متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
                                                  گروه  علوم تربیتی
 
 
پایان‌نامه
جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 
عنوان:
بررسی رابطه بین سبک های تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی91-92
 
اساتید  راهنما:
 
دکتر علیرضا حسین پور                                    دکتر بهناز مهاجران
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
               
فصل اول- کلیات پژوهش
 
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………… 5
1-4- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4-1- فرضیه کلی………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-2- فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………… 8
1-5- مفاهیم نظری…………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6- تعاریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………………………………. 10
 
فصل دوم- ادبیات پژوهشی
 
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 13
2-2- تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-3- تعریف تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4- اشکال تفکر………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-5- خصوصیات تفکر………………………………………………………………………………………………….. 17
2-6- سبک تفکر…………………………………………………………………………………………………………… 18
2-6- 1- سبک تفکر قانونی…………………………………………………………………………………………. 22
2-6- 2- سبک قضائی………………………………………………………………………………………………….. 23
2-6- 3- سبک کلی نگر………………………………………………………………………………………………. 23
2-6- 4- سبک تفکر سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. 24
2-6-5- سبک آزاداندیشی…………………………………………………………………………………………… 24
2-7- ضرورت توجه به سبک های تفکر……………………………………………………………………… 23
2-8- اصول مطالعه سبک تفکر……………………………………………………………………………………. 24
2-9- عوامل موثر تحول در سبک تفکر………………………………………………………………………. 25
2-9-1- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-9-2-جنسیت…………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-9-3- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-9-4- سبک های تفکر والدین…………………………………………………………………………………. 27
2-9-5- مدرسه و شغل………………………………………………………………………………………………… 27
2-10- تعریف نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 28
2-11- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 29
2-12- نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………………… 30
2-13- نوآوری و رقابت…………………………………………………………………………………………………. 32
2-14- استراتژی نوآوری………………………………………………………………………………………………. 33
2-15- فرآیند نوآوری در سازمان………………………………………………………………………………… 34
2-16- مولفه های نوآوری…………………………………………………………………………………………….. 35
2-16-1- فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………… 35
2-16-2-منابع انسانی…………………………………………………………………………………………………… 38
2-16-3- ساختار………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-17- موانع نوآوری سازمانی………………………………………………………………………………………. 43
2-18- توصیه هایی در خصوص موفقیت نوآوری درسازمان ……………………………………. 44
2-19- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 39
 
فصل سوم- روش پژوهش
 
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….. 54
3-4-  نمونه‌ آماری………………………………………………………………………………………………………… 55
3-5- ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………… 55
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 56
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 57
3-8- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………. 57
س
 
 
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
 
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 59
4-2- توصیف ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری…………………………………………………… 59
4-2-1-  جنسیت…………………………………………………………………………………………………………. 59
4-2- 2- سن…………………………………………………………………………………………………………………. 60
4-2- 3- مدرک تحصیلی……………………………………………………………………………………………… 61
4-2-4- سنوات خدمت………………………………………………………………………………………………… 62
4-3-آزمون کالموگروف اسمیرنف………………………………………………………………………………… 63
4-4-بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………. 64
 
 
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری
 
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74
5-2- نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیات……………………………………………………………….. 75
5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 75
5-3-1- بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 75
5-4- محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………. 79
5-5- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 80
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 80
 
منابع
منابع­فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 81
منابع­انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….. 90
 
 فهرست جداول
 
جدول 3-1- سوالات سبک تفکر…………………………………………………………………………………. 55
جدول3-2- سوالات نوآوری سازمانی…………………………………………………………………………… 56
جدول 3-3- ضرایب پایایی کل پرسشنامه های سبک تفکر و نوآوری سازمانی………. 57
جدول 4-1-توزیع  فراوانی و درصد نمونه نمونه بر حسب جنسیت ……………………….. 59
جدول 4-2- توزیع  فراوانی و درصد بر حسب  سن………………………………………………….. 60
جدول4-3- توزیع  فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی……………………………………………….. 61
جدول 4-4- توزیع فراوانی بر حسب سنوات خدمت…………………………………………………. 62
جدول 4-5- گالموگراف………………………………………………………………………………………………… 63
جدول 4-6- ضریب همبستگی بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی………………………….. 64
جدول 4-7- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد فرهنگی………………………. 64
جدول 4-8- ضریب همبستگی بین  تفکر  قانونگذارانه وبعد ساختاری…………………… 65
جدول 4-9- ضریب همبستگی بین تفکر قانونگذارانه و بعد منابع انسانی……………….. 65
جدول4-10- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد فرهنگی…………………………….. 66
جدول 4-11- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد ساختار سازمانی………………. 67
جدول4-12- ضریب همبستگی بین تفکر قضائی و بعد منابع انسانی………………………. 67
جدول 4-13- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد فرهنگی…………………………. 68
جدول 4-14- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد ساختار………………………….. 68
جدول 4-15- ضریب همبستگی بین تفکر کلی نگر و بعد منابع انسانی…………………. 69
جدول 4-16- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی……………….. 69
جدول 4-17- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد ساختار………………… 70
جدول4-18- ضریب همبستگی بین تفکر سلسله مراتبی و بعد فرهنگی………………… 70
جدول 4-19- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد فرهنگی………………….. 71
جدول 4-20- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعد ساختار……………………. 71
جدول 4-21- ضریب همبستگی بین تفکر آزاد اندیشی و بعدانسانی………………………. 72
جدول 4-22  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه هر یک از انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
 
فهرست نمودارها
 
نمودار4-1- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت…………………………… 60
نمودار 4-2- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سن…………………………………. 61
نمودار 4-3- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی……………… 62
نمودار  4-4- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب سنوان خدمت………………. 63


 مقدمه
اندیشه و اندیشه ورزی، وجه بارز تفاوت میان انسان با دیگر موجود ها عالم هستی است و همین اندیشه، نوع و شکل آن و نیز نگاه و رویکرد به عالم، عامل ایجاد انگیزه برای رفتار و حرکت در هستی است. اندیشه ورزی توام با بی مرزی است در واقع، نهایت نداشتن و فراروندگی(حتی فروروندگی) اندیشیدن، ذاتی آن است مگر آنکه عالمانه و عامدانه؛ قصد محصور و محدود کردنش وجود داشته باشد.
اندیشه، برای انسان حکم ریسمان را دارد؛ هم توانایی به اوج رسانیدن و هم ظرفیت به حضیض بردن. پس تنها به این بستگی دارد که به چه نیت و منظوری، قرار است به کارگرفته و چگونه از آن استفاده شود. باید تصمیم گرفت که هدف از زندگی، تلاش و کار،افزایش طول زندگی است یا غنا بخشی به عرض آن؟( مرعشی و همکاران،1388،ص5).
«تفکر، شکل بسیار پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است. به عبارت دیگر، تفکر، یک فرایند شناختی است که بوسیله رموز یا نشانه های نمایانگر اشیا و حوادث،  مشخص میشود( مکتبی فرد، 1388،ص359). دانشمندان  تفکر را هم رکن اساسی و هم مبدل رفتار موجود انسانی می دانند، در نتیجه افکار نقش اساسی در رفتار انسان بازی می کند. تفکر تعیین کننده احساس است و تغییر در تفکر، تغییر در عواطف را در پی خواهد داشت (شارف،2000به نقل از ناطفیان،1387،ص2).
از دیدگاه روانشناسی، تفکر یک پدیده جهت­­­دار ارادی است ( شیرودی و موسوی,1384، ص133). بنابراین درک سبک های تفکر تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبک های تفکر می تواند سبب شکوفایی سازمان شود(سلک و آتش پور,1385، ص3).
سرعت تغییرات در دنیا به صورتی بی سابقه افزایش یافته است. در تحقیقی که به تازگی به صورت پیمایشی انجام شد نشان داد کهباید سازش با پدیده تغییرات سریع باشد، و بیشتر مدیران و سازمانهای کنونی با این پدیده دست و پنجه  نرم می کنند(ال دفت ،1377، ص11). اگر تنها یک سرانجام  غیرقابل فرار وجود داشته باشد، این است که همه شرکتها و سازمانها امروز ناچارند که خود را از نو تعریف کنند( چمپی و نوربا، ،1377،روی جلد). در این عصر، شعار اصلی«خلاقیت و نوآوری» است. اگر سازمانها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه دهند و در بلند مدت کامیاب باشند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با وضعیتهای جدید تطبیق دهند (رضائیان،1387،ص1059). فراگرد ایحاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به عمل  و کاربرد های سودمند را نوآوری گویند در سازمانها این کاربرد ها به دو صورت انجام می شود
:1) نوآوری در فراگرد:که موجب بهینه شدن راههای انجام کار می گردد.
2) نوآؤری در محصول:که به تولید محصولات یا ارائه خدمات جدید و بهبود یافته منجر می شود. مدیریت نوآوری در فراگرد و محصول شامل«ابداع حمایتی زیا عمل کشف«کاربرد» یا عمل استفاده می شود(رضائیان،1387،ص2و3).
مدیران باید محیطهای کاری جدید را به گونه ای طراحی کنند که محرک خلاقیت و جریان مستمر ارائه فکرهای جدید باشد. «کاربرد»با ابداع برای بهترین استفاده از فکرهای جدید سرو کار دارد(همان،ص106).
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 103
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]