پایان نامه ارشد درباره ضریب همبستگی، بانک مرکزی، همبستگی پیرسون، ضریب تعیین

اطلاعات
از نظر روش تحلیل داده ها آمار عبارت از مجموعه ای از فنون یا روش های ریاضی است که برای جمع آوری ، تنظیم ، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های عددی به کار می رود . چون در پژوهش با یک چنین داده های کمی سروکار داریم ، بنابراین آمار ابزار اساسی اندازه گیری ، ارزشیابی و تحقیق است . در این قسمت ما به روش تحلیل اطلاعات گردآوری شده برای اثبات یا رد فرضیات تحقیق می پردازیم . تحلیل اطلاعات می تواند به دو روش کلی تحلیل کمی اطلاعات یا تحلیل کیفی اطلاعات انجام شود .
در صورتی که اطلاعات گردآوری شده کمی باشد ، برای تحلیل آنها باید از تکنیکهای تحلیل کمی اطلاعات استفاده کرد . اگر بتوان با تحلیل اطلاعات از نتایج بدست آمده از داده های مربوط به یک نمونه ، درباره کل جامعه نتیجه گیری کرد و این نتایج را به جامعه تعمیم داد ، تحلیل استنباطی اطلاعات انجام می گیرد . تحلیل استنباطی اطلاعات با تکنیکهایی نظیر پیش بینی (مثل سریهای زمانی) ، اندازه گیری همبستگی (مثل همبستگی پیرسون یا رتبه بندی اسپیرمن) و اندازه گیری تفاوتها (مثل مربع کای تا تی استیودنت)و نظایر آنها انجام می شود .
در صورتی که اطلاعات گردآوری شده کیفی باشند ، برای تحلیل آنها باید از تکنیکهای تحلیل کیفی اطلاعات استفاده کرد . اگر اطلاعات کیفی برای تحلیل بهتر ، قابل تبدیل به اطلاعات کمی باشند ، از تکنیکهای تبدیل کیفیت به کمیت استفاده می شوند . از جمله این تکنیکها می توان به تحلیل محتوا اشاره کرد .
۱-۵-۳. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهش های همبستگی- تعریف ، هدف و مزایا
پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود.
هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (۱- ) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روشها به جمع آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آنها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:
۱) کشف همبستگی بین متغیرها
۲) پیش بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آنها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که بوسیله ان می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می کند:
۱) ضریب تعیین ۲) ضریب همبستگی
۱) ضریب تعیین :
مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین دو صفر تا یک است:
گرچه ضریب همبستگی مثلاً ۵۰% به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای ۵۰ درصد تغییرهای مشترک می باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین) ، این تغییرهای مشترک را نشان می دهد. در صورتی که همبستگی دو آزمون ۵۰% باشد، این دو ازمون دارای تغییرهای مشترک به میزان ۵۰۲% یا ۲۵ درصد است.
۲) ضریب همبستگی:
اگر از ضریب تعیین ، ریشه دوم بگیریم ، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گویم و آن را با r نشان می دهیم که می تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری۵۳ زمانی به کار می رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین انها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیر های بدست آمده متغیرها که از لحاظ پیوسته بودن متغیر ها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده و نحوه محاسبه آن به شرح فرمول زیر می باشد:
اگر دو متغیر تعریف شده در فرضیه ها دارای مقیاس کمی باشند، می توان با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد
مراحل آزمون :
۱) تعریف فرضیه های آماری به صورت زیر:
بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه همبستگی معنی دار وجود ندارد.
بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه همبستگی معنی دار وجود دارد.
(۲) تعیین سطح زیر منحنی : و
که حسب مورد آزمون tیا z استفاده می گردد،که در این پژوهش با توجه به دو متغیر بودن فرضیه و نوع همبستگی آن از ضریب همبستگی پیرسون و نیز از آزمون t استیودنت در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطا ۵ درصد) به منظور آزمون معنی دارد بودن رابطه همبستگی بین دو متغیر استفاده شده است .
(۳) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:
خطای نوع اول (ریسک) : که در این خطا ما به اشتباه فرض رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه پذیرفته می شود
خطای نوع دوم (ریسک) در این خطا نیز فرضه غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه پذیرفته می شود
به طور معمول دو نوع با مقادیر ۵% = و ۱%= برگزیده می گردد و با توجه به دو دامنه بودن توزیع ها، به طور معول از برای آزمون استفاده می شود به طوری که می باشد که در این پژوهش سطح خطا () ، ۵% در نظر گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:
نمودار (۳-۱)
(۴) تعریف و محاسبه آماره آزمون:
آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد:
(۳-۳) یا
(۵) تصمیم گیری
اگر t محاسبه شده درناحیه دنباله سمت راست یا چپ قرار گیرد نظر به برگزیدن ۵% = با اطمینان ۹۵% می توان پذیرفت که بین دو متغیر x و y ارتباط معنی دار و در صورتی که در ناحیه قرار گیرد می توان گفت که رابطه معنی داری بین x و y وجود ندارد.
مسئله ای که بیشتر پژوهشگران در برنامه ریزی هر پژوهش، با آن مواجه اند اندازه یا حجم لازم برای نمونه است. قانون کلی در این مورد، بزرگترین اندازه ممکن را تصویب می کند. هدف از مطالعه نمونه کسب اطلاع در مورد جامعه است که نمونه از ان انتخاب شده است. بنابراین هر چه نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود،بین شاخص های آماری ، ارتباط نزدیکی وجود دارد. با نمونه بزرگ ، پژوهشگر ، کمتر فرض صفر را در شرایطی که درست نیست، می پذیرد.
(۴-۳)
که برآورده های و B به صورت و b نشان داده شده و از رابطه ذیل بدست آمده است:
(۵-۳) = b a =
همچنین ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است
شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست
که برای آزمون فرضیه های بالا آماره های زیر استفاده می شود:
(۶-۳)
و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه های بزرگ ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد ، تقریب زده می شود(آذر و مومنی،۱۳۸۵،۲۰۱-۲۰۹)۱.
۶-۳. مدل مفهومی تحقیق
نمودار(۱-۳) مدل تحلیلی تحقیق۵۴
۷-۳ . متغیر های تحقیق
۱-۷-۳. متغیرهای مستقل
۱- نرخ تورم : براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است.
۲- نرخ سود بانکی : این متغیر اقتصادی هر ساله توسط بانک مرکزی نرخ گذاری شده و در قالب سیاست های نظام بانکی از طرف بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد و بانک های عامل نیز بر اساس آن خدمات بانکی در اختیار مشتریان خود می گذارند .
۳- نرخ دلار : این متغیر نیز بصورت روزانه نرخ گذاری شده و از طریق بانک مرکزی و سایر منابع در اختیار استفاده کننده قرار می گیرد . و دراینجا نرخ متوسط سالانه در نظر گرفته شده است .
۴- نرخ نقدینگی : این متغیر نیز با محاسبات انجام شده در بانک مرکزی سالانه در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .
۲-۷-۳ . متغیر وابسته
۱- نسبت بدهی : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= نسبت بدهی
۳-۷-۳. متغیر های کنترل :
۱- بازده حقوق صاحبان سرمایه : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= بازده حقوق صاحبان سهام
۲- بازده مجموع دارایی ها : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= بازده مجموع دارایی ها
۳- نسبت دارایی های مشهود : که فرمول محاسبه آن عبارت است از:
= دارایی های مشهود
۴- نسبت سود های پرداختی: که فرمول محاسبه آن عبارت است از :
= نسبت سود پرداختی
۸-۳ . فرضیات تحقیق
در تحقیق علمی فرضیه حدس زیرکانه ای است که محقق درباره روابط بین متغیرهای تحقیق بیان می کند به عبارت دیگر فرضیه پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود فرهنگ وبستر۵۵ فرضیه را چنین تعریف می کند “فرضیه عبارتست از حالت یا اصلی که اغلب بدون آنکه اعتقادی نسبت به آن باشد پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیاتی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود” در تعریف دیگری گفته شده فرضیه پاسخ مقدماتی به مسأله تحقیق است و به شکل یک رابطه بین متغیر (یا

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *