متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد
عنوان
تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر روی محافظه کاری شرکت ها

تابستان
1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
دراین پژوهش تاثیر چرخه عمر شرکتها بر روی محافظه کاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این پ‍‍ژوهش با بررسی میزان محافظه کاری در هر کدام از این مراحل عمر به استفاده کنندگان از صورت های مالی کمک خواهیم کرد تا بتوانند تصمیمی درست در بازار های مالی داشته باشند در واقع وی‍ژگی قابلیت اتکا اطلاعات که جزء وی‍ژگی های کیفی اطلاعات می باشد از اصل محافظه کاری ناشی می شود . و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری پی خواهند برد که در کدام یک از مراحل فمر شرکت ها اطلاعات قابل اتکا یا اطلاعات بد بینانه تری را ارائه خواهند داد .دراین پژوهش بازه زمانی مورد مطالعه سالهای 1388 تا 1392 می باشد اما برای محاسبه برخی از متغییرها از پاره ای ازاطلاعات سال 1387 نیز استفاده شده است جامعه آماری شامل همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های مقطعی و مدل خان و واتس استفاده  شد. یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 در صد هر دو فرضیه رد شدند و نتایج به این شرح بود در فرضیه اول محافظه کاری در سال شرکت رو به رشد و  سال شرکت بالغ یکسان بود . اما در فرضیه دوم محافظه کاری در سال  شرکت رو به افول بیشتر از سال شرکت بالغ بود.
 
 واژه گان کلیدی:دوره عمر شرکتها، شرکت های رو به رشد، شرکتهای بالغ، شرکتهای رو به افول؛
محافظه کاری مشروط
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول؛ کلیات تحققیق
1-1.بیان مسئله. 8
1-2.ضرورت تحقیق.. 9
1-3.اهداف تحقیق.. 9
1-4.سولات تحقیق.. 10
1-5.فرضیه ها 10
1-6.بهروران پژوهش… 10
1-7.جنبه های نو آوری و جدید بودن تحقیق.. 10
1-8.روش تحقیق.. 11
1-9.نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 13
1-9-1.مرحله تولید یا ظهور. 13
1-9-2.مرحله رشد. 14
1-9-3.مرحله بلوغ. 14
1-9-4.مرحله افول یا سکون. 14
1-10.خلاصه فصل.. 16
فصل دوم؛ ادبیات تحقیق
2-1. مقدمه: 18
2-2. مفهوم محافظه کاری.. 18
2-3. انواع محافظه کاری.. 20
2-3-1.محافظه کاری نا مشروط.. 20
2-3-2.محافظه کاری مشروط.. 21
2-4.دیدگاه های محافظه کاری.. 22
2-4-1.دیدگاه قرار دادی.. 23
2-4-2. دیدگاه مالیاتی.. 24
2-4-3. دیدگاه هزینه های سیاسی.. 24
2-4-4. دیدگاه دعاوی حقوقی.. 25
2-4-5. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. 25
2-5.رقابت در بازار. 26
2-6.اندازه گیری محافظه کاری.. 26
2-6-1.معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 27
2-6-2.معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 28
2-6-3. معیارهای محافظه کاری مبتنی براقلام تعهدی.. 28
2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. 29
2-7. جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری.. 30
2-8.  انتقاد از محافظه کاری.. 31
2-8-1.نا اعتمادی.. 32
2-8-2.پنهان کاری.. 32
2-8-3.نفی اصول حسابداری.. 32
2-8-4.سو گیری.. 32
2-8-5.امر ذهنی.. 33
2-9.دفاع از محافظه کاری.. 33
2-10.چرخه عمر شرکت ها 34
2-11.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل رشد. 35
2-11-1.ایجاد. 35
2-11-2.طفولیت… 36
2-11-3.رشد سریع. 36
2-11-4.بلوغ. 37
2-11-5.تکامل.. 38
2-12.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل پیری.. 38
2-12-1.ثبات.. 38
2-12-2.اشرافیت… 39
2-12-3.بروکراسی اولیه. 40
2-12-4.بروکراسی و مرگ.. 40
2-13.چرخه عمر شرکت ها از دیدگاه حسابداری.. 41
2-13-1.مرحله تولد یا ظهور. 41
2-13-2.مرحله رشد. 42
2-13-3.مرحله بلوغ. 42
2-14.محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها 42
2-14-1.قرارداد ها 43
2-14-2.دعاوی حقوقی.. 43
2-14-3.مالیات.. 44
2-14-4.هزینه سیاسی.. 44
2-14-5.رقابت در بازار. 45
2-14-6.تامین مالی.. 45
2-15.پیشینه تحقیق.. 46
2-15-1.تحقیقات خارجی.. 46
2-15-2.تحقیقات داخلی.. 50
2-16.خلاصه فصل.. 53
فصل سوم؛ روش تحقیق
3-1. مقدمه. 55
3-2. روش تحقیق.. 55
3-3. جامعه آماری.. 56
3-4. نمونه آماری.. 56
3-5.روش گردآوری دادهها 57
3-6.سوالات تحقیق.. 57
3-7.فرضیه های تحقیق.. 58
3-8.متغییر ها و مدل تحقیق.. 59
3-9.نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 60
3-10.روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 62
3-10-1.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 63
3-10-2.آزمون همخطی.. 63
3-10-3.آزمون ضریب همبستگی.. 64
3-10-4.آزمون معنی داری ضریب همبستگی.. 64
3-10-5.آزمون دوربین واتسون. 65
3-10-6.آزمون مقایسه دو گروه نمونه. 65
3-11. خلاصه فصل.. 65
فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها
4-1.مقدمه. 67
4-2.آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغییره 68
4-3.تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری.. 68
4-3-1.آمار توصیفی مدل جانبی.. 69
4-3-2.آزمون نرمال بودن متغییر وابسته. 71
4-3-3.آزمون همخطی.. 72
4-3-4.آزمون همسانی واریانس پسماند ها 72
4-3-5.بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم. 73
4-3-6.آزمون نرمال بودن جملات خطا 74
4-3-7.برآورد مدل در شرکت های رو به رشد. 75
4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ. 77
4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول. 78
4-4.بررسی فرضیه های پژوهش… 80
4-4-1.آزمون فرضیه اول. 81
4-4-2.آزمون فرضیه دوم. 81
4-5. خلاصه فصل.. 82
فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- مقدمه. 84
5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85
5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85
5-4.محدودیت های تحقیق.. 86
5-5.پیشنهاد ها 87
5-6.خلاصه فصل.. 88
منابع. 89
پیوست… 94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1 بیان مسأله
محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار  آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و تواناییهای مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.
به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.
1-2 ضرورت تحقیق
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میکند.  هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.  سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیشبینی و از آن برای ارزشگذاری شرکت استفاده میکنند. تا با استفاده از اطلاعاتی که در مورد ارزش شرکت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ کنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در مورد وضعیت اقتصادی شرکت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی که در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه کاری را برای رفع این ابهامات و مشکلات پیشنهاد می کنند.
طبق تئوری چرخه ی عمر، شرکتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه کاری در هر یک از مراحل مختلف عمر شرکت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملکرد شرکت ها کمک کرده باشیم.
1-3 اهداف تحقیق
همان طور که میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملکرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشکل از اصل محافظه کاری استفاده می کند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالکان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شکل که در راستای انجام محافظه کاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی کمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود که عملکرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات کمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم که شرکت ها برای استفاده از محافظه کاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه کاری به یک شکل عمل نمی کنند. به نظر می رسد شرکت های رو به رشد برای کاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه کاری دارند و اما شرکت های رو به افول که برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه کاری کمتری استفاده می کنند تا عملکرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بکشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد که کدام دسته از شرکت ها از محافظه کاری بیشتری استفاده می کنند و کدام یک از محافظه کاری کمتری استفاده می کنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملکرد واقعی و توان مالی شرکت داشته باشیم.
بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا کردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.
تعداد صفحه :117
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]