بود، افزایش معناداری نسبت به قبل از آن داشت.
موحد و عزیزی (1390) نشان دادند که رابطه معکوس و معناداری بین رضایتمندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران وجود دارد، بدان مفهوم که هرچه رضایتمندی جنسی زنان افزایش مییابد، تعارضات زوجین کاهش پیدا میکند و بالعکس.
بخشایش و مرتضوی (1388) طی مطالعهای در میان زوجین ساکن شهرستان یزد نشان دادند که همبستگی بین رضایت جنسی و سازگاری زناشویی مثبت است، اما این متغیر با سلامت عمومی رابطهای ندارند، همچنین مدتزمان ازدواج با سازگاری زناشویی و سلامت عمومی معنادار نبود اما با رضایت جنسی رابطه معنادار و معکوس داشت.

واقعی، میری و قاسمیپور (1387)، عوامل مرتبط با میزان سازگاری زناشویی را در کارمندان دو دانشگاه بیرجند بررسی کردند و دریافتند که عمدهترین میزان نارضایتی از بین مؤلفه های نهگانه در زمینه روابط جنسی و حل تعارض بود.
استاکرت و بورسیک (2003) در تحقیقی، رابطه بین باورهای ارتباطی و سبک دلبستگی (ایمنی، دوسوگرایی و اجتنابگری) و نیز نارضایتی ارتباطی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افراد ناایمن، با باورهای ارتباطی غیرمنطقی رابطه معنادار دارد و عدم رضایت از ارتباط نیز با باورهای غیرمنطقی رابطه دارد.
مولر و وانزیل (1991) نیز در پژوهشی بین باورهای ارتباطی و سازگاری زناشویی نشان دادند که بین نمره مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) و خردهمقیاسهای باور به تخریبکنندگی مخالفت (D) و کمالگرایی جنسی (S) از سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) همبستگیهای معناداری وجود دارد.
سالیوان و سویبل (1995) در پژوهشی به بررسی رابطه بین انتظارات جوانان و سطوح باورهای غیرمنطقی و رضایت آنها از روابط زناشویی پرداختند. نتایج نشان داد که عدم رضایت از زندگی فعلی با سطوح باورهای غیرمنطقی و انتظارات آنها رابطه دارد.
سلیمانیان (1373) تأثیر تفکرات غیرمنطقی بر نارضایتی زناشویی را در یک نمونه ایرانی بررسی کرد. نتایج نشان داد که افراد با تفکرات غیرمنطقی به طور معناداری از نظر سازگاری زناشویی در سطح پایینتری قرار دارند.
صادقی (1380)، در یک مطالعه میدانی به این نتیجه دست یافت که افراد معتاد به مواد مخدر نسبت به افراد غیرمعتاد از تحریفات شناختی بیشتری برخوردارند و تأثیر مواد بر تفکرات غیرمنطقی و نگرشهای ناکارآمد معتادین تأیید گردید (با بهره گرفتن از پرسشنامه جونز مانند مقیاس نگرشهای ناکارآمد بک).
لطفآبادی (1375)، ویژگیهای شخصیتی معتادین را از نگاه بالینی مورد بررسی قرار داده و در نتایج خود گزارش نموده معتادین از صفاتی مانند درونگرایی، روانرنجوری برخوردار بوده به طوری که نگرش آنها را به محیط پیرامون تغییر داده و تفکر آنها را در حل مسائل روزمره ناکارآمد مینماید. از مجموعه تحقیقاتی که در داخل کشور انجام گرفته چنین استنباط میشود که ویژگیهای شخصیتی افراد معتاد به مواد مخدر همواره تحت تأثیر سوء مصرف مواد قرار داشته، نگرش آنها را نسبت به محیط پیرامون در جهت منفی تغییر داده و همواره برای حل مسائل شخصی و روزمره خود از تفکری ناکارآمد برخوردار میگردند.
نتایج تحقیق عزیزمحمدی (1386) نشان داد که نمرات تفکر ناکارآمد در دوگروه افراد بهنجار و معتاد (به تریاک و هروئین) اختلاف معنیدار وجود دارد. همچنین این تحقیق نشان داد که بین نمرات ویژگیهای شخصیتی، تفکر ناکارآمد و مدت مصرف مواد در افراد هردوگروه معتاد به تریاک و هروئین رابطه معنیدار وجود دارد. از آنجا که افراد گروه معتاد به هروئین (66 درصد)، سابقه مصرف مواد بیش از دو سال داشتهاند شدت این رابطه نیز بیشتر بوده است.

2-12- فرضیه های پژوهش

رضایت جنسی پیشبینیکنندهی معنادارسازگاری زناشویی در افراد دارای سوءمصرف مواد میباشد.
باورهای ارتباطی ناکارآمد پیشبینیکنندهی معنادار سازگاری زناشویی در افراد دارای سوءمصرف مواد میباشد.
رضایت جنسی فرد پیشبینیکنندهی معنادار سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوءمصرف مواد میباشد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باورهای ارتباطی ناکارآمدفرد پیشبینیکنندهی معنادار سازگاری زناشویی همسر در افراد دارای سوءمصرف مواد میباشد.

بین رضایت جنسی در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده تفاوت وجود دارد.
بین سازگاری زناشویی در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده تفاوت وجود دارد.
بین سازگاری زناشویی همسر فرد در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده تفاوت وجود دارد.
بین باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده تفاوت وجود دارد.
بین باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد در دو گروه افراد سوءمصرفکننده مواد (متقاضی ترک) و افراد دارای درمان نگهدارنده تفاوت وجود دارد.