پایان نامه ارشد درباره سود حسابداری، اهرم مالی، انحراف معیار، دارایی ها

ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های تحقیق، به گزارش آزمون فرضیه‍ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می شود.
۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
به طور کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۸). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته است. خلاصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت۸۲ به کمک نرم افزار SPSS در نگاره ۴-۱ ارائه شده است.
نگاره ۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر
مشاهدات
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
چولگی
کشیدگی
سود هر سهم
(EPS)
۶۹۳
۱۸۳/۰
۰۹۸/۰
۰۰۹/۰
۷۱۱/۰
۳۹۳/۱
۳۷۰/۶
بازده غیرعادی انباشته
(CAR)
۶۹۳
۰۸۶/۰
۵۵۴/۰
۲۳۶/۱-
۲۷۳/۳
۲۴۲/۱
۹۲۹/۶
تفاوت سود حسابداری و مالیاتی (BTD)
۶۹۳
۰۰۶/۰
۰۰۷/۰
۰۰۹/۰-
۰۵۲/۰
۱۶۱/۲
۳۳۳/۹
سود شرکت
(E)
۶۹۳
۱۵۰/۰
۱۱۰/۰
۰۰۵/۰
۶۲۰/۰
۳۲۹/۱
۸۶۴/۴
اندازه شرکت
(SIZE)
۶۹۳
۸۴۶/۱۲
۴۴۳/۱
۴۷۸/۹
۲۰۶/۱۷
۴۸۱/۰
۰۹۶/۳
ارزش دفتری هر سهم
(BV)
۶۹۳
۶۰۹/۰
۴۲۷/۰
۰۲۳/۰
۳۵۰/۲
۱۴۲/۱
۱۸۳/۴
اهرم مالی
(LEV)
۶۹۳
۶۴۲/۰
۱۳۹/۰
۱۸۰/۰
۹۲۷/۰
۵۴۳/۰-
۹۸۶/۲
با توجه به نگاره ۴-۱، میانگین سود هر سهم شرکت های نمونه که با استفاده از قیمت پایانی سهام همگن سازی شده برابر با ۱۸۳/۰ بوده و گویای آن است که متوسط سود هر سهم شرکت ها نسبت به قیمت آن ها ۳/۱۸ درصد می باشد. کمترین و بیشترین میزان این متغیر نیز در کل بازه زمانی مورد مطالعه به ترتیب برابر با ۰۰۹/۰ و ۷۱۱/۰ می باشد. بررسی چولگی و کشیدگی متغیر سود هر سهم حاکی از آن است که این متغیر از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد۸۳. نمودار ۴-۱ روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت‌های نمونه را طی بازه زمانی تحقیق به تصویر کشیده است. همانطور که مشهود می باشد این متغیر تا سال ۱۳۸۷ سیر سعودی داشته اما در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کاهش محسوسی را تجربه کرده و از سال ۱۳۹۰ دوباره روند صعودی به خود گرفته است.
نمودار ۴-۱) روند سالانه متوسط سود هر سهم شرکت های نمونه
بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱، میانگین بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه برابر ۶/۸ درصد بوده و کمترین و بیشترین میزان آن به ترتیب برابر با ۱۲۳- درصد و ۳۲۷ درصد می باشد. در نمودار ۴-۲ روند سالانه این متغیر نیز ارائه شده است.
نمودار ۴-۲) روند متوسط بازده غیرعادی انباشته شرکت های نمونه
همچنین میانگین تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه که با استفاده از جمع کل دارایی ها همگن سازی شده برابر با ۰۰۶/۰ بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب ۰۰۹/۰- و ۰۵۲/۰ می باشد. نمودار ۴-۳ روند سالانه این متغیر را به تصویر کشیده که حاکی از سیر صعودی آن است.
نمودار ۴-۳) روند متوسط تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت های نمونه
با توجه به آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ۴-۱ متوسط نسبت سود خالص شرکت ها به جمع کل دارایی های آن ها ۱۵ درصد بوده و میانگین اهرم مالی آن ها ۶۴ درصد می باشد.
۴-۳ ) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد. روش حداقل مربعات معمولی بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد و توزیع غیرنرمال آن منجر به تخطی از مفروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو- برا۸۴ مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از ۰۵/۰ باشد (Prob>.05) فرضیه مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می‏شود. نتایج آزمون جارکیو – برا برای متغیرهای وابسته تحقیق در نگاره ۴-۲ ارائه شده است.
نگاره ۴-۲) نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق
متغیر
آماره جارکیو -برا
سطح اهمیت
سود هر سهم

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *