پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی‌
واحد بین الملل قشم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »
رشته: حسابداری
 
عنوان:
بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات
 

پاییز ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                             صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………….. ۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
 
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………….. ۷
۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸
۱-۶- مبانی نظری فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………. ۹
۱-۷- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………… ۱۱
۱-۷-۲- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۷-۳- قلمرو مکانی …………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها ………………………………………………………………… ۱۲
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۱- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران ………………………………………………….. ۱۵
۲-۲-۲- شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن ………………………… ۱۸
۲-۲-۳- شناخت از سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی ………………………….. ۱۹
۲-۲-۴- استفاده از خدمات حسابرس داخلی ……………………………………………….. ۲۰
۲-۲-۵- تأثیر کاهش در هزینه و زمان اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی ………. ۲۱
۲-۲-۶- استفاده از خدمات کارشناسی ………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۷- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی …………………………………. ۲۲
۲-۲-۸- حسابرسان مستقل……………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۲-۹- استفاده کنندگان گزارش حسابرس مستقل (حسابرسان دیوان محاسبات) ….. ۲۴
۲-۲-۱۰- ضرورت و اهداف و اصول کلی حسابرسی ……………………………………. ۲۶
۲-۲-۱۰-۱- ضرورت حسابرسی …………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۱۰-۲- هدف حسابرسی ……………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۱۰-۳- اصول کلی حسابرسی ……………………………………………………….. ۲۷
۲-۲-۱۱- مراحل مختلف حسابرسی صورت‌های مالی ……………………………….. ۲۸
۲-۳- بخش دوم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………. ۳۲
 
فصل سوم: روش‌شناسی و طرح تحقیق
 
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۲- روش تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۴۱
۳-۳- جامعه آماری تحقیق ……………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۴- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۴۲
۳-۴-۱- پایائی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۳
۳-۴-۲- روائی تحقیق …………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۵- ابزار اندازه‌گیری و مقیاس‌های مورد استفاده ………………………………………………. ۴۴
۳-۶- مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………… ۴۶
۳-۸- تحلیل‌های آماری آزمون t استیودنت………………………………………………………… ۴۷
۳-۸-۱-  آزمونt استیودنت یک نمونه ای…………………………………………………….. ۴۷
۳-۸-۲-  آزمونt استیودنت دو نمونه ای………………………………………………………. ۴۸
۳-۹- روش توزیع پرسشنامه………………………………………………………………………….. ۵۰
۳-۱۰- پرسشنامه های جمع آوری شده و قابل استفاده…………………………………………. ۵۱
۳-۱۱-  خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. ۵۲
­­­­­
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………. ۵۴
۴-۳- تجزیه و تحلیل توصیفی ………………………………………………………..
…………….. ۵۴
۴-۳-۱- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت …………………………………………………… ۵۴
۴-۳-۲- توزیع فراوانی بر حسب سن ………………………………………………………… ۵۶
۴-۳-۳- توزیع فراونی بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………. ۵۷
۴-۳-۴- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت …………………………………………….. ۵۸
۴-۴- یافته‌های استنباطی ………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۴-۱- فرضیه اول ……………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۴-۲- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. ۶۲
۴-۴-۳- فرضیه سوم ………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۴-۴- فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………. ۶۴
۴-۴-۵- فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۴-۶- فرضیه ششم ……………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۴-۷- فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۴-۸- فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………. ۶۸
۴-۵- آنالیز واریانس ………………………………………………………………………………… ۷۱
 
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 
۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۷۵
۵-۲- نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………….. ۷۶
۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………. ۷۶
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………. ۷۷
۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………. ۷۷
۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………… ۷۸
۵-۲-۶- نتیجه آزمون فرضیه ششم …………………………………………………………….. ۷۹
۵-۲-۷- نتیجه آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………… ۷۹
۵-۲-۸- نتیجه آزمون فرضیه هشتم …………………………………………………………….. ۸۰
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۱
۵-۳-۱- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات ……………………………………………….. ۸۱
۵-۳-۲- پیشنهادات برای تحقیق‌های آتی …………………………………………………….. ۸۲
۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………… ۸۲
پیوست ها………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………… ۹۱
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                            صفحه
جدول ۳-۱: ساختار کلی جدول آنالیز واریانس…………………………………………………… ۵۰
جدول ۳-۲: پرسشنامه های جمع آوری شده………………………………………………………. ۵۱
جدول شماره۴-۱- فراوانی بر حسب جنسیت……………………………………………………. ۵۵
جدول شماره ۴-۲- فروانی بر حسب سن…………………………………………………………. ۵۶
جدول شماره ۴-۳- فروانی بر حسب تحصیلات………………………………………………… ۵۷
جدول شماره ۴-۴- فروانی بر حسب سابقه خدمت…………………………………………….. ۵۸
جدول شماره ۴-۵- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………. ۶۰
جدول شماره ۴-۶- خروجی spss آزمون تی فرضیه اول…………………………………….. ۶۱
جدول شماره ۴-۷- خروجی spss آزمون تی فرضیه دوم…………………………………….. ۶۲
جدول شماره ۴-۸- خروجی spss آزمون تی فرضیه سوم……………………………………. ۶۳
جدول شماره ۴-۹- خروجی spss آزمون تی فرضیه چهارم…………………………………. ۶۴
جدول شماره ۴-۱۰- خروجی spss آزمون تی فرضیه پنجم…………………………………. ۶۵
جدول شماره ۴-۱۱- خروجی spss آزمون تی فرضیه ششم………………………………… ۶۶
جدول شماره ۴-۱۲- خروجی spss آزمون تی فرضیه هفتم…………………………………. ۶۷
جدول شماره ۴-۱۳- خروجی spss آزمون تی دو نمونه مستقل……………………………. ۶۹
جدول شماره ۴-۱۴-آنالیز واریانس…………………………………………………………………. ۷۲
جدول شماره ۴-۱۵-میزان اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی بر کارایی حسابرسی در سطوح مختلف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                       صفحه
نمودار شماره ۴-۱- جنسیت………………………………………………………………………….. ۵۵
نمودار شماره ۴-۲- نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان ……………………………………..
… ۵۶
نمودار شماره ۴-۳- میزان تحصیلات……………………………………………………………….. ۵۷
نمودار شماره ۴-۴- میزان سابقه کاری مدیران ……………………………………………………. ۵۸
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
حسابرسی فعالیتی مهم و حساس است که توسط افراد مجاز و به قصد بررسی جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. کیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده است و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل: ۱) شناخت حسابرسان از محیط کار و نوع فعالیت صاحبکار، ۲) شناخت حسابرسان به سیستم کنترل داخلی، ۳) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرسی داخلی، ۴) کاهش هزینه اجرای حسابرسی، ۵) کاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، ۶) استفاده از خدمات کارشناسی، ۷) اجرای سیاست های کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی است.  بدین منظور از پرسشنامه استاندارد سنواتی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون T- Test یک نمونه ای، دو  نمونه ­ای مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) است. و نتایج تحقیق نشان می دهد هر یک از متغیرهای مذکور بر کیفیت حسابرسی و کارایی آن مؤثر است. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای نقش هر یک از این متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.
 
کلمات کلیدی: کارایی حسابرسی، حسابرسان مستقل، حسابرسان دیوان محاسبات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱-۱-  مقدمه
صحنه جهانی به واسطه‌ی پیشرفت‌های فناوری، دنیای کوچک و فشرده‌ای را پی‌ریزی می‌کند. بی‌شک انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه‌ی زندگی و کار داشته است. دنیای تجاری و حرفه‌ای امروز دستخوش تحولات بسیاری گردیده است. جهانی شدن نه تنها به تجارت، بلکه به حرفه‌های مختلف نیز تسری یافته است. این بدان معناست که تقاضا برای دقت نظر بیشتر نسبت به نتیجه کارهای حرفه‌ای افزایش یافته است و دیگر نمی‌توان به سیستم‌ها و روش‌های سنتی اتکا نمود. حسابرسی نیز به عنوان یک حرفه از این امر مستثنی نبوده و نیست.
انجام حسابرسی در سازمان‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و … در بخش‌های عمومی و خصوصی گویای این است که همه اقدامات، عملکردها و فعالیت‌ها با کارایی صورت نمی‌گیرد. استفاده نامناسب از روش‌های دستی و کامپیوتری، کاغذبازی‌های بی‌فایده، سیستم‌ها و روش‌های غیر کاری عملیاتی، سلسله مراتب یا الگوهای ارتباطی پیچیده، دوباره کاری، مراحل کاری بی‌مورد و انجام کارهای موازی، زمینه‌هایی از عدم وجود کارایی را در واحدهای اقتصادی نشان می‌دهد.
برای حسابرسان واژه کارایی واژه ناآشنایی نیست، زیرا در فرایند حسابرسی همواره می‌کوشند رسیدگی‌های خود را به صورت کارا (رسیدگی مؤثر با کمترین هزینه) به انجام برسانند.
کارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه کنندگان و هم مدنظر دریافت کنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش کارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌کنندگان به این صورت است که در زمان کمتر و احیاناً با هزینه‌های کمتر خدماتی با کیفیت مناسب دریافت می‌کنند و برای ارائه کنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت کاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام کاری معین، از دست ندادن صاحبکاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبکاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد.
 
 
 
 
۱-۲- بیان مسأله
عمومی­شدن ­مالکیت ­بنگاه­های اقتصادی، تامین مالی(استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی­سازی بخش­های دولتی و بنگاه های تحت پوشش در سال‌های اخیراز جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران است. درچنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم‌گیری وام‌دهندگان بالفعل و بالقوه است اهمیت ویژه ای دارد.با در نظر گرفتن این نکته که میزان قابل­توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان توسط مدیریت بنگاه­های اقتصادی تهیه، پردازش و گزارش می­ شود. حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می­رسد.تئوری­های موجود به ویژه تئوری کارگزاری بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و استفاده­کنندگان آن است این تضادمنافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به حرکاتی نظیر تحریف صورت‌های مالی می­گردد که غالبا زیان سرمایه‌گذاری را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد ضرورت می­یابد. در یک اقتصاد آزاد این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می­ شود (حساس یگانه و خالقی بایگی، ۱۳۸۳).
حسابرسی با بهره گرفتن از معیار اصول پذی
رفته­شده حسابداری به ارزیابی و قضاوت در مورداطلاعات مندرج درصورت‌های مالی می ­پردازد و نتیجه کار و نظر حرفه­ای خود در مورد مطلوبیت صورت‌های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری را در قالب گزارش حسابرسی اظهار می­ کند.
حسابرسان ممکن است نتوانند تمام انتظارات استفاده کنندگان را برآورده کنند و بین عملکرد دریافتی استفاده‌ کنندگان از حسابرسان و آنچه استفاده­کنندگان از حسابرسان انتظار دارند تفاوت وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بین تصور آنها در مورد عملکرد حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد عملکرد خویش تفاوت وجود داشته باشد. علت این شکاف ممکن است انتظارات نا معقول عده­ای از استفاده­کنندگان، استانداردهای حسابرسی نامناسب و یا قصور حسابرس باشد (آقایی و علیجانی، ۱۳۸۱).                                                                                                 
تشخیص کارایی حسابرسی صورت‌های مالی از مسائل مورد علاقه محققان و دست‌اندرکاران حرفه حسابرسی است، زیرا تفاوتهای پایدار و سیستماتیک در متوسط کارایی حسابرسی‌هایی که توسط مؤسسات حسابرسی مختلف انجام می‌شود، می‌تواند  در ساختار بازار خدمات حسابرسی تأثیر اساسی بگذارد. یعنی آن دسته از مؤسسات حسابرسی که در انجام حسابرسی‌های خود کارایی لازم را ندارند، بازار خدمات حرفه‌ای خود را از دست خواهند داد. همچنین فقدان کارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یکی از عوامل مهم در تغییر حسابرسان توسط صاحبکاران به شمار می‌آید (استاین و سیمونیک، ۲۰۰۴)[۱].
کارایی در انجام حسابرسی هم مدنظر ارائه کنندگان و هم مدنظر دریافت کنندگان این خدمات است، زیرا با افزایش کارایی هر دو گروه منتفع خواهند شد. این انتفاع برای دریافت‌کنندگان به این صورت است که در زمان کمتر و احیاناً با هزینه‌های کمتر خدماتی با کیفیت مناسب دریافت می‌کنند و برای ارائه کنندگان خدمات این انتفاع صورت افزایش در ظرفیت کاری پرسنل، عدم نیاز به صرف هزینه و زمان اضافی برای انجام کاری معین، از دست ندادن صاحبکاران موجود (مشتریان موجود) و جذب صاحبکاران جدید (مشتریان جدید) و در نهایت افزایش در سود می‌تواند باشد. از طرف دیگر افزایش کارایی در حسابرسی صورت‌های مالی می‌تواند باعث رشد و تعالی حرفه گردد. از آنجا که در هر فعالیتی، تحلیل هزینه- فایده یک عامل مهم محسوب می‌گردد، اگر هزینه کسب خدمات حسابرسی برای دریافت کننده این خدمات بیشتر از منافع مورد انتظار آن باشد، دیگر مؤسسات یا شرکتهایی که الزام قانونی به انجام حسابرسی ندارند اقدام به خرید این خدمات نخواهند کرد و بخش قابل توجهی از بازار خدمات حسابرسی از بین خواهد رفت.
خدمات حسابرسی برای مؤسسات و شرکت‌هایی که از این خدمات بهره می‌گیرند، می‌تواند مزایای بسیاری در بر داشته باشد که حتی مدیران بسیاری از شرکت‌ها از این مزایا بی‌اطلاع هستند و تنها زمانی متوجه این مزایا می‌گردند که از خدمات حسابرسی بهره‌مند شوند.
پس باید زمینه‌ای فراهم گردد تا بتوان مؤسسات و شرکت‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی ترغیب کرد تا علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای آن به رشد حرفه نیز کمک شود. یکی از راه‌های ایجاد این زمینه، افزایش کارایی خدمات حسابرسی است (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵).
افزایش کارایی در حسابرسی صورت‌های مالی یک عامل حیاتی برای مؤسسات حسابرسی است که ادامه فعالیت این مؤسسات به آن وابسته است. پس همواره تعیین معیارهای کارایی حسابرسی برای مؤسسات حسابرسی امری حیاتی است و مهمتر از آن، آنها باید همواره سعی در یافتن راه‌ها و عواملی داشته باشند که در رشد و ارتقای کارایی فعالیت‌های آنها مؤثر است، تا بتوانند با رشد و کارایی حسابرسی‌ها توان رقابت با سایرین را برای خود حفظ کنند و حتی در صورت امکان گوی سبقت را از دیگران بربایند. برای انجام اینکار یک روش بسیار مؤثر می‌تواند شناسایی خصوصیات حسابرسی‌هایی باشد که با کارایی قابل قبول انجام می‌شوند. زیرا این شناسایی می‌تواند موجب شکل‌گیری رهنمودهایی ارزنده در زمینه بهبود فرایند حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی کارا گردد (رادلیف، ۱۹۹۹)[۲].
به نظر می‌رسد میان آنچه حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در مورد کارایی حسابرسی مالی تصور می‌کنند تفاوت معناداری وجود دارد.
مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های حسابرسان مستقل و حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات در خصوص کارایی حسابرسی صورت‌های مالی است و نیز رسیدن به مجموعه‌ای از عوامل مؤثر برای افزایش کارایی حسابرسی است.
برای دستیابی به این هدف لازم به پاسخگویی به سؤالات زیر می‌باشد:
۱- شناختی که حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحبکار کسب می‌کنند چه تأثیری بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
۲- شناخت و میزان اتکای حسابرسان به سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی چه اثری برکارایی حسابرسی صورت‌های مالی دارد؟
 
۳- تأثیر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی چیست؟
۴- تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی چیست؟
۵- کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی چه تأثیری بر کارایی حسابرسی دارد؟
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
در اغلب تحقیقات صورت گرفته در ایران محققان صرفاً دنبال بررسی اثربخشی حسابرسی بوده‌اند، زیرا شاید اولین مطلبی که در مورد حسابرسی و هزینه‌های مرتبط آن به ذهن می‌رسد این است که آیا صرف این هزینه‌ها و زمان و انجام کار حسابرسی ثمره و نتیجه‌ای در پی خواهد داشت یا خیر؟ اما قطعاً این تنها جنبه‌ای نیست که در مورد خدمات حسابرسی باید در نظر گرفت. حرفه حسابرسی با توجه به سابقه و رشدی که طی دهه‌ های اخیر داشته، اثبات کرده است که یک عمل اثربخش است و ثمره آن مورد توجه نهادهای بسیاری بوده و هست. بنابراین در حال حاضر مطلب مهمتر از اثربخشی خدمات حسابرسی، کارایی این خدمات است.
هر فردی انتظار دارد بیشترین نتیجه را از فعالیت‌های خود کسب کند، این فعالیت هم می‌تواند به صورت مستقیم توسط خود فرد انجام شود و هم صاحبکارانش به دنبال آنند که بیشترین ثمره را با صرف کمترین هزینه و زمان حاصل کنند و این تنها در صورت افزایش هر چه بیشتر کارایی حسابرسی میسر خواهد بود.
هیچ صاحبکاری حاضر نیست که برای خرید خدمات حسابرسی بیش از حد هزینه کند یا با توجه به ماهیت حسابرسی بیش از حد زمان صرف کند. لذا همواره صاحبکاران حسابرسی به دنبال آن هستند که خدماتی با کیفیت معین را در حداقل زمان ممکن و با حداقل هزینه دریافت کنند. بنابراین می‌توان گفت کارایی مهمترین ویژگی مدنظر صاحبکاران حسابرسی است. از طرف دیگر حسابرسان حداقل در رده مدیریت حاضر نیستند که زمان خود و پرسنل را بیش از اندازه برای انجام یک کار معین تخصیص دهند، زیرا ا ین امر باعث افزایش در هزینه‌ها در نهایت کاهش سود می‌گردد (رضازاده و بسنده، ۱۳۸۵). بنابراین کارایی مورد توجه حسابرسان نیز هست. حال که بر اساس گفته‌های پیشین ضرورت کارایی حسابرسی برای حسابرسان را تشریح کردیم باید نگرش حسابرسان مستقل شاغل در سازمان حسابرسی و حسابرسان دیوان محاسبات را در خصوص کارایی حسابرسی نیز بررسی کنیم.
از این‌رو تحقیق و پژوهش در زمینه تصورات حسابرسان درباره کارایی حسابرسی صورت‌های مالی ضرورت دارد. با توجه به آنکه در ایران کمتر به موضوع کارایی حسابرسی پرداخته شده است، لذا در این زمینه نیاز به مطالعات زیادی است. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه ‌بر آغاز تحقیق در زمینه دیدگاه‌های حسابرسان نسبت به کارایی حسابرسی صورت‌های مالی در ایران بابی نیز در جهت بررسی‌های بیشتر در این زمینه گشوده شود.
 
۱-۴- اهداف تحقیق
۱) بررسی تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
۲) بررسی تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
۳) بررسی اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلی و خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی
 4) بررسی تأثیر اعمال محدودیت زمانی و کاهش هزینه اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی
۵) بررسی تأثیر کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر کارایی حسابرسی
[۱]-Stein­&Simunic
[۲]– Radciliff
تعداد صفحه :۱۰۷
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com