پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

استاد راهنما:

دكتر حیدر محمدزاده سالطه


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
– مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-5 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-6 فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-8 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی……………………………………………………………………………………… 9
1-9 ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-10 خلاصه‌ی فصل……………………………………………………………………………………………………………………… 14
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه­ی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-1- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود ……………………………………………………………….. 20
2-1-1 سود حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود………………………………………………………………………………………………………. 22
2-1-3 سطوح مختلف سود………………………………………………………………………………………………………….. 23
2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری…………………………………………………………………………………….. 24
2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری……………………………………………………………………………………… 24
2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی……………………………………………………………………………………… 24
2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده……………………………………………………………………………………………… 25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود………………………………………………………………………………………………… 26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود…………………………………………………………………………………………….. 27
2-1- 7-کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود…………………………………………………………………………………………… 33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟…………………………………………………………………. 34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………… 35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود……………………………….. 36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد…………… 43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای
حسابداری مالی………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی…………………………………………………… 48
2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود………………………………………………………………………………… 49
2-1-11- 1-روش های حسابداری……………………………………………………………………………………………… 49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود………………………………………………………………………………………………….. 52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری………………………………………………………………………………………………. 52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری………………………………………………………………………………………………… 53
2-1-11-5- نوع صنعت……………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-1-11-6- ویژگی های مالی……………………………………………………………………………………………………… 54
2-1-11-7- عوامل سیاسی………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………….. 55
2-1-11- 9-صداقت مدریت………………………………………………………………………………………………………… 55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه…………………………………………………………………………………….. 55
2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود………………………………………………………………………. 57
2-2-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام……………………………………………………………………. 60
2-2-1-بازده…………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2-2-2 تعریف بازده……………………………………………………………………………………………………………………….. 60
2-2-3 بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار……………………………………………………………………. 60
2-2-4 حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار…………………………………………………………….. 61
2-2-5 حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار………………………………………………………… 62
2-2-6 بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………….. 63
2-2-7 تفاوت در رجحان سهام داران…………………………………………………………………………………………… 63
2-2-8 اجزای بازده……………………………………………………………………………………………………………………….. 64
2-2-9 عوامل موثر بر بازدهی………………………………………………………………………………………………………. 65
2-2-10 روش های محاسبه بازده سهام……………………………………………………………………………………. 67
2-2-11محاسبه بازده کل…………………………………………………………………………………………………………….. 71
2-2-12 نوسان پذیری بازده سهام……………………………………………………………………………………………….. 72
2-3- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری…………………………………………………………………….. 74
2-4- پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. 77
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………….. 80
2-6 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………… 84
 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
3-2فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 87
3-4 جامعه ونمونه اماری تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 87
3-5 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-5-1 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 90
3-5 -2قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 90
3-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها……………………………………………….. 90
3-6-1 کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………….. 91
3-6-2 تغییر پذیری بازده سهام…………………………………………………………………………………………………… 92
3-6 -3تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………. 94
3-7 روش وابزار گرداوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 96
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 96
3-8-1 رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-8-1-1 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s)……………………………………………………………………… 97
3-8-1-2 آزمون همبستگی…………………………………………………………………………………………………………. 97
3-8-1-3 آزمون دوربین-واتسن………………………………………………………………………………………………….. 98
3-8-1-4 آزمون هم خطی…………………………………………………………………………………………………………… 99
3-9 خلاصه‌ی فصل……………………………………………………………………………………………………………………… 100
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-2- یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………. 103
4-3- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………. 106
4-5- ازمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-5-1-آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………….. 110
4-5-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. 111
4-5-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اول……………………………………………………………………. 112
4-5-2-آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 114
4-5-2-1 آزمون هم خطی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………. 115
4-5-2-2-آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه دوم…………………………………………………………………… 115
4-5-3-ازمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………. 118
4-5-3-1آزمون هم خطی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………… 119
4-5-3-2آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه سوم……………………………………………………………………. 119
4-6-خلاصه ازمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….. 122
4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 122
 
فصل پنجم: تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… 124
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………… 125
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………….. 125
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………. 125
5-2-4- خلاصه نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 126
5-3- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی……………………………………………………………………. 126
5-4- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………… 127
5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 129
5-5- 1-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها…………………………………………………………………………………….. 129
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات اتی……………………………………………………………………………………………… 130
5-6-محدودیت های انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………… 131
5-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 133
پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
 
فهرست جداول
جدول (2-1): خلاصه ای از تعاریف ارائه شده درمورد کیفیت سودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 32
جدول جدول (2-2): معیارهای ارزیابی كیفیت سود- 35
جدول (3-1):تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران سال89طبق گزارش بورس——— 88
جدول جدول (3-2): نحوه انتخاب شرکت های نمونهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 88
جدول (4-1): علامت اختصاری متغیرهای تحقیق—- 102
جدول (4-2): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق—– 103
جدول (4- 3): آمار توصیفی متغیر متغیرهای تحقیق پس ازگرفتن————– 104
جدول (4- 4): نتیجه آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف- 105
جدول (4-5): نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 107
جدول (4-6): آزمون همبستگی پیرسون———– 109
جدول (4-7): آزمون هم خطی— 111
جدول (4-8): آزمون فرضیه اول– 113
جدول (4-9): آزمون هم خطی فرضیه دوم——— 115
جدول (4-10): آزمون فرضیه دوم ————— 116
جدول (4-11): آزمون هم خطی فرضیه سوم——- 119
جدول (4-12): آزمون فرضیه سوم—————- 120
جدول (4-13): جمع بندی نتایج كلیه فرضیه ها—- 122
 
فهرست نمودارها
نمودار (4-1):احتمال نرمال بودن متغیرvar………………………………………………………………………………. 106
نمودار (4-2) احتمال نرمال بودن متغیرvar بر اساس……………………………………………….. 107
نمودار (4-3) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه اول………………………………………………….. 112
نمودار (4-4) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم…………………………………………………. 116
نمودار (4-5) توزیع خطاهای مدل رگرسیون برای فرضیه سوم………………………………………………… 120
چكیده
هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این تحقیق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمكو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل یك دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شركتهای مورد مطالعه است. این تحقیق شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.
مقدمه
نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).
ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران[1]، 2009).
تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.
 
تعداد صفحه : 166
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

[add_to_cart id=146906]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com