پایان نامه درباره اهرم مالی، معنی داری، ارزش دفتری، سود حسابداری

ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
به طور کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۸). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است. خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت۸۲ به کمک نرم افزار SPSS در نگاره ۴-۱ ارائه شده است.
نگاره ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
چولگی
کشیدگی
سود هر سهم
(EPS)
۶۹۳
۱۸۳/۰
۰۹۸/۰
۰۰۹/۰
۷۱۱/۰
۳۹۳/۱
۳۷۰/۶
بازده غیرعادی انباشته
(CAR)
۶۹۳
۰۸۶/۰
۵۵۴/۰
۲۳۶/۱-
۲۷۳/۳
۲۴۲/۱
۹۲۹/۶
تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD)
۶۹۳
۰۰۶/۰
۰۰۷/۰
۰۰۹/۰-
۰۵۲/۰
۱۶۱/۲
۳۳۳/۹
سود شرکت
(E)
۶۹۳
۱۵۰/۰
۱۱۰/۰
۰۰۵/۰
۶۲۰/۰
۳۲۹/۱
۸۶۴/۴
اندازه شرکت
(SIZE)
۶۹۳
۸۴۶/۱۲
۴۴۳/۱
۴۷۸/۹
۲۰۶/۱۷
۴۸۱/۰
۰۹۶/۳
ارزش دفتری هر سهم
(BV)
۶۹۳
۶۰۹/۰
۴۲۷/۰
۰۲۳/۰
۳۵۰/۲
۱۴۲/۱
۱۸۳/۴
اهرم مالی
(LEV)
۶۹۳
۶۴۲/۰
۱۳۹/۰
۱۸۰/۰
۹۲۷/۰
۵۴۳/۰-
۹۸۶/۲
با توجه به نگاره ۴-۱، میانگین سود هر سهم شرکت های نمونه که با استفاده از قیمت پایانی سهام همگن سازی شده برابر با ۱۸۳/۰ بوده و گویای آن است که متوسط سود هر سهم شرکت ها نسبت به قیمت آن ها ۳/۱۸ درصد می باشد. کمترین و بیشترین میزان این متغیر نیز در کل بازه زمانی مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۰۰۹/۰ و ۷۱۱/۰ می باشد. بررسی چولگی و کشیدگی متغیر سود هر سهم حاکی از آن است که این متغیر از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد۸۳. نمودار ۴-۱ روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت‌های نمونه را طی بازه زمانی تحقیق به تصویر کشیده است. همانطور که مشهود می باشد این متغیر تا سال ۱۳۸۷ سیر سعودی داشته اما در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کاهش محسوسی را تجربه کرده و از سال ۱۳۹۰ دوباره روند صعودی به خود گرفته است.
نمودار ۴-۱) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه
بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱، میانگین بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه برابر ۶/۸ درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با ۱۲۳- درصد و ۳۲۷ درصد می باشد. در نمودار ۴-۲ روند سالانه این متغیر نیز ارائه شده است.
نمودار ۴-۲) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه
همچنین میانگین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه که با استفاده از جمع کل دارایی ها همگن سازی شده برابر با ۰۰۶/۰ بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب ۰۰۹/۰- و ۰۵۲/۰ می باشد. نمودار ۴-۳ روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده که حاکی از سیر صعودی آن است.
نمودار ۴-۳) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه
با توجه به آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱ متوسط نسبت سود خالص شرکت ها به جمع کل دارایی های آن ها ۱۵ درصد بوده و میانگین اهرم مالی آن ها ۶۴ درصد می باشد.
۴-۳ ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد. روش حداقل مربعات معمولی بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد و توزیع غیرنرمال آن منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا۸۴ مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیرهای وابسته تحقیق در نگاره ۴-۲ ارائه شده است.
نگاره ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
سود هر سهم
(EPS)
۶۱/۵۴۴
۰۰۰۰/۰
بازده غیرعادی انباشته
(CAR)
۹۶/۶۴۴
۰۰۰۰/۰
با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای هر دو متغیر سود هر هسم و بازده غیرعادی انباشته کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) بنابراین فرضیه مبنی بر نرمال نبودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% مورد تأیید قرار می‏گیرد و بیانگر این است که این متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند. بنابراین لازم است قبل از آزمون فرضیه ها این متغیرها نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون۸۵ بهره گرفته شده که فرآیند و نتایج آن در پیوست پایان نامه ارائه گردیده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمال سازی داده ها به شرح نگاره ۴-۳ می باشد.
نگاره ۴-۳) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
سود هر سهم
(EPS)
۵۰۷/۱
۴۷۰/۰
بازده غیرعادی انباشته
(CAR)
۱۰۱/۲
۳۴۹/۰
با توجه به نگاره‏ ۴-۳، از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای هر دو متغیر به بالاتر از ۰۵/۰ افزایش یافته است بنابراین فرضیه در سطح اطمینان ۹۵% تأیید شده و بیانگر این است که متغیر های وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی، دارای توزیع نرمال می‏باشد.
۴-۴ ) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق
در این بخش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق و همبستگی موجود بین آنها پرداخته می‏شود. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره ۴-۴ ارائه شده است
نگاره ۴-۴) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق
Correlation
Probability
EPS
CAR
BTD
E
SIZE
BV
LEV
EPS 
۱
CAR 
۰.۰۳۲
۱
۰.۳۸۶
BTD 
۰.۱۳۸
۰.۰۵۷
۱
۰.۰۰۰
۰.۱۳۲

۰.۱۲۱
۰.۱۹۷
۰.۰۱۲
۱
۰.۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۷۳۹
SIZE 
۰.۰۳۶
۰.۱۵۴
-۰.۰۲۳
۰.۴۴۷
۱
۰.۳۳۵
۰.۰۰۰
۰.۵۴۰
۰.۰۰۰
BV 
۰.۵۳۰
-۰.۱۵۲
۰.۰۸۴
-۰.۴۷۶
-۰.۲۶۷
۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۲۶
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
LEV 
-۰.۲۳۶
-۰.۰۷۱
-۰.۱۰۰
-۰.۴۵۳
-۰.۱۸۷
-۰.۱۱۱
۱
۰.۰۰۰
۰.۰۵۸
۰.۰۰۸
۰.۰۰۰
۰.۰۰۰
۰.۰۰۳
براساس نتایج حاصل از آماره پیرسون، سود هر سهم (EPS) همبستگی مثبت و معنی‏داری با تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD)، سود خالص شرکت (E)، ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) دارد.همچنین این متغیر دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با اهرم مالی (LEV) از خود نشان می دهد. با این وجود در سطح اطمینان ۹۵ درصد همبستگی معنی داری میان این متغیر و بازده غیرعادی انباشته (CAR) مشاهده نمی شود همچنین بازده غیرعادی انباشته (CAR) همبستگی مثبت و معنی داری با سود خالص شرکت (E) و اندازه شرکت (SIZE) و همبستگی منفی و معنی داری با ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) دارد. تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD) نیز همبستگی منفی و معنی داری با اهرم مالی (LEV) و همبستگی مثبت و معنی داری با ارزش دفتری هر سهم شرکت (BV) از خود نشان می‌دهد. میان سود خالص شرکت (E) و اهرم مالی (LEV) نیز همبستگی منفی و معنی داری قابل مشاهده است. از دیگر همبستگی های موجود میان متغیرهای تحقیق می‌توان به همبستگی منفی و معنی دار اندازه شرکت (SIZE) با اهرم مالی (LEV) و همچنین همبستگی منفی و معنی داری ارزش دفتری هر سهم (BV) با اهرم مالی (LEV) اشاره کرد.
۴-۵ ) بررسی همخطی بین متغیرهای توضیحی تحقیق
همخطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی یا مستقل است. یکی از راههای شناسایی رابطه همخطی یا عدم همخطی، بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل است. در صورتیکه همبستگی بین متغیرهای مستقل شدید نباشد، مشکل همخطی پیش نمیآید. در این مطالعه بررسی رابطه همخطی بین متغیرهای مستقل با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. همان‏طور که در نگاره ۴-۴ مشخص می باشد، همبستگی میان متغیرهایی که همزمان وارد مدل‌های تحقیق می شود در حد ضعیف یا متوسط بوده و همبستگی قوی بین آن ها وجود ندارد. بنابراین ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل های تحقیق موجب ایجاد مشکل همخطی شدید نخواهد شد. همچنین در این مطالعه به منظور اطمینان بیشتر از آماره VIF (عامل تورم واریانس) نیز به منظور بررسی همخطی بهره گرفته شده که نتایج آن به شرح نگاره ۴-۵ می باشد .

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *