پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
   دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
عنوان:
بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان                                                                                                          شماره صفحه     
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1           
فصل اول: کلیات پژوه
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………..7
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………8
1-6 مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………9
1-7 قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8-1 قلمرو موضوعی پژوهش……………………………………………………………………………………….10
1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………10
1-8-3 قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………10
1-8 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….11
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1 مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….16
2-2-2 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..16
2-2-3 ماهیت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………19
2-2-4 منابع و مصارف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………..20
2-2-5 مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل………………………………………………………………..20
2-2-6 فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….21
2-2-7 مدیریت سرمایه در گردش و سوداوری شرکت: یک چرخه بهینه تبدیل وجه نقد…………….21
2-2-8 مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت…………………………….24
2-2-9 استراتژى سرمایه در گردش و ریسک و بازده…………………………………………………………….25
2-2-9-1 استراتژى‌ دارائى‌هاى جارى……………………………………………………………………25
2-2-9-1-1 استراتژى محافظه‌کارانه………………………………………………………….26
2-2-9-1-2 استراتژی جسورانه……………………………………………………………….27 2-2-9-2 استراتژى‌ بدهى‌هاى ج……………………………………………………….25
2-2-9-2-1 استراتژى محافظه‌کارانه………………………………………………………….28
2-2-9-2-2 استراتژى جسورانه……………………………………………………………….28
2-2-10 سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………………..30
2-2-11 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………31
2-2-12 شاخص های عملکرد…………………………………………………………………………….33
2-2-13 عوامل مؤثر بر سرمایه در گردش……………………………………………………………….33
2-2-13-1 مدیریت وجوه نقد………………………………………………………………….34
2-2-13-2 نسبت بدهی…………………………………………………………………………..34
2-2-13-3 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………35
2-2-13-4 ابزارهای کنترل ریسک…………………………………………………………….35
2-2-14 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی…………………………………………37
2-2-15 سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد………………………………………………….37
2-2-16 شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد……………………………………..38
2-2-17 نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش…………………………………….39
2-2-18 سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………..40
2-2-2 مدیریت سود…………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2-2-1 نظریه ی چشم داشت………………………………………………………………………………………..42
2-2-2-2 نظریه ی کارگزاری…………………………………………………………………………………………..44
2-2-2-3 نظریه ی حسابشویی…………………………………………………………………………………………44
2-2-2-4 نظریه ی پذیرایی………………………………………………………………………………………………45
2-2-2-5 نظریه ی شرکت……………………………………………………………………………………………….45
2-2-2-6 رویکرد هزینه ی قراردادها…………………………………………………………………………………47
2-2-2-6-1 رویکرد…………………………………………………………………………………………..47
2-2-2-6-2 دیدگاه مدیریت سود…………………………………………………………………………52
2-2-2-6-3 رویکرد تصمیم گیری………………………………………………………………………..53
2-2-2-6-4 دیدگاه مدیریت سود…………………………………………………………………………55
2-2-2-7 رویکرد سیاسی – قانونی……………………………………………………………………………………57
2-2-2-7-1 رویکرد…………………………………………………………………………………………..57
2-2-2-7-2 دیدگاه مدیریت سود…………………………………………………………………………60
2-3 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..61
2-3-1 تحقیقات داخل کشور……………………………………………………………………………………………61
2-3-2 تحقیقات خارج کشور………………………………………………………………………………………….63
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….68
3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….68
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..70
3-5 روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………..70
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..70
3-6-1 داده­های پانل (داده­های تابلویی)……………………………………………………………………………..71
3-6-2 روش­های تخمین مدل­های ادغام شده……………………………………………………………………..72
3-6-3 آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………………………….75
3-6-4 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………..76
3-6-5 مدل اثر ثابت (FEM)…………………………………………………………………………………………..77
3-6-6 مدل اثرات تصادفی (REM) یا مدل تصحیح خطا (ECM)………………………………………79
3-6-7  آزمون ریشه واحد پانل…………………………………………………………………………………………80
3-6-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا……………………………………………………………………………………..84
3-6-9 آزمون هم جمعی پدرونی………………………………………………………………………………………84
3-6-10 آزمون جارکو- برا………………………………………………………………………………………………86
3-6-11 مفهوم سطح معنی­داری (P-value)………………………………………………………………………87
3-7-13اماره دوربین-واتسن……………………………………………………………………………………………………….88

  1. 3-6-12 آزمون t ……………………………………………………………………………………………….87

 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-2-تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………………90
4-2-1ازمون جارکو-برا…………………………………………………………………………………………………………….92
4-3تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………96
4-3 -1آزمون ریشه واحد داده­های پانل………………………………………………………………………………………96
 4-4 معرفی متغیرها و تصریح مدل…………………………………………………………………………………………….94
4-5-نتایج برآورد مدل……………………………………………………………………………………………………………..96
4-6 یافته­های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………….97
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..110
5-2  نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………..110
5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………118
5-3-1 پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش)……………………………………………………………………………118
پیشنهادهایی برای پژوهش­­های آتی…………………………………………………………………………………………….120
5-4 محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..121
 
 
 
عنوان                                                                                                        شماره صفحه
فهرست جداول:
جدول(4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل………………………………………………………………………………….94
جدول(4-2) تحلیل توصیفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………95
جدول(4-3) نتایج آزمون ریشه واحدمتغیرهای مستقل…………………………………………………………………98
جدول(4-4) نتایج آزمونF لیمر  وآزمون هاسمن………………………………………………………………………102
جدول(4-5) نتایج مدل اثرات ثابت (مدل 1)……………………………………………………………………………..103
جدول(4-6) نتایج آزمونF لیمر و آزمون هاسمن………………………………………………………………………..105
جدول(4-7) نتایج مدل اثرات ثابت(مدل 2)…………………………………………………………………………106
جدول(4-8)خلاصه نتایج تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرها وابسته……………………………………..108
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها:
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..9
نمودار 2-1 طبقه بندی سه رویکرد متفاوت به نظریه ی شرکت با دو معیار دانش و قدرت……………………49
 
 
 
 
 
 
 


 
چکیده:
با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها و بخصوص در سازمان های با اندازه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته می­باشد. تعداد فرضیات مورد آزمون در این پژوهش 8 فرضیه می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش کاربردی می­باشد. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، از نظر زمان انجام پژوهش طولی و از نظر نحوه­ی اجرای پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش حذف سیستماتیک(جدول فیلترینگ) می­باشد. تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار ره­آورد نوین جمع­آوری شدند و برای تجریه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارهای SPSS، EVIEWS 8 و Excel استفاد شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که مدیریت سود با حساب­های پرداختنی و نسبت جاری رابطه منفی، با حساب موجودی کالا رابطه مثبت ولی با حساب دریافتنی هیچ رابطه ای نداشته است. ضریب واکنش سود نیز با حسابهای دریافتنی و پرداختنی رابطه مثبت  ولی با موجودی کالا و نسبت جاری هیچ ربطه ای نداشته است.
کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سود، ضریب واکنش سود جامعه اماری
 
 
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 

 

 
 
1-1 مقدمه
با توجه به جایگاه و اهمیت سرمایه در فرایندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمان ها و بخصوص در سازمان های با اندازه های کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد، و مدیریت آن بر اساس مکانیزم های مدیریت عناصر زنجیره تامین نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمان ها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعه تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهش گران نیز بیشتر به مطالعه در زمینه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداخته اند(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). اما باید توجه داشت سرمایه گذاری که شرکتها بر روی دارایی های کوتاه مدت انجام می دهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کاربرده می شود، قسمت عمده اقلام ترازنامه شرکت را تشکیل می دهد(گارسیا و دیگران[1]، 2007) و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمان ها ی بین المللی راه های جدید ی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می کنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می آید(گانداولی[2]، 2006).
 
1-2 بیان مسأله
عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده ها و ستاده ها در یک گردش مالی، باید به گونه ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند(پی نووه، ترجمه جهانخانی و پارسائیان، 1386). یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می کنند. حجم فروش، قیمت تمام شده، سود سهام، واگذاری سهام، وامهای کوتاه و بلند مدتی که دریافت می کند، نحوه بازپرداخت آنها، خریدهای نقدی و غیرنقدی آن، عملیات اعتباری که انجام می دهد، نحوه فروش اقساطی، وصول چکها، زمان پیش بینی شده برای وصولی ها،‌ افزایش یا کاهش ارزش ویژه کاهش و افزایش دارائی ثابت و جاری، مبادله سهام یا مواد اولیه چگونگی خرید مواد اولیه، نحوه پرداخت وامهای کوتاه مدت و بلندمدت به کارکنان و تأمین نیازهای پرسنلی همگی در گردش عملیات مالی یک مؤسسه دخیل هستند کلیه عوامل و پارامترهای فوق، تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش قابل تحقیق و بررسی است. مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی توانایی سازمان برای سازگاری در یک اقتصاد پرچالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفط نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد(هاووتیس[3]، 2003). امروزه سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی جهت ارزیابی واحدهای تجاری، توجه و تمرکز خود را به گزارشگری مالی و به خصوص رقم سود خالص گزارش شده، معطوف می­کنند. تحقیق­های اخیر مشخص کرده است که سرمایه­گذاران در فرایند تصمیم­گیری، شرکت­هایی را انتخاب می­کنند که سود آنها از پایداری بالاتر و در واقع از کیفیت بالاتری برخوردار است. در مواقعی که واحدهای تجاری به لحاظ اقتصادی دچار نوسان می­شوند و تحت فشارهای جنبی قرار می­گیرند، مدیران برای سامان بخشیدن به اوضاع شرکت به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تلاش می­کنند تا رقم سود منعکس شده در صورت­های مالی را تحت تاثیر قرار دهند و موجب مثبت شدن نگاه استفاده­کنندگان صورت­های مالی و به ویژه سرمایه­گذاران شوند. مجموعه این اقدام­ها به مدیریت سود تعبیر می­شود که دارای جوانب مثبت و منفی است. جنبه مثبت مدیریت سود شامل فعالیت­هایی است که در چارچوب قوانین و اخلاق حرفه­ای قرار می­گیرد. این در حالی است که جنبه منفی مدیریت سود می­تواند جامه فریب­آمیزی بر تن کند و منجر به تقلب و گزارشگری و فساد در شرکت­ها توسط مدیران شرکت شود(خوش طینت، 1386). فیلبک و همکاران[4](2007) نیز با اشاره به کاهش در قیمت سهام شرکت آمازون دات کام در اواسط سال ۲۰۰۰، مدیریت سرمایه در گردش کارا را کلیدی برای رسیدن به جریان نقدی سالم می دانند و بر این عقیده اند شرکت هایی که دارای استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش ضعیف هستند به مرور زمان مزایای رقابتی و انعطاف پذیری خود را از دست می دهند(فیلبک و همکاران، 2007). اسمیت[5](1998) معتقد است مدیریت سرمایه در گردش به خاطر تاثیری که بر روی ریسک و سودآوری شرکت و در نتیجه در ارزش شرکت دارد از اهمیت به سزایی برخوردار است. چرا که سرمایه گذاری در سرمایه در گردش مبادله بین سودآوری و رسیک را شامل می شود و تصمیماتی که به افزایش سودآوری گرایش دارد منجر به افزایش ریسک نیز می شود و برعکس، تصمیماتی که بر روی کاهش ریسک متمرکز است به کاهش سودآوری بالقوه منجر می شود (اسمیت، 1998). در دنیای سرمایه گذاری امروز فرآیند تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرآیند یک سرمایه گذاری باشد. جایی که سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این راستا مهمترین عامل فرآیند تصمیم گیری، اطلاعات است. در بازارهای اوراق بهادار تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از منابع اطلاعاتی است. اخذ اطلاعات از منابعی چون رسانه های خبری، تحلیل گران مالی، گزارش های مالی شرکت ها و حتی خود قیمت بازار اوراق بهادار صورت می گیرد. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، حسابداری و گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی می دانند و به همین علت یکی از هدفهای حسابداری و تهیه صورت های مالی، فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است. نتیجه تصمیمات سرمایه گذاران همان واکنش های بازار است. ما میتوانیم ارزش های جدید بازار اوراق بهادار را به اطلاعات جدید، واکنش نشان می دهند مشاهده کنیم. اولین شواهد قوی در مورد واکنش بازار اوراق بهادار به انتشار و اعلام سود توسط بال و براون(1968) تهیه شد. آنها در تحقیق خود علاوه بر اثبات واکنش بازار به انتشار و اعلام سود با توجه به پیش بینی آن چگونگی واکنش بازار را نیز به شکل میانگین و به طور متوسط اندازه گیری کردند. آنها نشان دادند که واکنش سرمایه گذاران به شرکتهای با اخبار خوب منجر به بازده غیر منتظره مثبت و به شرکت های با اخبار بد منجر به بازده غیر منتظرخ منفی می شود. بال و براون از میانگین بازده غبرمنتظره بهادار در پژوهش خود استفاده کردند. این میانگین می تواند انحراف زیاد از حد متوسط را بپوشاند. لذا احتمال بازده غیرمنتظره برخی شرکتها بیشتر از حد متوسط و برخی
زیر حد متوسط می باشد. این موضوع سوالی را در ذهن متبادر می شازد که چرا بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها نسبت به برخی شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان می دهد. در واقع برای تعدادی از سودهای غیرمنتظره معین، واکنش بازار اوراق بهادار برای شرکت ها بیشتر است. یکی از مهمترین راهنمایی های پژوهش باب و براون شناخت و توضیح در مورد واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود است. این موضوع ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غبر منتظره سود گزارش شده، اندازه گیری می کند(خوش طینت، 1386). در این پژوهش ما به دنبال این هستیم تا ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش را با مدیریت سود و ضریب واکنش سود بررسی کنیم.
1-3 اهمیت موضوع
سیستم اطلاعاتی معتبر، صحیح و مربوط یکی از عوامل موثر بر کارائی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارائه اطلاعات به موقع و قابل اتکا، از میزان عدم اطمینان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. مهم ترین اطلاعات در بازار سرمایه، اطلاعات و پیش بینی هایی است که مدیریت شرکتها به بازار عرضه می کنند. از جمله این پیش بینی ها، پیش بینی سود توسط مدیریت است که از مهم ترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه گذاران می باشد(هاتن و دیگران[6]، 2003). پیش بینی سود توسط مدیریت در ارزیابی سودآوری، ریسک مرتبط با سود، قضاوت در مورد قیمت سهام و مدلهای ارزشیابی درسطح گسترده ای استفاده می شود. تحقیقات حسابداری نشان می دهد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار، به اطلاعات حسابداری از جمله پیش بینی های مدیریت واکنش نشان می دهد. این واکنش نشان از محتوا و بار اطلاعاتی این پیش بینی هاست که باعث تغییر رفتار فعالان بازار سرمایه می گردد. برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح شده است(هاتن و اسکاتن[7]، 2009). در بازار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می شود که به روش های گوناگون به بازار ارائه می شود. این در حالی است که وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوار می سازد، از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه و مجتهدزاده، 1378). واکنش و تغییرات قیمت سهام در زمان ارائه پیش بینی ها بسته به نوع پیش بینی ها و تعدیلاتی است که مدیریت طی دوره مالی جهت تحقق بخشیدن انتظارات سرمایه گذاران افشاء می نمایند(کینگ و همکارانش[8]،1990).
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 تعیین رابطه بین حسابهای پرداختنی و مدیریت سود.
1-4-2 تعیین رابطه بین حسابهای دریافتنی و مدیریت سود .
1-4-3 تعیین رابطه بین موجودی کالا و مدیریت سود .
1-4-4 تعیین رابطه بین نسبت جاری و مدیریت سود.
1-4-5 تعیین رابطه بین حسابهای پرداختنی و ضریب واکنش سود.
1-4-6 تعیین رابطه بین حسابهای دریافتنی و ضریب واکنش سود .
1-4-7 تعیین رابطه بین موجودی کالا و ضریب واکنش سود .
1-4-8 تعیین رابطه بین نسبت جاری و ضریب واکنش سود .
[1] – Garsia & et al
[2] – Gandoali
[3] – Havtis
[4] -Filbek & et al
[5] -Smit
[6] -Haten & et al
[7] -Haten & Skaten
[8] -King & et al
تعداد صفحه :114
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]