پایان نامه تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M. A.)
 
عنوان :
تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام  و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران
 
 
 
زمستان ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۲٫ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶
۱-۴٫ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴-۱٫ اهداف علمی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۲٫ اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵٫ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶٫  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷٫ نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………….. ۸
۱- ۸٫  قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸
۱- ۹٫ جامعه آماری و نمونه گیری…………………………………………………………………………………… ۹
۱- ۱۰٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………….. ۹
۱- ۱۱٫ ساختار پایاننامه………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۱- ۱۲٫ خلاصه مطالب فصل اول……………………………………………………………………………………. ۱۲
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲٫ بازار مالی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲- ۲-۱٫  کارکردهای اقتصادی بازار مالی…………………………………………………………………….. ۱۵
۲- ۲-۱-۱٫  کمک به فرایند تشکیل سرمایه……………………………………………………………. ۱۵
۲- ۲-۱-۲٫  تعیین قیمت دارایی های مالی…………………………………………………………….. ۱۵
۲- ۲-۱-۳٫  ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی……………………………………. ۱۵
۲- ۲-۱-۴٫  کاهش هزینه مبادلات……………………………………………………………………….. ۱۶
۲- ۲-۲٫  طبقه بندی بازارهای مالی…………………………………………………………………………….. ۱۶
۲- ۲-۲-۱٫  بازار پول………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲- ۲-۲-۲٫  بازار سرمایه…………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۳٫ تعریف بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۴٫ دارایی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۴-۱٫ دارایی مالی……………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۵٫ اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۶٫ سهام عادی………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۷٫ بازده سهام…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۷-۱٫ مفهوم بازده سهام………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۷-۲٫ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………….. ۱۹   
۲-۸٫ اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۸-۱٫ سود دریافتی………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۸-۲٫ سود(زیان) سرمایه……………………………………………………………………………………….. ۲۰   
۲-۹٫ اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت………………………………………………………… ۲۳
۲-۹-۱٫ لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت…………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۰٫ شاخص های اندازه……………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲-۱۰-۱٫ میزان دارایی شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۰-۲٫ لگاریتم طبیعی مجموعه دارایی های شرکت……………………………………………………… ۲۵
۲-۱۰-۳٫ میزان فروش کل شرکت……………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱۰-۴٫ لگاریتم فروش کل…………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۱۰-۵٫ تعداد پرسنل شرکت…………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۱۰-۶٫ ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱۱٫ مفهوم ارزش…………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۲٫ انواع ارزش……………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱۲-۱٫ ارزش اسمی…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۲-۲٫ ارزش دفتری……………………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۱۲-۳٫ ارزش بازار……………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۱۲-۴٫ ارزش انحلال…………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۲-۵٫ ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت……………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۲-۶٫ ارزش ذاتی……………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۲-۷٫ ارزش منصفانه………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۱۳٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME)………………………………………………… 28
۲-۱۴٫ نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۱۵٫ معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی…………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱۵-۱٫ عرض بازار……………………………………………………………………………………………… ۳۲    2-15-2. عمق بازار………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳    2-15-3. انعطاف پذیری بازار…………………………………………………………………………………………………. ۳۳               2-15-4 . درصد روز های انجام معامله…………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۵-۵ . میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه………………………………………………… ۳۶
۲-۱۵-۶ . میانگین گردش روزانه سهام شرکت……………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۵-۷ . میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام…………………………………………………… ۳۳
۲-۱۵-۸٫ معیار آیتکن و فورد…………………………………………………………………………………… ۳۴    
۲-۱۵-۹٫ معیار آمیهود…………………………………………………………………………………………….. ۳۴    
۲-۱۵-۱۰٫ اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام………………………………………………. ۳۵    
۲-۱۶٫ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش……………………………………………………….. ۳۷
۲-۱۶-۱٫ هزینه های فرآیند سفارش…………………………………………………………………………… ۳۷    
۲-۱۶-۲٫ هزینه های نگهداری موجودی………………………………………………………………………. ۳۸    
۲-۱۶-۳٫ هزینه های انتخاب نادرست…………………………………………………………………………. ۳۸    
۲-۱۷٫ تئوری پرتفوی………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱۸٫ تئوری مالی استاندارد………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۱۸-۱٫ فرضیه بازار کارا……………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۱۸-۲ . نظریه بازار کارای سرمایه……………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۱۹٫ قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی………………………………………………………………. ۴۲
۲-۲۰٫ مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۲۱٫ مدل های تعادلی……………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۲۱-۱٫ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ…………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۲۱-۲٫ مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای……………………………………………………………… ۴۶
۲-۲۱-۲-۱٫ کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای………………………………. ۴۸
۲-۲۲٫ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۲۲-۱٫ تحقیقات در خارج از ایران………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۲۲-۲٫ تحقیقات در داخل ایران……………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۲۳٫ خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………………………… ۵۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۲٫ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۳٫ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۴ . تعریف و تبیین جامعه………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۵٫ جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۶٫ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق……………………………………………… ۶۰
۳-۷٫ روش تجزیه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۷-۱٫ تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………. ۶۴
۳-۷-۱-۱٫ ضریب همبستگی(r)………………………………………………………………………….. 65
۳-۷-۱-۲٫ ضریب تعیین (R2)…………………………………………………………………………… 65
۳-۷-۲٫ مدل های رگرسیونی…………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۷-۳٫ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳-۷-۳-۱٫ آزمون فروض کلاسیک………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۸٫ روش آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۸-۱٫ آزمون مانایی(استایی) متغیرها…………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۸-۲٫ آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۸-۲-۱٫ آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 69
۳-۹٫ خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………………….. ۷۰
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون داده­ها
۴-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۲٫  تجزیه تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۲-۱٫ تجزیه تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………… ۷۳
۴-۲-۲٫  تجزیه تحلیل مقایسه ای………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۲-۳٫ تجزیه تحلیل علی……………………………………………………………………………………….. ۷۳
۴-۳٫ آزمون مانایی (ایستایی) متغیرها:………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۳-۱٫ آزمون ریشه واحد(Unit Root)…………………………………………………………………… 74
۴-۳-۱-۱٫ آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته (ADF)………………………………………………… 74
۴-۴٫ بررسی فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۴-۱٫ فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۴-۱-۱٫ آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۵
۴-۴-۱-۲٫ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۵
۴-۴-۱-۳٫ آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………… ۷۶
۴-۴-۲٫ فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۴-۲-۱٫ آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۴-۲-۲٫ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۷
۴-۴-۲-۳٫ آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………… ۷۸
۴-۴-۳٫ فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۴-۳-۱٫ آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………… ۷۹
۴-۴-۳-۲٫ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………. ۷۹
۴-۴-۳-۳٫ آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰
۴-۵٫ بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۴-۵-۱٫آزمون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس………………………………………………………… ۸۰
۴-۵-۲٫آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۶٫ بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۶-۱٫ آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۶-۲٫ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۶-۳٫ آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۷ . آزمون مدل چهار عاملی……………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۷-۱٫ آزمون خود همبستگی…………………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۷-۲٫ آزمون ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۷-۳٫ آزمون مدل چهار عاملی………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۸٫ خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۸۷
             فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
۵-۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۵-۲٫ نتایج………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۵-۲-۱٫ خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی…………………………………………………………… ۸۹
۵-۲-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………… ۹۰
۵-۲-۲-۱٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………….. ۹۱
۵-۲-۲-۱-۱٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………….. ۹۳
۵-۲-۲-۱-۲٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………. ۹۴
۵-۲-۲-۲٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………. ۹۵
۵-۲-۲-۳٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم……………………………………………………………… ۹۶
۵-۲-۲-۴٫ نتیجه حاصل از مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. ۹۷
۵-۲-۳ . خلاصه مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش های قبلی……………………………………….. ۹۷
۵-۳٫ تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه های تایید شده……………………………………………………………….. ۹۷
۵-۴٫ پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
۵-۴-۱٫ پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۴-۲٫ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………………………………………………………………… ۹۹
۵-۵٫ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۹۹
۵-۶٫ خلاصه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
 
 
منابع و مآخذ
الف- فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
ب- فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
ج- منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
چکیده انگلیسی
 
 
 
جدول ۴-۱٫ نتایج آزمون مانایی متغیرها (آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته)…………………………………. ۷۴
جدول ۴-۴٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………… ۷۶
جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………… ۷۸
جدول ۴-۱۰٫ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… ۸۱
جدول ۴-۱۵٫ نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………….. ۸۲
جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون مدل نهایی………………………………………………………………………………. ۸۵


 
 
چکیده
تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. با این بیان، در این تحقیق جهت بررسی و آزمون رابطه بین متغیرهای مستقل فوق با مازاد بازده سهام، اطلاعات ۵ ساله ۷۲  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تحلیل آماری از مدل رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود داشته و بین عوامل مازاد بازده بازار با مازاد بازده سهام و نقدشوندگی با مازاد بازده سهام رابطه معنادار وجود نداشته است.
واژه های کلیدی:
اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
۱-۱ مقدمه
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم  و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . .  قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، ۱۳۷۶). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، ۱۹۹۲)[۱].
از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، کسب بازدهی سهام بالا است، چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی    شرکت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از   فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از     فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت ها می باشند، زیرا  این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است.  بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (۲) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.
۱-۲ بیان مسأله
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمّی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. مارکویتز[۲] (۱۹۵۹) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[۳] (۱۹۹۲) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.
 لیوو[۴] (۲۰۰۶) معتقد است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنکه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاکی از آن است که عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد که از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک     دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،۱۳۸۷، ۱۰۲). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[۵](۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان    می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همکاران[۶] (۲۰۰۶) عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد که عامل          عدم نقدشوندگی بعنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری  دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲)[۷] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آنها که نقدشوندگی می تواند یک عامل        قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (۱۳۸۷) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یک عنصر کلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت عوامل ریسک مطرح شده است که تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا با توجه به درجه ریسک پذیری  خود، پرتفوی بهتری را تشکیل دهند.
شواهد تجربی نشان می دهد که این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می کند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و کمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.
بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته  می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

 • چه ارتباطی بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟
 • چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یک بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی که سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسک بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی که می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از  تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره ۵ ساله انجام شده است.
۱-۴ اهداف تحقیق­­
۱_۴_۱ اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • بررسی ارتباط عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.
 • بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

۱_۴_۲ اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 • با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.
 • تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.

۱.Hendrickson

 1. Markowitz
 2. ۳. Fama & French
 3. Liu

[۵]. Amihud

 1. ۶. Marcelo
 2. ۷. Lischewski & Voronkova

تعداد صفحه :۱۱۶
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com