پایان نامه ارشد رایگان درمورد بحران مالی، دارایی ها، بازده سهام، صورتهای مالی

ا چنین تعریف کرد:فرایندی که به کمک ان می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می رسند،کشف نمود.
در روشهای علمی ابتدا مدلها یا نظریه هایی که به نظر می رسد ماهیت پدیده را تبین می کنند قبول می شود سپس نتیجه های منطقی از مدل پذیرفته شده استخراج می شود وانها را با توجه به نتیج یافته های واقعی می سنجند،مدل تعدیل می شود وجستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می یابد. ویژگیهای فرایند کسب اگاهی به اندازه انواع زمینه های تحقیق متفاوتند.در این جا تنها بعضی از مراحل اساسی که هسته اصلی اکثر تحقیقات علمی را تشکیل می دهند فهرست وار ذکیر می شود
الف)مشخص کردن هدف:
هرگاه دانش موجود درباره موضوع مورد نظر کافی نباشد به کمک روشهای تحقیق تلاش برای افزایش اگاهی از موضوع انجام می گیرد.امر تحقیق بیشتر ممکن است معطوف به هدفهای مشخص باشد از قبیل اثبات یک نظریه جدید یا بررسی دقیق نظریه موجود ازاین لحاظ که تا چه میزانی نتایج منطقی حاصل از ان بوسیله یافته های واقعی تائید می شود.در بعضی موارد ممکن است هدف تحقیق فقط این باشد که پایه ای برای اطلاعات به دست اید که تا حدی منعکس کننده وضع جاری امور باشد مثلا اطلاع از وضع درامد کارکنان یک شرکت که می تواند پایه ای برای مطالعه درامدهای جانبی انان باشد
ب)جمع اوری داده ها:
در هر تحقیق تهیه داده های واقعی با توجه به مقصودی که از پژوهش داریم اهمیت اساسی دارد.فرایند گرداوری اطلاعات ممکن است فعالیتهای بسیار متنوعی از قبیل ازمایشهای پیچیده در شرایط کنترل شده،بررسی های اجتماعی و اقتصادی،نظر خواهی یا حتی بررسی تاریخی را در برگیرد.امروزه که وسایل نگهداری داده ها بسیار پیشرفت کرده ومکانیزه شده است زیاد شدن کمیت مشاهدات واقعیتی قابل توجه در زندگی است.داده ها نوعا به گونه ای جمع اوری می شوند که اندازه های عددی بعضی از ویژگیها یا شرح بعضی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه یا هر دو هستند.
ج)تجزیه وتحلیل داده ها:
داده هایی که بوسیله روشهای مناسب ازمایش یا مشاهده یا سایر روشها گرد اوری می شوند منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند.بعد از جمع اوری داده ها لازم است مجموعه داده ها را بررسی کنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که در مرحله مشخص کردن هدفها مطرح شده انداستخراج کنیم.تجزیه وتحلیل دقیق داده ها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط قوت وضعف انها ضروری است.
د)بیان یافته ها:
مفاد اطلاعاتی که از داده ها حاصل می شوند با توجه به هدفهایی که در مرحله تحقیق مشخص شده اند
مورد بررسی قرار می گیرند.تحلیل داده ها در واقع برای پاسخگویی به سوالاتی از قبیل زیر طرح می شوند که در واقع همان یافته های تحقیق می باشد
ایا فرضیه یا نظریه موجود با داده ها در تناقض است؟
ایا داده ها نظریه جدیدی را برای تبیین پدیده تحت مطالعه القاء می کند؟
ایا قطعیت کاملی در مورد این نتایج وجود دارد؟
تجزیه وتحلیل داده ها برای جوابگویی به این سوالات و نیز سنجش میزان عدم قطعیتی که در جوابها وجود دارد به کار گرفته می شود.
۴ – ۳جامعه و نمونه آماری
در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات، محاسبه متغیرهای تحقیق، جامعه آماری مورد تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحت پوشش شامل یک دوره ده ساله از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا پایان سال ۱۳۸۶ بوده است. برای انتخاب نمونه های تحقیق ابتدا کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آغاز سال ۱۳۸۱ فهرست شدند و سپس با استفاده از معیارهای زیر نمونه های تحقیق انتخاب شدند :
۱ ) از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
۲ ) جزء شرکت های سرمایه گذاری نباشند.
۳ ) وقفه معادلاتی بیش از ۶ ماه در دوره زمانی تعیین شده نداشته باشند.
به دلیل ماهیت فعالیت مندرج در صورتهای مالی شرکت های سرمایه گذارای در این تحقیق کنار گذاشته شده اند. هم چنین وجود وقفه های معادلاتی باعث می شود که بازده شرکت را نتوان با دقت کافی اندازه گیری نمود که در نتیجه اجرای رگوسیون نتایج نا مناسبی را به دنبال خواهد داشت. از این رو شرکتهایی که دارای وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه بودند نیز کناز گذاشته شده اند. در نهایت ۱۰۷ شرکت به روش حذفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.
در این تحقیق برای محاسبه شاخص بحران مالی از مدل پیش بینی شاخص بحران مالی ادوارد آلتمن ۱۵استفاده شده است.
به دلیل محدودیت در دستیابی به اطلاعات مالی تمامی شرکتهای سهامی عام، این تحقیق در حوزه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. وتمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس به شرط دارا بودن شرایط زیر به عنوان نمونه انتخاب شده اند:
۱)شرکت قبل از سال ۸۲ در بورس پذیرفته شده باشد.
۲)سال مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ماه هر سال باشد.
۳) شرکت طی دوره ۸۲ تا ۸۶ تغیر سال مالی نداشته باشد.
۴) جزء شرکتها ی سرمایه گذاری نباشد.
۵)اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.
۶) شرکت وقفه معاملاتی بیش از شش ماه در محدوده زمانی تعیین شده نداشته باشد.
با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق تعداد شرکتهای نمونه۱۰۷شرکت شده است . به دلیل ماهیت فعالیت و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی، شرکتهای سرمایه گذاری کنار گذاشته شدند. همچنین وجودوقفه معاملاتی باعث می شود که بازده شرکت را نتوان با دقت کافی اندازه گیری نمود که در نتیجه اجرای رگرسیون نتایج نامناسبی را به دنبال خواهد داشت.
۵- ۳ مدل تحلیلی تحقیق
مدتهاست که کارشناسان امور مالی و نظریه پردازان دانشگاهی کوشیده اند تا رابطه ی بین ریسک و بازده اوراق بهادار را مشخص کنند، از جمله این تلاشها تحقیقی است که توسط شارپ ، ۱۹۶۴ ، انجام گرفت او با معرفی۱۶ فرض کرد که بین ضریب حساسیت و بازده اوراق بهادار ارتباط خطی و ساده وجود دارد، ولی با توجه به استثنائات تجربی فراوانی که در خصوص سنتی شارپ ، لینتر و بلک ۱۷وجود دارد؛ لذا در تحقیق حاضراز قدرت تبین متغیرهای رشد فروش و شاخص بحران مالی استفاده می گردد. بنابراین بازده سهام متغیر وابسته بوده و رشد فروش و شاخص بحران مالی متغیرهای مستقل می باشند.
شکل ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق
* مربوط بودن رشد فروش با بازده سهام: رشد فروش همواره یکی از شاخص هایی است که مورد توجه بازار سرمایه بوده و انتظار می رود رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت موجب جلب اطمینان بازار سهام شده و به این ترتیب بازار، ریسک کمتری برای سهام شرکت ارزیابی نماید.
* مربوط بودن شاخص بحران مالی با بازده سهام: یکی از مهمترین مسا‍‍یل در بازار سرمایه، مساله ورشکستگی شرکتها می باشد. ورشکستگی معمولا موجب از دست دادن بازده مورد انتطار سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می شود. تحقیقات تجربی انجام شده در خصوص پیش بینی ورشکستگی حاکی از آن است که می توان با استفاده از اطلاعات حسابداری ، شرکتهایی را که دچار بحران مالی خواهند شد شناسایی نمود.
۶ – ۳ روش جمع آوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل اعداد وارقامی هستند که به عنوان متغیر برای ازمون فرضیه ها مورد نیاز می باشند.ارقام برخی از این متغیرها مانند سود عملیاتی ووجه نقد حاصل از عملیات از صورتهای مالی شرکتهای نمونه استخراج شده اند که این اطلاعات برای سالهای مالی ۸۲ تا ۸۶ از صورتهای مالی فوق استخراج شده اند.برخی اطلاعات مانند تعدا کارکنان شرکت نیز از یاداشتهای همراه صورتهای مالی استخراج شده اند.اطلاعات مورد نیاز در مورد مفاهیم وچارچوبها ومدلها نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای موجود وسایتهای معتبر اینترنتی جمع اوری شده است.
۷-۳متغیرهای تحقیق
متغیرهای این تحقیق عبارتند از:
متغیر مستقل: متغیرهایی مستقل این تحقیق که به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک مطرح شده اند عبارتند از رشد فروش و شاخص بحران مالی. در مورد متغیر مستقل به تنهایی نمی توان تصمیم گرفت وبایستی با کمک متغیرهای وابسته در مورد آن نتیجه گیری کرد.
متغیر وابسته: متغیر وابسته متغیری است که با کمک آن می توان پی به وجود وعدم وجود متغیر مستقل برد. متغیر وابسته این تحقیق بازده سهام می باشد.
۸ – ۳ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
۱- ۸-۳ رشد فروش
رشد فروش همواره یکی از شاخص هایی است که مورد توجه بازار سرمایه بوده و انتظار می رود رشد مستمر درآمدها و سود شرکت موجب جلب اطمینان بازار شده و به این ترتیب بازار، ریسک کمتری برای سهام شرکت ارزیابی نماید. رشد فروش و رشد سود تحت تأثیر تصمیمات عملیات جاری قرار می گیرند و رشد دارایی ها نتیجه تقسیمات سرمایه گذاری شرکت می باشد. برای سنجش شاخص رشد از معیارهایی همچون رشد دارایی های جاری، رشد دارایی های ثابت، رشد فروش و رشد سود ناخالص استفاده می شود ( نمازی ، ۱۳۸۳ ،ص ۱۰۳ )۱.
همانگونه که قبلاً در سوال اصلی تحقیق بیان شد هدف تحقیق بررسی نقش رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از این رو در پایان هر سال مالی، از جمع در آمد فروش شرکت ها برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود.
به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i :
معادله (۱-۳) SGRiq =
SGRiq : نرخ رشد فروش شرکت i در سال q
Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q
Sq- 1 : درآمد فروش شرکت i در سال قبل
۲- ۸- ۳ شاخص بحران مالی
برای محاسبه شاخص بحران مالی از الگوی چند متغیره ادوارد آلتمن که برای پیش بینی سلامت مالی شرکت ارائه نمود استفاده شده است . مدل وی بر مبنای نسبتهایی است که مؤید نقدینگی ، سود آوری و مدیریت دارایی و مدیریت بدهی است . نتایج آماری به دست آمده از تحقیق وی حاکی از معتبر بودن مدل و نسبهتای انتخاب شده بوده است . وی در مدلش از چهار نسبت :
۱ – نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
Zq = 6.5 X1+ 3.2 X2 + 1.05X3 + 6.72X4
۲ – سود انباشته به کل دارایی ها
۳ – نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها
۴ – نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
۹- ۳ روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات
در بسیاری از زمینه های بررسی علمی یا تغییرات اندازه های ازمایشی یک متغیر به طور وسیعی به سبب متغیر های وابسته دیگری است که مقادیر انها در جریان ازمایش تغییر می کند.با شرکت دادن صریح داده های این متغیر ها در تجزیه وتحلیل اماری اغلب امکان دارد که از طبیعت رابطه این متغیرها مطلع شده ان گاه از این اطلاع برای اصلاح توصیف واستنباط های مربوط به متغیر اولیه مورد علاقه بهره گیری کنیم.در مطالعه رابطه بین دو متغیر اولی

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *