تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی

تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

 

فهرست جداول

جدول2-1: مراحل پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه «کیم و لی.. 25

جدول3-1  آلفای کرونباخ متعییرها به درصد. 83

جدول 4-1 . آمار توصیفی سن افراد نمونه. 88

جدول 4-2 . آمار توصیفی جنسیت افراد نمونه. 89

جدول 4-3 . آمار توصیفی تحصیلات افراد نمونه. 90

جدول 4-4 . آمار توصیفی پست سازمانی افراد نمونه. 91

جدول 4-5 . آزمون کلوموگروف اسمیرنف… 93

جدول 4-6 . توصیف مولفه مدیریت دانش… 93

جدول 4-7 . آزمون t مربوط به مدیریت دانش… 94

جدول 4-8 . توصیف مولفه ایجاد دانش… 95

جدول 4-9. آزمون t مربوط به ایجاد دانش… 95

جدول 4-10 . توصیف مولفه ثبت دانش… 96

جدول 4-11. آزمون t مربوط به ثبت دانش… 96

جدول 4-12 . توصیف مولفه کسب دانش… 97

جدول 4-13. آزمون t مربوط به کسب دانش… 97

جدول 4-14 . توصیف مولفه انتقال دانش… 98

جدول 4-15. آزمون t مربوط به انتقال دانش… 98

جدول 4-16 . توصیف مولفه کاربرد دانش… 99

جدول 4-17. آزمون t مربوط به کاربرد دانش… 99

جدول 4-18. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط سن و پاسخ به سوالات.. 100

جدول 4-19. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط جنسیت و پاسخ به سوالات.. 101

جدول 4-20. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط تحصیلات و پاسخ به سوالات.. 102

جدول 4-21. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط پست سازمانی و پاسخ به سوالات.. 104

فهرست اشکال

 

شکل 2-1.مراحل پیاده سازی مدیریت دانش و اندازه گیری آن بر پایه منحنی بل 27

شکل 2-2 مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش. 38

شکل 2-3.: ماتریس بهره وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش… 39

شکل2-4.  نقش کارگزاران در بازار دانش… 45

شکل 2-5. مکانیزم داخلی بازار دانش و نقش افراد در آن با تأکید بر خواست، توان و امکان. 46

شکل 2-6. عوامل انسانی لازم در تشکیلات مدیریت دانش… 50

شکل2-7 ارزشیابی استراتژی دانش (Debowski, 2006, 275. 57

شکل(2-8):هفت شاخص…. 60

شکل(2-9): ماتریس ارزیابی عملکرد. 62

شکل(2-10.): هرم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………… 64