میدهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند (فتحی، ثابتی و بهروزنیا، 1389).

یافتههای بالینی نشان میدهد که حدود 70 درصد معتادان متأهلاند (زینالی و همکاران،1386)؛ بنابراین مسائل جنسی و زناشویی میتواند یکی از مهمترین ابعاد تحت آسیب در زندگی فرد معتاد باشد که منجر به تضعیف انسجام و پیوستگی خانوادگی و درگیری فراوان اعضای خانواده میشود و در سطح اجتماعی نیز میتوان مشکلاتی مانند طلاق، تجاوزات جنسی، روابط ناپایدار خارج از خانه و فرار و دیگر آسیبهای متعدد روانی و اجتماعی فرزندان را نام برد. پیش از این پژوهشهای زیادی انواع بزهکاریهای اجتماعی از جمله خود اعتیاد را به عنوان یک بیماری معرفی کردهاند که آمادگی و استعداد آنها ابتدا در درون نظام خانواده و سپس در اجتماع ریخته میشود. بنابراین اهمیت این مسئله را از این نظر نیز میتوان مورد توجه قرار داد که اعتیاد صرفنظر از تمام مسائل و مشکلات دیگر فردی و اجتماعی با مختل ساختن ساختار نظام خانواده زمینه این نوع بزهکاریها و همچنین بسیاری از مسائل و اختلالات روانی و تربیتی را در فرزندان فراهم میسازد.
برای مبارزه با اعتیاد، علاوه بر دانش و تجربه و استفاده از دارو، انگیزه برای ادامه یک زندگی سالم لازم است که بخش عمده این انگیزه مربوط به خانواده و همسر میشود. بنابراین داشتن یک رابطه عاشقانه سالم میتواند کمک فراوانی به ترک اعتیاد فرد داشته باشد چرا که فقدان آن باعث ایجاد یک چرخه معیوب و ادامه روند اعتیاد میشود. بنابراین شناخت مسائل ایجاد شده توسط اعتیاد که کیفیت زندگی زناشویی را تحت تأثیر قرار میدهد و تلاش در جهت برطرف ساختن آنها به عنوان یکی از ابعاد بیماری اعتیاد در این راستا اهمیت فراوانی دارد. افزایش دانش همسر فرد معتاد و آگاهی از اهمیت روابط جنسی و کیفیت زناشویی و کشف علت مختل شدن این رابطه کمک شایان توجهی به بازپروری ابعاد مختلف زندگی فرد معتاد و بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی وی خواهد کرد.
تحقیقات نشان میدهد نارساییهای جنسی ارتباط تنگاتنگی با مشکلات اجتماعی از قبیل جرایم، تجاوزات جنسی، بیماریهای روانی و طلاق دارد. همچنین عصبی بودن، بروز دردهای زیر شکم و کمردردها، ناتوانی در تمرکز فکری و حتی انجام امور روزمره نیز از دیگر عواقب عدم موفقیت در ارضاء غریزه جنسی است؛ در حالیکه عملکرد جنسی مطلوب عاملی برای تحکیم خانواده و پایهای برای بدست آوردن و تثبیت یک فرهنگ استوار است (جهانفر و ملاییزاده، 2002). بنابراین رضایت جنسی میتواند از فاکتورهای مهم یک زناشویی موفقیتآمیز و رضایتبخش باشد. در جوامع دینی ازدواج تنها سیستم اجتماعی است که موقعیت را برای رابطه جنسی رضایتبخش فراهم میکند (کاپلان و بنجامین ، 2001).
مطالعات نشان میدهد که ازدواج باعث افزایش سلامتی و نشاط افراد شده و ناسازگاری و عدم سازگاری زناشویی پس از ازدواج نه تنها بر کنشهای روانی- اجتماعی زن و شوهر، بلکه بر رشد و تحول کودکان و نوجوانان آن خانواده نیز، اثر سوء بجا میگذارد (صادقی، 2000). در ایران اختلافات زناشویی و طلاق جزء آسیبهای حاد جامعه به شمار میرود و پژوهشگران طلاق را در شمار فشارهای روانی شدید (رتبه اول از نظر شدت) ارزیابی کردهاند و آن را جزء رویدادهای فشارزای زندگی رتبهبندی کردهاند (احمدی، 2004). صادقی (2000) طی مطالعهای در سال 1366 به این نتیجه دست یافت که 82 درصد خانمها رضایت جنسی نداشته، 61/4 درصد از علل درخواست طلاق آنان، عدم رضایت از روابط جنسی بوده، 74 درصد مردان به علت سردمزاجی همسران و نداشتن علاقه نسبت به آنها، از روابط جنسی خود ناراضی بودند و 10 درصد مردان به علت عدم رضایت جنسی، تقاضای طلاق کرده بودند (زنگنه، 2001). همچنین بنتویم علل شکست 50 درصد از ازدواجها را عدم رضایت جنسی میداند (جانسون و مسترز ، به نقل از هلبرت ، فارلی و سینتیا ، 1992). بنابراین میتوان به اهمیت و نقش روابط جنسی در داشتن زندگی زناشویی رضایتمند پی برد.
همچنین یکی از مهمترین بخشهای نظام ارتباطی، پارازیتها هستند. پارازیت، هر جزئی است که موجب تحریف ارتباطها، باورها یا شناخت افراد از یکدیگر شود (وود ، 1998). تفکر غیرمنطقی در بسیاری موارد به نوروز و اختلال ارتباطی میانجامد و منجر به الگوهای ارتباطی میشود که ادامه رابطه را مشکلساز میکند (الیس، 1993). بک معتقد است که مهمترین علت مشکلات زناشویی و روابط انسانی، سوءتفاهم است و به اعتقاد او تفاوت در نحوهی نگرش افراد باعث بروز اختلافات و پیآمدهای ناشی از آن میگردد. با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح نتیجهگیری آنها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومتها میتوان روابط منطقیتری میان خانواده ها ایجاد کرد (بک ، 1380).

اهداف پژوهش

اگرچه اختلالات و مشکلات مربوط به کارکرد جنسی، یکی از معضلات عمده افراد سوءمصرف کننده مواد مخدر افیونی و صنعتی میباشد، ولی در ایران و سایر جوامع دنیا، مطالعات بسیار اندکی در رابطه به این مسئله در معتادان انجام شده است. هانبری ، کوهن و استیمل (2000) یک علت عمده این مسئله را احساس شرم بیماران از بیان مسائل جنسی خود به درمانگران اعتیاد و عدم گزارش آن میدانند. همچنین درمانگران اعتیاد نیز آن را یک مسئله خصوصی دانسته و کمتر مایلند در این رابطه با بیمار خود مصاحبه کنند (رایزن ، 1995).
پژوهشگر در این تحقیق به دنبال بررسی میزان رضایت جنسی معتادین اقدامکننده به ترک و یا به عبارتی میزان رضایت این افراد از فعایت جنسی و تعریفی که از کارآمدی جنسی خود دارند، میباشد. همچنین بررسی رابطه بین رضایت جنسی و میزان باورهای ارتباطی ناکارآمداین افراد و میزان سازگاری زناشویی در آنها و همسرانشان از اهداف عمده این تحقیق است. با توجه به اینکه مشکلات کارکرد جنسی ایجاد شده در اثر سوءمصرف موادمخدر معمولاً با قطع موادمخدر و گذشت زمان به راحتی به حالت طبیعی باز نمیگردد، در این پژوهش بدنبال بررسی این مسئله هستیم که گذشت زمان پس از ترک چه تأثیری بر بهبود عملکرد جنسی و اصلاح باورهای ارتباطی ناکارآمد آنان و متعاقباً سازگاری زناشویی فرد و همسرش خواهد داشت.
اهداف جزئی پژوهش:
بررسی تأثیر پیشبینیکنندگی رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تأثیر پیشبینیکنندگی رضایت جنسی فرد بر سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تأثیر پیشبینیکنندگی باور ارتباطی بر سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تأثیر پیشبینیکنندگی باور ارتباطی فرد بر سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تفاوت رضایت جنسی در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده
بررسی تفاوت سازگاری زناشویی فرد در دوگروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده
بررسی تفاوت سازگاری زناشویی همسر فرد در دوگروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده
بررسی تفاوت باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در دوگروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده
بررسی تفاوت باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد در دوگروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده
بررسی تأثیر مدتزمان مصرف مواد بر رضایت جنسی، باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تأثیر مدتزمان درمان اعتیاد فرد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی فرد در افراد دارای سوءمصرف مواد
بررسی تأثیر مدتزمان درمان اعتیاد فرد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی همسر فرد در افراد دارای سوءمصرف مواد

سؤالات پژوهش

1-
آیا مدتزمان مصرف مواد میتواند رضایت جنسی فرد را پیشبینی کند؟
آیا مدتزمان مصرف مواد میتواند باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد را پیشبینی کند؟
آیا مدتزمان مصرف مواد میتواند سازگاری زناشویی فرد را پیشبینی کند؟
2-
آیا مدتزمان درمان اعتیاد میتواند رضایت جنسی فرد را پیشبینی کند؟
آیا مدتزمان درمان اعتیاد میتواند باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد را پیشبینی کند؟
آیا مدتزمان درمان اعتیاد میتواند سازگاری زناشویی فرد را پیشبینی کند؟

آیا مدتزمان درمان اعتیاد فرد میتواند باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد را پیشبینی کند؟

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا مدتزمان درمان اعتیاد فرد میتواند سازگاری زناشویی همسر فرد را پیشبینی کند؟

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه

تاکنون تعریفهای مختلف و زیادی از اعتیاد و معتاد ارائه شده است ولی سازمان بهداشت جهانی (WHO) اعتیاد را چنین تعریف کرده است: «معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر، دارو و یا سایر مواد است و دارای سه مشخصه ذیل است:
در اثر مصرف مکرر مواد یا دارو، عادت روانی ایجاد شده و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مواد مخدر یا دارو به حد وسواس تشویق و یا ترغیب نماید.
برای نگهداری اثری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی افزایش یابد.
اعتیاد به مواد مخدر و یا دارو برای فرد و یا جامعه زیان آور باشد» (آزادفلاح، 1379).
رضایت جنسی به عنوان قضاوت و تحلیل هر فرد از رفتار جنسی خویش که آن را لذتبخش تصور مینماید، تعریف میشود (جهانفر، 2001).
کاترین اینگرام فوگل مسائل جنسی را به عنوان یک جنبه مهم و طبیعی از زندگی شخصی افراد توصیف میکند و آن را فراتر از یک رفتار جنسی صرف میداند (به نقل از ویلسون و مکآندریو ، 2000).
در این پژوهش رضایت جنسی نمرهای است که فرد در مقیاس رضایت جنسی لارسون میگیرد.
لیوایز و اسپنیر سازگاری زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی میدانند.
فینچام و برادبری معتقدند سازگاری زناشویی منعکسکننده ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی است.
سازگاری زناشویی، وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساسی ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند (سینها و مکرجی ، 1990).
در این پژوهش سازگاری زناشویی نمرهای است که فرد در مقیاس سازگاری زناشویی کوتاهشده اسپنیر میگیرد.
باورهای ارتباطی ناکارآمد، به صورت باورهای بسیار اغراقآمیز، خشک، غیرمنطقی و مطلقی در مورد خودمان و ارتباط با دیگران تعریف شده است (الیس، 2003).
باورهای ارتباطی ناکارآمد هر فرد در این پژوهش نمرهای است که فرد در مقیاس باورهای ارتباطی ایدلسون و اپشتاین میگیرد.

فصل دوم

پیشینه تحقیق

2-1- مروری ب